ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

 

ρχιμανδρίτης ρσένιος Κατερέλος

γούμενος . Μονς γ. Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος

 

 

 

Πνευματική χαρά καί νθεος παρηγορία μς διακατέχει σήμερα, σεβαστοί μου πατέρες καί γαπητοί ν Χριστ δελφοί, πί τ ορτ τν κταρίθμων Φθιωτν γίων μας.

 

ναμφισβήτητα, ποτελε τήν κορυφαία τοπική, πνευματική πανήγυρί μας μέ πλεστες σες ψυχοσωτήριες συνέπειες. Κατά γενική μολογία, ατή Σύναξις, πού θεοφιλς θέσπισε νν Μητροπολίτης μας κ. κ. Νικόλαος, ταν ,τι κριβς μς λειπε τά τόσα χρόνια. Γι ατό, εχαρίστως καί εγνωμόνως τήν πεδέχθημεν λοι μας.

 

Βέβαια, σήμερα, θά προτιμούσαμε νά ρδεύσωμε πό τά σωτήρια καί νεξάντλητα νάματα, τά ποα πορρέουν πό τόν βίο καί τήν διδασκαλία τν Φθιωτν γίων μας, οτως στε νά διακοσμήσωμε πνευματικά τό σωτερικό το αυτο μας. λλά, ταν βλέπης τήν φωτιά λοένα καί περισσότερο νά πλησιάζη στό σπιτικό σου, εναι στοχία νά σχολσαι πρωτίστως μέ τήν διακόσμησί του καί νά μή κοιτς, σο γίνεται γρηγορώτερα, νά σβύσης τήν φωτιά μή τυχόν ατή ποτεφρώσει λόκληρο τό σπίτι σου μαζί μέ τήν διακόσμησί του.

 

τσι, καί ταν προσβάλλωνται κάποιες ξ ποκαλύψεως θέσεις τς ρθοδόξου κκλησίας μας, ο ποες σαφς καί νελύθησαν καί περιχαρακώθησαν, στεγαν τ τρόπ, πό τούς γίους καί θεοφόρους Πατέρας, τότε χομε πρώτιστο ερό χρέος καί καθκον νά ρθώνωμε ρθόδοξο στεγανό διαπέραστο πατερικό τεχος ναντίον κάθε ρθολογιστικς, σοφιστικς, πιστημονίζουσας, αρετικς τελικά, καμουφλαρισμένης διδασκαλίας. Διότι, ταν προσβάλλεται τό δόγμα, προσβάλλεται, ταυτόχρονα, καί σωτηρία το νθρώπου. ταν κάποιες ρθόδοξες θέσεις, μπορε μέν νά μην εναι πίσημη πόφασις οκουμενικς συνόδου, διότι πλούστατα κάποιος αρετικός στό πέρασμα τς κκλησιαστικς στορίας δέν βρέθηκε νά τίς μφισβητήση, πότε δέν κρίθη νάγκη συγκλίσεως π ατο οκουμενικς συνόδου, μως, πέραν πάσης διαχρονικς ντιλογίας, ατές ο συγκεκριμένες ρθοδοξώτατες θέσεις πού χουν κυκλοφορήσει καί παγιωθ νεξίτηλα στό σμα τς κκλησίας μας πέχουν οσιαστικά θέσι δόγματος, τά ποα δόγματα, πιτραπείτω μου κφρασις, εχαν τό προνόμιο νά μή τύχουν καμμίας σατανοκανοναρχούμενης προσπαθείας λλοιώσεώς των. λλά καί ντίστροφα τώρα νά τό δομε, ναγκαία συνθήκη κάποια πόφασι οκουμενικς συνόδου νά καταστ δόγμα εναι νά κυκλοφορήση ατή στό σμα τς κκλησίας καί νά γίνη πέρα γιά πέρα ποδεκτή πό λο τό σμα τς κκλησίας. Γι ατό, νά μήν νησυχομε γιά πλεστα σα σύγχρονα πνευματικά θέματα, προβλήματα καί δυστυχς διάφορες ποκλίσεις παρατηρομε γύρω μας.

 

τσι, λοιπόν, ν προκειμέν, δέν χωρε καμμία συγκατάβασις σέ θέματα ρθοδόξου νθρωπολογίας καί καταπατήσεως ντολν το Θεο, βασικωτάτων, πως τό «ο φονεύσεις». Καί, ν ποιος λλάξη να γιώτα μία κεραία πό σα μς παρέδωσε Χριστός, σεσαρκωμένος Λόγος, ''λάχιστος κληθήσεται ν τ Βασιλεί τν Ορανν'', πόσ μλλον κατακριθήσεται λλοιώσας βασικωτάτην ντολήν το Θεο, ποία μάλιστα χει θεσπισθ χρονικά πό τόν σαρκο Λόγο καί πό ατήν ταύτην τήν Παλαιά Διαθήκη. Καί λόγος, βέβαια, περί μεταμοσχεύσεων ζωτικν ργάνων καί το κλινικο-νομικο πινοήματος πού τό βάπτισαν ''γκεφαλικό, δθεν, θάνατο'', καί βέβαια, το ντιστοίχου σχετικο ντισυνταγματικο καί ντιδημοκρατικο, πάρατου καί, πέρα γιά πέρα, ντιχριστιανικο νόμου.

