Θέσεις τς Ρωσσικς ρθοδόξου κκκλησίας σχετικά μέ τήν νάπτυξη τν τεχνολογιν καταγραφς καί πεξεργασίας τν προσωπικν δεδομένων.

 

1. Κατά τή διάρκεια τν τελευταίων χρόνων πολλοί νθρωποι, μεταξύ τν ποίων καί τέκνα τς Ρωσσικς ρθοδόξου κκλησίας φανερώνουν μιά σοβαρή νησυχία λόγ τς εσαγωγς τν νέων λεκτρονικν τεχνολογιν πού χρησιμοποιονται κατά τήν συνεργασία τν πολιτν μέ τά κρατικά δρύματα καί τούς μπορικούς ργανισμούς.  νησυχία ατή ... κφράζεται μέ ποικίλες μορφές διαφωνίας.

Παρόμοια νησυχία γιά πρώτη φορά μφανίστηκε μέ συχνά ρωτήματα γιά τήν πιβολή το προσωπικο φορολογικο ριθμο καί γι΄ατό στίς 19-20 Φεβρουαρίου 2001 ξετάστηκε τό θέμα ατό πό τήν 7η λομέλεια τς Συνοδικς Θεολογικς πιτροπς  τς Ρωσσικς ρθοδόξου κκλησίας. Νωρίτερα γία Σύνοδος τς Ρωσσικς ρθοδόξου κκλησίας σέ νακοίνωσή της στίς 7 Μαρτίου 2000 πογράμμιζε: «Κανένα ξωτερικό σημεο δέν βλάπτει τήν πνευματική γεία το νθρώπου ν δέν εναι συνέπεια συνειδητς προδοσίας το Χριστο καί προσβολς τς πίστεως».

νάλογα μέ τήν μφάνιση τν νέων τεχνολογιν καί τήν νσωμάτωσή τους σέ διάφορες σφαρες τς ζως παρουσιάστηκε καί παίτηση γιά  νάπτυξη κκλησιαστικς τοποθετήσεως πού βρκε τήνκφρασή της  διαίτερα :

δραστηριότητα ποιουδήποτε κληρικο λαϊκο πρέπει νά λαμβάνει π΄ψιν της τή θέση πού κφράζεται σ΄ατά τά κείμενα. 

2. ρθόδοξος κκλησία δέν ρνεται τήν νάγκη καταγραφς τν πολιτν πό τό κράτος.  Πανάχραντος Παρθένος Μαρία καί γιος ωσήφ Μνήστωρ, πακούοντας στήν προσταγή το Καίσαρος πού παιτοσε «πογράφεσθαι πάντες, καστος ες τήν δίαν πόλιν»(Λουκ. 2,3). κατευθύνθηκαν στή Βηθλεέμ, που καί γεννήθη Σωτήρ το κόσμου.  πό τά ρχαα χρόνια ξουσία διενεργοσε καταγραφές το πληθυσμο, ξέδιδε γγραφα πού πιστοποιοσαν τήν ταυτότητα το προσώπου.  Ατά τά μέτρα  παιτονταν γία τή διασφάλιση το νόμου καί τς τάξεως, τήν κοινωνική σφάλεια καί τήν κπλήρωση τν οκονομικν καί κοινωνικν ποχρεώσεων.

κκλησία συμμετέχοντας στή συζήτηση περί τν μεθόδων καταγραφς δέν δικαιολογε κανέναν πό σους ποφεύγουν τίς πολιτικές ποχρεώσεις του χουν γκληματικούς σκοπούς, λλά περασπίζεται τό δικαίωμα τν πολιτν νά ζον στήν κοινωνία σέ συμφωνία μέ τίς πεποιθήσεις τους καί τίς ρχές τους.

Τά προβλήματα πού συνδέονται μέ τήν λεκτρονική ταυτοποίηση το προσώπου, τήν καταγραφή καί πεξεργασία προσωπικν δεδομένων συνεχίζουν νά συσσωρεύονται καί νά περιπλέκοται. Σήμερα εναι παραίτητο νά ξακολουθήσει μιά προσπάθεια γιά θεολογική, θική καί πολιτική ρμηνεία ατν τν προβλημάτων.

