«ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ»

Πρεσβ. Στέφανος Στεφόπουλος,

Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Ταξιάρχου Ιστιαίας Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

 

Εἰσήγηση στήν μερίδα τς . Μ. Κηφισίας:

. Ν. γ. Κοσμ Ατωλο μαρουσίου

Σάββατο 13 Ἀπριλίου 2013

 

 

     Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κηφισίας κ.κ. Κύριλλε,

πρωτίστως, ὀφείλω νά εὐχαριστήσω Ἐσᾶς διότι μοῦ ἐμπιστευθήκατε τό θέμα αὐτό καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος κ.κ. Χρυσόστομο τοῦ ὁποίου ἡ ἄδεια, ἡ εὐλογία καί οἱ πατρικές εὐχές μέ συνοδεύουν ἀπόψε.

     Τυγχάνει ἀναντίρρητο γεγονός Σεβαστοί Πατέρες καί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ὅτι στίς μέρες μας αὐξάνονται μέ ραγδαῖο ρυθμό τά κρούσματα παραπλάνησης τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ἀπό αἱρετικές καί παραθρησκευτικές ὁμάδες- κυρίως ἀποκρυφιστικές. Τό κίνημα μέ τή μεγαλύτερη ἐπιρροή φαίνεται νά εἶναι αὐτό τοῦ Ἐσωτερισμοῦ. Ἑνός κινήματος πού σχετίζεται ἄμεσα μέ τή Μασωνία, τή Θεοσοφία τῆς Ἑ. Μπλαβάτσκυ καί τήν Ἀνθρωποσοφία τοῦ Στάϊνερ.

     Στήν παροῦσα εἰσήγηση θά γίνει πρῶτα μιά σύντομη ἀναφορά στόν Ἐσωτερισμό. Θά ἀκολουθήσει περιγραφή τῆς ἀποστολῆς,  ὀργάνωσης, δομῆς, ἰδεολογίας τῶν «οἰκοκοινοτήτων» καί τῆς σχέσης τους μέ τούς-ἄν μή τι ἄλλο, ὕποπτους- διεθνεῖς ὀργανισμούς ΟΗΕ, ΟΥΝΕΣΚΟ, ΓΙΟΥΝΙΣΕΦ, κ.ἄ. Στό τρίτο μέρος θά δοῦμε πιό ἀναλυτικά δύο ἀντιπροσωπευτικά δείγματα οἰκοκοινοτήτων ἀπό τήν Εὔβοια καί τή Μαγνησία καί στό τέταρτο μέρος θά δειχθεῖ ἡ μή συμβατότητα τοῦ Ἐσωτερισμοῦ ἀλλά καί τῆς ἰδεολογίας τῶν οἰκοκοινοτήτων μέ τήν Ὀρθοδοξία καί θά γίνει σύντομη ἀναφορά στήν πρέπουσα στάση τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί στή μόνη ἀληθινή οἰκολογία: τήν Ὀρθόδοξη!

 

Α’ Μέρος :

Τί εἶναι σωτερισμός

     Ὅταν μιλᾶμε γιά «Ἐσωτερισμό», ἐννοοῦμε τό νεοεποχίτικο κίνημα πού ὑποστηρίζει ὅτι ἡ «σωτηρία» τῆς ἀνθρωπότητος δέν μπορεῖ παρά νά ἔρθει ἀπό τήν ἐπιτυχῆ  ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Σύμπαν. Γιά νά ἐπιτευχθεῖ αὐτό, πρέπει ὁ ἄνθρωπος μέ τή βοήθεια συγκεκριμένων τεχνικῶν (διαλογισμός, γιόγκα, ἀλλαγή σκέψης, δημιουργία πλανητικῆς συνείδησης, κ.ἄ.) -πού ὅμως κατέχονται σέ τέλειο βαθμό μόνο ἀπό ἕναν «ἐσωτερικό» κύκλο μυημένων (Μυστῶν/Γκουρού)- νά ἐνεργοποιήσει ὅλες τίς ἀπαιτούμενες δυνάμεις πού διαθέτει ὥστε νά ἑνωθεῖ μέ τήν Συμπαντική Ἐνέργεια. Μιά τέτοια κατάσταση θά διευρύνει τή συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου σέ συμπαντική συνείδηση καί θά τόν ἐξελίξει σέ θεότητα ἀφοῦ θά ἔχει ἑνωθεῖ μέ τό ἄπειρο καί παντοδύναμο Σύμπαν. Συνεπῶς, δέν θά ἔχει πλέον ἀνάγκη ἄλλου θεοῦ γιά νά ζήσει καί νά ἐξελιχθεῖ περαιτέρω.

     Εἶναι πολύ σημαντικό νά κρατήσουμε στό νοῦ μας φράσεις καί λέξεις πού χρησιμοποιοῦν οἱ ἐσωτεριστές γιά νά τίς ἐπαναφέρουμε ὅταν θά κάνουμε ἀναφορά στήν ἰδεολογία τῶν οἰκοκοινοτήτων. Φράσεις ὅπως : «συμπαντική συνείδηση», «συμπαντική ἐνέργεια», «παγκόσμια συνειδητότητα», «Ἑαυτός», «Ὑπερ-ὀργανισμός καί θεωρία τῆς Γαίας», «πλανητική παιδεία», «πλανητικός πολιτισμός Σοφίας».

 

Β’ Μέρος :

«Οἰκοκοινότητες» - Γενικά

     Στό δεύτερο αὐτό μέρος, θά ρίξουμε μιά σύντομη ματιά στίς πολυσυζητημένες αὐτές «οἰκοκοινότητες»; Διαβάζουμε σέ σχετική ἱστοσελίδα (www.en-gr, κείμενα τῆς Ἄννας Κορακάκη, 29/3/2013, 09:50π.μ.) πώς τίς «οἰκοκοινότητες» συνήθως ἁπαρτίζουν λίγα ἄτομα (ὡς 150). Εἶναι μορφές ὀργάνωσης τῆς καθημερινῆς ζωῆς πού συνιστοῦν Μ.Κ.Ο. καί συνδέονται μεταξύ τους μέσα ἀπό τό δίκτυο GEN (Global Ecovillages Network). Διαπνέονται ἀπό τίς ἴδιες ἀρχές σχετικά μέ θέματα ὅπως ὁ ἀντικαταναλωτισμός, ἡ διατροφική καί ἐνεργειακή αὐτονομία, ἡ τοπικοποίηση τῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς μέ παράλληλη ἐπιστροφή σέ παραδοσιακές μορφές καλλιέργειας, ἡ «ἰσορροπημένη» ἔνταξη στό περιβάλλον, ἡ αὐτοδιαχείριση καί αὐτοκυβέρνηση (κοινό ταμεῖο, κοινή διαβίωση, κοινές δραστηριότητες, ἄμεση δημοκρατία)».

