Δια τον Παπισμόν και τον Οικουμενισμόν (Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ)

Το πλήρες κείμενον της επιστολής, η οποία απευθύνεται προς τον πνευματικόν καθοδηγητήν της “Π.Ο.Ε.” και έχοντα την πνευματικήν επιστασίαν του “Ο.Τ.” Πανοσιολογιώτατον Αρχιμανδρίτην Μάρκον Μανώλην, έχει ως ακολούθως:

Πανοσιολογιώτατε Αγιε Αδελφέ,
Μετά τιμής απευθύνομαι εις την Υμετέραν φίλην Πανοσιολογιότητα, τον εγνωσμένον και φρυκτωρόν αγωνιστήν της πατερικής και ευαγγελικής αληθείας, δια να εκφράσω ευχαριστίας δι’ όσα ευγενή ανεφέρθησαν περί της ελαχιστότητός μου εις το φύλλον της 15.6.2007 του στοιχουμένου προς την Αλήθειαν της Μιας, Αγίας, Αποστολικής και Καθολικής Εκκλησίας δημοσιογραφικού οργάνου της υπό της Υμετέρας πεπνυμένης πνευματικής πατρότητος τελούσης “Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως”.
Όθεν επικοινωνώ μεθ’ Υμών το μεν, όπως ευχαριστήσω δια τας Υμετέρας ευμενείς κρίσεις, το δε, όπως επαναλάβω το αυτονόητον, τ.έ. την Αλήθειαν της Εκκλησίας μας, απαντών εν ταυτώ εις τον συντάκτην της στήλης “Γεγονότα και σχόλια”.
Και η απάντησίς μου εις το οξύ αυτό ζήτημα της παναιρέσεως του Οικουμενισμού και της αιρέσεως τού Παπισμού δεν ημπορεί εκ λόγων αληθούς αγάπης και προσωπικής αγωνίας δια τους ετεροδόξους συνανθρώπους μας να είναι άλλη από την αιώνιον και αδιάπτωτον θέσιν Πνευματοφόρων Θειοτάτων Αγίων Πατέρων.
Η συγκρητιστική χοάνη της παναιρέσεως του Οικουμενισμού ως εκφράζεται σήμερον τόσον εις το Παγκόσμιον Συμβούλιον των λεγομένων Εκκλησιών, όσον και εις τα διάφορα διεθνή fora καταδολιεύει και ευτελίζει την Χριστιανικήν αποκάλυψιν και εκκοσμικεύει το άγγελμα της σωτηρίας μετατρέπουσα αυτό εις ηθικολογίαν στερουμένην ζωής, χάριτος και δυνάμεως Θεού.
Είναι τελικώς η προσπάθεια αυτή μία ακόμη άπελπις απόπειρα του βυθίου δράκοντος να εκμηδενίση το σταυροαναστάσιμον μήνυμα ζωής της Αποστολικής Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας.
Όσον δε αφορά εις την αίρεσιν του Παπισμού αποκοπείσα η Ρωμαϊκή Εκκλησία εκ της Αδιαιρέτου Εκκλησίας της πρώτης χιλιετίας και στερηθείσα της Θείας Χάριτος, εξέπεσεν από αιρέσεως εις αίρεσιν εις τραγικάς αλλοιώσεις του Χριστιανικού μηνύματος εις σημείον αποτρόπαιον να χρησιμοποιή την βίαν και το έγκλημα ως τρόπον επιβολής της Εκκλησιαστικής πειθούς, και αναφέρομαι εις την Ιεράν Εξέτασιν, τους θρησκευτικούς πολέμους, τας Σταυροφορίας και τον αποικιοκρατικόν Ιμπεριαλισμόν και τους βιαίους εκχριστιανισμούς των ιθαγενών.
Εισήγαγε τον ατελή ανθρώπινον δικανισμόν εν τη Εκκλησία, την υψίστην και χυδαιοτέραν μορφήν κατά του αληθώς δικαιοκρίτου και φιλανθρώπου Θεού, εξυβρίζων Αυτόν ως οιονεί δικαστήν, του ανθρωπίνου γένους. Δια δε της δυσωνύμου θεωρίας του Ανσέλμου Καντουαρίας περί ικανοποιήσεως της Θείας δικαιοσύνης, απέδωσε πάθη εις τον Αιώνιον Θεόν και ηλλοίωσε τραγικά το υπέρτατον γεγονός της Θείας ενανθρωπήσεως και της αγαπητικής κενώσεως και θυσίας του Υιού του Θεού.
Εν ταυτώ δια της αρνήσεως της Θεοπρεπούς διακρίσεως μεταξύ Ουσίας και των Ακτίστων Θείων Ενεργειών και της κακοδοξίας περί της δήθεν κτιστής χάριτος, απώλεσε πάσαν έννοιαν ενθέου ιερότητος, μετέβαλε δε τον Χριστιανικόν βίον εξ οδού θεώσεως και αλληλοπεριχωρήσεως κτιστού και ακτίστου εις ατελή καθωσπρεπισμόν.
Ο Παπισμός εξορίζων τον Θεόν εκτός της απτής πραγματικότητος ανέλαβεν, όπως υποκαταστήση Αυτόν, θέτων τοιουτοτρόπως τα θεμέλια της αθεΐας, ως αύτη υποστασιάζεται εις σύγχρονα συστήματα και ιδεολογίας. Διέστρεψε την βάσιν της Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας δια του ατεκμηριώτου πρωτείου δικαιοδοσίας και του ανιστορήτου αλαθήτου.
Παρέλκει όπως αναφερθώμεν εις την αλλοίωσιν του επί χίλια έτη κοινού συμβόλου της Πίστεως δια της διθεΐας του filioque, των υπερεκτάκτων έργων, του καθαρτηρίου πυρός, ως και λοιπών τραγικών διαστρεβλώσεων της ευαγγελικής αληθείας.
Ταπεινώς φρονώ ότι η μήτηρ ημών Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία, ως μόνη και αληθής ιστορική συνέχεια της αδιαιρέτου Εκκλησίας οφείλει να διακηρύξη urbi et orbi την αλήθειαν και βεβαιότητα της αυτοσυνειδησίας Αυτής, δια τεκμηριωμένων θέσεων και κειμένων. Εν συνεχεία να αποχωρήση εκ των λεγομένων διαλόγων προσφερόντων άλλοθι, δυστυχώς, εις τους ηγήτορας και τους υπ’ αυτούς εν αιρέσει όντας και εν χώρα και σκιά θανάτου βιούντας και καλέση αυτούς δια λόγων, πράξεων και ευαγγελικής βιοτής, όπως οι μεν εκτός της σωτηριώδους πίστεως επανακάμψουν εις την κοινήν χιλιετή αποστολικοπαράδοτον αλήθειαν, οι δε, όπως ανακαλύψουν την δια της Αναστάσεως υπέρβασιν του θανάτου και την σωτηρίαν, άτινα ως τιμαλφεστάτην ευωδίαν αποπνέει σύμπασα η ιερά ημών Παράδοσις.
Μετά πολλής αγάπης
εν Κυρίω τω Θεώ ημών

Ο Μητροπολίτης
Ο Πειραιώς Σεραφείμ
(Εφημερίδα “Ορθόδοξος Τύπος”, 6 Ιουλίου 2007)

(Πηγή ηλ. κειμένου: “ΑΠΟΣΤΟΛΗ”)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]