 

3. Στήν κοινωνία πλώνεται μιά βάσιμη νησυχία μέ φορμή τή σκέψη τι χρήση νός σοβίου προσωπικο ριθμο ταυτοποιήσεως πό  μορφή κώδικα, κάρτας, chip κάτι παρόμοιου, μπορε νά γίνει ποχρεωτικός ρος γιά τήν πρόσβαση το καθενός σέ λα τά σπουδαα γιά τή ζωή λικά καί κοινωνικά γαθά.  χρήση ταυτότητας  μέ τή βοήθεια τν συγχρόνων τεχνολογικν μέσω πιτρέπει σ΄ατήν νά πραγματοποιε λοκληρωτικό λεγχο το νθρώπου χωρίς τή συγκατάθεσή του, νά παρακολουθε τίς μετακινήσεις του, τίς γορές του τίς πληρωμές του, τό πέρασμά του πό ατρικές θεραπεες, τή λήψη κοινωνικς βοήθειας, διάφορες νομικές καί κοινωνικά σημαντικές νέργειες, καθώς πίσης καί τήν προσωπική του ζωή.

δη τώρα προκαλον νησυχία ο νέργειες γιά συλλογή καί πεξεργασία τν προσωπικν δεδομένων τν παιδιν πού σπουδάζουν σέ δρύματα γενικς μορφώσεως, δεδομένου τι χι σπάνια συνηθίζεται νεξέλεγκτη συλλογή περιττν δεδομένων γιά τήν ξασφάλιση τς κπαιδευτικς διαδικασίας.  Πολλοί πιστοί κφράζουν  γιά λόγους ρχν τή διαφωνία τους στήν ποχρεωτική πόδοση κωδικο ταυτοποιήσεως καί τή μετατροπή του  σέ μετακίνητη, σόβια καί μεταθανάτια διότητα το νθρώπου.  Μαζί μ΄ατό νησυχία προκαλε νισχυόμενη διαρκς τάση γιά αξηση τς συλλογς βιομετρικν δεδομένων το νθρώπου καί πίσης τό φαινόμενο μφυτευομένων λεκτρονικν συσκευν ταυτοποιήσεως.

λες ο συλλεγόμενες πληροφορίες μπορον χι μόνο νά χρησιμοποιηθον, λλά ατομάτως νά ναλυθον μέ σκοπό  τή λήψη ποφάσεων πού κατευθύνουν τό συγκεκριμένο νθρωπο.  πιβολή μις διάφανης-διαδραστικς ταυτότητος πιτρέπει νά δημιουργηθε νιαα βάση δεδομένων, που σέ συνθκες πραγματικο χρόνου μπορον νά συλλεγον, νά φυλαχθον καί νά ναλυθον ατομάτως δεδομένα πό διάφορες σφαρες τς ζως το νθρώπου.

 

4. Βασιζόμενοι στά συνταγματικά τους δικαιώματα χιλιάδες νθρωποι, συμπεριλαμβανομένων καί ρθοδόξων πιστν δέν πιθυμον γιά τούτη τήν λλη ατία-σ’ατές περιλαμβάνεται καί θρησκευτικά ατιολογημένη - νά δεχθον τό νέο σύστημα ταυτοποιήσεως, νά χρησιμοποιον γγραφα  μέ λεκτρονική ταυτοποίηση (προσωπικό κωδικό, γραμμωτή  κωδικοποίηση, ταυτοποιητικούς ριθμούς). Πολλοί πό τούς νθρώπους ατούς μιλον νοιχτά γιά παραβίαση τν συνταγματικν τους δικαιωμάτων.  χι σπάνια σ΄ατούς τούς νθρώπους στερον τήν ατρική βοήθεια, τή σύνταξη λόγ λικίας καί λλες παροχές, τίς παραίτητες διατυπώσεις γιά ναγνώριση ναπηρίας καί διάφορα λλα προνόμια.  Κάποιες φορές δέν μπορον νά διενεργήσουν γοραπωλησίες γιά τήν περιουσία τους, νά κάνουν τίς νέργειες που παιτονται γιά σπουδές γιά ργασία, νά σκήσουν πιχειρηματική δραστηριότητα νά πληρώσουν τίς φειλές τους στίς πιχειρήσεις κοινωνικς φελείας, νά ποκτήσουν ταξιδιωτικά γγραφα. Σάν ποτέλεσμα σχηματίζονται λόκληρα στρώματα νθρώπων πού χουν πορριφθε πό λες τίς σφαρες τς κοινωνικς καί πολιτειακς ζως.