     Μεταξύ ὅλων τῶν ἀνωτέρῳ, ἄς ἀναφέρουμε καί 3 ἐξαιρετικά ἄρνητικά χαρακτηριστικά τους. Πρῶτον, ἡ προσπάθειά τους νά δραστηριοποιηθοῦν μή ὑπακούωντας σέ κανόνες καί νόμους πού θέτουν τοπικές, ἐθνικές καί ὑπερεθνικές ἐξουσίες. Στήν ἱστοσελίδα τῆς ὁμάδας Free and Real, πού τώρα πιά ἔχουν κατεβάσει καί ἀντικαταστήσει μέ ἄλλες, ἀναφερόταν πώς ἐπεδίωκαν τήν ἀνεξαρτοποίηση ἀπό κάθε ἐξουσία, ἐνῶ καί μιά ἄλλη- ὑπό σύσταση ἀκόμη- ὁμάδα (δίκτυο ἀνταλλαγῶν ἀγαθῶν χωρίς χρήματα) μέ τό ὄνομα Τεμεβίας (;) κάνει λόγο γιά «παράκαμψη ἐξουσίας».

      Δεύτερον, μιλοῦν γιά τόν τρόπο ἐξεύρεσης χώρου γιά τίς ἐγκαταστάσεις τους καί ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ἡ κ. Κορακάκη, μεταξύ ἄλλων, προβλέπεται ἡ αἴτηση δωρεάν παραχώρησης δημοτικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ἐκτάσεων ἀπό τίς ἀρχές πού τίς κατέχουν καί «σέ περίπτωση ἄρνησής τους μέ κατάληψη» αὐτῶν!.

      Τρίτον, στήν παραπάνω κατηργημένη ἱστοσελίδα τῆς Free and Real μιά παράγραφος τοῦ καταστατικοῦ τους ἀνέφερε : «ἐκπαίδευση τοῦ τοπικοῦ πληθυσμοῦ νά συμμετάσχει σέ ἐθελοντικό πρόγραμμα μείωσης τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ»! Αὐτό ἀκριβῶς ἐπιδιώκει καί ἡ ἐπαίσχυντη συμφωνία- πρόγραμμα τοῦ ΟΗΕ «Ατζέντα 21»- ὑπογεγραμμένη ἀπό 178 χῶρες τό 1992 στό Ρίο τῆς Βραζιλίας!

 

Γ’ Μέρος:

 Free and RealΔρόμοι Σύνθεσης (Ἐνάργεια)

      Στό τρίτο αὐτό μέρος, δέν μένει παρά νά ἐξετάσουμε δύο ἀπό τίς πολλές οἰκοκοινότητες γιά νά καταδειχθεῖ ἡ ἄμεση σύνδεσή τους μέ τόν Ἑωσφορικό Ἐσωτερισμό.

     Ἡ πρώτη οἰκοκοινότητα πού παρουσιάζεται εἶναι ἡ «Free and Real» (ἐλεύθερα καί ἀληθινά;) πού συνεστήθη ὡς ΜΚΟ τό 2009 καί δραστηριοποιεῖται στή Βόρειο Εὔβοια καί στήν Ἀθήνα, ἐνῶ κτίζει τίς πρῶτες καλύβες μογγολικοῦ τύπου (yurt) κατ’ ἀρχάς στόν Ἁγιόκαμπο καί ἀργότερα σέ ἔκταση 12 στρεμμάτων πάνω ἀπό τό χωριό Ἅγιος Λουτρῶν Αἰδηψοῦ, στό ὄρος Τελέθριο (ἐξ οὖ καί τό ὄνομα του οἰκοχωριοῦ «Telethrion Project»). Ποιά στοιχεῖα μᾶς ὁδηγοῦν στό συμπέρασμα ὅτι ἐμπνέονται ἀπό τίς ἐσωτεριστικές θεωρίες;

1) Σέ ἱστοσελίδα τῆς ὁμάδας (www.freeandreal.org/research/ , 27-3-2013, 07:42π.μ.) διαβάζουμε τά κάτωθι ἐσωτεριστικά μηνύματα : «ὁδεύοντας πρός τήν ἄριστη ὑγεία καί πετυχαίνοντάς την, ὁ ὀργανισμός σου ἐπανακτεῖ τίς δυνάμεις μέ τίς ὁποῖες γεννήθηκε καί στίς τρεῖς ὑποστάσεις του- ἑνώνεται μέ τόν ὀμφάλιο λῶρο τῆς γῆς, στηρίζεται ἐπιτέλους στίς δικές του δυνάμεις, γίνεται ἀκλόνητος σωματικά, ἄπειρος νοητικά καί ἀνεπηρέαστος ψυχολογικά- καί τίς ὁποῖες δυνάμεις ὅταν θυμηθεῖ νά χρησιμοποιεῖ ἄριστα, θά εἶναι σέ θέση νά δεῖ τό ρόλο του καί τό πραγματικό μέγεθός του μέσα στόν ὑπερ-ὀργανισμό τῆς Γαίας καί κατ’ ἐπέκταση στόν συμπαντικό ὑπερ-ὀργανισμό καί ἄρα νά καταλάβει καί νά δώσει νόημα στή ζωή»!

2) Ἡ ὁμάδα αὐτή, ὅπως διαβάζουμε στήν ἱστοσελίδα www.trelataxidia.blogspot.gr/ , ἐμπνεύστηκε τή δημιουργία της ἀπό τίς ταινίες zeit geist (δηλ. πνεῦμα τῶν καιρῶν). Πρόκειται περί 3 (ὡς σήμερα) ταινιῶν-«ντοκυμαντέρ» τοῦ Peter Joseph πού ἔχουν δημιουργήσει ἕνα ὁλόκληρο παγκόσμιο νεοποχίτικο κίνημα πού σκοπό ἔχει νά ἀποδομήσει καί κατηγορήσει μέ πολύ ἔντονο τρόπο τή δομή, ὀργάνωση καί τίς ἀξίες τοῦ σύγχρονου κόσμου, προτείνοντας παράλληλα ἕνα νέο τρόπο σκέψης καί ἀντίληψης. Μέ τελικό στόχο τήν ἐγκαθίδρυση μιᾶς νέας στυγνῆς παγκόσμιας δικτατορίας μέ προσωπεῖο τήν ἀλληλεγγύη, τήν ἄνετη ζωή, τήν ἀφθονία τῶν ἀγαθῶν, τήν «παγκόσμια ἁρμονία φύσης καί ἀνθρώπων», τήν φυτοφαγία, τήν ἀειφόρο ἀνάπτυξη, τήν «πράσινη» ἐνέργεια καί ἀνάπτυξη.

