«νέος νθρωπος» το «τρίτου καθορίστου φύλου»

Σεβ. Μητροπολτης Ναυπκτου καί γίου Βλασου κ. ερθεος

 

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε τι πρχαν δύο φλα, τό ρρεν καί τό θλυ, δηλαδή νδρας καί γυναίκα, πρχαν καί μερικοί παμφοτερίζοντες γιά διαφόρους λόγους, κυρίως λόγ τν παθν. μως τελευταα μς προέκυψε καί νας λλος νθρωπος το «τρίτου φύλου», πως νομάσθηκε πό τά δικαστήρια, στερα πό πολυετ γώνα πού κανε κάποιος ς νθρωπος «καθορίστου φύλου» «τρίτου φύλου».

Πρόκειται γιά κάποιον πού νομάζεται Νόρι Μέι Γουέλμπι, πού γεννήθηκε στήν Σκωτία ς νδρας, ργότερα μετακόμισε στήν Αστραλία που ποβλήθηκε σέ γχείρηση λλαγς φύλου σέ γυναίκα, καί πειδή διεπίστωσε τι δέν ασθανόταν νετα ς τομο θηλυκο γένους, ποφάσισε νά διακόψη τήν θεραπεία μέ ρμόνες καί νά ποβληθ σέ γχείριση γιά νά μή νήκη σέ «προκαθορισμένο» φλο. Στήν συνέχεια, ξεκίνησε ναν πολυχρόνιο γώνα γιά νά ναγνωρισθ νομικά ς νας νθρωπος «καθορίστου» φύλου.

Τήν Τετάρτη 2 πριλίου 2014 «τό νώτατο Δικαστήριο τς Αστραλίας ποφάνθηκε τι Πολιτεία τς Νέας Νότιας Οαλίας φείλει νά ναγνωρίση τήν παρξη ατο το τρίτου "καθόριστου" φύλου στό ποο νήκει Νόρι Μέι Γουέλμπι» (Τά Νέα, 4-4-2014). τσι, δημιουργήθηκε νας νθρωπος «καθορίστου φύλου» (non - specific sex), πού δέν εναι οτε νδρας οτε γυναίκα.

κπλήσσεται κανείς γιά τό πο μπορε νά φθάση νθρωπος, πού εναι πογοητευμένος πό λα καί θέλει νά γευθ νέες μπειρίες καί καταστάσεις. Καί πάρχουν πολλοί πού, ποστηρίζοντας τά νθρώπινα δικαιώματα κάθε νθρώπου, εναι τοιμοι νά ποδεχθον καί νά υοθετήσουν μιά τέτοια νοοτροπία. ν μως ρχίσουμε νά δεχόμαστε τά νθρώπινα δικαιώματα χωρίς τούς ναγκαίους περιορισμούς, τότε θά φθάσουμε ς κοινωνία στήν καταστροφή.

παρξιστική φιλοσοφία, κάνοντας λόγο γιά τήν λευθερία, ναφέρεται στό τι τό μεγαλύτερο πρόβλημα γιά τήν λευθερία εναι τό «δεδομένο τς παρξης», τό τι δέν χουμε τό δικαίωμα καί τήν δυνατότητα νά πιλέξουμε τό φλο, λλά ατό μς δίνεται χωρίς νά πάρχη δυνατότητα τς πιλογς. Νά, λοιπόν, πού τώρα λύεται καί ατό τό τομικό δικαίωμα καί μάλιστα ναγνωρίζεται καί πό τήν Πολιτεία. μως πο μπορε νά φθάση κοινωνία μέ τέτοιο σκεπτικό;

δυαδικότητα τν φύλων εναι δεδομένη, καί μάλιστα χει καί βιολογική ποδομή. Θεός δημιούργησε τόν νθρωπο ς νδρα καί γυναίκα καί τσι ναπτύσσεται νθρωπος στήν κοινωνία, καί τσι πληθύνεται τό νθρώπινο γένος. Δυστυχς, λόγ πολλν ατίων φίσταται σήμερα στήν κοινωνία «γενετικός μολυσμός» καί σέ ατό τό θέμα μέ παρέμβαση το δίου το νθρώπου.

Στήν κκλησία, μως, χουμε τήν δυνατότητα νά περβομε ατό τό «δεδομένο τς παρξης», μέ τήν ν Χριστ ζωή. γιος Μάξιμος μολογητής, προσδιορίζοντας τίς πέντε διαιρέσεις, τοι κτίστου καί κτιστο, νοητν καί ασθητν, ορανο καί γς, παραδείσου καί οκουμένης, νδρός καί γυναικός, γράφει τι μέ τήν ν Χριστ ζωή ρχίζουμε πό τήν πέρβαση τς διαιρέσεως νδρός καί γυναικός καί προχωρμε καί στήν πέρβαση τν λλων διαιρέσεων. Ο γιοι τς κκλησίας ζον καί πολιτεύονται ς γγελοι, κατά τό τροπάριο «γγελικς ο ν κόσμ πανηγυρίσωμεν», λλά γίνονται καί γγελοι στόν ορανό, φο κατά τόν λόγο το Χριστο «ς γγελοι Θεο ν οραν εσι» (Ματθ. κβ΄, 30).

ταν νθρωπος δέν γνωρίζη καί δέν μπορ νά γίνη ν Χριστ γγελος, μέσα στήν μανία του γίνεται ατοβούλως νας νθρωπος «καθορίστου φύλου», καί κάτι χειρότερο, φο καί σέ ατά τά ζα πάρχει στω διάκριση τν φύλων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: parembasis.gr)