Βασίλειος Πετρουλέας

Η ουσία με τις 50 ιδιαιτερότητες (Βασ. Πετρουλέας, Δρ. Φυσικός, Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δημόκριτος»)

Ἕνας τολμηρὸς διάλογος

Ὁ κόσμος ποὺ μᾶς περιβάλλει εἶναι γεμᾶτος ἀπὸ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ. Ὁτιδήποτε ἀγγίξεις ἢ αἰσθανθεὶς ἢ διερευνήσεις μὲ τὰ ἐπιστημονικὰ ὄργανα εἶναι ὑπερβολικὰ ἐντυπωσιακό, ἀκόμη καὶ τὸ ζιζάνιο, ἀκόμη καὶ τὸ παράσιτο, ἀκόμη καὶ τὸ πλέον περιφρονημένο δημιούργημα («τὸ μωρὸν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί»).

Ἐκεῖ ὅπου τελειώνει ὁ ἐνθουσιασμὸς τῆς ἐξωτερικῆς αἴσθησης ξεκινάει ἕνας θαυμαστὸς μικρόκοσμος ποὺ χρειάζονται εἰδικὲς κάμερες γιὰ νὰ τὸν παρατηρήσεις κι ἐκεῖ ποὺ τελειώνει κι αὐτὸς ἀρχίζει ὁ ἀτομικὸς καὶ ὑποατομικὸς κόσμος ποὺ δὲν χωράει στὶς ἐξισώσεις μας καὶ ἀκόμη καὶ ἡ ὀνοματολογία του ξεπέρασε τὴ φαντασία μας. Ἔπειτα εἶναι καὶ οἱ ἀπεριόριστοι συνδυασμοὶ τῶν ἀτόμων ποὺ σχηματίζουν ἄπειρα μόρια μὲ ξεχωριστὲς ἰδιότητες τὸ καθένα. Μόνο ὁ ἄνθρακας σχηματίζει ἑκατοντάδες χιλιάδες χημικὲς ἑνώσεις μὲ κορυφαῖα τὸ μόριο τῆς ζωῆς, τὸ DNA .

Ὑπάρχει ὅμως μιὰ ἁπλῆ οὐσία ποὺ δὲν χρειάζεται νὰ εἶσαι εἰδικὸς ἐπιστήμων γιὰ νὰ σὲ ἐντυπωσιάσει. Ἢ μᾶλλον ἡ οὐσία αὐτὴ ἐντυπωσιάζει καὶ τὸν ἁπλὸ ἄνθρωπο καὶ τὸν εἰδικὸ ἐπιστήμονα. Οἱ ἰδιότητες τῆς οὐσίας αὐτῆς εἶναι τόσο πληθωρικὲς καὶ ξεφεύγουν τόσο σκανδαλωδῶς ἀπὸ τὰ συνηθισμένα, ποὺ εἶναι προφανὲς ὅτι ἐδῶ ἔχει γίνει εἰδικὴ ἐπέμβαση.

Διαβάστε περισσότερα »

Γνωρίζοντας ‘Το μυαλό του Θεού’ (Βασ. Πετρουλέας, Δρ. Φυσικός, Ε.ΚΕ.Φ.Ε. Δημόκριτος)

Πῶς «Ὁ Θεὸς» ἐκτόξευσε τὶς πωλήσεις τοῦ πρώτου βιβλίου τοῦ Hawking.

Ὅταν τὸ 1988 κυκλοφόρησε τὸ βιβλίο «Τὸ χρονικό τοῦ χρόνου» (“Α Brief History Of Time”) τοῦ Stephen Hawking, κανεὶς δὲν µποροῦσε νὰ φανταστεῖ τὴν τεράστια κυκλοφορία ποὺ θὰ εἶχε. Ἕξι ἑκατοµµύρια ἀντίτυπα πωλήσεις, ἐννέα ἑκατοµµύρια συνολικὰ σὲ κυκλοφορία. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ ἐπιστηµονικὴ δραστηριότητα τοῦ Hawking, παρὰ τὴ βαριά του µυοπάθεια, προκαλεῖ µεγάλη ἐντύπωση. Δύσκολα ὅµως αὐτὸ θὰ ἐξηγοῦσε τὴν πώληση ἕξι ἑκατοµµυρίων ἀντιτύπων ἑνὸς ἐπιστηµονικοῦ βιβλίου πού, παρὰ τὴν ἐκλαΐκευσή του, εἶναι ἀρκετὰ δυσνόητο (τὸ πιὸ διαδεδοµένο καὶ λιγότερο διαβασµένο ἐπιστηµονικὸ βιβλίο, εἶπαν µερικοί!). Ἡ ἐµπορικὴ ἐπιτυχία ἀποδίδεται ἀπὸ πολλοὺς στὶς ἀναφορὲς τοῦ συγγραφέα στὸν Θεό. Ἐὰν τὸ βιβλίο δὲν περιεῖχε µεταφυσικὲς προεκτάσεις, ἐλάχιστοι θὰ τὸ ἀγόραζαν. «Ὁ Θεὸς ἐκτόξευσε τὸ βιβλίο τοῦ Hawking στὴν λίστα τῶν bestsellers» παρατήρησε ἀρθρογράφος τῆς «Guardian». Διαβάστε περισσότερα »