ρωτήσεις-παντήσεις πρός κο Καρακατσάνη.

 


1η ΕΡΩΤΗΣΗ:  «Τελικς δέν μς επατε, σέ περιπτώσεις πού πρξε ¨θεραπεία¨ μέ θετικά ποτελέσματα, πο φείλονται ατά»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Προσωπικς, ς πιστήμων, διαπιστώνω τά κόλουθα:

I) Στίς συνήθεις ραιώσεις πού δίνονται τά μοιοπαθητικά φάρμακα (30C μεγαλύτερες) δέν πάρχει χι μόνο οτε να μόριο τς ρχικς φαρμακευτικς λης, λλά οτε να μόριο το διαλυτικο γρο στό ποο ατή ρχικς διαλύθηκε. πό ατά τά γεγονότα, σύμφωνα μέ στοιχειώδεις λογικούς καί πιστημονικούς κανόνες, συνάγεται τι ποκλείεται ποιαδήποτε φυσική δράση τν μοιοπαθητικν φαρμάκων.

II) Συγγραφες, ο ποοι χουν σχοληθε μέ τήν ρμηνεία τς θετικς, σέ ρισμένες περιπτώσεις, "θεραπευτικς" δράσεως τν μοιοπαθητικν φαρμάκων [Sir George Fraser, πατέρας τς σύγχρονης πολιτισμικς νθρωπολογίας, Whitmont E ("Alchemy, homeopathy and the treatment of bordeline cases", J Analyt Psychol 1996;41:369-386, O. Iftime & A. Iftime "ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ", 2014)  διαπιστώνουν τά κόλουθα:

A. Hahnemann μπνεύσθηκε τήν μοιοπαθητική πό τήν λχημεία, στήν ποία μπορε κάποιος νά βρε τήν μοιοπαθητική ρχή τς «κπνευματοποιήσεως» τς λης καί τν δυνάμεων πού νοικον σ' ατήν διά τς διαλύσεως καί τς δονήσεως (δυναμοποιήσεως).

Β. μοιοπαθητική πίστη σέ μία ρχή (ζωτική δύναμη), ποία μψυχώνει τό σμα καί χει «μορφοποιητικό νο», πού «ενεργεί μέ ευφυή τρόπο» καί πί τς ποίας μπορε κάποιος νά παρέμβει μέ «θεραπευτικά» μέσα, θεωρεται εδωλολατρία.

Γ. πανεξέταση τς ρχς τν «ομοίων» καί τν προερχομένων πό ατήν λειτουργικν χαρακτηριστικν τς μοιοπαθητικς (ξάλειψη ρισμένων συμπτωμάτων προσφεύγοντας σέ πομιμητικά μέσα, τά ποα εναι κανά νά πάγουν συμπτώματα παρόμοια μέ κενα πού πρόκειται νά ξαλειφθον)   ποκαλύπτει τι σφαλμένη παγανιστική διδασκαλία τς μοιοπαθητικς  ποδεικνύει αυτήν ς μία μορφή συμπαθητικς μαγείας.

Δ. Τό πλέον ποκαλυπτικό καί πολύ χαρακτηριστικό εναι τι δρυτής τς μοιοπαθητικς, Samuel Hahnemann, στό κλασικό σύγγραμμά του "ΟΡΓΑΝΟΝ της θεραπευτικής τέχνης" (6η κδοση, φορισμός 269, ποσημείωση α), ναφέρεται στή «μαγική (μέτερη πογράμμιση μέ bold στοιχεα ) ιαματική δύναμη των φαρμάκων που παρασκευάστηκαν (δυναμοποιήθηκαν), σύμφωνα με την ομοιοπαθητική θεωρία».


2η ΕΡΩΤΗΣΗ: «ν κατάλαβα καλά ποδόσατε τήν δράση τς μοιοπαθητικς σέ μαγεία. Ποιά  πιστημονική βάση ατο το σχυρισμο σας πέρα πό τήν ναφορά σας σέ  να μή πιστημονικό βιβλίο»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: κτός πό τά ναφερόμενα στήν πάντηση τς ρωτήσεως 1, σς πληροφορ τι στό βιβλίο τν Ο. Iftime καί A. Iftime, πού εναι κατ' ξοχήν πιστημονικό καί στηρίζεται σέ βδομήντα περίπου διεθνες πιστημονικές ναφορές καί τριάντα περίπου ναφορές ληφθεσες πό τό διαδίκτυο, παρουσιάζονται πρωτότυπα πιχειρήματα περί τς μαγείας τς μοιοπαθητικς.


