ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

γίου γνατίου Brianchaninov

 

Δύο γαπημένοι μαθητές ζήτησαν πό τόν Κύριο θρόνους δόξης

– Ατός τούς δωσε τό Ποτήριό Του (Μτ. κ΄, 23).

Τό Ποτήριο το Χριστο εναι ο δύνες.

Σέ σους τό πίνουν δ στή γ, τό Ποτήριο το Χριστο πόσχεται μετοχή στή Βασιλεία τς χάρης το Χριστο· προετοιμάζει γι’ ατούς τίς καθέδρες τς πουράνιας αώνιας δόξης.

Στεκόμαστε σιωπηλοί μπροστά στό Ποτήριο το Χριστο, δέν μπορε κανείς οτε νά παραπονεθε γι’ ατό, οτε νά τό πορρίψει· γιατί Ατός πού μς δωσε ντολή νά τό γευτομε, πρτος διος τό πιε.

, δέντρο τς γνώσης το καλο καί το κακο! Σκότωσες τούς προγόνους μας στόν Παράδεισο, τούς ξαπάτησες μέ τήν πλάνη τς σαρκικς πόλαυσης καί τήν πλάνη τς λογικς.

Χριστός, Λυτρωτής τν πεπτωκότων, φερε τό Ποτήριο τς σωτηρίας σ’ ατόν τόν κόσμο, στούς πεπτωκότες καί ξόριστους πό τόν Παράδεισο. πίκρα ατο το Ποτηρίου καθαρίζει τήν καρδιά πό τήν παγορευμένη, καταστροφική καί μαρτωλή πόλαυση· μέσω τς ταπείνωσης πού ρέει π’ ατό μέ φθονία, νεκρώνεται παρση πό τή γνώση σέ σαρκικό πίπεδο. Γι’ ατόν πού πίνει πό τό Ποτήριο μέ πίστη καί πομονή, αώνιος ζωή, πού χασε δοκιμάζοντας τόν παγορευμένο καρπό, πανακτται.

«Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι» (Ψ. 115, 4)

χριστιανός ποδέχεται τό Ποτήριο ταν πομένει τίς πίγειες δοκιμασίες μέ πνεμα ταπείνωσης, πως διδάσκεται πό τό Εαγγέλιο.

πόστολος Πέτρος βγαλε τό μαχαίρι του γιά νά περασπιστε τόν Θεάνθρωπο, πού ταν περικυκλωμένος πό τόν χλο· λλά προς ησος επε στόν Πέτρο: «βάλε τήν μάχαιραν ες τήν θήκην· τό Ποτήριον δέδωκέ μοι Πατήρ, ο μή πίω ατό;» (ω. ιη΄ 11)

τσι κι σύ, ταν σέ περικυκλώνουν συμφορές, θά πρέπει νά παρακαλες καί νά νισχύεις τήν ψυχή σου λέγοντας: «Τό Ποτήριον δέδωκέ μοι Πατήρ, ο μή πίω ατό;»

Ο Φαρισαοι σκέπτονται μοχθηρά, Ιούδας προδίδει, Πιλτος διατάσσει τήν παράνομη θανάτωση, ο στρατιτες τς ξουσίας κτελον τήν ντολή του. Μέσω τν νομων πράξεών τους λοι ατοί τοίμασαν τή δική τους ληθινή καταδίκη. Μήν τοιμάζεις γιά τον αυτό σου τήν δια καταδίκη, ντας μνησίκακος, ζητώντας καί σχεδιάζοντας κδίκηση, γανακτώντας μέ τούς χθρούς του.

πουράνιος Πατήρ εναι παντοδύναμος καί παντογνώστης: βλέπει τήν δύνη σου καί ν τό βρισκε παραίτητο καί συμφέρον νά ποσύρει τό Ποτήριο πό σένα, σίγουρα θά τό κανε.

Κύριος – πως ο Γραφές καί στορία τς κκλησίας μαρτυρον –συχνά πέτρεψε θλίψεις στούς γαπημένους Του καί συχνά πέτρεψε θλίψεις πό ατούς, σύμφωνα μέ τούς κατάληπτους δρόμους τς Θείας Προνοίας.

