Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ

 

Δρος ΔΗΜ. ΓΡ. ΤΣΑΚΩΝΑ, Καθηγητοῦ τς Χριστ. Κοινωνιολογίας ν τ ρθοδ. Θεολογ. νστιτούτω Παρισίων

 

 

κκλησία τοῦ Χριστο δέν εναι θνική, λλά Οκουμενική. άν δέν το Οκουμενική, θά χαρακτηρίζετο πίγειος. ν οδεμιᾶ περιπτώσει θά το θνική. Πάσα σύλληψις θνικς κκλησίας ντιστρατεύεται τήν καθολικότητα καί κεραίωσιν τοῦ σώματος τοῦ Χριστο. Τό θνος πρξε προϊόν τῆς πολιτικς χειραφετήσεως τς στικς τάξεως ν τῆ Δύσει, στραφέν πρός ποκλειστικήν πιδίωξιν συμφερόντων. άν λογική εναι νάγκη, τις γέννησε τό θνος, Χριστιανισμός πρξεν πόρροια καί ξ ποκαλύψεως κδήλωσις. Διό καί ὅταν ντιστρατεύηταί τις τήν Οἰκουμενικήν κκλησίαν, δέν εναι ὅτι ντιτίθεται ες τήν Παράδοσιν τς καθ' μς ρθοδοξίας, λλά καί ποδεικνύεται γόνος τοῦ Δυτικοῦ Ομανισμοῦ, νοσηρός φιλελεύθερος. Τό ατημα τοῦ Θεοκλήτου Φαρμακίδη νά νεξαρτοποιήση τήν κκλησίαν τς λλάδος πό τό Οκουμενικόν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως, δέν εχε μόνον νθρωπίνην ματαιοδοξίαν, τομικά λατήρια νός φραγκοσπουδασμένου φιλόδοξου· το περισσότερον π' ὅλα ατά μία «εφυής» προσχώρησις εἰς τήν παντοδύναμον ν λλάδι Βαυαροκρατίαν, μία στροφή πρός τόν κκλησιαστικόν Ομανισμόν τς Δύσεως, τήν Μεταρρύθμισιν, καί πολιτικς ες τόν Φιλελευθερισμόν, προκειμένου νά πομακρυνθ τό Ποίμνιον πό τήν βυζαντινήν παράδοσιν τς κκλησίας του. λότης τοῦ σώματος το Χριστο, τ.ἔ. Οκουμενική κκλησία Κωνσταντινουπόλεως, τεμαχίζετο λέω Φαρμακίδη ες πλείονας θνικάς κκλησίας. Ἡ ὀργανικότης τς κκλησίας θυσιάζετο ες τόν θνικόν τεμαχισμόν, καθολικότης νήγετο ες τό μερικόν καί πουσιδες. Κι' ὅλα ατά δέν προεκλήθησαν πό κανενός εἴδους πνευματικήν ναγκαιότητα. Ἦτο πλς πρώτη παφή το νέμου τς Δύσεως, στις θώπευε τά κουρασμένα φυλάκια τς προκεχωρημένης νατολικς κκλησίας. Ο στοριογράφοι τς κκλησίας τς νεωτέρας λλάδος ρχίζουν κάθε φορά πό τόν πόστολον Παῦλον. κκλησία ὅμως τν θηνν δέν δρύθη πό τόν Παῦλον ς κκλησία θνική. (Β. Λαούρδα: Θέματα Παιδείας, σελ. 27). δρύθη διά νά γίνη μέλος τς Οκουμενικς κκλησίας, οχί δέ διά νά παιδαγωγήση ες ατοκεφαλίαν τήν Βουλγαρικήν καί τάς λοιπάς μοδόξους τοιαύτας.

