Ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου περί της Βασιλικής Παρασκευής Πεντάκη – Ρύντεν (Βασούλας)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
(16.03.2011)
Η Ορθόδοξος Εκκλησία, ακολουθούσα απαρεγκλίτως το λαμπρόν υπόδειγμα και την διδαχήν των Αγίων Αποστόλων, την διδασκαλίαν των εχόντων την εξ αυτών Διαδοχήν Πατέρων της Εκκλησίας και τας θεοπνεύστους Αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, διαφυλάττει ως πολύτιμον μαργαρίτην την πίστιν της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, την οποίαν βιώνει το χριστεπώνυμον πλήρωμα αυτής δια μέσου της συμμετοχής εις την μυστηριακήν και την καθόλου πνευματικήν ζωήν του θεοϊδρύτου εκκλησιαστικού σώματος.

Ούτως, η οιαδήποτε τάσις αυτοσχεδιασμού και κίνησις, προσωπική η συλλογική, περιφρονήσεως η αθετήσεως των δογμάτων της πίστεως των Ορθοδόξων χριστιανών και της εν Χριστώ ζωής εντός της Εκκλησίας ως μόνης οδού δια την σωτηρίαν των ψυχών ημών, πολλώ δε μάλλον της αυτοανακηρύξεως προσώπων ως «δήθεν χαρισματικών», απεδοκιμάσθη πάντοτε ως απαράδεκτος καινοτομία.
Υπό το πνεύμα τούτο, και δια την οφειλετικήν προστασίαν του μεν ευσεβούς ορθοδόξου πληρώματος εξ επικινδύνων πνευματικών συγχύσεων, των δε μη γνωριζόντων καλώς τα πράγματα εκ του ελλοχεύοντος κινδύνου της πλάνης, αποδοκιμάζονται υπό της Μητρός Εκκλησίας αι υπό της Βασιλικής Παρασκευής Πεντάκη – Ρύντεν, ευρύτερον γνωστής ως «Βασούλας», και της υπ αυτής ιδρυθείσης οργανώσεως υπό τον τίτλον «Αληθινή εν Θεώ ζωή» ακρίτως και επιπολαίως εισαγόμεναι διδασκαλίαι περί των δήθεν «απ ευθείας διαλόγων της μετά του Ιδρυτού της Εκκλησίας Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» και της κατακτήσεως υπ αυτής τε και των οπαδών της της «αληθινής εν Θεώ ζωής», αι οποίαι παρεκκλίνουν αυθαιρέτως της θεοσδότου διδασκαλίας της Εκκλησίας, αλλά και σκανδαλίζουν το ορθόδοξον φρόνημα των ευλαβών πιστών.
Όθεν, καλούμεν τους εισηγητάς των απαραδέκτων αυτών καινοτομιών και τους εμμένοντας εις αυτάς υποστηρικτάς των, οι οποίοι τούτου ένεκα δεν γίνονται δεκτοί εις εκκλησιαστικήν κοινωνίαν, όχι μόνον να μη παρεμβαίνουν εις το ποιμαντικόν έργον των κατά τόπους Ιερών Μητροπόλεων, αλλά και να αποκηρύξουν τας καινοφανείς διδασκαλίας των, ώστε να προληφθούν αι υπό των Ιερών Κανόνων προβλεπόμεναι κυρώσεις. Εκφράζομεν, τέλος, την βαθείαν λύπην του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκ της ενεργείας ενίων -ελαχίστων, ευτυχώς- κληρικών της Ορθοδόξου Εκκλησίας να παρευρίσκωνται εις ομιλίας της ειρημένης «Βασούλας» και να παρέχουν εις αυτήν «πιστοποιητικά Ορθοδοξίας».
Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 16η Μαρτίου 2011 Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου
[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]