Τήν καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος καί τήν ἐπικείμενη ἐπιβολή τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων στόν πλανήτη χρεώνουν στίς 3 μονοθεϊστικές θρησκεῖες Χριστιανισμό, Ἰουδαϊσμό καί Ἰσλάμ- κυρίως δέ τόν Χριστιανισμό (συγχέοντας, βεβαίως, καί μή διακρίνοντας μεταξύ Ἀνατολικῆς καί Δυτικῆς Χριστιανοσύνης). Οἱ ταινίες zeit geist, μέ πηγές ἀπό τόν μασωνικό καί ἐσωτεριστικό –κυρίως- χῶρο, βρίθουν ἀνακριβειῶν, λαθῶν, ὕβρεων, βλασφημιῶν κατά τοῦ Προσώπου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καθώς καί πολλῶν ἀλλοιώσεων καί παρερμηνειῶν τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Στήν ὑπέροχη ἀναίρεση τῶν ἑωσφορικῶν αὐτῶν πλανῶν ἀπό τήν Ἱερά Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου (www.impantokratoros/zeitgeist ) διαβάζουμε τά ἑξῆς λίαν ἀποκαλυπτικά : «4. Ὁ Ἅγιος Ἰππόλυτος Πάπας Ρώμης (2ος – 3ος αἰώνας) στό ἔργο του Περί συντελείας, περιγράφει τόν Ἀντίχριστο μεταξύ ἄλλων καί ὡς βασιλιά ὁ ὁποῖος θά προβάλλει τόν ἑαυτό του ὡς ἐξουσιαστῆ τῆς φύσης καί τοῦ πλούτου καί μέσῳ τῶν ὑποσχέσεών του γιά εὐημερία καί ἀφθονία ἀγαθῶν θά προσελκύσει τήν πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων, τούς προσκολλημένους στά ἀγαθά τῆς γῆς· οἱ ἄνθρωποί του θά διακηρύττουν ‘Βασιλέας μεγάλος φάνηκε στή γῆ· ἐλᾶτε ὅλοι νά τόν προσκυνήσετε· ἐλᾶτε ὅλοι νά δεῖτε τήν ἰσχύ τῆς δύναμής του. Νά, καί σιτηρά θά σᾶς δώσει καί κρασί θά σᾶς χαρίσει καί πολυτελῆ πλοῦτο καί μεγάλα ἀξιώματα, διότι στήν ἐντολή του ὑπακούει ὅλη ἡ γῆ καί ἡ θἀλασσα· ἐλᾶτε σ’ αὐτόν. (Περί συντελείας 28, PG 10, 932Β).

Τέτοια δῆθεν ἰσόθεη δύναμη καί ἐξουσία ἐπί τῶν φυσικῶν πόρων τῆς γῆς ὑπαινίσσεται καί ἡ ταινία Zeitgeist, μέ ὅσα λέει γιά τίς κρυφές θεϊκές δυνάμεις πού ἔχουμε καί γιά τόν πλοῦτο πού μποροῦμε νά ἐξασφαλίσουμε ἀπό τή σωστή διαχείρισή τους· ἄλλωστε τό σενάριο τῆς Νέας Ἐποχῆς, πού ὑποστηρίζουν οἱ πηγές τοῦ Zeitgeist, ὅπως ἡ Μπλαβάτσκυ, περιλαμβάνουν καί ἕναν ἐρχόμενο δῆθεν ‘Μεσσία’, παρ’ ὅλο πού τό Zeitgeist δέν μᾶς τό φανερώνει». Πρέπει δέ νά τονιστεῖ πώς, σύμφωνα μέ τούς συντάκτες τῆς ἱστοδελίδος τῆς Ἱ. Μ. Παντοκράτορος, «Ἡ μέλλουσα εὐτυχία γιά τό Zeitgeist δέ θά προέλθει μόνο ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς παραγωγῆς καί τήν πρόοδο τῆς τεχνολογίας, ἀλλά καί ἀπό τή μείωση τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ (venus project). Αὐτό σημαίνει ὅτι ὅλες αὐτές οἱ οἰκοκοινότητες πού προβάλλουν τό zeitgeist, ἔστω ἔμμεσα ἀποδέχονται -ἄν καί στήν πράξη φαίνεται τό ἀνάποδο- τήν Ἀτζέντα 21, τουλάχιστον ὅσον ἀφορᾶ στήν νεοταξική μείωση τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ (κώδικας Alimentarius, εὐγονική, στείρωση, κ.λ.π.).

      Τί σχέση, ὅμως, μπορεῖ νά ἔχουν οἱ ταινίες αὐτές (zeitgeist) μέ τόν ὕποπτο ὑπερ-ὀργανισμό ΟΗΕ; Μελετώντας τήν ἱστοσελίδα www.impantokratoros.gr/zeitgeist-anairesh-addendum.el.aspx, διαπιστώνουμε ἔκπληκτοι πώς ὅπως ὁμολογεῖ ὁ Peter Joseph, δημιουργός τῶν 3 ταινιῶν zeitgeist, αὐτές «εἴτε προβλήθηκαν εἴτε καί χρηματοδοτήθηκαν ἀπό τό φεστιβάλ Artivist Film Festival, τό ὁποῖο ἐνισχύεται ἀπό τόν βραζιλιάνικο πετρελαϊκό κολοσσό Petrobras· αὐτή ἡ ἐταιρεία μέ τή σειρά της εἶναι μέλος τοῦ ‘Παγκόσμιου Συμφώνου τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν’…καί τοῦ ‘Καταστατικοῦ Χάρτη γιά τή Γῆ τοῦ ΟΗΕ».   