ταν ρχεσαι ντιμέτωπος μέ τό Ποτήριο, πόστρεψε τό βλέμμα σου πό τούς νθρώπους πού σο τό δίνουν· σήκωσε τά μάτια σου στόν Ορανό καί πές: «Τό Ποτήριον δέδωκέ μοι Πατήρ, ο μη πίω ατό;»

«Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι». Δέν μπορ νά ρνηθ τό Ποτήριο, τήν πόσχεση το πουρανίου καί αωνίου γαθο. πόστολος το Χριστο μο διδάσκει τήν πομονή ταν λέει: «… διά πολλν θλίψεων δε μς εσελθεν ες τήν βασιλείαν το Θεο» (Πρ. ιδ΄ 22). Πς μπορε κανείς νά ρνηθε τό Ποτήριο πού εναι τρόπος νά κερδίσεις τήν Βασιλεία καί νά αξηθες μέσα σ’ ατήν; Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι – τή δωρεά το Θεο.

Τό Ποτήριο το Χριστο εναι τό δρο το Θεο. μέγας Παλος γράφει πρός τούς Φιλιππησίους, «τι μν χαρίσθη τό πέρ Χριστο, ο μόνο τό ες ατόν πιστεύειν, λλά καί τό πέρ ατο πάσχειν» (Φιλ. α’, 29)

Λαμβάνεις τό Ποτήριο τό ποο φαινομενικά προέρχεται πό νθρώπινα χέρια. Τί σέ νοιάζει σένα ν ατός πού σο τό δίνει νεργε δίκαια δικα; ς κόλουθος το ησο, γνοια σου εναι νά φέρεσαι νάρετα· νά λάβεις τό Ποτήριο μέ εγνωμοσύνη πρός τό Θεό καί μέ ζωντανή πίστη καί γενναα νά τό πιες ς τόν πάτο.

Λαμβάνοντας τό Ποτήριο πό νθρώπινα χέρια, θυμήσου τι εναι Ποτήριο πό Ατόν, ποος δέν εναι μόνο θος λλά καί πανάγιος. Σκεπτόμενος ατό, θυμήσου καί σύ καί ο λλοι πάσχοντες μαρτωλοί, τά λόγια πού μακάριος καί φωτισμένος ληστής στά δεξιά το σταυρωμένου Θεανθρώπου επε «ξια ν πράξαμεν πολαμβάνομεν … μνήσθητί μου, Κύριε, ταν λθης ν τ βασιλεία σου» (Λκ. κγ΄, 41 – 42)

Καί τότε στρεφόμενος πρός τούς νθρώπους θά τούς πες: Μακάριοι σες πού εστε τά μέσα τς δικαιοσύνης καί το λέους το Θεο. Μακάριοι σες πό το νν καί ως το αἰῶνος! (ν δέν εναι σέ θέση νά κατανοήσουν καί νά δεχθον τούς λόγους σας, μή ρίχνετε τούς πολύτιμους μαργαρίτες σας τς ταπείνωσης κάτω πό τά πόδια κείνων πού δέν μπορον νά τούς κτιμήσουν, λλά πετε ατούς τούς λόγους νοερά, στήν καρδιά σας).

Μ’ ατό καί μόνο θά κπληρώσεις τήν ντολή το Εαγγελίου πού λέει: «γαπτε τούς χθρούς μν, ελογετε τούς καταρωμένους μς» (Μτ. ε΄, 44).

Γιά κενους πού σ’ χουν προσβάλει καί σ’ χουν ξοργίσει, προσευχήσου στόν Κύριο ,τι χουν κάνει γιά σένα νά νταμοιφθε μέ μιά προσωρινή ελογία καί μέ αώνια νταμοιβή σωτηρίας, καί ταν ατοί θά στέκονται νώπιον το Χριστο γιά νά κριθον, νά μετρηθε γι’ ατούς ς πράξη ρετς. Παρόλο πού καρδιά σου δέν θέλει νά νεργε τσι, βίασέ την. Γιατί μόνο σοι σκον βία στήν δια τους τήν καρδιά, γιά νά κπληρώνουν τίς ντολές το Εαγγελίου, μπορον νά κληρονομήσουν τόν Ορανό.

