ξία τς νηστείας


π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου

 

 

Δυστυχς σήμερον νηστεία χει πολύ παραμερισθ. λάχιστοι δίδουν σημασίαν ες τήν νηστείαν. Καί μως ξία τς νηστείας ενε πολύ μεγάλη. ς κούσωμεν τί λέγει περί ατς Μέγας Βασίλειος:

 

«Νομίζεις τι τοποθετ τήν ρχαιότητα τς νηστείς ες τήν ποχήν το Νόμου το Μωυσέως; χι! νηστεία ενε περισσότερον παλαιά πό τόν Νόμον το Μωυσέως νηστεία χει τήν ατήν λικίαν μέ τήν νθρωπότητα. νηστεία νομοθετήθη ες τόν Παράδεισον.

 

πρώτη ντολή περί νηστείας δόθη ες τόν δάμ. «πό τόν καρπόν το δένδρου τς γνώσεως το καλο καί το κακο δέν θά φάγετε», επεν Θεός ες τούς πρωτοπλάστους.

 

Ατό τό «δέν θά φάγετε» ενε θέσπισις νόμου νηστείας καί γκρατείας. άν Εα δέν τρωγεν πό τόν καρπόν το δένδρου κείνου, δέν θά εχομεν νάγκην πό τήν σημερινήν νηστείανπειδή δέν νηστεύσαμεν, ξεδιώχθημεν κ το Παραδείσου· ς νηστεύσωμεν λοιπόν, διά νά εσέλθωμεν ες ατόνΜή μιμηθς τήν παρακοήν τς Εας, μή δεχθς πάλιν τόν φιν ς σύμβουλον, ποος σέ προτρέπει νά φάγς, πό νδιαφέρον δθεν διά τό σμα σου… Τά σώματα τν νθρώπων, ταν βαρύνωνται περ- βολικς μέ τήν συνεχ πολυφαγίαν, περιπίπτουν εκόλως ες σθενείας

 

Ες τόν Παράδεισον ονος δέν πρχεν οτε θυσίαι ζώων πρχον κόμη οτε κρεοφαγίαι. Μετά τόν κατακλυσμόν πετράπησαν ατάλλά καί Μωυσς, ς γνωρίζομεν, μετά πό νηστείαν τόλμησε νά νέλθ ες τό ρος Σιν, διά νά λάβ τάς πλάκας τν Δέκα ντολνΤί το κενο πού κατέ- στησεν νάξιον τόν σα καί τόν καμε δολον το δελφο του ακώβ.

 

Δέν το λίγον φαγητόν, χάριν το ποίου πώλησεν ες τόν δελφόν του τά δικαιώματά του ς πρωτοτόκου; μήτηρ το προφήτου Σαμουήλ δέν πέκτησε τόν υόν της νεκα τς προσευχς της καί τς νηστείας της; νηστεία δέν καμεν κατανίκητον τόν μέγαν καί σπουδαον Σαμψών;… Ναί! νηστεία γενν προφήτας, νηστεία κάμνει σχυροτέρους τούς σχυ- ρούς, νηστεία κάμνει σοφούς τούς νομοθέτας νηστεία γιάζει τόν φιερωμένον ες τόν Θεόν καί καθιστ τόν ερέα κανόν νά προσφέρ θυσίαν.

 

Διότι δέν ενε δυνατόν νά τολμήσ τις νευ νηστείας νά ερουργήσ, χι μόνον ες τήν δικήν μας λατρείαν τήν μυστικήν καί ληθινήν, λλ οτε ες τήν τυπικήν λατρείαν τς Παλαις Διαθήκης, τήν λατρείαν, πού ριζεν Νόμος το Μωυσέως.

 

νηστεία καμε τόν προφήτην λίαν κανόν καί ξιον νά δ τό μέγα θέαμα· διότι φο μέ νηστείαν τεσσαράκοντα μερν καθάρισε τήν ψυχήν του, οτως ξιώθη ες τό σπήλαιον Χωρήβ νά δ τόν Κύριον, σον βεβαίως ενε δυνατόν ες νθρώπους νάδουν τόν Θεόν. Διά τς νηστείας νέστησε τόν υόν τς χήρας καί οτω διά τς νηστείας, νεδείχθη δυνατός κατά το θανάτου… Καί το προφήτου λισσαίου τόν βίον νηστεία διέκρινε… Καί γενικς νηστεία πρξεν δηγός ες λους τούς γίους, στε νά πολιτευθον συμφώνως πρός τό θέλημα το ΘεοΚαί ο Τρες Παδες, καίτοι ρρίφθησαν ες τήν κάμινον το πυρός, μως πειδή εχον πλισθ μέ τήν νηστείαν, κατεπάτουν τήν πυρκαϊάν καί νέπνεον, μέσα ες ατό τό φοβερόν πρ, λαφρόν καί δροσιστικόν έρα. Οτε τάς τρίχας τς κεφαλς των δέν τόλμησε νά θίξ τό πρ, πειδή καί αταί εχον τραφ διά τς νηστείας. δέ προφήτης Δανιήλ, ποος το γεμτος πό θείους καί πνευματικούς πόθους, φο νήστευσεν πί τρες βδομάδας καί οτε ρτον φαγεν, οτε δωρ πιεν, καμεν πειτα καί τούς λέοντας νά νηστεύουν, ταν εδωλολάτρης βασιλεύς τόν ρριψεν ες τόν λάκκον των… νηστεία σβεσε τήν δύναμιν το πυρός, νηστεία φραξε τά στόματα τν λεόντων, νηστεία γίνεται πτερόν καί ναβιβάζει τήν προσευχήν ες τόν ορανόν, νη- στεία ενε αξησις καί πρόοδος τν οκων, μήτηρ τς γείας, παιδαγωγός τν νέων, στολισμός τν πρεσβυτέρων…

