Επιστολή Ιεράς Κοινότητας προς την Υπ. Παιδείας Ν. Κεραμέως μετά τις νέες αποφάσεις του ΣτΕ για τα Θρησκευτικά

agionoros

Αρ. Πρωτ. Φ. 2/7/2056

Καρυαί τη 10η/23η Σεπτεμβρίου 2019

Εξοχωτάτην Υπουργόν Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κυρίαν Νίκην Κεραμέως Εις Αθήνας

 

Εξοχωτάτη κυρία Υπουργέ,

Διά του παρόντος ιεροκοινοσφραγίστου γράμματος η καθ’ ημάς Ιερά Κοινότης τού Αγίου Όρους, πληροφορηθείσα μετά μεγάλης ικανοποιήοεως ότι με τας προσφάτους αποφάσεις 1749 – 1752/2019 της Ολομελείας τού Συμβουλίου τής Επικρατείας, ομού με τας 660 και 926/2018 αποφάσεις του, ηκυρώθησαν οριστικώς τα προγράμματα σπουδών τού μαθήματος των θρησκευτικών τών προκατόχων Υμών Υπουργών Παιδείας, γνωρίζει Υμίν τα ακόλουθα:

Ήδη είχομεν εκφράσει εις τους προκατόχους Υμών τας θέσεις ημών αναφορικώς με την διδασκαλίαν τού μαθήματος των θρησκευτικών, ως εξής: «Η μετατροπή τού μαθήματος των θρησκευτικών εις θρησκειολογικόν, θα αποτελέση σοβαρόν πλήγμα εις τον ευαίσθητον χώρον τής Παιδείας και μας ευρίσκει απολύτως αντιθέτους. Μία τοιαύτη ενέργεια δύναται να ερμηνευθή μόνον ως συμβολή εις την προσπάθειαν απομακρύνσεως του λαού μας από τας ρίζας του εντός της συγχρόνου πολυπολιτισμικής κοινωνίας».

Με τους διανεμηθέντας εις τα σχολεία «Φακέλλους Μαθήματος Θρησκευτικών» είχομεν τονίσει ότι: «Οι Ορθόδοξοι μαθηταί θα διδάσκονται ένα πανθρησκειακόν μάθημα, το οποίον εντέχνως θα ενσταλάζη εις τας ψυχάς των την ιδέαν ότι «όλες οι θρησκείες είναι λίγο-πολύ το ίδιο» και εν τέλει θα τους οδηγή εις τον αγνωστικισμόν και την αθεΐαν».

Κυρία Υπουργέ, επιτρέψατε ημίν, αφουγκραζόμενοι και τον προβληματισμόν και ανησυχίαν των πιστών τέκνων τής Πατρίδος μας, η οποία μεταφέρεται ενταύθα διά των πολυπληθών προσκυνητών τού Ιερού ημών Τόπου, να παρακαλέσωμεν Υμάς όπως, μετά τας προσφάτους αποφάσεις τού Συμβουλίου τής Επικρατείας, ανακαλέσητε τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών διά το μάθημα των θρησκευτικών και αποσύρητε τους διανεμηθέντας «Φακέλλους Μαθήματος Θρησκευτικών».

Έχοντες την βεβαιότητα ότι η παράκλησις ημών θα τύχη της δεούσης προσοχής και αποδοχής εκ μέρους Υμών, ευχόμεθα όπως η Υπεραγία Θεοτόκος, η Έφορος του Ιερού ημών Τόπου, ευλογή Υμάς εις το πολυεύθυνον έργον το οποίον επιτελείτε, και διατελούμεν μετ’ εξαίρετου τιμής.

 

Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των είκοσιν Ιερών Μονών τού Αγίου Όρους Άθω.

 

[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 5]