Απάντησις σε αστοχίες άρθρου περί των μυστικών ευχών (αρχιμ. Νικόδημος Μπαρούσης, Ηγούμενος Ι.Μ. Χρυσοποδαριτίσσης Νεζερών)

Εις το τεύ­χος μη­νός Φε­βρου­α­ρί­ου 2011 του πε­ρι­ο­δι­κού «Εφη­μέ­ρι­ος», ε­δη­μο­σι­εύ­θη άρ­θρον του ανα­πλη­ρω­τού Κα­θη­γη­τού του Α.Π.Θ. κ. Πα­να­γι­ώ­του Σκαλ­τσή, υ­πό τον τίτ­λον: «Ιω­άν­νης Φουν­τού­λης και μυ­στι­κή Λα­τρεία». Ε­πι­τρέ­ψα­τέ μου, πα­ρα­κα­λώ, να εκ­θέ­σω επ’ αυ­τού, ό­σον δύ­να­μαι ε­πι­γραμ­μα­τι­κώς, κά­ποι­ες α­πό­ψεις. Σε­βό­με­νος τον χώρον του πε­ρι­ο­δι­κού, θα πε­ρι­ο­ρι­σθώ μό­νον εις τις κυ­ρι­ώ­τε­ρες α­να­κρί­βει­ες του εν λό­γω άρ­θρου, ι­κα­νές, κα­τά την άπο­ψίν μου, να δη­μι­ουρ­γή­σουν λαν­θα­σμέ­νες αν­τι­λή­ψεις. Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή πατώντας εδώ

(Πηγή: “Εφημέριος” Μάιος 2011)

Εξηγήσεις του κ. Σκαλτσή στην επιστολή του Αρχιμ. Νικοδήμου Μπαρούση, εδώ

(Πηγή: “Εφημέριος” Ιούλιος – Αύγουστος 2011)

Απάντηση στην 2η επιστολή του κ. Σκαλτσή από τον Αρχ. Νικόδημο, εδώ

(Πηγή: “Εφημέριος” Σεπτέμβριος 2011)

Διαβάστε άλλα άρθρα του γέροντα πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 3]