 3) Στό ἴδιο μῆκος κύματος κινεῖται καί ἕνα ἄλλο ντοκυμαντέρ πού μετέφρασε , ἐπιμελήθηκε καί προβάλλει μέσα ἀπό τήν ἱστοσελίδα της ἡ Free and Real tv, τό «Kymatica». Στήν ἐσωτεριστικοῦ περιεχομένου ἱστοσελίδα www.metafysiko.gr/?p=5075 διαβάζουμε κριτική σχετικά μ’ αὐτό τό ντοκυμαντέρ : «Τό Ἐγώ εἶναι τό Σύμπαν, τό Α καί Ω, ὁ Θεός καί τό Ἄπειρο. Τό μόνο πού ἐξελίσσεται…». Γίνεται, κατόπιν, ἀναφορά στούς ἐνεργειακούς μεσημβρινούς καί τά δῆθεν 7 ἐνεργειακά κέντρα τοῦ ἀνθρώπου (τσάκρας)- θεωρία ἰνδουϊστικῆς προέλευσης. Στή συνέχεια, ὁ δημιουργός τῆς ταινίας ἀναφέρει σχετικά μέ τή συμπαντική συνειδητότητα : «Ἡ συνείδησή μας ἔχει ἐνεργειακό πεδίο πού καθορίζει τή μορφή τῶν ὀργανισμῶν. Εἶναι ἡ δημιουργική δύναμη ὁλοκλήρου τοῦ σύμπαντος. Τῆς ἔχουν δοθεῖ πολλά ὀνόματα ὅπως Θεός, Γιαχβέ, Κρίσνα, Φύση, Πεδίο καί Θεῖο».

      Ἄλλες ταινίες πού προβάλλουν μέσα ἀπό τίς ἱστοσελίδες τους ἡ βλάσφημη Religulous (ἀπό τίς λέξεις religious- θρησκευτικός καί ridiculous- γελοῖος ἤ σέ ἐλεύθερη ἀπόδοση –Πίστευε καί γέλα). Στή διαφημιστική ἀφίσσα τῆς ταινίας παρουσιάζονται ἐκπρόσωποι τῶν 3 μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν ὡς πίθηκοι. FFF Στήν ταινία, ἐξάλλου, The Root of all Evil (Ἡ ρίζα ὅλων τῶν κακῶν) τοῦ Richard Dawkins ὁ Ἀπόστολος Παῦλος χαρακτηρίζεται σαδομαζοχιστής καί μοχθηρός, ἐνῶ ὁ Κύριός μας-ἄπαγε τῆς βλασφημίας- παλαβός γιατί μέ τή Σταύρωση Του προσπαθεῖ νά ἐντυπωσιάσει μόνο τόν ἑαυτό του!!! Τέλος, στήν ταινία Esoteric Agenda τήν ὁποία ἐπίσης ἐπιμελήθηκε ἡ ἐν λόγῳ ὁμάδα, ὁ Χριστιανισμός παραλληλίζεται μέ τήν ἀρχαία Αἰγυπτιακή θρησκεία καί ἀναφέρεται ἀνερυθρίαστα πώς τό αἷμα στό ἅγιο Ποτήριο δέν εἶναι τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ἀναπαράσταση τοῦ αἵματος πού βγαίνει ἀπό τή μήτρα κατά τή διάρκεια τῆς ἐμμήνου ρήσης!!!

 4) Στήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τους www.freeandreal.org/research  ἀποκαλύπτουν πώς, μεταξύ ἄλλων, κάνουν πράξη «ὅλη τήν ἔρευνα καί τή γνώση τῆς ἀνθρωπότητας σέ ὅτι ἀφορᾶ τήν…ἐνσυναίσθηση (πνευματισμό)…»! Τό ἴδιο γίνεται καί μέ τήν ἐφαρμογή τῆς βιοδυναμικῆς γεωργίας τοῦ Rudolph Steiner. Στήν οἰκοκοινότητα Findhorn τῆς Σκωτίας, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε ἀπό τό μέντιουμ Ellen Caddy διδάσκεται ὅτι «τά πνεύματα τῆς φύσης δίνουν ὁδηγίες γιά τήν καλλιέργεια τῶν λαχανικῶν»- διά τοῦ πνευματισμοῦ βεβαίως, ὅπως ἀναφέρει ἡ κ. Ἑλένη Ἀνδρουλάκη στήν ἀναρτημένη στό διαδίκτυο ἀνάλυσή της (www.alopsis.gr).

Κλείνοντας μέ τήν παρουσίαση τῆς ὁμάδας Free and Real, ἀναφέρουμε πώς ὑπάρχει πολύ στενή συνεργασία τους μέ τόν ἄθεο, κατά δική του δήλωση, βιοκαλλιεργητῆ Παναγιώτη Μανίκη, ὁ ὁποῖος ἔφερε καί προωθεῖ στήν Ἑλλάδα τή «φυσική καλλιέργεια» τοῦ βουδδιστῆ Masanubo Fukuoka.

Ἡ θεωρία αὐτή, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ἡ κ. Ἑ. Ἀνδρουλάκη (www.im-glyfadas.gr/01/01/01010036.asp), εἶναι ἕνας «βουδιστικός τρόπος καλλιέργειας, ὁ ὁποῖος προέρχεται ἀπό τή φιλοσοφία τοῦ ‘τίποτε’ καί ἐπιστρέφει σέ μιά κατάσταση ‘μή-δράσης’. Οἱ διδασκαλίες τοῦ βουδιστῆ δασκάλου Fukuoka ἔχουν χαρακτηρισθεῖ πνευματικός ὁδηγός πού χρησιμοποιεῖ τήν καλλιέργεια ὡς μονοπάτι πού μπορεῖ νά ὁδηγήσει στή φώτιση…ὁ καλλιεργητής διδάσκεται ὅτι πρέπει νά γίνει ‘ἕνα’ μέ τή φύση, ταυτιζόμενος μέ τά σπαρτά καί ἐξαφανίζοντας τό ‘ἐγώ’ του».

