Δεν ωφελεί η Ομοιοπαθητική (Αθανάσιος Αβραμίδης, Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών)


Η ομοιοπαθητική «δεν έχει καμιά αποτελεσματικότητα»
.

‘THE LANCET’
: «Τώρα οι γιατροί χρειάζεται (οφεί­λουν) να είναι τολμηροί και τίμιοι (έντιμοι) με τους αρρώστους τους περί (γύρω από) την έλλειψη (ένδεια ή φτώχεια) ωφέλειας από την ομοιοπαθητική». Το περιοδικό «Lancet» (το γνωστότερο από τα ιατρικά περιοδικά), στο τεύχος της εβδομάδας 27 Αυγ. – 2 Σεπτ. 2005, είχε το εξής εξώφυλλο:

THE LANCET

«Now doctors need to be bold and honest with their petients about homoeopathy’ s lack of benefit»

(«Τώρα οι γιατροί χρειάζεται (οφεί­λουν) να είναι τολμηροί και τίμιοι (έντιμοι) με τους αρρώστους τους περί (γύρω από) την έλλειψη (ένδεια ή φτώχεια) ωφέλειας από την ομοιοπαθητική»).

Το «Lancet» διέθεσε για την ομοιοπαθητική, τις σελίδες 690-732. Στις σελίδες 726-731, εδημοσιεύθη μελέτη από τον Τομέα Κοινωνικής και Προληπτικής Ια­τρικής του Πανεπιστημίου της Βέρνης, της Ελβετίας. Για τη μελέτη τους, οι ερευνητές χρησιμο­ποίησαν 19 διαφορετικές ηλε­κτρονικές μηχανές μελέτης, ανά­λυσης και συσχετισμού βασικών δεδομένων, από τις πλέον έγκυ­ρες του κόσμου. Και συνέκριναν τα ευρήματα 110 μελετών της ομοιοπαθητικής, από εκείνες, οι ο­ποίες ικανοποιούσαν τα περισ­σότερα από τα κριτήρια για μια αντικειμενική μελέτη, με τα ευρήματα από 110 ανάλογες μελέτες της «αλλοπαθητικής» (δηλαδή, της επιστημονικής) ιατρικής. Το παγκοσμίως πρωτότυπο της με­λέτης αυτής, συνίσταται στην αν­τιπαραβολή των αποτελεσμάτων, για την ομοιοπαθητική και για την αλλοπαθητική, προς τα κλινικά αποτελέσματα με την χρήση ει­κονικών φαρμάκων ή ψευδοφαρμάκων (placebo). Και το συμπέ­ρασμα της μελέτης είναι ότι:

«Τα ευρήματα ήσαν συμ­βατά με τη γνώμη ότι τα κλινικά αποτελέσματα της ομοιοπαθητικής είναι εκεί­να των εικονικών (placebo) φαρμάκων».

Το άρθρο της Σύνταξης του «Lancet» έχει ως τίτλο το: The end of homoeopathy (Το τέλος της ο­μοιοπαθητικής). Αναφέρεται στο άρθρο αυτό και ότι, «η Κυβέρνηση της Σουηδίας, υστέρα από μία πεν­ταετή δοκιμή, έχει τώρα αποσύρει την ασφαλιστική κάλυψη, για την ομοιοπαθητική και τέσσερις άλλες συμπληρωματικές θεραπευτικές μεθόδους, επειδή δεν ικανοποιούν τα κριτήρια αποτελεσματικότητας, ούτε εκείνα του "κόστος – αποτέ­λεσμα"». Βλέπει κανείς στο άρθρο αυτό και το εξής: «Βεβαίως, έχει πλέον περάσει ο καιρός για επιλε­κτικές αναλύσεις δεδομένων, προ­κατειλημμένες ανακοινώσεις ή πε­ραιτέρω επενδύσεις για έρευνα, που διαιωνίζουν τη συζήτηση για την ομοιοπαθητική έναντι της αλλοπαθητικής (δηλαδή της επι­στημονικής ιατρικής)». Για τους λόγους αυτούς, στο άρθρο αυτό της Σύνταξης του περιοδικού «The Lancet», ετέθη ο τίτλος: Το τέλος της ομοιοπαθητικής. Το οποίο κατέληγε με αυτά, τα οποία έθεσε στο εξώφυλλό του:
«Οι γιατροί τώρα οφεί­λουν να είναι τολμηροί και τίμιοι με τους αρρώστους τους γύρω από την ένδεια (έλλειψη ή φτώχεια) ωφέ­λειας από την ομοιοπαθητι­κή…».


(Πηγή: Ο.Τ. 25/11/2005)

[Ψήφοι: 5 Βαθμολογία: 4]