 

λλα καί μέ λλον τρόπον νηστεία μς γίνεται φορμή εφροσύνης. πως δηλαδή δίψα μς κάμνει νά ασθανώμεθα πόλαυσιν ταν πίνωμεν, καί πως πενα, ταν προηγηθ, κάμνει πολύ εχάριστον τήν τράπεζαν, οτω καί νηστεία καθιστ περισσότερον πο- λαυστικόν τό φαγητόν τράπεζα ενε περισσότερον εχάριστος μετά τήν νηστείαν, τόσον διά τούς πλουσίους πού χουν ποικιλίαν φαγητν, σον καί διά τούς πτωχούς πού τά φαγητά των ενε λιτά καί πλΤο νηστεύοντος ο φθαλμοί ενε ρεμοι, τό βάδισμα σεμνόν, τό πρόσωπον σοβαρόν, χωρίς νά ντροπιάζεται πό κολάστους γέλωτας, ο λόγοι του μετρημένοι, καρδία του καθαρά…

 

γνοες τι πως συμβαίνει μέ τά ντίπαλα στρατεύματα, που συμμαχία κάποιου μέ τό ν κάμνει νά νικηθ τό λλο, οτω συμβαίνει καί μέ τό πνεμα καί τήν σάρκα; ποιος προσθέτει βάρη ες τήν σάρκα ντιμάχεται καί καταπολεμε τό πνεμα καί ποιος προσχωρε ες τό μέρος το πνεύματος ποδουλώνει τήν σάρκα. Διότι ατά ενε μεταξύ των χθρικά. στε, ν θέλς νά κάμς σχυρόν τό πνεμα σου, χαλιναγώγησε μέ νηστείαν τήν σάρκα…

 

Δέν θά περιφρονήσς τά φαγητά, τά ποα φθείρονται; Δέν θά πιθυμήσς τήν τράπεζαν πού ενε ες τήν Βασιλείαν τν Ορανν, ες τήν ποίαν θά καθήσς ν νηστεύσς ες τήν παροσαν ζωήν; Δέν γνωρίζεις τι μέ τήν λαιμαργίαν καί τήν πολυφαγίαν σου κάμνεις παχύτερον τόν σκώληκα, ποος θά σέ κατατρώγη;

 

Ποος π σους πιδίδονται ες πολυφαγίας καί συνεχες λικάς πολαύσεις, πέκτησε ποτέ οονδήποτε πνευματικόν χάρισμα;… Δέν φοβεσαι καί δέν φρίττεις διά τήν λαιμαργίαν, μήπως γίν ατία νά χάσς τά γαθά τς Βασιλείας τν Ορανν;

 

Πρόσεξε μως! Μή νομίσς τι τό γαθόν τς νηστείας περιορίζεται μόνον ες τήν ποχήν πό τάς λικάς τροφάς. χι! Πραγματική νηστεία εναι τό νά πομακρυνθς πό πν κακόν… Τί τό φελος νά νηστεύς καί τατοχρόνως νά ερίσκεσαι ες φιλονικίας καί διαμάχας; Δέν τρώγεις κρέας, κατατρώγεις μως τόν δελφόν σου (μέ βρεις, δικίας, συκοφαντίας κ.λπ). Δέν πίνεις ονον, λλά δέν κυριαρχες ες τό πάθος σου νά βρίζς. Δέν θέτεις τροφήν ες τό στόμα μέχρι τό βράδυ, λλ λην τήν μέραν σου τήν σπαταλς ες τά δικαστήρια… Μεθύει ψυχή σου χι μέ ονον, λλά μέ τόν θυμόν…».

 

Ατή λοιπόν ενε ληθής νηστεία. Νηστεία καί πό τροφάς, λλά καί πό πάθη. Ατήν τήν νηστείαν, πού παινε Μέγας Βασίλειος, χουσα π ψιν της κκλησία μας, μς καλε νά ψάλωμεν:

 

«Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν, εάρεστον τ Κυρί· ληθής νηστεία τν κακν λλοτρίωσης, γκράτεια γλώσσης, θυμο ποχή, πιθυμιν χωρισμός, καταλαλις, ψεύδους καί πιορκίας· τούτων νδεια νηστεία στίν ληθής καί επρόσδεκτος». Δηλαδή: ς νηστεύσωμεν νηστείαν πού τήν δέχεται Θεός, νηστείαν πού ρέσει ες τόν Κύριον. Τοιαύτη νηστεία ληθής ενε ποξένωσις πό τάς κακίας. Δηλαδή συγκράτησις τς γλώσσης (πό βρεις, βλασφημίας, συκοφαντίας κ.λπ), ποφυγή το θυμο, πομάκρυνσις πό πιθυμίας πονηράς, καθώς καί πό καταλαλιάν, ψεδος καί πιορκίαν. λλειψις ατν τν κακιν ενε νηστεία ληθής καί δεκτή μέ εχαρίστησιν πό τόν Θεόν.

 

 

(πό τό βιβλίον το μακαριστο ρχιμανδρίτου π. πιφανίου Θεοδωροπούλου «Περίοδος Τριωδίου», θναι 2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρθόδοξος Τύπος»,  22 Μαρτίου 2013)