παιδεία κατά τόν γιο Κοσμά καί τόν γιο Νικόδημο

Εδοξία Αγουστίνου

Φιλόλογος - Θεολόγος

 

 

 

 

γιος Κοσμς

 

γιος Κοσμς γκατέλειψε τό Ορος καί βγκε νά κηρύξει στούς πόδουλους Ελληνες τότε πού ο Τορκοι τούς ξανάγκαζαν κόμη καί μαδικά νά ξισλαμισθον, ο μισσιονάριοι ργίαζαν καί ο Εβραοι βυσσοδομοσαν.

 

Πρωταρχικό μέλημά του πρξε παιδεία το Γένους. «᾿Ανοίξατε σχολεα», δίδασκε. «Νά σπουδάζετε καί σες, δελφοί μου, νά μανθάνετε γράμματα σον μπορετε... Καλύτερον, δελφέ μου, νά χς λληνικόν σχολεον ες τήν χώραν σου, παρά νά χς βρύσες καί ποτάμια». Γιά τό λόγο ατό ρωτοσε τούς μεγάλους κάθε χωριο· «Εχετε σχολεον δ ες τήν χώραν σας νά διαβάζουν τά παιδιά; - Δέν χομεν, γιε το Θεο. - Νά μαζευθτε λοι νά κάμετε να σχολεον καλόν, νά βάλετε καί πιτρόπους νά τό κυβερνον, νά βάνουν διδάσκαλον νά μανθάνουν λα τά παιδιά γράμματα, πλούσια καί πτωχά». Τό ρώτημα μείλικτο συντάραζε τίς συνειδήσεις.

 

«Διατί, γιοι ερες καί τίμιοι προεσττες, δέν ρμηνεύετε τά ελογημένα μας δέλφια νά στερεώνωσι καί νά βάνωσιν ες κάθε χωρίον σχολεον, νά μανθάνουν τά παιδιά γράμματα, νά γνωρίζουν τό καλόν καί τό κακόν;». Πρτος πό λους -πρίν πό τή Γαλλική ᾿Επανάσταση- μπνεύσθηκε καί πέβαλε τή γενική καί τή δωρεάν παιδεία πιστρατεύοντας ς δασκάλους τούς ερες καί στερα σους γνώριζαν γράμματα· δέν πρεπε νά τά κρατήσουν μόνον γιά τόν αυτό τους.

 

γιος Κοσμς ραματίστηκε μία Παιδεία νθρωποπλαστική, τς ποίας σκοπός θά ταν ληθινή μόρφωση καί πνευματική καλλιέργεια· «Δέν βλέπετε τι γρίεψε το Γένος μας πό τήν μάθειαν καί γίναμεν σάν θηρία;».

 

Δέν θελε μία Παιδεία νυδρη καί νούσια, ναμεταδότρια στείρων γνώσεων, λλά Παιδεία χριστοκεντρική, ρθοδοξοκεντρική, ξένη πρός τά θεα γράμματα τς Εσπερίας, καί σχολεα πού θά λειτουργον ς θερμοκήπια ρετς καί χριστιανικς ζως· «Τήν γάπην -λέγει- πειδή δέν ξεύρετε, πρέπει, παιδιά μου, νά στερεώνετε σχολεα, διατί πάντα ες τά σχολεα γυμνάζονται ο νθρωποι καί ξεύρουν καί μανθάνουν τό τί στι Θεός, τό τί εναι ο γιοι γγελοι, τί εναι ο καταραμένοι δαίμονες καί τό τί εναι ρετή τν δικαίων. Τό σχολεον φωτίζει τούς νθρώπους».

 

Εναι γνωστό τι μέ τά φυπνιστικά κηρύγματά του δρύθηκαν 1.100 σχολεα κατώτερα κοινά καί 210 νώτερα «λληνικά». ᾿Ονομάστηκαν τσι, πειδή διδασκόταν σ᾿ ατά κυρίως ρχαία λληνική γλώσσα.

 

᾿Αγωνίστηκε νά καθιερώσει τήν λληνική Παιδεία, χι βέβαια γιά λόγους σοβινιστικούς, λλά διότι μέ παρρησία δίδασκε τι « ᾿Εκκλησία μας εναι ες τήν λληνικήν. Καί ν δέν σπουδάσς τά Ελληνικά, δέν μπορες νά καταλάβς κενα πού μολογε ᾿Εκκλησία μας».

 

Ηθελε σχολεα πού θά συντελοσαν «ες τήν διαφύλαξιν τς πίστεως καί λευθερίαν τς πατρίδος». Πράγματι φωτεινή του δράση σχισε τά ρεβώδη σκότη· πρξε προάγγελος τς λευτερις, ληθινός παναστάτης καί οσιαστικός νανεωτής· εστοχα χαρακτηρίστηκε « μεγαλύτερος μετά τήν λωση Ελληνας».

 

 

 

γιος Νικόδημος

 

γιος Νικόδημος, κορυφαος τν κολλυβάδων, πολογητής καί μολογητής, μαθε τά πρτα γράμματα στή Νάξο πό τόν Χρύσανθο ᾿Εξωχωρίτη, τόν κατά σάρκα δελφό το Πατροκοσμ. Προικισμένος μέ μοναδική χαρισματική μνήμη, κράτησε στούς μους του τό Γένος μας συνεχίζοντας τό ργο το γίου Κοσμ.

 

Στήν ποχή του Κορας πηρεασμένος βαθύτατα πό τό πνεμα το Διαφωτισμο καί τς Γαλλικς ᾿Επανάστασης θελε μέ τή μετακένωση τς προγονικς σοφίας νά συνδέσει τούς συγχρόνους του Ελληνες μέ τό ρχαο παρελθόν, διαφορώντας γιά τό νδιάμεσο Βυζάντιο-Ρωμανία.

 

Ο γιος Νικόδημος χοντας νδρωθε μέσα στήν λληνορθόδοξη παράδοση, βαθύς γνώστης τς σοφίας τν πατέρων, δέν ντιτάχθηκε στό ατημα το καιρο του γιά ναγέννηση· φρονοσε μως τι πρεπε ατή νά κολουθήσει λλο δρόμο καί νά πιτευχθε μέ πνευματικά μέσα. Ως παιδαγωγός ντόπισε τό φοβερό λλειμα γνώσεων το λαο σχετικά μέ θεολογικά θέματα.

 

Δέν γνοοσε τή θύραθεν σοφία, τήν πίγεια, ξάλλου διέθετε μοναδική ρχαιογνωσία καί ξιοζήλευτη γλωσσομάθεια· προτιμοσε μως τήν κατά Θεόν σοφία, τήν νωθεν κατερχομένη καί τοποθετοσε τόν θεο λόγο πάνω πό τόν ρθό τν Διαφωτιστν.

 

Δέν θελε μία Παιδεία θεη καί λογοκρατούμενη, λλά Παιδεία, πού θά μετέδιδε λόκληρη τήν παράδοση το Γένους καί χι ποσπάσματά της. «Ο δικός σας πλοτος εναι ᾿Ιησος Χριστός, δική σας δόξα εναι ᾿Ιησος, δική σας δονή εναι ᾿Ιησος, λη σας ζωή εναι ᾿Ιησος», προέτρεπε. Δέν πέρριπτε τήν πιστήμη· διακήρυττε μως τήν νάγκη τς σωστς χρήσης της, στε νά ποφευχθε καθολική ποταγή σ᾿ ατήν.

 

τσι φρόντισε γιά τήν κλαΐκευση τς κκλησιαστικς διδασκαλίας καί τήν ναγωγή της στήν πατερική παράδοση, φο προηγουμένως τήν πάλλαξε πό τίς προλήψεις, τίς δεισιδαιμονίες καί τήν τυπολατρία.

 

Τόνωσε τή λειτουργική καί πνευματική ζωή καί νατροχιοδρόμησε τήν ρθόδοξη ζωή στά χνη τς Παράδοσης σύμφωνα μέ τά πατερικά κριτήρια τς ᾿Ορθοδοξίας. «Φυλαχθτε νά μήν ρνηθτε τήν ρθόδοξον πίστιν σας», τόνιζε.

 

γετική θέση το σίου στό κολλυβαδικό κίνημα, τό γκωδέστατο συγγραφικό του ργο, σοφία καί ρετή του τόν νέδειξαν πράγματι μεγάλο Διδάσκαλο το Γένους καί φάρο φωτεινό. Χωρίς τήν προσφορά το γίου Νικοδήμου καί γενικότερα τν κολλυβάδων, Διαφωτισμός θά εχε βαθύτερα πηρεάσει τό δολο γένος καί τή μητέρα μας ᾿Εκκλησία.

Συνετέλεσε πράγματι στήν πνευματική φύπνιση το πόδουλου Εθνους, τό ποο στή συνέχεια θά ναζητοσε τήν θνική του λευτεριά.

 

Τά «αρινά» καί «μυρίπνοα νθη καί ρόδα το Παραδείσου», ο νεομάρτυρες τν ποίων τίς θυσίες ξυμνε στό «Νέον Μαρτυρολόγιον», πρξαν «μέσα ες τό ψηλαφητόν σκότος φτα λαμπρότατα, ν τ καιρ τς αχμαλωσίας» λευθερία, παιδευτικά πρότυπα γιά τούς δοκιμαζόμενους συμπατριτες τους.

 

Μέ τή λεβέντικη μολογία τους «Χριστιανός εμαι, δέν τουρκεύω», τή σθεναρή τους ντίσταση στό «Μωαμετισμόν» καί τό μαρτυρικό τους αμα χειραγώγησαν τό Γένος πλανς πρός τήν παλιγγενεσία.

 

Μόλις μως πελευθερωθήκαμε, λησμονήσαμε τά μηνύματα τν μεγάλων μας εεργετν καί οκοδομήσαμε τό νεοελληνικό μας κράτος κατά τίς πιταγές τν φώτων τς Εσπερίας, δουλικά ξαρτημένο πό τή Δύση σέ λους τούς τομες καί κυρίως στό χρο τς Παιδείας.

 

Σήμερα, πού, ποστασιοποιημένοι πό τή διδασκαλία το Πατροκοσμ καί το γίου Νικοδήμου, βλέπουμε τά σχολεα μας εκαίρως καίρως κλειστά λόγ καταλήψεων, εναι καιρός νά ξιολογήσουμε τούς καρπούς τς φροσύνης μας. Πο εσαι, γιε Κοσμ κι σύ γιε Νικόδημε, νά δες πς στίς μέρες μας ο γραικύλοι «καντηλοσβστες» ποκόπτουν τήν Παιδεία μας πό τίς ρίζες της, πς «τά θεα γράμματα φαίνουν τό σάβανο το Γένους»!