Ασκητές μέσα στον κόσμο τ. Β’ (Ιερόν Ησυχαστήριον «Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος», Άγιον Όρος)

Kεντρική – αποκλειστική διάθεση του βιβλίου έχει το Ιερόν Ησυχαστήριον «Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος» Τ.Κ. 630 88 Μεταμόρφωσις Χαλκιδικής. Τηλ. 23750.61-592 Φαξ: 23750.61-103

Εκδόθηκε πριν από τέσσερα χρόνια ο πρώτος τό­μος των “Ασκητών μέσα στόν κόσμο”, χωρίς μεγάλες αξιώσεις, με σκοπό να διασωθούν αυτά τα γνήσια Χρι­στιανικά πρότυπα· όμως, παρά πάσαν προσδοκίαν, έγινε δεκτός με πολλή αγάπη και ενδιαφέρον. Η επίμο­νη ζήτηση του Δευτέρου Τόμου επέσπευσε την έκδοσή του. Αραγε τί ενδιαφέρον βρήκαν οι αναγνώστες σ’ αυτές τις απλές και ταπεινές ψυχές τών Ασκητών μέ­σα στον κόσμο;

Φαίνεται πως βρήκαν στα πρόσωπά τους ζων­τανά πρότυπα αρετής προς μίμηση, που σπανίζουν στις ημέρες μας. Βρήκαν νέους τρόπους και μεθόδους ασκήσεως. Βρήκαν παρηγοριά και παράκληση στα δικά τους παθήματα, γνωρίζοντας την θλιμμένη ζωή τους.
Φαίνεται πως είναι κανόνας πνευματικός η αρετή να ευδοκιμή όχι στην άνεση και στην χαρά, αλλά στην θλίψη, στην δυσκολία και στην στέρηση, όπως βλέ­πουμε να συμβαίνη στην ζωή αυτών των ευλογημέ­νων ψυχών. Αυτοί με αγάπη τήρησαν τις εντολές τού Θεού και έκαναν ατέλειωτη υπομονή στις δοκιμασίες που αντιμετώπισαν. Έλαβαν Χάρι από τον Θεό και έζησαν με εμπιστοσύνη στην πρόνοιά Του. Δεν τους ενδιέφερε η γνώμη τού κόσμου, αλλά μόνο να υπακούν στον Θεό και να τον αγαπούν. Ο κόσμος τους θεω­ρούσε περιθωριακούς, ξεπερασμένους, αλλά αυτοί εί­ναι πάντα επίκαιροι. Θαυμάζει κανείς με πόση ευκολία αντιμετώπισαν και ξεπέρασαν τις δυσκολίες της ζωής, μπροστά στις οποίες οι σημερινοί άνθρωποι, παρά την σοφία τους και τις γνώσεις τους, κάμπτο­νται και απελπίζονται. Όσο μεγαλύτερα ήταν τα παθήματά τους, τόσο μεγαλύτερη υπομονή έκαναν και άλλη τόση χάρι αναλογικά εδέχοντο. Έγιναν αγωγοί χάριτος, νικούσαν τους πειρασμούς και στή­ριζαν πολλούς αδυνάτους. Με την απλότητά τους, την πρακτική σοφία τους και τον αγώνα τους κατώρθωσαν να κάνουν πράξη το Ευαγγέλιο και την πίστη τους βίωμα.
Σήμερα, δυστυχώς, οι άνθρωποι πνίγονται στα πολλά τους προβλήματα. Αλλά, αντί να διορθώσουν τον λογισμό και την ζωή τους με την μετάνοια και να ζητήσουν βοήθεια από τον Θεό, ζητούν μαγικά την λύση και δεν διστάζουν να καταφύγουν ακόμη και σε μάγους, με αποτέλεσμα να δίνουν δικαιώματα στον διάβολο και έτσι να ταλαιπωρούνται ισόβια. Αμαρ­τάνουν θανάσιμα, οπότε είναι φυσικό να περιπλέκουν τα προβλήματά τους και να διαλύωνται οικογένειες.
