κακοδοξίες

Οικουμενικός Πατριάρχης: “Δια του Φιλιόκβε εδημιουργήθησαν νέαι κακοδοξίαι, σχίσματα και αιρέσεις”

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐπραγματοποίησεν ἐπίσημον εἰρηνικὴν ἐπίσκεψιν εἰς τὸ Ὀρθόδοξον Πατριαρχεῖον τῆς Ρουμανίας. Κατὰ τὴν ἐπίσκεψίν του παρευρέθη καὶ ὡμίλησεν εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρουμανίας. Κατὰ τὴν ὁμιλίαν του, ἀφοῦ ἀνεφέρθη εἰς τὰς σχέσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μετὰ τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, εἶπε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα »