Εις κοινήν πλάνην ο άκριτος ζηλωτισμός και ο συγκρητιστικός οικουμενισμός

 

Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

 

 

 

Μητροπολίτης Πειραις κ. Σεραφείμ πέστειλε πιστολήν πρός τόν κ. Δημήτριον Χατζηνικολάου, ναπληρωτήν Καθηγητήν Οκονομικν πιστημν ες τό Πανεπιστήμιον ωαννίνων, διά τς ποίας το παντ πί το περιεχομένου πιστολς, ποία δημοσιεύθη ες τόν «Ο.Τδιά το «Πάτριον μερολόγιον». Ες την πιστολήν ατήν Μητροπολίτης Πειραις ποστηρίζει τι: συγκρητιστικός Οκουμενισμός καί κριτος ζηλωτισμός ποτελον ψεις το ατο νομίσματος τς πλάνης. Παραλλήλως Πειραις ξηγε, διατί δέν διακόπτει το μνημόσυνον τν Οκουμενιστν, ν δικαιολογε μερικς τήν συμπεριφοράν το Οκουμενικο Πατριαρχείου (παρά τό γεγονός τι διαφωνε), τό ποον ερίσκεται πό τήν αχμαλωσίαν το βαθέος Κεμαλικο Κράτους καί πιζητε στήριξιν ες τά διεθν fora. λόκληρον τό κείμενον τς πιστολς χει ς κολούθως:

 

 

«λλογιμώτατε Κύριε Καθηγητά,νέγνωσα τήν νοικτήν, πως πιγράφετε, μετέραν πιστολήν πρός τήν ταπεινότητά μου χαρακτηρίζοντάς με “ΝεοημερολογίτηνΜητροπολίτην Πειραις καί τάς ατιάσεις πού δι ατς μο πευθύνετε καί θά παρακαλοσα να μο πιτρέψητε, χωρίς καμμίαν διάθεσιν ντιπαραθέσεως, νά πληροφορήσωμς τι δέν πετέθην, ς λέγετε, κατά τν ρθοδόξων το Πατρίου ορτολογίου, διότι Μία, γία, Καθολική, Αποστολική καί διαίρετος το Χριστο κκλησία, σύγκειται ξ Ατοκεφάλων κκλησιν, κ τν ποίων λλαι μέν κολουθον τό διορθωθέν ουλιανόν ορτολόγιον, λλαι δέ τό μή διορθωθέν καί Πάτριον ποκαλούμενον ορτολόγιον. Συνεπς, σφαλμένως ναφέρεσθε περί δθεν πιθέσεών μου κατά τν ρθοδόξων το Πατρίου ορτολογίου. λαχιστότης μου, ξ φορμς κινήσεων ν τος ρίοις τς κανονικς μου δικαιοδοσίας, νημέρωσε, ς εχενκαθκον, το πλήρωμα τς κκλησίας περί τς κανονικς καί κκλησιολογικς παξίας τν κτός το σώματος τς κκλησίας, τελούντων και ατοπροσδιοριζομένων ς Γνησίων ρθοδόξων Χριστιανν. Και τοτο, γαπητέ κύριε καθηγητά, διότι κκλησία τήν ποίαν πηξεν Κύριος τήν μέραν τς Πεντηκοστς διά τς καθόδου το Παναγίου καί Ζωοποιο Πνεύματος, εναι μόνον Μία καί εναι καί νάδελφος καί Κεφαλήν Της χει μόνον τόν Δομήτορα Ατς Κύριον ησον Χριστόν, Το ποίου ποτελε τό χραντον καί γιασμένον Σμα. Ες ατό τό Σμα μετέχουν ο π αἰῶνος γιοι καί εαρεστήσαντες τόν Θεόν μέ πρώτην τήν Πανάχραντον περαγίαν Θεοτόκον, τούς ποστόλους, τούς Πατέρας, τους Μάρτυρας, τους μολογητάς, τούς σίους, τούς Δικαίους, τούς ν ορανος αλιζομένους καί τούς πί γς στρατευομένους. θεν οδεμία δυνατότης φίσταται μέ οανδήτινα εσεβ πρόφασιν ατιολογίαν νά συμπήξης κκλησίαν, δηλαδή Σμα Χριστο, διά τς νθρωπίνης ντιλήψεως καί πιπνοίας, ς τραγικς πράττουν Ρωμαιοκαθολική Παρασυναγωγή, ο μονοφυσται ντιχαλκηδόνιοι καί α δύστηναι Προτεσταντικαί κοινότητες. Δυστυχς τήν δίαν πρακτικήν φήρμοσαν ο ατοπροσδιοριζόμενοι ς Γ.Ο.Χ. θεωροντες τι διά τς οασδήτινος δηλώσεως «ποτειχίσεώς» των νομιμοποιονται θεόθεν, δογματικς καί κκλησιολογικς νά νιδρύουν κκλησίαν, δηλαδή Σμα Χριστο καί μάλιστα κατακερματιζόμενοι, λληλοκαθαιρούμενοι καί λληλοαναθεματιζόμενοι. Φρον ελόγως, τι ντιλαμβάνεσθε την κανονικήν παξίαν καί τήν τραγικότητα τοιούτων νεργειν, τάς ποίας δικαιολογετε ς μφαίνεται κ το μετέρου κειμένου νεκεν το φέρποντος συγκρητιστικο Οκουμενισμο νίων διακόνων το Σώματος τς κκλησίας.