ν δέν θέλεις νά νεργες μ’ ατόν τόν τρόπο, τότε δέν θέλεις νά εσαι κόλουθος το Κυρίου ησο Χριστο. Κοίταξε βαθιά μέσα σου καί ρεύνησε: μήπως χεις βρε λλον δάσκαλο, τόν δάσκαλο το μίσους –τόν διάβολο – καί χεις πέσει πό τήν ξουσία του;

Εναι μεγάλο μάρτημα κανείς νά προσβάλλει νά καταπιέζει τόν πλησίον του· εναι πολύ πιό μεγάλο μάρτημα τό νά σκοτώσει. μως ποιος μισε ατόν πού τόν καταπιέζει, πού τόν συκοφαντε, πού τόν προδίδει, πού τόν σκοτώνει, καί ποιος σκέφτεται ρρωστημένα γι’ ατούς καί παίρνει κδίκηση π’ ατούς, διαπράττει μάρτημα πολύ κοντινό μέ τό δικό τους. Μάταια παριστάνει στόν αυτό του καί στούς λλους τόν νάρετο. «Πς μισν τόν δελφόν ατο νθρωποκτόνος στί», κηρύττει γ. ωάννης, γαπημένος μαθητής το Χριστο. (Α΄ ω. γ΄ 15)

ζωντανή πίστη στόν Χριστό διδάσκει καθέναν νά παίρνει τό Ποτήριο το Χριστο, καί τό Ποτήριο το Χριστο μπνέει δίνει νδρεία καί παράκληση στήν καρδιά.

Τί μαρτύριο – τί μαρτύριο κόλασης –νά παραπονιέται νά γογγύζει κανείς μπροστά στό πρό αώνων τοιμασμένο Ποτήριο ξ ορανο !

γογγυσμός, δημονία, λιποψυχία καί εδικά πόγνωση εναι μαρτίες νώπιον το Θεοναι τά παιδιά τς μαρτωλς πιστίας, κτρώματα.

Εναι μαρτωλό τό νά παραπονιόμαστε γιά τόν πλησίον μας, ταν ατός εναι τό μέσο το μαρτυρίου μας· καί εναι κόμα πιό μαρτωλό ταν φωνάζουμε γιά τό Ποτήριο, τό ποο ρχεται γιά μς πευθείας πό τόν ορανό, πό τό δεξί χέρι το Θεο.

ποιος πίνει τό Ποτήριο μέ εγνωμοσύνη πρός τόν Θεό καί ελογώντας τόν πλησίον του, λαμβάνει θεία νάπαυση, τήν χάρη τς ερήνης το Χριστο. Εναι σάν πό τώρα νά πολαμβάνει τόν πνευματικό Παράδεισο το Θεο.

Ο προσωρινές θλίψεις εναι πό μόνες τους σήμαντες: τούς προσδίδουμε ξία μέ τήν πρσκόλλησή μας στή γ καί σέ λα τά διεφθαρμένα πράγματα καί μέ τήν ψυχρότητά μας πρός τόν Χριστό καί τήν αωνιότητα.

Εσαι διατεθειμένος νά πομείνεις τήν πικρή καί ποκρουστική γεύση τν φαρμάκων· νά πομείνεις τόν δυνηρό κρωτηριασμό καί καυτηριασμό τν κρων σου· νά πομείνεις τήν πείνα, τήν παρατεταμένη πομόνωση στό δωμάτιό σου· εσαι διατεθειμένος νά πομείνεις λα ατά προκειμένου νά ποκατασταθε γεία το σώματός σου, τό ποο φο γιατρευτε, σίγουρα πάλι θά ρρωστήσει καί σίγουρα θά πεθάνει καί θά ποσυντεθε. πόμεινε τότε καί τήν πίκρα το Ποτηρίου το Χριστο τό ποο θά φέρει αση καί αώνια μακαριότητα στήν θάνατη ψυχή σου.

ν τό Ποτήριο σο φαίνεται φόρητο, δυσώπητο, τότε ποκαλύπτει τι παρόλο πού φέρεις τό νομα το Χριστο, δέν νήκεις στόν Χριστό.

Γιά τούς ληθινούς κολούθους το Χριστο, τό Ποτήριο το Χριστο εναι Ποτήριο χαρς. τσι ο γιοι πόστολοι, φο τούς δειραν στή σύναξη τν πρεσβυτέρων τν ουδαίων, «πορεύοντο χαίροντες πό προσώπου το συνεδρίου, τι πέρ το νόματος Ατο κατηξιώθησαν τιμασθναι» (Πρ. ε΄, 40-41).

