"Παρουσία Χριστού"

Η παρουσία σου σήμερα (Lev Gillet, μοναχός της Ανατολικής Εκκλησίας)

Καὶ παρʾ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην” (Ἰωάννου 1, 39)

Κύριε Ἰησοῦ, χάρισες στοὺς μαθητές σου τὸ μόνιμο δῶρο τῆς Παρουσίας σου. Τοὺς εἶπες «Καὶ ἰδόὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμί πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28,20). Νὰ ἤμουν ἱκανὸς νὰ ζήσω μὲ τὴ σταθερὴ αἴσθηση αὐτῆς τῆς παρουσίας! Ἤ, ἂν δὲν μποροῦσα νὰ τὴν αἰσθάνομαι, τοὐλάχιστον ἡ πίστη μου νὰ ἦταν τόσο ζωντανή, ὥστε νὰ εἶμαι βέβαιος πάντοτε ὅτι εἶσαι ἐδῶ, μαζί μου. Καὶ νὰ καθιστῶ τὴν ὅλη μου συμπεριφορὰ σύμφωνη μὲ μιὰ τέτοια βεβαιότητα!…

Διαβάστε περισσότερα »