     Ἡ δεύτερη οἰκοκοινότητα πού θά μᾶς ἀπασχολήσει εἶναι ἡ «Ἐνάργεια» τῆς ὁποίας οἱ ἐγκαταστάσεις τώρα κτίζονται στό Χόρτο τοῦ νοτίου Πηλίου. Ἡ μελλοντική αὐτή κοινότητα ἀποτελεῖ δημιουργία τῆς ἐσωτεριστικῆς ὁμάδας- Διεθνοῦς ΜΚΟ «Δρόμοι Σύνθεσης» ἑνός ἐσωτεριστῆ διδασκάλου μέ σκοπό τήν πλανητική ἐκπαίδευση! Οἱ Δρόμοι Σύνθεσης (στό ἐξῆς ΔΣ) δραστηριοποιοῦνται πρός τό παρόν σέ θέματα ἐκπαίδευσης τοῦ κοινοῦ καί τῶν παιδιῶν πάνω στή νέα «παγκόσμια-πλανητική συνειδητότητα». Εἶναι «ὁ φορέας πού ὑλοποιεῖ, στηρίζει & ἐνισχύει τήν ‘Ἐνάργεια’, ἕνα Διεθνές Πνευματικό Κέντρο, ἕνα Σχολεῖο Εἰρήνης ΟΗΕ, μιά πανεπιστημιακή ἕδρα πάνω στήν οἰκοψυχολογία ὑπό τήν αἱγίδα τοῦ Institute of Global Education,  μέλους τοῦ ECOSOC καί τῶν Robert Muller International Schools…ἀλλά καί μιά οἰκοκοινότητα ἐνεργῶν πολιτῶν, στό νότιο Πήλιο. Σκοπός : Ἡ καλλιέργεια μιᾶς Παιδείας Εἰρήνης πού δημιουργεῖ συνείδηση…Ἑνός Πλανητικοῦ πολιτισμοῦ Σοφίας-ἀπό τή διανοητική γνώση…στήν ἐπικεντρωμένη στήν καρδιά Σοφία…Πλανητικῆς Εἰρήνης καί Ἐλευθερίας-ἀπό τόν ἐθνικό ἤ τόν φυλετικό ἀπομονωτισμό στήν Ἀνθρώπινη Κοινότητα» (www.qualitynet.gr/mko/mkoDetails.asp?ITMID=63491&MkoID=301&LANG=GR). FFF

     Ὁ ἐμπνευστής τῶν ΔΣ, πάντως, ὡς χαρακτηριστικός ἐσωτεριστής διδάσκει στά σεμινάριά του, μεταξύ πολλῶν ἄλλων, γιά τά 7 ἐνεργειακά κέντρα (τσάκρας), τήν Ἀφηρημένη Διάνοια, τίς αἰθερικές ἐνέργειες καί τόν «τρόπο νά θέσουμε σέ ἔλεγχο καί κυριαρχία τή δράση τῶν μικρότερων ζωῶν τόσο μέσα μας, ἀλλά καί σέ ἄλλους…μέ τήν πρακτική τῶν τριγωνισμῶν ἐνέργειας» πού συνιστοῦν θεοσοφικές θεωρίες (Μπλαβάτσκυ) ὅπως καί αὐτή περί τοῦ ὅτι ὅλοι εἴμαστε ἡ Ψυχή.

Ἴσως σέ μερικούς ὁ τριγωνισμός πού ἀναφέρθηκε παραπάνω νά προκαλεῖ ἀπορίες καί γέλωτα. Εἶναι ὅμως ἀρκούντως σοβαρό ζήτημα ὥστε νά προκαλεῖ θλίψη καί ἀνησυχία. Διότι φανερώνει τήν ἄμεση σχέση ὅλων αὐτῶν τῶν οἰκολογικά «εὐαίσθητων» ἀνθρώπων μέ τούς Σιωνιστικούς Ὀργανισμούς ΟΗΕ, ΟΥΝΕΣΚΟ καί ΓΙΟΥΝΙΣΕΦ. Προσέξτε πῶς!

     Ἡ πολύ καλά διαβασμένη κ. Ἑλένη Ἀνδρουλάκη στήν ἀνάλυσή της μέ τίτλο «Ἡ ‘Νέα Ἐποχή’ στήν Ἐκπαίδευση» (Εἰσήγηση στό ἀντιαιρετικό σεμινάριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας, τό Μάϊο 2011, www.imglyfadas.gr) ἀναφέρει τά ἑξῆς λίαν ἀποκαλυπτικά : «Ἡ Λούσις Τράστ πού ἵδρυσε ἡ Ἄλις Μπέϊλυ τό 1922 δρᾶ…ἀπό τό 1989 ὡς συμβουλευτικό ὄργανο τοῦ συμβουλίου τοῦ ΟΗΕ. Μαζί μέ ἄλλες δραστηριότητες,…καί μία πού ὀνομάζεται ‘Τά Τρίγωνα στήν Ἐκπαίδευση’…ἔχει στόχο τή διάδοση καί ἔκφραση τῶν ἐνεργειῶν τῆς Ψυχῆς στό χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης…Ψυχή εἶναι ἡ Ὑπερψυχή (τό ὑπέρτατο πνεῦμα)…Στό διεθνές συνέδριο τοῦ 2000 στή Νεοεποχίτικη κοινότητα Findhorn στή Σκωτία, ὑπό τήν αἱγίδα τῆς ΟΥΝΕΣΚΟ, συζητήθηκαν τά ἐναλλακτικά σχολεῖα, ἡ Ἐκπαίδευση τῆς Εἰρήνης κ.ἄ».

Κατά «σύμπτωση», οἱ ΔΣ μέσῳ τῆς ἑταιρείας «Λευκό Κυπαρίσσι», εἰσάγουν ἀνθοϊάματα Μπάχ «τῆς Νέας Ἐποχῆς» ἀπό τήν ἐναλλακτική αὐτή κοινότητα τῆς Σκωτίας (www.dromoisynthesis.worldpress.com/findhorn-flower-essences/).  Ἀκόμη, συμμετέχουν στή νέα αὐτή «Πλανητική» Παιδεία Εἰρήνης μέ συγκεκριμένο πρόγραμμα πού ἐφαρμόζει τίς ἀρχές τῶν Σχολείων Εἰρήνης τοῦ ΟΗΕ τοῦ Robert Muller, τά ὁποία βραβεύθηκαν τό 1989 ἀπό τήν ΟΥΝΕΣΚΟ. Στά σχολεῖα αὐτά «Εἰρήνης» οἱ μαθητές διδάσκονταν πῶς νά ἀποτελοῦν μέρος τοῦ Σύμπαντος. 

