Κυριακή ΙΣΤ' Ματθαίου

Κυριακή ΙΣΤ´ Ματθαίου (Ταλάντων): Θα δώσουμε λόγο για ό,τι μας εμπιστεύτηκε ο Θεός (Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων)

«Και παρέδωκεν αυτοίς τα υπάρ­χοντα αυτού, και ω μεν έδωκεν πέν­τε τάλαντα, ω δε δύο, ω δε εν, εκάστω κατά την ιδίαν δύναμιν και απεδήμη­σεν». 

Μια παραβολή μας παρουσίασε η σημερινή ευαγγελική περικοπή, μια παραβολή που είναι γνωστή ως η παραβολή των ταλάντων. Το περιεχό­μενό της γνωστό σε όλους μας, αναφέρεται σε ένα περι­στατικό που επαναλαμβάνεται συ­χνά στην ιστορία του κόσμου και των ανθρώπων.

Διαβάστε περισσότερα »

Κυριακή ΙΣΤ’ Ματθαίου: Ομιλία περί του ότι ουδείς εστιν ο μη έχων τάλαντον (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ματθ. κε’ 14-30)

  • Υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους ο Θεός δεν εμπιστεύτηκε κανένα τάλαντο;
  • Μήπως σε κάποιους δεν έδωσε τάλαντο, επειδή προέβλεψε ότι θα γίνει αίτιο κολάσεως;
  • Το τάλαντο είναι όργανο της εκπληρώσεως της αγάπης.
  • Γιατί όμως σε κάποιους δίδει πολλά και σε άλλους λίγα τάλαντα;
  • Ποιο τάλαντο μπορεί να έχει κάποιος φτωχός και άσημος και ποια η δυνατότητά του να το πολλαπλασιάσει;
  • Με ποιους τρόπους πολλαπλασιάζεται το τάλαντο που μας έδωσε ο Θεός;

Διαβάστε περισσότερα »

Κυριακή ΙΣΤ Ματθαίου: Ομιλία εις την παραβολήν των ταλάντων (Γερμανός ο Β’ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως)

(Ματθ. κε’ 14-30) Οι γεωργοί που φυλάσσουν τους αγρούς και τα περιβόλια των αρχόντων, έχουν συνήθεια να συνάζουν όσα άνθη εύρουν ωραία και ευωδέστατα, και να τα προσφέρουν στους κυρίους των· και εάν έχουν και άλλους φίλους, δίδουν και σ’ αυτούς. Εκείνοι δεχόμενοι τα κρίνα περιχαρώς, ευχαριστούν και φιλοδωρούν τους γεωργούς, αν και δεν λαμβάνουν από τα άνθη εκείνα άλλην ωφέλειαν εκτός από το ότι ευχαριστούν για λίγην ώραν την όρασι και ότι ευωδιάζουν την όσφρησίν τους. Εμείς δε οι πνευματικοί γεωργοί και διδάσκαλοι, που μας έχει εμπιστευθή ο Κύριος τον αειθαλή λειμώνα τού αγίου Ευαγγελίου και περιποιούμεθα τόσον ωραίον και πανευφρόσυνον περιβόλι, δεν προσφέρουμε μόνον μίαν φοράν τον χρόνον σ’ εσάς τους ηγαπημένους αδελφούς και φίλους μας άνθη καλοκαιρινά και ευμάραντα, αλλά καθημερινώς συνάζουμε λόγους πνευματικούς από τον αειθαλή Παράδεισον της Γραφής και σας διδάσκουμε με πολύν πόθο και επιμέλειαν, ευφραίνοντας τις ψυχές σας με διάφορες νουθεσίες και υποδείγματα, με τα οποία ωφελείσθε, μετανοείτε για τις αμαρτίες σας και ευρίσκετε σωτηρίαν αιώνιον. Περιχαρώς λοιπόν να υποδέχεσθε την διδαχήν, αδελφοί και εκδιώκετε την δυσωδίαν της αμαρτίας με την ευωδίαν του Αγίου Πνεύματος· Και αφού έτσι καθαρισθήτε, θα γίνετε ναός τού Θεού και κατοικητήρια θείας χάριτος. Ακούσετε λοιπόν και την σημερινήν παραβολήν τού Κυρίου μας, να λάβετε στην ψυχήν πολλήν ωφέλειαν, και ιδιαιτέρως οι αμελείς και ράθυμοι, οι οποίοι δεν επιμελούνται να μεταδώσουν στον αδελφόν και πλησίον τους από το χάρισμα που έχει κάθε ένας κατά την τέχνην και την επιστήμην του. Προσέχετε λοιπόν με πολλήν ακρίβειαν.

Διαβάστε περισσότερα »