Η Μεταμόρφωση του Κυρίου

Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος (+ Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης)

(Ὁμιλία τοῦ ἀειμνήστου Ἁγιορείτου Ἡγουμένου π. Γεωργίου Καψάνη)

Ὅπως ὅλα τά γεγονότα πού μᾶς διηγοῦνται οἱ ἅγιοι Εὐαγγελισταί ἔγιναν διά τήν σωτηρίαν ἡμῶν, ἔτσι καί ἡ Θεία Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου ἔγινε δι’ ἡμᾶς καί διά τήν σωτηρίαν ἡμῶν. Δέν ὑπάρχει κάτι στή ζωή τοῦ Κυρίου μας, πού νά μήν ἔχει σωτηριολογική σημασία, πού νά μήν ἀφορᾶ τήν σωτηρία μας. Γι’ αὐτό ἄλλωστε ἐνηνθρώπισε ἔγινε ἄνθρωπος διά τήν σωτηρία μας. Διαβάστε περισσότερα »

Η Μεταμόρφωση του Χριστού (Σεβ. Μητροπ. Ναυπάκτου & Αγ. Βλασίου Ιερόθεος)

α) Υπάρχουν πολλά γεγονότα μεταμορφώσεως β) Τί σημαίνει μεταμόρφωση γ) Το όρος Θαβώρ και οι δύο ήλιοι δ) Το φως του Χριστού είναι η δόξα της θεότητος ε) Η Βασιλεία του Θεού στ) Ο Χριστός έδειξε το πρωτότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου ζ) Άκτιστο και κτιστό φως η) Άκτιστο φώς, περιγραπτό στο σώμα του Χριστού, υπέρφωτος γνόφος θ) Η φανέρωση του Τριαδικού Θεού ι) Ο Μωϋσής και ο Ηλίας στο Θαβώρ ια) Γιατί εμφανίσθηκαν οι δύο αυτοί Προφήτες ιβ) Οι τρεις Μαθητές στο Θαβώρ ιγ) Ο Χριστός, Κέντρο της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης ιδ) Το σώμα του Χριστού είναι ομόθεο ιε) Διαφορετική μετοχή στην δόξα του Θεού ιστ) Τί είναι η Εκκλησία και ποιός ο σκοπός της ιζ) Προσωπική μέθεξη της θεώσεως Διαβάστε περισσότερα »