     Σημειωτέον δέ, ὅτι ὁ Μuller χρημάτισε Βοηθός Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ ΟΗΕ ἐπί 30 χρόνια. Συνέγραψε καί τό βιβλίο «Νέα Γένεση…Δίνοντας μορφή σέ μιά Παγκόσμια  Πνευματικότητα» ἐνῶ ἀνέπτυξε καί τό «Πλαίσιο γιά μιά Πλανητική Ἐκπαίδευση» (WCC) πού ἀποτέλεσε τή βάση γιά τά σημερινά Balanced Beginnings (Ἰσορροπημένα πρώτα βήματα).  

     Τό παραπάνω Πλαίσιο σκοπό ἔχει τόν «Φωτισμό» τῶν παιδιῶν. Ἀποστολή τους εἶναι νά «θρέψουν» τό πνεῦμα τῶν παιδιῶν ἐμφυσώντας τους τήν «Ἠθική τῆς Ζωῆς» καί «τή Χαρά τῆς Μάθησης» μέσα ἀπό τά 3 Ρ. Δηλαδή, Reverence (Σεβασμός), Responsibitity (Ὑπευθυνότητα), Relationships (Ἀνθρώπινες Σχέσεις)».

     Ὅσον ἀφορᾶ στό πρόγραμμα Balanced Beginnings, αὐτό ἀπευθύνεται σέ βρέφη ἀπό 0 ὡς 3 χρονῶν! Οἱ διδάσκοντες διατείνονται ὅτι τά βρέφη μποροῦν νά ἐκπαιδευτοῦν κατά τή διάρκεια τῆς πιό γρήγορης ἀνάπτυξης τοῦ ἐγκεφάλου τους ὥστε νά μπορέσουν νά μεγαλώσουν ψυχικά καί νοητικά μέ ὑγιῆ τρόπο. Τό πρόγραμμα αὐτό, δυστυχῶς, ἔχει ἤδη υἱοθετηθεῖ ἀπό πολλούς παιδικούς καί βρεφονηπιακούς σταθμούς μέ τήν ἀμέριστη συμπαράσταση ἀνυποψίαστων παιδαγωγῶν, διευθυντῶν, ἰατρῶν, κ.λ.π.

 

Δ’ Μέρος :

ρθόδοξη θεώρηση τς οκολογίας

     Σεβασμιώτατε, σεβαστοί πατέρες καί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, παρουσιάστηκαν ἀπόψε  2 διαφορετικές οἰκοκοινότητες. Ἡ μία (Free and Real) ὡς προχωρημένη στόν τομέα τῆς οἰκολογικῆς γεωργίας καί τῆς κοινῆς διαβίωσης, μέ παράλληλη ἔντονη παρουσίαση νεοεποχίτικων, ἐσωτεριστικῶν θεωριῶν μέσῳ σεμιναρίων, ταινιῶν, ἐκδόσεων, δραστηριοτήτων στήν ἑλληνική ὕπαιθρο. Ἡ ἄλλη, (Δρόμοι Σύνθεσης καί οἰκοκοινότητα Ἐνάργεια) μέ ὑποτονική παρουσία στίς ἐναλλακτικές μορφές γεωργίας καί τήν κοινή διαβίωση, ἀλλά μέ πολύ προχωρημένη ἐσωτεριστική διδασκαλία.

     Κοινό σημεῖο τῶν 2 ὁμάδων ἡ προσπάθεια ἀνάδειξης τῆς ἁρμονικῆς ζωῆς ἀνθρώπων καί φύσης μέσα σέ ἕνα σύμπαν-ἀπρόσωπο θεό καί ἡ «θεοποίηση» τοῦ ἀνθρώπου μέ τή βοήθεια τεχνικῶν καί θεωριῶν τῆς Θεοσοφίας τῆς Μπλαβάτσκυ, τῆς Ἀνθρωποσοφίας τοῦ Στάϊνερ, κ.ἄ. Οἱ συντελεστές καί τῶν δύο οἰκοκοινοτήτων δέν εἶναι εἰλικρινεῖς. Δέν φαίνεται νά ἔχουν ἁγνές προθέσεις. Δέν ἀρκοῦνται στό νά μᾶς διδάξουν τίς θεωρίες τους γιά τό πῶς θά ἐπιστρέψουμε σέ ἕνα πιό φυσικό τρόπο ζωῆς. Μᾶλλον ἐπιζητοῦν, μέ πρόσχημα τήν οἰκολογία, νά μᾶς προσβάλλουν, νά μᾶς ἐξουθενώσουν, νά μᾶς ἀμφισβητήσουν, νά μᾶς παραπλανήσουν ὡς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς. Διαφορετικά, γιατί τόσο μῖσος, τόση λάσπη, τόσες βλασφημίες κατά τοῦ Προσώπου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ;

     Πῶς συνδυάζεται ἡ ἀγάπη στή γῆ μέ τό μῖσος κατά τοῦ Χριστοῦ; Πῶς συμβιβάζεται ἡ ἐκ πρώτης ὄψεως καλή ἀνησυχία γιά τό περιβάλλον καί τό ἐνδιαφέρον τους γιά τήν παραδοσιακή γεωργία, τήν ἀειφόρο ἀνάπτυξη, τήν ἐνίσχυση τῆς τοπικῆς παραγωγῆς, τούς καθαρούς-μή μεταλλαγμένοι- σπόρους, τίς ἐναλλακτικές (φιλικές πρός τό περιβάλλον) πηγές ἐνέργειας, κ.λ.π. μέ μιά παγκοσμίως ἐπιβεβλημένη καί πιθανόν βιαίως ἐνεργοποιημένη νέα συμπαντική συνειδητότητα; Μιά νέου τύπου στυγνή δικτατορία εἰς ἀντικατάστασιν τῆς παλαιᾶς; Μιά παγκόσμια κοινότητα, κατακερματισμένη σέ πολλές οἰκοκοινότητες, μέ περίεργους νόμους καί ψυχοφθόρα ἀμφισβητούμενα «πιστεύω»; Μέ μιά παγκόσμια κυβέρνηση -  μετασχηματισμένο μόρφωμα τῶν προδρομικῶν σιωνιστικῶν ὀργανώσεων ΟΗΕ ΟΥΝΕΣΚΟ, ΓΙΟΥΝΙΣΕΦ, ΜΠΙΛΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚ, G 5, G8, G12, G20 κ.λ.π. καί μιᾶς παγκόσμιας θρησκείας μέ τόν Ἀντίχριστο ἐπικεφαλῆς τῶν εὐρέως ἤ καί καθολικά ἐφαρμοσμένων ἀνατολικῶν θρησκειῶν!      