ξ ὅλων τν ρθοδόξων κκλησιν, κείνη ποία χει τά λιγώτερα δικαιώματα νά εναι ατοκέφαλος, εἶναι κκλησία τς λλάδος· διότι γλῶσσα της καί α παραδόσεις της δέν εναι γλῶσσα καί παραδόσεις νός θνους, λλά γλῶσσα καί παραδόσεις το Οκουμεν. Πατριαρχείου (νθα νωτ.). στορία τς ργανωμένης κκλησίας τς λλάδος ρχίζει μέσως μετά τήν δρυσιν το Οκουμενικο Πατριαρχείου, τό ποῖον ατη καί παρακολουθε καί ες τό Βουλγαρικόν Σχίσμα καί ες τήν καθόλου μετά τατα πορείαν Ατοῦ. φ' ὅσον λοιπόν κκλησία τς λλάδος διαθέτει καί πνευματικότητα καί παράδοσιν, πο λλοῦ δύναται νά νεύρη ταύτας παρά ες τό πνεμα τς κκλησίας, ς ναπόσπαστον μέρος πό τῆς δρύσεώς της πρξεν ; Οδείς ρνεται τάς παραδόσεις του δι' θνικάς, πολιτικάς δυσχερείας (Β. Λαούρδα: νθ. νωτ. καί Δ. Τσάκωνα: Κοινωνιολογία πνευματικν σχέσεων Οκουμενικο Πατριαρχείου καί Ατοκεφάλου κκλησίας τς λλάδος. ναρκτήριον Μάθημα), τοὐναντίον μάλιστα φείλει, κ το γεγονότος καί μόνον, ὅτι παράδοσις τς κκλησίας του δέν εἶναι οτε ατοπροσδιόριστος, οὔτε ατόχθων, νά τήν νάγη ες τάς ρίζας της, καί νά τήν μετατρέπη ες παράδοσιν νεργόν, τις νά φίσταται διαρκ νανέωσιν καί συνεχ προσαρμογήν ες τά δεδομένα τς κάστοτε πραγματικότητος. άν τοτο περβαίνη τήν πρόθεσιν τήν πραγματικότητα, ατό οδαμς σημαίνει ὅτι κκλησία τς λλάδος δέν δύναται νά ποτελ πεδίον μερίμνης τς Μητρός κκλησίας· διότι εἶναι ψηλή σκοπιά νουθεσία, λλά καί διότι παράδοσις δρυσε δία τήν κκλησίαν τν θηνν οχί ς θνικήν, λλά ς μέλος τς Οκουμενικς κκλησίας.

 

«πόστολος νδρέας»

το Οκουμενικο Πατριαρχείου

8 Μαΐου 1954

 

 

(Πηγή: Δ. Τσάκωνα, «Κοινωνία καί ρθοδοξία», θναι 1956, σ. 148-150)

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ

 

 

Ες ρθρον, δημοσιευθέν ες τήν «Καθημερινήν» τῆς 10 ουλίου 1954, πό τόν τίτλον « νοποίησις τς λληνικς κκλησίας», σεβαστός φίλος καί γαπητός Πρέσβυς κ. Γ. Τριανταφυλλίδης ρχεται ες νίσχυσιν τν πόψεων το φίλου συναδέλφου ν τ Πανεπιστημίω θηνν Καθηγητο κ. Δ. Βεζανῆ. κ. Βεζανῆς εχε διατυπώσει πρό καιρο τήν ντίληψιν ὅτι «τό παρ’ μῖν καθεστώς τς ρθοδόξου κκλησίας εχε προσλάβει τέσσαρας μορφάς: 1) κκλησία τς Παλαις λλάδος (Ατοκέφαλος λληνική κκλησία), 2) Νέων Χωρν (πλήν Κρήτης) ατινες πάγονται διοικητικς πό τήν κκλησίαν τς λλάδος καί πνευματικς πό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, 3) κκλησία Κρήτης, διοικουμένη πό δίας τοπικς Συνόδου καί ξαρτωμένη πό τό Οκουμενικόν Πατριαρχεῖον, 4) κκλησία Δωδεκανήσου, τις πάγεται διοικητικς καί πνευματικς πό τό Οκουμενικόν Πατριαρχεῖον». κ. Βεζανῆς περτονίσας τήν νάγκην ὅπως κκλησία τς λλάδος προσδιορισθ κ στενοτάτων δεσμν πρός τήν Πολιτείαν, προέτεινε «τήν παγωγήν ες τόν Καταστατικόν Χάρτην τς κκλησίας ταύτης πασν τν ν λλάδι πισκοπν». Καί δ κριβς εἶναι τό κεντρομόλον σημεον το προβλήματος.