3η ΕΡΩΤΗΣΗ: ν δράση τν μοιοπαθητικν φαρμάκων στηρίζεται πως επατε σέ μεταφυσικές (δαιμονικές) νέργειες πς ξηγεται τό γεγονός, πιστοί νθρωποι μέ συνειδητή πνευματική ζωή(π. χ. πίσκοποι ) νά θεραπεύονται πό τήν μοιοπαθητική;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δέν εναι παρκς νημερωμένοι ο ρθόδοξοι Χριστιανοί, ο ποοι ποδέχονται  τήν μοιοπαθητική, τι δηλαδή ατή εναι κρως σύμβατη μέ τήν ρθόδοξη Θεολογία καί Ποιμαντική!


4η ΕΡΩΤΗΣΗ: Τήν παροσα χρονική περίοδο βρίσκεται σέ ξέλιξη ρευνητικό ργο στό θνικό Μετσόβειο Πολυτεχνεο μέ τή μορφή διδακτορικο στόν τομέα ¨ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ¨ στή σχολή χημικν μηχανικν πάνω στή διερεύνηση τς μορφς το μοιοπαθητικο φαρμάκου. Φρονετε κ. καθηγητά τι τριμελής πιτροπή καί τό ΕΜΠ στρεψε τό πιστημονικό του νδιαφέρον πρός τό πόλυτο τίποτα καί τόν τσαρλατανισμό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατ' ρχήν πιθυμ νά δηλώσω τι σως δέν εναι ρθό νά συζητομε γιά ποφάσεις τρίτων, πί πουσί ατν, τν μέσως νδιαφερομένων. πειδή, μως, θέτετε σες τό ρώτημα καί γιά νά μήν θεωρηθ πεκφυγή κ μέρους μου, σς λέγω τά ξς:

α) Μέ πολύ νδιαφέρον θά θελα νά δ τό σκεπτικό τς τριμελος πιτροπς τς πό κπόνηση διδακτορικς διατριβς (δ.δ., στό ξς) μέ βάση τό ποο ποφασίσθηκε κπόνηση δ.δ. μέ ατό τό θέμα ("διερεύνηση τς μορφς το μοιοπαθητικο φαρμάκου", πως μς πληροφορετε), μάλιστα πό πιστήμονος το ποίου τό γνωστικό ντικείμενο (δοντιατρική) φαίνεται λάχιστα σχετικό μέ τό πό ρευνα θέμα.

β) ξ σων γνωρίζω, τά πλεστα Πανεπιστήμια θέτουν ς προϋπόθεση γιά κπόνηση δ.δ. τήν προηγηθεσα πόκτηση μεταπτυχιακο τίτλου σπουδν στό ερύτερο γνωστικό ντικείμενο. Σχολή Μηχανικν Σχεδίασης Προϊόντων το Πανεπιστημίου το Αγαίου, ποία χορηγε τόν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδν στήν μοιοπαθητική, εναι κάλυπτη νομικς χι μόνο διότι εναι σχετη μέ τό συγκεκριμένο γνωστικό ντικείμενο (μοιοπαθητική), λλά καί διότι χρησιμοποιε ς διδάσκοντες στό γνωστικό ατό ντικείμενο πιστήμονες, ο ποοι δέν κατέχουν συναφές διδακτορικό δίπλωμα!

γ) ν πάσ περιπτώσει, ναμένω μέ πολύ νδιαφέρον τά ποτελέσματα  τς ρεύνης ατς, τά ποα ποσχέθηκε νά μο ποστείλει ποψήφιος διδάκτωρ, πότε νδεχομένως συζητομε πάλι.