     Μετά τά ὅσα εἰπώθηκαν παραπάνω, ἔγινε ἀπολύτως σαφές ὅτι ἡ «μόδα» τῶν οἰκοκοινοτήτων, ἄν καί φαίνεται ἐξωτερικά νά ἐνδιαφέρεται ἁπλά γιά τό περιβάλλον, τελικά στό βάθος της καί ἐφάμαρτη καί μή συμβατή μέ τήν Ὀρθόδοξο πίστη εἶναι. Γιατί δέν ἀποβλέπει στή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων καί τή σωστή διαχείριση τῶν πόρων τῆς γῆς, ἀλλά στήν ἄνευ ὅρων καί ὁρίων θεοποίηση τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ἐπιλεκτική ἐμπορευματοποίηση ἀγαθῶν καί ἀξιῶν.

     Ὁπωσδήποτε, δέν εἶναι δυνατόν νά δαιμονοποιηθοῦν ὅλες οἱ προσπάθειες σοβαρῶν ὀργανισμῶν γιά τήν ἀποτελεσματική προστασία τοῦ περιβάλλοντος, οὔτε καί νά λογιστοῦν ὅλοι ὅσοι καταφεύγουν σ’ αὐτές τίς ὁμάδες καί οἰκοκοινότητες ὡς συνειδητοί ὁπαδοί τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἀπ’ τήν ἄλλη ὅμως, ὅπως λέει ὁ λαός μας : «πάει τσάμπα ὁ κόπος». Μέ τή συμμετοχή στίς φαινομενικά, μόνο, οἰκολογικές δραστηριότητες τῶν οἰκοκοινοτήτων καί κίνδυνος ἀλλοιώσεως του φρονήματος τῶν Ὀρθοδόξων διαφαίνεται καί προστασία τοῦ περιβάλλοντος δέν ἐπιτυγχάνεται. Γιατί;

     Διότι ὑγιής καί σίγουρα ἀποτελεσματική εἶναι μόνο ἡ Ὀρθόδοξη οἰκολογία. Αὐτή πού διδάσκει πώς ὁ ἄνθρωπος ὅπως καί τά πάντα στή φύση πού μᾶς περιβάλλει δημιουργήθηκαν ἀπό τόν Θεό καλά λίαν- δηλαδή τέλεια.  

     Αὐτή πού διδάσκει τήν ἀγάπη στά φυτά, τά ζῶα, τά πάντα στόν πλανήτη ὡς ὀρατές  ἀποδείξεις τῆς παντοδυναμίας καί πανσοφίας τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ.

   Αὐτή πού διδάσκει ὅτι ἡ ἀγάπη στό περιβάλλον εἶναι ὑποχρεωτική γιά τόν πιστό Χριστιανό ὡς δογματική ἀκολουθία.

     Αὐτή πού διδάσκει πώς ἀπό τήν πτώση τῶν Πρωτοπλάστων καί τήν ἐξορία ἀπό τόν Παράδεισο, μαζί μέ τήν ἀνθρωπότητα «συστενάζει καί συνωδίνει» καί ἡ ἄψυχη φύση.

     Αὐτή πού διδάσκει ὅτι πραγματικοί οἰκολόγοι εἶναι μόνο οἱ ἅγιοι καί οἱ θεούμενοι, κατά Χάριν. Γιατί αὐτοί καθάρισαν τήν καρδιά ἀπό τά πάθη τους, πέρασαν στον φωτισμό τοῦ νοῦ καί πορεύονται στήν κατά χάριν θέωση γευόμενοι ψήγματα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν ζωή αὐτή ἀκόμα. Λούζονται στό Ἄκτιστο Φῶς, ἀποκτοῦν παιδική ἁγνότητα καί ἀνεπιτήδευτο ἀθῶο ὕφος, ἀγαποῦν πρωτίστως τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο καί κατόπιν ὅλη τήν πλάση. Θυμηθεῖτε πῶς ὁ ἅγιος Γεράσιμος ὁ Ἰορδανίτης συνομιλοῦσε μέ τό λιοντάρι, ὁ ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ μέ μιά ἀρκούδα, ὁ Γέρων Παΐσιος μέ τά ἄγρια πουλιά! Ἡ φύση δέν ἐκδικεῖται τούς ἁγίους. Ὑποτάσσεται καί ὑποκλίνεται σ’ αὐτούς. Γιατί τά ζῶα, γιά παράδειγμα, διακρίνουν ἐκείνη τήν ἀγάπη πού εἶχαν γι’ αὐτά οἱ πρωτόπλαστοι.

      Ἄς θυμηθοῦμε τή Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Βλέπουμε στή λάμψη τῶν ἱματίων τοῦ Κυρίου καί τῆς φύσης γύρω Του μιά ἐξόχως δυνατή πτυχή τῆς μεταλαμπάδευσης τῆς λάμψης τῆς καρδιακῆς καθάρσεως ἀπό τόν ἄνθρωπο στήν ἄψυχη καί ἄλογη φύση. Μόνο ὅταν ὁ ἄνθρωπος μεταμορφώσει, μέ τή βοήθεια τῆς θείας χάριτος τά πάθη του, ὅταν γίνει καλός καί διαρκῶς ἀγωνιζόμενος Χριστιανός, μόνο τότε ἡ λάμψη τῆς δικῆς του καρδιακῆς καθαρότητος θά μεταλαμπαδευτεῖ καί σ’ ὅλη τήν πλάση γύρω του. Τότε θά ἐξαγιαστεῖ καί ἡ φύση. Τότε καί ὁ ἄνθρωπος θά ξέρει πῶς θά  προστατεύσει ἀποτελεσματικά αὐτήν, κι ἐκείνη θά πάψει νά «συνωδίνει». Εἶναι, ἄλλωστε, γνωστό πώς στά γεγονότα πού θά συμβοῦν κατά τήν ἔνδοξη Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου ἡ γῆ, ὁ οὐρανός, τά πάντα θά ἀλλάξουν. Γιά νά εἶναι καί πάλι «καλά λίαν» στούς ἀτελεύτητους αἰῶνες τῶν αἰώνων.