δίκαιος ώβ κουσε πικρά μαντάτα. μιά εδηση μετά τήν λλη διαπερνοσαν τήν σάλευτη καρδιά του· τελευταία πό ατές ταν πιο δυνηρή -λοι ο υοί καί ο θυγατέρες εχαν πεθάνει μέ σκληρό καί βίαιο θάνατο. Μέσα στή μεγάλη δύνη του, δίκαιος ώβ διέρρηξε τά μάτιά του, ριξε στάχτη στό κεφάλι του καί μέ κλόνητη πίστη πεσε κάτω καί προσκύνησε τόν Κύριο καί επε : «Γυμνός ξλθον κ κοιλίας μητρός μου, γυμνός καί πελεύσομαι κε· Κύριος δωκεν, Κύριος φείλαταο· ς τ Κυρίω φείλατο· ς τ Κυρίω δοξεν, οτω καί γένετο· εη τό νομα Κυρίου ελογημένον ες τούς αἰῶνας» (ώβ α΄, 21-22)

μπιστεύσου τήν καρδιά σου μέ πλότητα σέ Ατόν πό τόν ποο εναι μετρημένες καί ο τρίχες τς κεφαλς σου· κενος γνωρίζει τή δόση πό τό λυτρωτικό Ποτήριο πού πρέπει νά λάβεις.

Νά συλλογίζεσαι συχνά τόν ησο, νά στέκεται μπροστά σέ ατούς πού Τόν θανάτωσαν – «ς μνός φωνος νώπιον το κείραντος ατόν». Παραδόθηκε πρός θάνατο, νά σφαγιαστε ς πρόβατο νυπεράσπιστο. Μενε μέ τό βλέμμα καρφωμένο σέ Ατόν καί πόνος σου θά μεταμορφωθε σέ οράνια πνευματική γλυκύτητα. Ο πληγές τς καρδις σου θά γιατρευτον πό τίς πληγές το ησο.

«Ετε ως τούτου», επε Κύριος σέ ατούς πού θέλησαν νά Τόν περασπιστον στόν Κπο τς Γεσθημαν, καί ασε τό κομμένο ατί το δούλου το ρχιερέα. (Λκ. κβ΄, 51)

«Δοκες τι ο δύναμαι ρτι παρακαλέσαι τόν πατέρα μου, καί παραστήσει μοι πλείους δώδεκα λεγενας γγέλων ;», επε Κύριος σέ κενον πού προσπάθησε νά πάρει τό Ποτήριο π’ Ατόν (Μτ. κστ΄23)

Σε καιρούς θλίψεων μήν ψάχνεις τή βοήθεια πό τούς νθρώπους· μή χάνεις πολύτιμο χρόνο· μήν ξοδεύεις τή δύναμη τς ψυχς σου ναζητώντας ατήν τήν νίσχυρη βοήθεια. Νά ναμένεις τή βοήθεια πό τό Θεό: μετά πό δική Του ντολή καί ταν κενος θέλει, θά ρθουν ο νθρωποι πρός βοήθειά σου.

Κύριος παρέμεινε σιωπηλός νώπιον το Πιλάτου καί το ρώδου, δέν κανε καμία προσπάθεια νά περασπιστε τόν αυτό Του. Μιμήσου ατήν τήν γία καί σοφή σιωπή Του ταν βλέπεις τούς χθρούς σου νά σέ κατηγορον προσπαθώντας νά κρύψουν τίς μοχθηρές προθέσεις τους κάτω πό τό πρόσχημα τς ρθοφροσύνης.

Ετε τό Ποτήριο ρχεται σταδιακά σάν σύννεφα πού βαθμιαα πυκνώνουν, ετε ξαφνικά σάν λυσσώδης νεμοστρόβιλος, πές στό Θεό «Γεννηθήτω τό θέλημά Σου».

Εσαι μαθητής, κόλουθος καί διάκονος το ησο. Καί ησος επε: «άν μοί διακον τίς, μοί κολουθείτω, καί που εμί γώ, κε καί διάκονος μός σται» (ω, ιβ΄26). μως ησος πέρασε τή ζωή Του πάνω στή γ μέσα σέ δύνες· καταδιωκόταν πό τή γέννησή Του μέχρι τόν τάφο· πό τά σπάργανα φθόνος τοίμαζε γι’ Ατόν να βίαιο θάνατο. Οτε καί κατέπαυσε φθόνος πιτυγχάνοντας τό σκοπό ατό, λλά προσπάθησε νά ξεριζώσει ποιαδήποτε νάμνησή Του πάνω στή γ.

κολουθώντας Τον, λοι ο κλεκτοί το Κυρίου περνον πό τό δρόμο τν προσωρινν θλίψεων πού δηγε στή μακάρια αιωνιότητα. σο ο σαρκικές πολαύσεις κυριαρχον πάνω μας, εναι δύνατο νά περισχύσει μέσα μας πνευματική κατάσταση. Ατός εναι λόγος πού Κύριος διάκοπα προσφέρει τό Ποτήριό Του σέ σους γαπ, γιά νά τούς κρατήσει νεκρούς γιά τόν κόσμο καί νά τούς καταστήσει κανούς νά ζήσουν ή ζωή το Πνεύματος.