δη Πρεσβευτής κ. Τριανταφυλλίδης πεκτείνων τάς ς νω πόψεις το Καθηγητο κ. Βεζανῆ ποστηρίζει, τι καί πό τς πλευρς τοῦ Οκουμενικο Πατριαρχείου δέν θά πάρχουν οσιαστικαί τοὐλάχιστον ντιρρήσεις (προκειμένου νά παχθον πασαι αἱ ν λλάδι πισκοπαί πό τήν Ατοκέφαλον κκλησίαν τν θηνν), δεδομένου τι πί ναλόγου θέματος χει δη δίς ποφανθ τό Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως κατηγορηματικς καί τιολογημένως, μετά τήν π' ατοῦ, τό 1858 ναγνώρισιν τοῦ Ατοκεφάλου τῆς κκλησίας τς λλάδος, πέρ τς πλήρους παγωγς νεοπρασαρτηθεισν παρχιν, ες τήν δικαιοδοσίαν ατς. Τό ζήτημα, λέγει, τέθη πρτον, ὅταν περιλθον πό τήν λληνικήν κυριαρχίαν αἱ όνιοι Νσοι, καί ργότερον, ὅταν προσηρτήθη ες τήν λλάδα πειρος καί Θεσσαλία. Ες μφοτέρας τάς περιπτώσεις παγωγή τν ες τάς ν λόγω περιοχάς πισκοπν πό τήν πόλυτον δικαιοδοσίαν τς κκλησίας τς λλάδος γένετο τῆ συγκαταθέσει τοῦ Οκουμενικοῦ Πατριαρχείου, το ποῖον ες τά σχετικά γγραφά του πεφήνατο ὅτι λύσις ατη το «ελογος» καί «φυσική».

Λυπομαι, διότι εθισμένος νά τιμ τούς θεσμούς περισσότερον τν προσώπων εμαι ποχρεωμένος νά διαφωνήσω πρός ατήν τήν μικροαστικήν καί στενόκαρδον κκλησιαστικήν πολιτικήν, τήν ποίαν, πορ πς νθρωπος τς γνωσμένης κκλησιαστικς πείρας καί γνώσεως το κ. Τριανταφυλλίδη, πεφάσισε νά ποστηρίξη· διότι δημιουργία μιᾶς νιαίας θνικς κκλησίας εναι ντίθετος πρός τήν οκουμενικήν γεμονίαν της, ταν μάλιστα ρθόδοξος Καθολική κκλησία διαθέτη τό πρωτεῖον το Κων/πόλεως. Καί θεωρ, ὅτι εναι οχί λληνική, λλ' λλαδική (δηλ. στενά κρατική) ροθεσία, καί οχί καθολική θνική ντιμετώπισις τό νά μή προσανατολίζωμεν αυτούς πρός τήν Μεγάλην τοῦ Χριστο κκλησίαν καί τήν ποστολήν Ατς καί οτω πως νά ατοπεριοριζώμεθα ες τήν ταπεινήν δέαν μιᾶς μικρς καί νοικοκυρευμένης κκλησίας, χωρίς πόθους, δίχως νάτασιν, χωρίς πνοήν στερουμένην δέ παντός Οκουμενικο ρείσματος καί Οκουμενικο χαρακτρος.

Καί, πειδή θεωρ τοτο καί νεδαφικόν, εμαι ποχρεωμένος νά παντήσω. Λυπομαι μόνον, διότι πάντησίς μου δέν δύναται νά πεκταθ πέκεινα τν ρίων τς σκοπιμότητος, τινα νδεχομένως παρεβίασε κατά το Οκουμενικο Πατριαρχείου πίθεσις, ν πολύ θά δικαιολόγουν, άν προήρχετο ξ λλης καί δή μή λληνογενοῦς πηγς.

Τό βασικόν πιχείρημα το Πρεσβευτοῦ κ. Τριανταφυλλίδη, εναι, ς νωτέρω διετυπώθη, τς ερς Συνόδου το Οκουμενικο Πατριαρχείου πόφασις, τις ναφέρει, ὅτι «... Μετριότης μν, διασκεψαμένη μετά τς περί Ατήν γίας καί ερς Συνόδου, πειδή κατείδομεν τήν περί ς λόγος νωσιν τς κκλησίας τς πτανήσου πρός τήν τς λλάδος εὔλογον μέν ἄλλως καί ὡς εἰπεῖν φυσικήν οὖσαν συνέπειαν τῆς ἐν τοῖς πολιτικοῖς πράγμασι ἀφομοιώσεως ὁμολογουμένως ἐναπαιτούσης ἐκείνης καί τήν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν, κατ' οὐδέν δέ τά πνευματικά ἐκείνης συμφέροντα παραβλάπτουσαν...».