5. Στούς σκοπούς τς κκλησίας δέν μπίπτει νάλυση τν ατιν ρνήσεως κ μέρους κάθε συγκεκριμένης μάδος νθρώπων τς κάθε συγκεκριμένης τεχνολογικς καινοτομίας τς ποδοχς παρομοίων καινοτομιν. μως κκλησία εναι πεπεισμένη τι ο μνημονευθεσες τεχνολογίες δέν πρέπει νά εναι μή ναλλακτικές καί ναγκαστικές.  κενος ποος ρνεται νά δεχθε ατές τίς τεχνολογίες πρέπει νά χει ς ναλλακτική πιλογή, τήν χρησιμοποίηση τν παραδοσιακν μεθόδων ταυτοποιήσεως το προσώπου, ο ποες εναι σήμερα ποδεκτές  στήν πλειονότητα τν χωρν πού βρίσκονται κάτω πό τήν κανονική εθύνη το Πατριαρχείου τς Μόσχας. 

κκλησία θεωρε παράδεκτες ποιεσδήποτε μορφές ξαναγκασμο τν πολιτν στή χρήση λεκτρονικν ταυτοτήτων, ατοματοποιημένων μέσων συλλογς, πεξεργασίας καί καταγραφς προσωπικν δεδομένων καί προσωπικν μπιστευτικν πληροφοριν. σκηση το δικαιώματος προσβάσεως στά κοινωνικά γαθά χωρίς λεκτρονικά γγραφα εναι παραίτητο νά ξασφαλισθε μέ οκονομικές, τεχνικές, ργανωτικές καί ν χρειάζεται μέ νομικές γγυήσεις. 

κκλησία θεωρε παράδεκτο τό ναγκαστικό μαρκάρισμα στό σμα το νθρώπου μέ ποιαδήποτε ρατά όρατα σημάδια γιά ταυτοποίηση καί τήν μφύτευση μικρό- νανο-ηλεκτρονικν συσκευν.

Σέ σχέση μέ τό γεγονός τι κατοχή τς προσωπικς πληροφορίας δημιουργε τή δυνατότητα λέγχου καί καθοδηγήσεως το νθρώπου στίς διάφορες σφαρες τς ζως (οκονομικά, ατρική βοήθεια, οκογένεια, κοινωνική σφάλιση, διοκτησία κ. .) ναφύεται πραγματικός κίνδυνος χι μόνο ναμίξεως στήν καθημερινή ζωή το νθρώπου, λλά καί εσβολς πειρασμο στήν ψυχή του.  κκλησία συμμερίζεται τό φόβο τν πολιτν καί θεωρε παράδεκτο τόν περιορισμό τν δικαιωμάτων τους στήν περίπτωση ρνήσεως το νθρώπου νά δώσει τή συγκατάθεσή του στήν πεξεργασία τν προσωπικν του δεδομένων.

συγκατάθεση τν πολιτν στή χρησιμοποίηση τν μέσων λεκτρονικς καταγραφς πρέπει νά συνοδεύεται πό ποχρεωτική διασάφηση λων τν συνεπειν τς ποφάσεως συγκαταθέσεώς τους.  Στούς πολίτες πού πιθυμον νά χρησιμοποιήσουν ατά τά μέσα εναι παραίτητο νά τούς γγυηθον τήν πρόσβαση στήν πληροφορία πού σχετίζεται μέ τό περιεχόμενο τν λεκτρονικν γγραφν, καθώς πίσης καί τήν δυνατότητα νά λλάζουν τό περιεχόμενο τν δεδομένων γγραφν νά τίς ξαλείψουν στίς περιπτώσεις πού τό περιεχόμενο εναι λλο, μή προβλεπόμενο πό τίς  νομοθετημένες παιτήσεις κοινωνικς σφάλειας. Πρέπει νά πάρξει γγύηση καί ν χρειάζεται νά αξηθε εθύνη γιά διαρροή μή κατάλληλη χρήση τν προσωπικν δεδομένων.   γγραφα πού κδίδονται πό τό κράτος δέν πρέπει νά περιέχουν οτε πληροφορία, οσία καί σκοπός τς ποίας  εναι κατάληπτα   κρυφά πό τόν κάτοχο το γγράφου, οτε καί σύμβολα πού φέρουν βλάσφημο θικά μφίβολο χαρακτήρα προσβλητικό γιά τά ασθήματα τν πιστν.