γιος σαάκ Σύρος επε: «Ατός στόν ποο στέλνονται διάκοπα θλίψεις, εναι κάτω πό τήν διαίτερη φροντίδα το Θεο». στόσο, μήν κθέτετε τόν αυτό σας παράτολμα σέ βάθη θλίψεων, γιατί ατό εναι περήφανη ατοπεποίθηση. Προσευχηθετε στό Θεό, νά ποτρέψει τίς θλίψεις καί τίς δοκιμασίες· λλά ταν ατές ρθουν πό μόνες τους, μήν τίς φοβηθετε, μή νομίζετε τι ρθαν τυχαα, συμπτωματικά. χι, πετράπηκαν πό τήν νεξιχνίαστη Πρόνοια το Θεο. Γεμάτοι πίστη, μέ καρτερικότητα καί μεγαλοψυχία πού πηγάζουν π’ ατήν, κολυμπεστε φοβα ν μέσ τς σκοτεινς καί γριας καταιγίδας πρός τό ερηνικό λιμάνι τς αωνιότητας: τό όρατο χέρι το ησο θά σς δηγε.

Μέ ταπείνωση καί πόλυτη προσήλωση μάθετε τήν προσευχή τήν ποία προσέφετε Κύριος πρός τόν Πατέρα Του στόν Κπο τς Γεσθημαν, στίς δύσκολες ρες το πόνου πρίν πό τό Πάθος Του καί τό θάνατο στό Σταυρό. Μ’ ατή τήν προσευχή ντιμετωπίστε καί περνικστε κάθε θλίψη. «Πάτερ μου,» προσευχήθηκε Λυτρωτής μας, «ε δύνατόν στι, παρελθέτω π’ μο τό ποτήριον τοτο· πλήν οχ ς γώ θέλω, λλ’ς σύ» (Μτ. κστ΄, 39)

Προσευχηθετε στό Θεό νά ποτρέψει τίς δυστυχίες καί ταυτόχρονα ποποιηθετε το θελήματός σας, σάν νά εναι μαρτωλό θέλημα, τυφλό. μπιστευθετε τόν αυτό σας, τήν ψυχή καί τό σμα σας, τίς περιστάσεις τς μέρας καί το μέλλοντος, μπιστευθετε τά πλησιέστερα στήν καρδιά σας, στο πανάγιο καί πάνσοφο θέλημα το Θεο.

«Γρηγορετε καί προσεύχεσθε να μή εσέλθητε ες πειραμόν· τό μέν πνεμα πρόθυμον δέ σάρξ σθενής» (Μτ. κστ΄ 41). ταν περικυκλώνεστε πό θλίψεις νά προσεύχεστε περισσότερο, στε νά λκύσετε τήν διαίτερη χάρη το Θεο πρός σς. Μόνο μέ τή βοήθεια ατς τς χάρης μπορομε νά ξεπεράσουμε τίς γκόσμιες δυστυχίες.

ταν λάβετε πό τόν Ορανό τό δρο τς πομονς, νά εστε προσεκτικοί μέ τόν αυτό σας καί νά παγρυπνετε, στε νά κρατήσετε καί νά διατηρήσετε μέσα σας τή χάρη το Θεο, διαφορετικά μαρτία θά εσβάλει χωρίς νά τό καταλάβετε στήν ψυχή στό σμα σας καί θά διώξει ατή τή χάρη.

λλά άν πό προσεξία καί μέλεια φήσετε τήν μαρτία νά εσβάλει μέσα σας, καί εδικά κενο τό πάθος πρός τό ποο σθενής σάρκα σας εναι διαίτερα πιρρεπής καί τό ποο σπιλώνει τό σμα καί τήν ψυχή, τότε χάρις θά φύγει φήνοντάς σας πογυμνωμένους καί μόνους. Τότε θλίψη, σταλμένη γιά τή σωτηρία και τήν τελειώσή σας, θά πέσει βαριά πάνω σας, θά σς συντρίψει μέ λύπη, κατάθλιψη, πόγνωση, ς κάποιον πού κρατ τό δρο το Θεο χωρίς τήν πρέπουσα εσέβεια πρός τό δρο. Βιαστετε νά παναφέρετε τήν γνότητα στήν καρδιά σας μέ ληθινή καί κλόνητη μετάνοια καί μέσ τς γνότητας, τό δρο τς πομονς· φο ατό τό δρο το γίου Πνεύματος παναπαύεται μόνο στούς γνούς.

