Ασκητές μέσα στον κόσμο: Η Παναγία έδιωξε την θανατηφόρο γρίππη

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ – ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Δι­η­γή­θη­κε ἡ Με­σο­λογ­γί­τισ­σα Γε­ωρ­γί­α Μω­ρα­ΐ­του: «Τό ἔ­τος 1918 ἔ­πε­σε θα­να­τη­φό­ρα γρίπ­πη στό Με­σο­λόγ­γι. Παρ᾽ ὅ­λες τίς φι­λό­τι­μες προ­σπά­θει­ες τῶν για­τρῶν, ὁ ἕ­νας με­τά τόν ἄλ­λον κολ­λοῦ­σαν γρίπ­πη καί με­τά ἀ­πό λί­γες μέ­ρες πέ­θαι­ναν ἐ­ξαντλη­μέ­νοι. Κα­θη­με­ρι­νῶς πέ­θαι­ναν 25­30 ἄτο­μα, τά ὁποῖα με­τέ­φε­ραν μέ κάρα καί τά ἔθα­πταν χω­ρίς συ­νο­δεία ἱε­ρέ­ως. Εἶ­χε γί­νει ἐ­πι­δη­μί­α φο­βε­ρή. Τό ἴδιο συ­νέ­βαι­νε στό Ἀγρί­νιο, ὅπου πέ­θαι­ναν κά­θε μέ­ρα 40­50 ἄτο­μα, στό Αἰ­τω­λι­κό καί στά γύρω χωριά. Ὅ­ταν εἶ­δαν οἱ ἰθύ­νο­ντες τῆς πό­λε­ως τά πολ­λά θύ­μα­τα καί τήν γρή­γο­ρη ἐ­ξά­πλω­ση τῆς νό­σου συ­νεν­νο­ή­θη­καν μέ τόν Ἐ­πί­σκο­πο καί ἔ­στει­λαν ἀν­θρώ­πους στό μο­να­στή­ρι τῆς Πα­να­γί­ας τῆς Πρου­σσι­ώ­τισ­σας. Πα­ρε­κά­λε­σαν τόν Ἡ­γού­με­νο νά κα­τε­βά­ση τήν θαυ­μα­τουρ­γή Εἰ­κό­να στό Με­σο­λόγ­γι γιά νά στα­μα­τή­ση τό θα­να­τι­κό. Ἡ εἰ­κό­να πέ­ρα­σε πρῶ­τα ἀπό τό Ἀγρί­νιο, ὅπου ἀπό τίς πρῶ­τες ὧρες τῆς ἀφί­ξε­ώς της στα­μά­τη­σαν νά πε­θαί­νουν οἱ ἄν­θρω­ποι καί οἱ ἄρ­ρω­στοι ἔγι­ναν ὑγι­εῖς. Ἤθε­λαν τήν εἰ­κό­να νά τήν κρα­τή­σουν μέ­ρες στό Ἀγρί­νιο, ἀλ­λά ἦρ­θαν ἐπι­τρο­πές ἀπό τά γύρω χω­ριά καί τήν ζη­τοῦ­σαν για­τί πέ­θαι­ναν καί ἐκεῖ οἱ ἄν­θρω­ποι.

»Πράγ­μα­τι, τήν 1η Νο­εμ­βρί­ου 1918 ἔφθα­σε ἡ εἰ­κό­να διά τοῦ σι­δη­ρο­δρό­μου, ἐνῶ οἱ Με­σο­λογ­γῖ­τες ἀνέ­με­ναν ἀπό τή νύ­χτα στήν θέ­ση Φοι­νί­κια. Ἔ­βρε­χε ὅ­μως κα­ταρ­ρα­κτω­δῶς καί οἱ για­τροί συ­νέ­στη­σαν νά μήν πάη κα­νείς στήν ὑ­πο­δο­χή. Ὑ­πῆρ­χε ὁ κίν­δυ­νος μέ τόν συ­νω­στι­σμό νά κολ­λή­σουν εὔ­κο­λα γρίπ­πη ὁ ἕ­νας ἀ­πό τόν ἄλ­λον, ἡ βρο­χή δέ θά ἐ­πι­δεί­νω­νε τήν κα­τά­στα­ση καί θά εἶ­χαν γι᾿ αὐ­τό πολ­λά θύ­μα­τα. Ἀλ­λά οἱ ἁ­πλοῖ καί πι­στοί ἄν­θρω­ποι ἔ­δει­ξαν πιό πο­λύ ἐμ­πι­στο­σύ­νη στήν Πα­να­γί­α ἀπ᾽ ὅ­,τι στούς για­τρούς καί δέν δι­α­ψεύ­στη­καν.

»Ὑ­πο­δέ­χθη­καν λοι­πόν τήν Πα­να­γί­α, τήν ἔ­φε­ραν μέ τά πό­δια μέ­σα στό Με­σο­λόγ­γι καί τήν λι­τά­νευ­σαν στούς δρό­μους τῆς πό­λε­ως ψάλ­λοντας καί κά­νοντας αἰ­τή­σεις γιά τήν σω­τη­ρί­α τους. Τό ἀ­πο­τέ­λε­σμα ἦ­ταν νά μήν κολ­λή­ση κα­νείς γρίπ­πη ἀλ­λά καί ὅ­σοι ἦ­ταν ἄρ­ρω­στοι ἔ­γι­ναν κα­λά. Ἀ­πό τήν ἡ­μέ­ρα πού ἦρ­θε ἡ Πα­να­γί­α στό Με­σο­λόγ­γι κα­νείς πλέ­ον δέν πέ­θα­νε ἀ­πό γρίπ­πη.

»Εἰς ἀ­νά­μνη­σιν τοῦ θαύ­μα­τος καί εἰς ἔν­δει­ξιν εὐ­γνω­μο­σύ­νης ἔκα­ναν ἔρα­νο, ἔφτεια­ξαν μιά ἑπτά­φω­τη λυ­χνία, θαυ­μα­σί­ας τέ­χνης, καί τήν ἀφι­έ­ρω­σαν στήν Μο­νή Πρου­σσοῦ. Ἔ­κα­ναν καί ἕ­να ἀντί­γρα­φο τῆς Πα­να­γί­ας τῆς Προυσ­σι­ώ­τισ­σας, τό ὁ­ποῖ­ο μέ­χρι σή­με­ρα φυ­λάσ­σε­ται στήν Ἐκ­κλη­σί­α τῆς ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς».

 

(Από το βιβλίο «Ασκητές μέσα στον κόσμο», Κεντρική διάθεση βιβλίου: Ιερόν Ησυχαστήριον «Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος», Μεταμόρφωσις Χαλκιδικής)

 

(Πηγή ηλ. κειμένου: enromiosini.gr)

[Ψήφοι: 4 Βαθμολογία: 4.5]