Ἀλλά μεταξύ τοῦ 1850 καί τοῦ 1954 ἡ σκοπιμότης ὑπέστη διάβρωσιν. Τότε ἐσχηματίζετο ἕν Κράτος, τό ὁποῖον εἶχεν ἀνάγκην νά στοιχειοθετήση τόν ἐθνικόν καί ἐκκλησιαστικόν ἑαυτόν του, ἕνα μικρόν μέν Κράτος μεγάλων ὅμως ἱστορικῶν προσδοκιῶν. Ἡ Μικρασιατική καταστροφή ἀπέδειξεν, ὅτι ἡ «Ἑλλαδική» μικροκομματική καί στενοκέφαλος ψυχολογία ἦτο ἰσχυροτέρα ἀπό τήν Ἑλληνικήν μνήμην καί ἱστορικότητα. Δι' αὐτό καί ἡ σκοπιμότης ἤλλαξε, μετεκινήθη. Ἄν τότε ἐζητούσαμεν νά στοιχειοθετήσωμεν θνικόν Κράτος, σήμερον ποζητοῦμεν νά σφυρηλατήσωμεν διακρατικήν νωσιν. ν τότε δεύομεν ες τήν πομόνωσιν καί ποδέσμευσιν, σήμερον συνειδητοποιοῦμεν τήν μοσπονδίωσιν, καί συγχώνευσιν. Μεταξύ λοιπόν το 1850 καί το 1954 σκοπιμότης μετεκινήθη. Δι’ ατό, ν τότε λόγοι πέβαλον τήν ποκοπήν παρχιν πέρ τς μικροαστικς καί ρειπωμένης ατοτελείας τς κκλησίας τς λλάδος, σήμερον λόγοι Οκουμενικοί καί Πανορθόδοξοι πιβάλλουν ὄχι τήν ποκοπήν, λλά τήν πιστροφήν παρχιν κ τς Ατοκεφάλου κκλησίας τς λλάδος ες τό Οκουμενικόν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως. Καί πρτος ναγνωρίζει τήν σκοπιμότητα ταύτην σεβαστός φίλος μου Μακαριώτατος ρχιεπίσκοπος θηνν κ. Σπυρίδων. Συνεπς Πρεσβευτής κ. Τριανταφυλλίδης δέν νομίζω, ὅτι πηχε τό πνεμα τς κκλησίας τς λλάδος καί το κ Φαναρίου Προκαθημένου της· διότι τήν στιγμήν, κατά τήν ποίαν Μακαριώτατος ρχιεπίσκοπος θηνν, δι' γγράφου του ς καί δι' ατοβούλου νεργείας του, ρχισεν ποδίδων ες τό Οκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ι. Μονάς, (ς τήν τς γίας ναστασίας), προκειμένου νά διευρύνη τόν ζωτικόν του χρον, ες στιγμήν, κατά τήν ποίαν Α. Θ. Παναγιότης Οκουμενικός Πατριάρχης κ. θηναγόρας, προσφωνν, παρόντος καί μο, τόν Στρατάρχην Παπάγον ν Φαναρίῳ το πομιμνήσκει «τά τς διαιτέρας προστασίας —τῆς ποίας πρέπει νά τύχουν αἱ ν τῆ Βορείῳ λλάδι Μητροπόλεις το Οκουμενικο Θρόνου— αἵτινες ἐπιτροπικς καί χρι καιρο χουσι τεθ πό τήν μέριμναν τς κκλησίας τς λλάδος», δέν εναι δυνατόν νά συζητται ατοπεριορισμός τοῦ Οκουμενικο Πατριαρχείου ες τά ὅρια: μιᾶς χωροεπισκοπς. Οδέ πιτρέπεται τραυματισμός τοῦ κύρους του. Πάσα ντίθετος ποψις μοιραίως θά δήγει ες σύλληψιν νεδαφικς τινος πολιτικς· διότι, καί πό μετέρας στω σκοπις ξεταζομένου τοῦ ζητήματος, τί περισσότερον θά θέλαμεν πό τοῦ νά διευρύνωμεν καί κραταιώσωμεν τήν αἴγλην τοῦ Οκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κ τοῦ ποίου καί κπορεύεται Οκουμενικότης; Καί ρωτ, τήν στιγμήν κατά τήν ποίαν ν τ Οκουμενικῶ χώρῳ τοῦ Φαναρίου τό Πρωτεῖον τς κκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, πιβιώνεται, διατί μεῖς —ἀεί παῖδες— θέλουμεν νά γκρεμίσουμεν τήν παράδοσιν, οἰκοδομοῦντες στω ν «Πατριαρχεῖον» ες θήνας, τό ποῖον ξιολογικς θά πεται τς κκλησίας τς Σόφιας;

 

θναι, ούλιος 1954,

 

«πόστολος νδρέας»

τοῦ Οκουμενικο Πατριαρχείου»,

4 Αγούστου 1954

 

 

 

 

 

(Πηγή: Δ. Τσάκωνα, «Κοινωνία καί ρθοδοξία», θναι 1956, σ. 163-168).