Ο γιοι μάρτυρες ψαλλαν μνο χαρς ν μέσ φλογισμένων καμίνων, ταν περπατοσαν πάνω σέ καρφιά, σέ κοφτερά μαχαίρια, ταν κάθονταν σέ καζάνια βραστο νερο λαδιο. τσι καί δική σας καρδιά θά εφρανθε ταν μέ τήν προσευχή λκύσετε τή δωρεά τς χάριτος καί τή διαφυλάξετε μέ διαρκ προσοχή το αυτο σας. Τότε καρδιά σας θά ψάλλει μνους ν μέσ συμφορν καί τρομερν θλίψεων, δοξάζοντας καί εχαριστώντας τόν Θεόν.

νος ξαγνισμένος πό τό Ποτήριο το Χριστο, προικίζεται μέ πνευματική ραση· ρχίζει νά βλέπει τήν Πρόνοια το Θεο πού γκαλιάζει τά πάντα, καί εναι όρατη μέ τά σαρκικά μάτια· βλέπει τόν νόμο τς μαρτίας σέ κάθε τι θνητό· βλέπει τήν περαντοσύνη τς αωνιότητας οκεία· βλέπει τό Θεό στά θαυμαστά ργα Του, στή δημιουργία Του καί τήν παναδημιουργία το σύμπαντος. Τότε πίγεια ζωή ρχίζει νά φαίνεται σάν να σύντομο ταξίδι, το ποίου τά γεγονότα εναι νειρα, το ποίου ο ελογίες δέν εναι παρά σύντομες πτικές πάτες, βραχεες λόγ τν πικίνδυνων παρανοήσεων το νο καί τς καρδις.

Τί καρπούς φέρουν ο προσωρινές θλίψεις γιά τήν αωνιότητα; ταν ποκαλύφθηκε Παράδεισος στόν πόστολο ωάννη, μέ να μέτρητο πλθος φορέων το φωτός, ντυμένων στά σπρα, ξυμνώντας τή σωτηρία καί τή μακαριότητά τους νώπιον το θρόνου το Θεο, νας πό τούς κατοικοντες στή Βασιλεία τόν ρώτησε: «οτοι ο περιβεβλημένοι τάς στολάς τάς λευκάς τίνες εσί καί πόθεν λθον;» «καί ερηκα ατ» λέει γιος καί θεος ωάννης «Κύριέ μου, σύ οδας». Τότε πρεσβύτερος πάντησε στόν γιο ωάννη: «οὗτοι εσίν ο ρχόμενοι κ τς θλίψεως τς μεγάλης, καί πλυναν τάς στολάς ατν καί λεύκαναν ατάς ν τ αματι το ρνίου. Διά τοτο εσίν νώπιον το θρόνου το Θεο καί λατρεύουσιν ατ μέρας καί νυκτός ν τ να αυτού. Καί καθημένος πί το θρόνου σκηνώσει π’ ατούς. Ο πεινάσουσιν τι οδί πν καμα, τι τό ρνίον τό να μέσον το θρόνου ποιμαίνει ατούς, καί δηγήσει ατούς πί ζως πηγάς δάτων, καί ξαλείψει Θεός πν δάκρυον κ τν φθαλμν ατν» (ποκ. ζ΄13-17)

πομάκρυνση πό τό Θεό εναι αώνιο μαρτύριο στήν κόλαση, αώνια παφή μέ τόν διάβολο καί διαβολικούς νθρώπους· μέ φλόγες, πικρό ψύχος, τό σκοτάδι τς Γέεννας· ατό εναι πραγματική δύνη. Ατό εναι μαρτύριο τεράστιο, φρικτό καί βάσταχτο. πόλυτη παράδοση στήν δύτητα τν πίγειων πολαύσεων δηγε σέ μεγάλο αώνιο μαρτύριο.

Τό Ποτήριο το Χριστο σώζει πό ατό τό μαρτύριο ποιον πιε π’ ατό μέ εχαριστία καί δοξολογία πρός τόν πανάγαθο Θεό, ποος μέσ το πικρο Ποτηρίου τν προσωρινν θλίψεων κχωρε στόν νθρωπο τό μετρο καί αώνιο λεός Του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: imaik.gr)