Βίος και πολιτεία τού οσίου πατρός ημών Βενεδίκτου (Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου Πάπα Ρώμης)

Νέα Έκδοση

ἐπιμελείᾳ τῶν πατέρων
τῆς Ἱ. Μ. Χρυσοποδαριτίσσης – Νεζερῶν
Α΄ ἔκδοσις: Ἰούνιος 2021, Εκδόσεις “ΤΗΝΟΣ“, Σειρά “ΑΝΘΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ

Ἡ ἀνάγνωσις τῶν Βίων τῶν Ἁγίων ἀναζωογονεῖ, μέσα στὶς ψυχὲς τῶν χριστιανῶν, τὴν μνήμη τῶν Ἁγίων. Ἔτσι, καὶ ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν Βίων τους ἀνὰ τοὺς αἰῶνας μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ ὡς ἕνα ὑπὲρ αὐτῶν «μνημόσυνον ἐπιτελούμενον κατὰ γενεὰν καὶ γενεὰν».

Ἰδιαιτέρως ὁ Βίος τοῦ ὁσίου Βενεδίκτου (ε΄-ς΄ αἰ.) ἐγνώρισε τέσσαρα τέτοια λαμπρὰ «μνημόσυνα»:

Τὸ πρῶτον, ποὺ «ἐτελέσθη» στὴν Δύσιν, ἦταν ἡ συγγραφὴ τοῦ Βίου στὴν λατινικὴ γλῶσσα ὑπὸ τοῦ Πάπα Ρώμης ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου (ς΄ αἰ.).

Τὸ δεύτερον, ποὺ «ἐτελέσθη» χάριν τῶν ἑλληνοφώνων πιστῶν Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς, ἦταν ἡ μετάφρασις τοῦ πρωτοτύπου κειμένου στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα ὑπὸ τοῦ Πάπα Ρώμης Ζαχαρίου (η΄ αἰ.).

Τὸ τρίτον, ποὺ «ἐτελέσθη» μέσα στοὺς χαλεποὺς καιροὺς τῆς Τουρκοκρατίας, ἦταν ἡ δημώδης παράφρασις τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου ὑπὸ τοῦ μοναχοῦ Καισαρίου Δαπόντε (ιη΄ αἰ.).

Καὶ τὸ τελευταῖον, ποὺ «ἐτελέσθη» ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας, ἦταν ἡ νεοελληνικὴ μεταφράσις τοῦ λατινικοῦ πρωτοτύπου κειμένου ὑπὸ τοῦ ἱερομονάχου Ἰωάννου τοῦ Ἁγιαννανίτου.

Στὴν παροῦσα ἔκδοσι ἀναδημοσιεύονται δύο ἐκ τῶν ἀνωτέρω μορφῶν τοῦ Βίου τοῦ ὁσίου Βενεδίκτου, οὕτως ὥστε «οὐκ ἀποστήσεται τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ, καὶ ὄνομα αὐτοῦ ζήσεται εἰς γενεὰς γενεῶν».

 

Διαβάστε τον Πρόλογο, την Εισαγωγή και τα Περιεχόμενα του βιβλίου πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 5]