Η φιλοξενία του Αβραάμ

Περιγραφή της εικόνος ‘Η φιλοξενία του Αβραάμ’ (Χρήστος Γκότσης)

Για το δόγμα της Αγίας Τριάδος, εκτός από τας ρητάς μαρτυρίας της Καινής Διαθήκης, έχομεν και υπαινιγμούς εις την Παλαιάν Διαθήκην. Ένας από αυτούς τους υπαινιγμούς είναι και η εμφάνισις του Θεού εις τον Αβραάμ υπό την μορφήν τριών ανδρών. Διαβάστε περισσότερα »