Μία άλλη παγίδα για πολλούς είναι η αναζήτηση χαρισματούχων. Είναι διατεθειμένοι οι άνθρωποι σήμερα να πάνε οπουδήποτε να συναντήσουν έναν χαρισματούχο για να λύσουν τα προβλήματά τους, αλλά δυσκολεύονται να μετανοήσουν, να αλλάξουν τρόπο ζωής και να πάνε στον Πνευματικό. Δυστυχώς, πολλοί από αυτούς που τους θεωρούν χαρισματούχους, είναι ψευτοχαρισματούχοι, πλανεμένοι που κά­νουν τον προορατικό, τον θαυματουργό και τον εξορκιστή, πλανώντες και πλανώμενοι, και έχουν παρασύ­ρει πολλούς στην πλάνη τους, ακόμη και Ιερείς. Αυτοί δεν έχουν καμμία σχέση και ομοιότητα με τους ταπει­νούς βιογραφούμενους Ασκητές μέσα στον κόσμο.
Η διαφορά στον τρόπο ζωής και στην ταπείνω­ση είναι τεράστια και από αυτό φαίνεται η γνησιότη­τα των υπερφυσικών χαρισμάτων των βιογραφούμε­νων, που φρόντιζαν επιμελώς να τα κρύβουν, ενώ οι ψευτοχαρισματούχοι αυτοδιαφημίζονται, αυτοπροβάλλονται και εκμεταλλεύονται οικονομικά τα θύμα­τά τους.
Ο παρών τόμος περιέχει είκοσι τέσσερις βιο­γραφίες Ασκητών μέσα στον κόσμο. Απ’ αυτούς ένας είναι Επίσκοπος, ένας Ιερομόναχος, πέντε έγγαμοι Ι­ερείς, δύο μοναχοί που εζησαν μέσα στον κόσμο και στό τέλος τής ζωής τους αξιώθηκαν να πάρουν το Αγγελικό Σχήμα, και δεκαπέντε λαϊκοί (άνδρες και γυ­ναίκες). Κατετάγησαν χρονολογικά με βάση το ετος κοιμήσεώς τους.
Ό,τι γράφθηκε στον πρόλογο του Α’ τόμου ισχύ­ει και για τους εδώ βιογραφομένους. Έζησε ο καθένας σε διαφορετική εποχή, σε διαφορετικό τόπο και σε ιδι­αίτερες συνθήκες. Ακολούθησε ο καθένας ξεχωριστό δρόμο, αλλά έχουν όλοι τους έναν κοινό σκοπό· την τήρηση των εντολών τού Θεού και την ένωσή τους με τον Θεόν. Θαυμάζει κανείς την υπομονή τους, την αυ­ταπάρνηση, την δύναμη που είχαν προσευχόμενοι και άντεξαν όλες τις δυσκολίες. Κυρίως, όμως, θαυμάζει κανείς την απλότητα με την οποία εδέχοντο την χάρι και τα υπερφυσικά γεγονότα απερίεργα και ταπεινά χωρίς να μπορούν να φαντασθούν ότι κάτι είναι και κάτι έχουν. Από την αγάπη τους για τον Θεόν θυσία­σαν για την εικόνα Του, τον άνθρωπο, ό,τι πολύτιμο υλικό και πνευματικό διέθεταν, και βοήθησαν πολλούς. Καί τώρα μας βοηθούν με το παράδειγμά τους και την προσευχή τους. Αιωνία τους η μνήμη και με την ευχή τους να αξιωθούμε να τους ακολουθήσουμε. Αμήν. (Προλεγόμενα Βιβλίου)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΣΚΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

β’. Μοναχός Δημήτριος

γ’. Πατήρ Λάζαρος Αμβροσιάδης

δ’. Πατήρ Ιωάννης Σγούρας
ε’. Νικόλαος Νεοκάζης
ς’. Πατήρ Δημήτριος Παπαδημητρίου

ιβ’. Πατήρ Ευάγγελος Χαλκίδης

ιγ’. Χριστόφορος Βαφειάδης

ιδ’. Ευθαλία Πατέρα

ιζ’. Πατήρ Σάββας Ζαράρης

ιη’. Ελπίδα Ξανθοπούλου

κ’. Αναστάσιος Μαλαμάς

κα’. Χαρίκλεια Πουρσανίδου

κβ’. Ελένη Πολυβίου

κγ’. Επίσκοπος Αντώνιος

[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 5]