        Κλείνω τήν εἰσήγησή μου μέ μιά πολύ ὡραία τοποθέτηση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πού ἀνακεφαλαιώνει μέ τόν καλύτερο τρόπο ὅσα εἰπώθηκαν παραπάνω (ἔντυπο «Πρός τό Λαό», Νο 32, Ἰούνιος 2002 μέ θέμα «Οἰκολογική Συμπεριφορά καί Εὐθύνη τῶν Χριστιανῶν»).

     «Τό οἰκολογικό ἦθος τῶν χριστιανῶν ὅλου τοῦ κόσμου εἶναι, δυστυχῶς, ἀμφιλεγόμενο. Ὑπάρχει τό ΝΑΙ καί τό ΟΧΙ…τό ΟΧΙ, ἡ ἀρνητική στάση, ὀφείλεται κατά κανόνα στήν αὐτονομία τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου ἔναντι τῆς θείας ἀποκάλυψης καί τῆς θεϊκῆς αὐθεντίας. Στήν περίπτωση αὐτή ἔχει ἐφαρμογή

ὁ λόγος τοῦ Ντοστογιέφσκι : ‘Ἐάν δέν ὑπάρχει Θεός, τότε ὅλα ἐπιτρέπονται. Ἡ ἄρνηση τῆς ὕπαρξης καί τῆς κυριότητας τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο καί ἡ αὐθαίρετη αὐτοανακήρυξη τοῦ ἀνθρώπου ὡς μόνου ‘ἀφεντικοῦ’ καί ἐξουσιαστῆ τοῦ σύμπαντος, ἀποτελοῦν τό συνεχιζόμενο, μέχρι τίς μέρες μας προπατορικό ἁμάρτημα τῆς ἀνθρωπότητος. Τό σύγχρονο οἰκολογικό πρόβλημα εἶναι ἀσφαλῶς συνέπεια καί ἀποτέλεσμα τῆς ‘Ὕβρεως’ αὐτῆς τοῦ ἀνθρώπου, μέ τήν ἀρχαιοελληνική σημασία τῆς λέξης.

    »Ἡ οἰκολογική συμπεριφορά τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν βασίζεται σέ ὁρισμένες ἀρχές…α) Ἡ Φύση εἶναι οἶκος τοῦ Θεοῦ : Ὁ Θεός εἶναι ὁ Δημιουργός καί Ἰδιοκτήτης της…Ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ εἶναι διαρκής σέ ὅλη τήν κτίση…

    β) Ἡ ἱερότητα τοῦ ὑλικοῦ στοιχείου : …ἡ ἱερότητα αὐτή ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι δημιουργήθηκε ἀπό τόν Θεό ‘ἐκ τοῦ μηδενός’…Ὁ Θεός δέν ἐγκατέλειψε καί δέν αὐτονόμησε τόν κόσμο, μετά τή δημιουργία, ἀλλά ἔθεσε μέσα του πνευματικές ἀρχές καί τρόπους ἀγωγῆς τοῦ ἀνθρώπου καί δεσμούς διαπαιδαγωγήσεώς του, κορυφουμένους στήν ἐπίγνωση τοῦ Δημιουργοῦ του.

    γ) Ἡ θετική ἀξία τοῦ μεταπτωτικοῦ κόσμου : Ἡ ἀξία τοῦ ὑλικοῦ κόσμου παραμένει καί μετά τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου καί τή συμπαράσυρση μαζί του τῆς κτίσης…αὐτό συνέχισε, χάρη στήν προνοητική καί συντηρητική δύναμη πού τοῦ ἐμφύτευσε ὁ Θεός, νά πορεύεται μέσα ἀπό φυσικές καταστροφές καί ἀναγεννήσεις.

     δ) Ἡ ὑπεύθυνη κυριαρχικότητα τοῦ ἀνθρώπου στό φυσικό περιβάλλον : Ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ ‘κατακυριεύσατε τῆς γῆς’ δέν εἶναι ‘ἄδεια’ γιά νά προχωρήσει ὁ ἄνθρωπος σέ μιά ἀσύδοτη καί ἀλόγιστη καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος. Ἀλλά, εἶναι θεόσδοτο χάρισμα, γιά ὑπεύθυνη διαχείριση καί διακυβέρνηση τοῦ φυσικοῦ κόσμου…ὁ  ἄνθρωπος προσφέρει (ἔτσι) τιμή καί δόξα στό Δημιουργό του…

     ε) Ἡ κατάχρηση εἶναι ἀσέβεια πρός τόν Δημιουργό : Ἡ κατάχρηση…ἐκφράζει ἄρνηση σεβασμοῦ πρός τό Θεό…Σύμφωνα μέ τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη ἡ καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος ὀφείλεται στήν ἀρνησιθεΐα τῆς ἐξουσίας πού ὑποδουλώνει καί ἐξανδραποδίζει τούς ἀνθρώπους. Ἡ ἄρνηση τῆς Θείας Δημιουργίας ἐκφράζεται ὡς λατρεία τῆς κρατικῆς ἐξουσίας στό πρόσωπο τοῦ ἑνός ἄρχοντα καί συνοδεύεται ἀπό τόν ἀπόλυτο ἔλεγχο τοῦ οἰκονομικοῦ καί ἐμπορικοῦ βίου τῶν πολιτῶν (Ἀποκ. 13, 16). Ἡ ἀντίθεη αὐτή οἰκονομική μονοκρατορία, ἡ ἀπόλυτη κυριαρχία ἐπί τῆς ὕλης ἀποτελεῖ συνέχεια τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος μέ τήν παρακοή τῶν πρωτοπλάστων στήν ἐντολή νά παραδεχθοῦν τήν θεϊκή κυριότητα στή Φύση.

     στ) Εἴμαστε ὑπόλογοι ἔναντι τοῦ Θεοῦ…

    ζ) Ἡ χριστιανική διδαχή δέν σταματάει στό χρονικό τέλος τοῦ κόσμου, ἀλλά προχωρεῖ στό μεταϊστορικό, καινούργιο καί ἄφθαρτο φυσικό περιβάλλον τῆς αἰωνιότητος, τῆς 8ης ἡμέρας…ἡ κτίση ἀποκαθίσταται στό πρότερό της κάλλος…Τώρα προβάλλει ὁ καινός οὐρανός καί ἡ καινή γῆ, ΟΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΚΑΘΕ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΕΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΣΕΩΣ… (Ἀποκ. 22, 3-5)».

«Γένοιτο ὑμν κατά τό ρμα Σου Κύριε»!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: egolpion.com)