πιτραπείτω μοι, πως επω τι τόσον κριτος ζηλωτισμός σον και συγκρητιστικός Οκουμενισμός ποτελον ψεις το ατο νομίσματος τς πλάνης καί ποκόπτουν πό τήν κοινωνίαν μέ Τόν Τρισάγιον Θεόν τς ληθείας και τς δικαιοσύνης. Μέ ατισθε, διατί δέν παύω τό μνημόσυνον τν κατά καιρούς δηλούντων συγκρητιστικάς οκουμενιστικάς θέσεις, λλά ντιλαμβάνεσθε εελπιστ τι μία τόσον σοβαρά νέργεια προϋποθέτει κατά τό Κανονικόν Δίκαιον τς γιωτάτης ρθοδόξου Καθολικς κκλησίας καί δή κατά τούς Θείους καί ερούς Κανόνας 13ον καί 15ον τς Ακαί Β λεγομένης Συνόδου, δημοσί κήρυξιν αρέσεως καί γυμν τ κεφαλ π κκλησίας αρετικήν διδασκαλίαν, πού ες τάς ς νω περιπτώσεις θα λοποιετο χι μόνον μέ δηλώσεις ξ νοησίας, κακς ννοουμένης βροφροσύνης πολιτικς σκοπιμότητος γενομένας, λλά μέ νσυνείδητον μετοχήν ες τήν αρεσιν ποδεικνυομένην διά τς κοινωνίας ες τό κοινόν ποτήριον. Τοιοτον τί, μως δέν χει ετυχς πισυμβε καί πομένως μετέρα ατίασις ποβαίνει νεπέρειστος.


Δηλ μετά πάσης δέ δυνάμεως, τι ν οα περιπτώσει πληροφορηθ καί διακριβώσω τοιαύτην τραγικήν κπτωσιν οουδήτινος Κληρικο μέσως καί πρό Συνοδικς καταγνώσεως, θά παγορεύσω ν τος ρίοις τς κανονικς μου δικαιοδοσίας τό κανονικόν μνημόσυνον το ερημένου προσώπου. νταθα, δέν θά πρέπει να παρορται τό γεγονός, τι μες, λλογιμώτατε κύριε καθηγητά, μιλομεν κ τς σφαλείας τς λληνικς Πατρίδος, ο ν τ Πανσέπτ Οκουμενικ Θρόν διακονοντες τό Γένος, μιλον κ τς τραγικς των καταστάσεως καί πό τούς γαμψούς νυχας το βαθέος κεμαλικο Τουρκικο κράτους καί πιζητον στήριξιν ες τά διεθν fora, διά τν κπροσώπων τν κατά τόπους αρετικν θρησκευτικν κοινοτήτων καί κατά τατα πλειστάκις, ξ νάγκης πειρνται να συγκλίνουν τά πράγματα φραστικς, γεγονός πού μέ προσωπικς δέ μέ ερίσκει σύμφωνον, λλά πού δύναμαι νά τό κατανοήσω παρκς. Περαίνων ταπεινς εχομαι ες μς, πως ντιληφθτε τήν λήθειαν τν πραγμάτων.Μητροπολίτης

Πειραις Σεραφείμ».

 

 

 

 

 

(Πηγή: «Ορθόδοξος Τύπος», 14/8/2009)