Επιστολή Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους προς τον Δήμαρχο Πατρέων για το ζήτημα του καρναβαλικού άρματος

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Φ.2/20/224

ΚΑΡΥΑΙ ΤΗ 29η Ιαν./ 11η Φεβρουαρίου 2009

Εντιμότατον Δήμαρχον Πατρέων κ. Φούραν Ανδρέαν (Υπ’όψιν αντιδημάρχου κ. Σκαρμέα Αλεξίου) Δημαρχείον Πατρών

Εντιμότατε κ. Δήμαρχε,

Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε!

Δια του παρόντος ιεροκοινοσφραγίστου ημών γράμματος προαγόμεθα εξ ομοφώνου αποφάσεως της καθ’ ημάς Ιεράς Κοινότητος ίνα εκφράσωμεν την βαθείαν ημών λύπην, διότι καθώς επληροφορήθημεν επίκειται κατά τας εκδηλώσεις επ’ ευκαιρία τού εν τη πόλει Υμών λεγομένου καρναβάλου παρόντος έτους, να εκθέσητε εφ’ άρμα­τος, χάριν σατυρισμού, ομοίωμα συγκεκριμένου Αγιορείτου Καθηγουμένου Ιεράς Μο­νής τού Αγίου Όρους, ήτοι του Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου της Ι. Μονής Βατοπαιδίου Αρχιμ. κ. Εφραίμ. Περί του θέματος ελέχθησαν και εγράφησαν πολλά, νυν δε η υπόθεσις ευρίσκεται εις την δικαιοσύνην τής πατρίδος ημών. Οι μοναχοί δια θυσίας τής εαυτών ζωής ασκούνται δια βίου παντός εις το Αγιον Όρος και δεν ενοχλούνται υπό τοιούτων διαπομπεύσεων, διότι απετάξαντο τον κόσμον και τα του κόσμου. Πλην όμως έκαστος Καθηγούμενος Iεράς Μονής εν Αγίω Όρει είναι πνευματικός πατήρ μοναχών εις ιστορικήν δια το Έθνος και περίπυστον δια την Ορθόδοξον Εκκλησίαν Μονήν. Ως εκ τούτου, αξίξει να προβληματισθώμεν μήπως εν τω προσώπω τού συγκεκριμένου Καθηγουμένου ο οποίος εκπροσωπεί εν θεσμικόν όργανον εν τη Εκκλησία ευτελίζεται ο θεσμός τού Ηγουμένου εις το Αγιον Όρος και διαπομπεύονται πνευματικαί αξίαι αι οποίαι εστήριξαν και στηρίζουν πνευματικώς τον Ορθόδοξον λαόν μας και δίδεται εν εισέτι βαρύ πλήγμα κατά της Αγιωτάτης Εκκλη­σίας ημών, της Τροφού τού ημετέρου Έθνους. Ιδιαιτέρως η νεολαία μας χρειάζεται σταθερά πρότυπα, τα οποία ανέκαθεν προσφέρει η Εκκλησία, δια να στηριχθή και μη παραπαίη εις ατραπούς σκοτεινάς και ζοφώδεις, αποτελματωμένη εις τον χώρον τού εφημέρου και ματαίου, άνευ αιωνίου προοπτικής και ελπίδος. Δια τοιούτων εκδηλώσεων πιστεύομεν: ότι δεν οικοδομείται το πλήρωμα της Εκκλησίας, διαβρώνονται αι πνευματικαί σταθεραί εις τας συνειδήσεις των χριστιανών και δη των νέων μας, τραυ­ματίζονται ευαίσθητοι χορδαί εις τας ψυχάς των πιστών.

Κύριε Δήμαρχε, είναι γνωστόν ότι το Αγιον Όρος φιλοξενεί δωρεάν χιλιάδας προσκυνητάς κατ’ έτος εκ της πόλεως των Πατρών, οι οποίοι είναι θεοσεβείς και ευλαβούνται την Αγιορειτικήν Παράδοσιν και τον Μοναχισμόν. Πιστεύομεν ότι οι κρατούντες πρέπει όχι μόνον να σέβωνται τας πνευματικάς πεποιθήσεις του λαού τον οποίον διακυβερνούν, αλλά και παντοιοτρόπως να τας προάγουν και αναβαθμίζουν. Όθεν παρακαλούμεν θερμώς όπως επανεξετάσητε το όλον θέμα λαμβάνοντες σοβαρώς τας ενδεικτικώς αναφερθείσας πνευματικάς παραμέτρους και είμεθα βέβαιοι ότι εν τέλει θα πρυτανεύση η σύνεσις και η διάκρισις και θα αποσοβηθούν περαιτέρω ανωφελή σχόλια, τα οποία μεγίστην πνευματικήν ζημίαν θα προκαλέσουν εις το κοινωνικόν σύνολον και ευθύνην βαρείαν ηθικήν και πνευματικήν επισωρεύουν εις τους προ­άγοντας ταύτα. Επί δε τούτοις, παρακαλούντες και πάλιν δια την συμβολήν Υμών προς αποτροπήν των ως άνω σχεδιαζομένων αποτροπαίων εγχειρημάτων, ευχόμεθα Υμίν τα κράτιστα παρά Θεού, δια πρεσβειών της Εφόρου και Προστάτιδος του Ιερού ημών Τόπου Υπεραγίας Θεοτόκου, και διατελούμεν μετ’ εξαιρέτου τιμής και ευχών

Απαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Αθω.

Κοιν.: 1. Π. Διοίκησιν Αγίου Όρους 2. Σεβασμιώτ. Μητροπολίτην Πατρών κ. Χρυσόστομον

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]