κκλησία διεξάγει διάλογο γιά τά ζητήματα ατά μέ ργανα τς ξουσίας τς Ρωσσίας, τς Οκρανίας , τς Λευκορωσίας, τς Μολδαβίας το Καζακστάν, τν κρατν τς Κεντρικς σίας καί λλων χωρν, προσπαθώντας νά πιτύχει  τήν καταγραφή καί τήν κατανόηση τς θέσεως τν πιστν.  διαιτέρως σπουδαία θεωρε Σύνοδος τήν τήρηση τς ρχς τς θελοντικότητος γιά τήν ποδοχή ποιωνδήποτε ταυτοτήτων, πργμα πού προϋποθέτει τή δυνατότητα πιλογς τν παραδοσιακν μεθόδων ταυτοποιήσεως το προσώπου.  Σύνοδος καλε τς ξουσίες τν κρατν πού βρίσκονται πό τόν κανονική δικαιδοσία τς κκλησίας μας νά διαφυλάξουν τή δεδομένη ρχή.  Μαζί μ’ατό εναι παραίτητο νά δείξουν σεβασμό στά συνταγματικά δικαιώματα τν πολιτν καί νά μήν κάνουν διακρίσεις ες βάρος κείνων πού ρνονται νά δεχθον τά λεκτρονικά μέσα ταυτοποιήσεως.

Σέ περίπτωση ξαναγκασμο τν πολιτν στήν ποδοχή παρόμοιων μέσων καί διακρίσεως πού συνδέεται μέ τήν μή ποδοχή τους Σύνοδος προτείνει στούς νθρώπους ατούς νά πευθυνθον στά δικαστήρια καί πίσης νά πληροφορήσουν σχετικς  τήν κκλησιαστική ρχή τς παρχίας τους καί ν νάγκ τό Συνοδικό τμμα τν σχέσεων κκλησίας καί κοινωνίας.

 

6. ξ λλου ατά ποτελον μεγάλη προειδοποίηση γιά μς τι μπορε νά βρεθομε πρόσωπο πρός πρόσωπο νώπιον νέων προκλήσεων. άν τό στένεμα τν ρίων τς λευθερίας πού πραγματοποιεται μεταξύ λλων μέ τά μέσα λεκτρονικο λέγχου δηγε στήν δυναμία λευθέρας μολογίας τς πίστεως το Χριστο καί ο νομοθετικές, πολιτικές δεολογικές νέργειες, ποχρεωτικές στήν κτέλεσή τους γίνουν σύμβατες μέ τόν χριστιανικό τρόπο ζως, τότε ρχίζει καιρός τς μολογίας περί τς ποίας μιλε τό Βιβλίο τς ποκαλύψεως( Κεφ. 13-14).

Μαζί μ’ατά ερά Σύνοδος τς εραρχίας πενθυμίζει τι δέν ποδέχεται  τήν κατάσταση κατά τήν ποία μεμονωμένοι λαϊκοί, κάποτε καί κληρικοί, ρπάζουν τό δικαίωμα πό τήν κκλησία νά κφέρει ποφάσεις περί το συμβατο συμβάτου  ατο το λλου συμβάντος μέ τήν χριστιανική πίστη καί τό χριστιανικό τρόπο ζως.  Τέτοιο δικαίωμα νήκει στή Σύνοδο τς εραρχίας στήν ερά Σύνοδο  πού στηρίζεται στήν γία Γραφή καί τήν Παράδοση τς κκλησίας καί πού νεργε σέ συμφωνία μέ λον τόν κλρο καί τό ποίμνιο.

κλρος, ο μονάζοντες καί λα τά πιστά τέκνα τς γίας κκλησίας καλονται νά δέιξουν στά δεδομένα σύνθετα ζητήματα πνευματική παγρύπνηση καί χριστιανική νηφαλιότητα, νά φροντίσουν γιά τήν λευθερία τς μολογίας τς πίστεως καί τή διαφύλαξη το χριστιανικο τρόπου ζως, νθυμούμενοι τι καλούς πνευματικούς καρπούς στό Θεό μπορε νά προσφέρει ποιος παραμένει ν τ Χριστ καί διαφυλάσει τήν πιστότητα στήν κκλησιαστική νότητα.      

 

(ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Π. ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ)

 

[1] Πρόκειται γιά ρισμένο πό τήν κρατική Δούμα ξιωματοχο πού λέγχει τή τήρηση το νόμου σχετικά μέ τά νθρώπινα δικαιώματα κατά τήν σκηση τς διοικήσεως πό τά ρμόδια ργανα.


[ΠΗΓΕΣ: 1) πηρεσία πληροφοριν τς Συνόδου τς εραρχίας τς Ρωσικς κκλησίας, 2) «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» 3) orthros.eu]