ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ μερίδος μέ θέμα: «Θρησκευτικά: ρθόδοξη Παιδεία Πανθρησκειακή προπαγάνδα;»

 

Πολεμικό Μουσεῖο 19 Μαΐου 2012

 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

πειτα πό τή συγκροτημένη παρουσίαση τν θεμάτων τν δέκα εδικν μιλητν τς μερίδος, πού διαπραγματεύθηκαν τό ς νω φλέγον θέμα πό λες τίς πλευρές του καί τή γόνιμη συζήτηση πού πακολούθησε διατυπώθηκαν καί γκρίθηκαν πό τό πολυπληθές κροατήριο τά κάτωθι πορίσματα:

  1. Μετά τήν λλοίωση τς λληνικς γλώσσας καί τή δια-στρέβλωση καί συκοφάντηση τς λληνικς μας στορίας, πραν σειρά τά θρησκευτικά, τό τελευταο πό τά τρία παραίτητα μαθήματα τς θνικς μας παιδείας, μέ τά ποα μαθητής «γιομίζει προκοπή κι᾿ ρετή» (Μακρυγιάννης) γιά νά διαμορφώσει ριμο νθρώπινο πρόσωπο. Στή μακραίωνη θνική μας παιδεία στασίαστη θέση κατέχει τό μάθημα τν θρησκευτικν ς ρθό-δοξη μολογία. στορία μας στή διαχρονία της τό πιβεβαιώνει.
  2. Ο τελευταες ριζικές μεταρρυθμίσεις διά το νέου νό-μου το πουργείου Παιδείας στή θρησκευτική γωγή τν λλη-νο¬παίδων, παρά τούς παιδαγωγικούς στόχους τους, παρουσιάζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Ατά φορον τήν λικία τν μαθητν πρός τούς ποίους πευθύνονται, τόν γκο τν τερόκλητων ννοιν τν θεματικν νοτήτων, τόν πρόδηλο θρησκευτικό συμ-φυρμό σέ συνδυασμό μέ τήν πουσία τς οσιώδους λήθειας το Χριστο ς Σωτήρα τν νθρώπων καί τήν παράλληλη παρουσία-ση τν γίων, τν Μυστηρίων, τς σκήσεως καί τς προσευχς τς κκλησίας, μέ φαινομενικά ντίστοιχες καταστάσεις διαφόρων θρησκευμάτων.
  3. πολυπολιτισμικότητα στήν ποία βασίζονται ο συ-ντάκτες το νέου Π.Σ. γιά νά κάνουν τό μάθημα πολυθρησκευτικό, ποτελε να μύθο, μιά κατασκευασμένη, πλασματική καί φαντα-στική στορία, πού χει δη γκαταλειφθε ς μοντέλο καί στίς ΗΠΑ καί στήν Ερώπη. ποδομε τήν οσία τς ρθόδοξης παρά-δοσης, πορρυθ¬μίζει τή βούληση, τή δραστηριότητα καί πρόοδο τν μαθητν. Τούς καθιστ δύνατες μονάδες στήν χαν παγκο-σμιοποιούμενη κοινωνία.
  4. Διαπιστώθηκαν ντορθόδοξες τάσεις στή δευτεροβάθ-μια κπαίδευση προερχόμενες πό μερίδα καθηγητν θεολόγων, πηρεασμένων πό τή νεοφαν μεταπατερική θεολογία. Στίς θεο-λογικές μας Σχολές τινές τν καθηγητν μέ λλιπ τήν ρθόδοξη παιδεία διακινον αρετικές δεολογίες πού πίσημα χουν καταδικασθε τόσο διά Συνοδικν ποφάσεων, σο καί πό τό Σμα τν πιστν.
