«Μακάριοι οἱ πενθοῦντες ὅτι αὐτοί παρακληθήσονται»Ἀπό τό βιβλίο «Πνευματικές Νουθεσίες»

Ὁσίου Μακαρίου τῆς Ὄπτινα

(ἀποσπάσματα ἐπιστολῶν)

 

Μακάριοι οἱ πενθοῦντες,

ὅτι αὐτοί

παρακληθήσονται

 

(Ματθ. Ε΄.4)

 

Ἀποτυχίες

 

Τά θεάρεστα σχέδιά σου ναυάγησαν γιά λόγους ἐντελῶς ἀνεξάρτητους ἀπό τή θέλησή σου. Στίς δύσκολες μέρες πού σέ περιμένουν τώρα, μήν ξεχάσεις ποτέ τοῦτο: Ὁ Θεός γνωρίζει πολύ καλά πόσο σταθερή ἦτανἀπόφασή σου καί πόσο σφοδρός ὁ ζῆλος σου. Καί ἀσφαλῶς θ᾿ ἀξιολογήσει τήν προαίρεσή σου ὅπως ἀκριβῶς θ᾿ ἀξιολογοῦσε ἕνα ἐκπληρωμένο γεγονός. Ἔτσι θά συμβεῖ, ἄν βέβαια τό ταπεινό σου φρόνημα παραμείνει ἀκέραιο, καί δέν μαραθεῖ μέσα στήν ἀνεμοθύελλα τῆς ἀναποδιᾶς πού σέ βρῆκε.
Ἄν καλλιεργήσεις μέσα σου προσεκτικά ταπεινό φρόνημα, αὐτό καί μόνο θά σέ γεμίσει παρηγοριά καί εἰρήνη.

Καί πρόσεξε μήν τυχόν κυριευθεῖς ἀπό ὀλιγοπιστία. Νά θυμᾶσαι πώς ἀκόμα κι αὐτοί οἱ μεγάλοι διάκονοι τοῦ Θεοῦ, οἱ προφῆτες, δέν μποροῦσαν νά κάνουν τίποτα γιά κείνους πού δέν εἶχαν πίστη. Τί λέω; Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, «ἐλθών εἰς τήν πατρίδα Αὐτοῦ», δέν ἔγινε δεκτός ἀπό τούς συμπατριῶτες του Ναζαρηνούς, πού ἀπίστησαν «καί ἐσκανδαλίζοντο ἐν Αὐτῷ». Γι᾿ αὐτό «καί οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλάς διά τήν ἀπιστίαν αὐτῶν» (Ματθ. 13, 34-58). 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ

ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

 

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδειἹερά  Μονή.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://HristosPanagia3.blogspot.com