5η ΕΡΩΤΗΣΗ: «Πς δικαιολογονται βελτιώσεις ς καί θεραπεες σθενν πό τήν μοιοπαθητική παρέμβαση πού σκεται πό ατρούς (π.χ. σέ δερματίτιδες, αμορροΐδες κτλ.);’Ισχύει ρμηνεία το εκονικο φαρμάκου καί κάτι λλο»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πάντοτε εναι πρός ξέταση στίς περιπτώσεις ατές, τό ρώτημα, άν "θεραπεία" συνιστ ποτέλεσμα "εκονικο" φαρμάκου·λλως, βλέπετε πάντηση στήν ρώτηση 1.


6η ΕΡΩΤΗΣΗ: «Γιατί δέν ναφέρθηκε τι: στήν γγλία λειτουργον 4 μοιοπαθητικά νοσοκομεα στό θνικό σύστημα γείας τς χώρας.Στή Γερμανία ατρικοί Σύλλογοι χορηγον τά διπλώματα μοιοπαθητικς στούς γιατρούς μετά πό ξετάσεις.Στή Βραζιλία μοιοπαθητική ατρική εναι πίσημη ατρική εδικότητα, στήν λλάδα κρατικά νοσοκομεα καί Δημοτικά ατρεα παρέχουν μοιοπαθητική θεραπεία.Σέ περισσότερα πό 10 νοσοκομεα σκεται Βελονισμός.Στήν λλάδα διδάσκεται μοιοπαθητική ς κατ᾿ πιλογήν μάθημα στή Φαρμακευτική Σχολή το Παν/μίου θηνν, λλά καί πιτροπή Εδικοτήτων καί ξειδικεύσεων το ατρικο Συλλόγου θηνν χει προτείνει πρός τόν Ι.Σ.Α.μέτρα γιά τή θεσμοθέτηση τς μοιοπαθητικς»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γνωρίζω γιά παρξη μοιοπαθητικν νοσοκομείων στήν γγλία. Δέν γνωρίζω ατό πού σχυρίζεσθε, τι δηλαδή σέ λληνικά νοσοκομεα δίδεται μοιοπαθητική θεραπεία·άν, μως, ατό πού σχυρίζεσθε εναι κριβές, σως πρέπει νά πιληφθε τς ποθέσεως τό πουργεο γείας, διότι, ξ σων γνωρίζω, εδικότητα τς μοιοπαθητικς δέν εναι ναγνωρισμένη στήν λλάδα.

Περαιτέρω, τό γεγονός τι σέ λλες χρες πραγματοποιονται διάφορες δραστηριότητες περί τήν μοιοπαθητική, δέν σημαίνει τι κρίτως πρέπει νά τίς κολουθήσουμε. Στήν γγλία, πως εναι γνωστό, χειροτονονται γυνακες πίσκοποι· εναι ατό παράδειγμα πρός μίμηση;


7η ΕΡΩΤΗΣΗ:  «Ποιός εναι μηχανισμός μετάδοσης τς προσδοκίας τς ασης το παιδιο πό τή μάνα; πό φεντικό στό σκυλί»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ταν μάνα χορηγε ποτελεσματικά να χημικό φάρμακο στό παιδί, τότε δέν προσδοκε τή θεραπεία το παιδιο της;

άν κατανο κριβς τά ρωτήματα ατά, φαίνεται τι χουν σχέση μέ τίς ποκειμενικές κτιμήσεις τς ποτελεσματικότητος ποιασδήποτε θεραπείας. κτίμηση τν ποτελεσμάτων ποιασδήποτε θεραπείας θεωρεται κριβής, ταν ρευνητική μελέτη εναι "διπλή τυφλή μελέτη"· ταν, δηλαδή, οτε "θεραπευόμενος" σθενής οτε θεράπων ατρός γνωρίζει ποιά μάδα σθενν λαμβάνει τό πό λεγχο φάρμακο καί ποιά μάδα τό "ψευδές" φάρμακο (placebo). Μόνο στήν περίπτωση ατή κτίμηση τν ποτελεσμάτων τς θεραπείας θεωρεται ξιόπιστη.

 

 

[ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ «ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ»: «ΙΑΤΡΙΚΗ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 17 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ Ι.Μ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: orthros.eu)