  5. Τό σχον Σύνταγμα τς λλάδος δέν πιτρέπει τήν ναλυτική καί σόκυρη διδασκαλία λλων μολογιν καί λλων θρησκειν, φόσον πικρατοσα θρησκεία στήν πατρίδα μας εναι ρθόδοξη πίστη. ποφάσεις δικαστηρίων τς πατρίδος μας χουν δικαιώσει προσφυγές γονέων, πού πιστεύουν τι προσβάλλο-νται ς λληνες πολτες καί ρθόδοξοι πιστοί, φο τά παιδιά τους προσηλυτίζονται σέ λλα δόγματα, σέ λλους δοκίμαστους τρόπους ζως. μετατροπή πομένως το μαθήματος τν θρη-σκευτικν σέ πανθρησκειακό εναι ντισυνταγματική καί παράνο-μη. μετάλλαξη πίσης το μαθήματος τν θρησκευτικν διασπ τήν λληνική κοινωνία μας καί διαίτερα τήν νότητα νάμεσα στήν προηγούμενη γενιά καί τήν τν νεωτέρων.
  6. γινε πολύτως κατανοητό, τι ρθόδοξη θρησκευ-τική παιδεία νέδειξε λεύθερες καί λοκληρωμένες προσωπικότη-τες, μέ ποκορύφωμα τούς θνομάρτυρες καί νεομάρτυρες τς πα-τρίδος μας μέ γνήσιο φιλόθεο καί φιλάδελφο φρόνημα. Τό μάθημα τν θρησκευτικν ς ρθόδοξη διδαχή παρέχει στούς μαθητές τά θεραπευτικά φάρμακα πού θά ρχίσουν τήν ληθινή θεραπεία τόσο γιά τό πόλοιπο διάβα τς παρούσης ζως ντός τς στρατευομένης μας ρθοδόξου κκλησίας, σο καί γιά τήν εσοδο στήν αώνια μετά το Κυρίου μας ζωή, στή θριαμβεύουσα κκλησία τν ν ορανος πρωτοτόκων. Μέ τήν ρθόδοξη διδαχή θά ποκτήσουν ο μαθητές σορροπία πνευματική, ψυχολογική, μορφωτική, κοινωνική, διανοητική, συναισθηματική, σωματική. Μέ πλισμό καί μέ περιουσία ατή τήν ρθόδοξη παιδεία θά μπορον νά στέκονται μέ σεβασμό ληθινό καί γάπη ληθινή μπροστά σέ κάθε τερόδοξο λλόθρησκο, φο εναι γνωσμένη ν Χριστ φιλαδελφία τν ρθοδόξων, πού πορρέει πό τήν ταπεινή ν Χριστ Τριαδική φιλοθεα.
  7. προσωπικότητα το θεολόγου παίζει τόν πρωταρχι-κό ρόλο στήν προσφορά θεανθρώπινης ν Χριστ θρησκευτικς γωγς, πού μορφώνει, νδρώνει καί χαριτώνει τά νέα βλαστάρια τς πατρίδος μας. δάσκαλος καί θεολόγος πού εναι ζωντανό μέλος τς ρθόδοξης κκλησίας, διαμορφώνει συγκροτημένο, ξεκά-θαρο καί σθεναρό κκλησιαστικό πρόσωπο, μέ φαρμογή το λόγου στήν πράξη, ρμονική σχέση μ συναδέλφους το σχολικο περιβάλλοντος, μαθητές καί γονες τν μαθητν, ς πίσης καί μέ τήν τοπική κκλησία.

Δυστυχς μέχρι σήμερα στόν λλαδικό χρο δέν φαρμό-σθηκε ς μοντέλλο κπαίδευσης τό λληνικό Σχολεο το γίου Κοσμ, λλά διάφορες παραλλαγές τν κπαιδευτικν πει-ραμάτων τς Δύσης. σο κπαίδευση πομακρύνεται πό τόν τύπο τς Παιδείας πού ρισε Πατροκοσμς, τόσο καί θνική καί τομική λευθερία μας θά γίνεται πιαστο νειρο καί θολή πραγματικότητα. Γιά νά ναπνεύσει Νεολαία μας ασιοδοξία, χαρά καί πραγματική λευθερία πρέπει χωρίς ναβολές νά φτιάξουμε τά σχολεα το γίου Κοσμ.

τσι θά παληθευθε καί « γιος το αἰῶνα μας», γιος Νεκτάριος, πού προφητικά καί θεοφώτιστα στήν ποχή του εχε πε τι τό λληνικό θνος εναι προορισμένο νά εναι φθαλμός καί διδάσκαλος τς οκουμένης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: orthros.eu)