Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Ε’ Ματθαίου: Ομιλία περί του, πόση η δύναμις της εις Χριστόν πίστεως, και πόσον εύλογος η κτήσις αυτής, εξ ου και αναπολόγητος γίνεται ο των θείων εντολών παραβάτης (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης

– Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο θυσιάσας εαυτόν επάνω εις το ξύλον του Σταυρού, εξήλειψε την προπατορικήν αμαρτίαν, εδικαίωσε τον άνθρωπον και ήνοιξε την πύλην της μακαρίας Εδέμ. Έκτοτε δε πας ο εις Αυτόν πιστεύσας και βαπτισθείς, εισέρχεται ανεμποδίστως εις την αιώνιον δόξαν του Θεού.

– Μεγάλη αληθώς η δύναμις της εις Χριστόν πίστεως. Εάν πιστεύσω εις αυτόν, γίνομαι αθώος από των αμαρτιών μου. Εάν ομολογήσω, ότι Αυτός εστί Θεός αληθινός, κληρονομώ βασιλείαν αιώνιον. Αλλά πόθεν τόση δύναμις εις την εις Χριστόν πίστιν;

– Διά την παρακοήν του πρώτου ανθρώπου κατεκρίθημεν, διά την μέχρι θανάτου υπακοήν  του δευτέρου εδικαιώθημεν. Δια τον από του Θεού χωρισμόν του πρωτοπλάστου εστερήθημεν της θείας δόξης, διά την μετά του Χριστού ένωσιν αναβαίνομεν εις την θεία δόξαν.

– Ποιόν αγώνα ηγωνίσθης ότε επίστευσας εις τον Ιησούν Χριστόν, και πιστεύσας εδικαιώθης; Ουδένα. Ποίον κόπον ανέλαβες, ή ποίαν δυσκολίαν εδοκίμασας, ότε εβαπτίσθης, και βαπτισθείς ηνώθης μετά του Ιησού Χριστού, και γέγονας μέλος του σώματος αυτού; Ουδεμία. Ταύτα τα επουράνια και σωτηριώδη χαρίσματα εισίν έλεος Θεού. Δωρεάν αυτά έλαβες, χάριτι Θεού σοι εδόθησαν. Ποιά όμως είναι η απάντηση στην ένσταση, ότι μπορεί αυτά να μου χαρίστηκαν άνευ κόπου, αλλά εάν δε φυλάξω του Θεού τις εντολές, φοβερή καταδίκη με περιμένει; Και η φυλακή των εντολών και δυσκολία έχει και κόπους απαιτεί.

– Είναι όμως πράγματι η εκπλήρωσις των εντολών του Ιησού Χριστού κοπιαστική και δύσκολη;
Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 157 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]