 

Σήμερα, δυστυχς, ζομε χι στήν δεατή πολιτεία το προγόνου μας Πλάτωνα, λλά στήν πραγματική πολιτεία το ντι-Πλάτωνα, στήν πολιτεία δηλ. το ασχους, τς διαφθορς, τς κατάντιας, κλπ., στήν ποία τολμον νά μιλον μέ περισσή ναίδεια γιά δημοκρατία καί λευθερία, καί κάποιοι κόμη νά χρησιμοποιον καί τήν ρθοδοξία παρουσιαζόμενοι ς ρθόδοξοι.

 

Δέν θά πιτρεπόταν ποτέ νά μς πιβάλλουν νόμο πού νά μς ποχρεώνη νά εμαστε δωρητές ργάνων. , στόν σημερινό κόσμο, πουλιονται καί γοράζονται κόμη καί συνειδήσεις, που ο μεταμοσχεύσεις ργάνων ποσκοπον σέ καμουφλαρισμένα οκονομικά συμφέροντα καί λλα, νίοτε δέ καί προσωπικά συμφέροντα, νον νοείτω, ν καί δέν χρειάζεται κν νόησις. Προφανς, ο λάχιστες ξαιρέσεις δέν καταργον τόν κανόνα. Οτε κν πρεπε νά νομιμοποιον τίς μεταμοσχεύσεις, πλς νά πιτρέπουν, φυσικά, κενες τν διπλν ργάνων καί μάλιστα βίαστα. Δηλ, μόνον άν κάποιος πιθυμ νά τά προσφέρη πό μόνος του καί χι δηλ. διά νόμου. λλά, καί στήν χειρότερη περίπτωσι, φο νδιαφέρωνται, δθεν, γιά τήν ζωή τν νθρώπων, γιατί δέν ψήφισαν νόμο, σύμφωνα μέ τόν ποο νά ποβάλλουν ατησι προσφορς ργάνων μόνον ποιοι πιθυμον νά εναι δωρητές τν ργάνων τους καί χι τό ντίθετο;

 

μως, στό σημεο ατό, χωρίς πολλές ναλύσεις, ς ναφέρωμε κάποιες, λάχιστες, Πατερικές θέσεις γιά νά καταστομε πειστικοί, πό θεολογικς πόψεως, γιά τά προαναφερθέντα. λοι νεξαιρέτως ο γιοι Πατέρες λένε τι νθρωπίνη ψυχή καί τό σμα συνκτίζονται, κτίζονται δηλ. κριβς ταυτόχρονα. πί πλέον, τονίζει γιος Γρηγόριος Θεολόγος, τι ψυχή μας εναι ξ ρχς τελεία. Δέν μπορε, μως, διά τν δυνάμεών της, νά κδηλώση τίς νέργειές της λόγ το μή νεπτυγμένου σωματικο στοιχείου. Ο νέργειες, λοιπόν, τς ψυχς φανερώνονται σταδιακά μέ τήν ν χρόν πρόοδο τς σωματικς ναπτύξεως, που λαμβάνει χώραν ργανογένεσις πιό ρθά ργανοτελειοποίησις, ργανοανάπτυξις, ργανοολοκλήρωσις, λοκλήρωσις δηλ. τν ργάνων. πότε, καί πρίν τήν νάπτυξι το γκεφάλου ψυχή πάρχει τελειοτάτη, φ σον ατή κτίζεται ξ κροτάτης συλλήψεως, πρίν κν δημιουργηθ τό μβρυο, τήν στιγμή δηλ. τς γονιμοποιήσεως που δημιουργεται τό ζυγωτό καί, στήν συνέχεια, μετά πό κάποιες διαδικασίες, δημιουργεται τό μβρυο.

 

δεύτερος Κανών το Μεγάλου Βασιλείου, πού κφράζει, παρακαλ, δόγμα τς γίας μας κκλησίας, φ σον χει πικυρωθ πό τήν Πενθέκτη Οκουμενική Σύνοδο, λέγει τά ξς: « φθείρασα, τό μβρυον ννοεται, φόνου δίκην πέχει». Καί τό κυριώτερον πό θεολογικς πόψεως εναι τι «κριβολογία κμεμορφωμένου καί νεξεικονίστου παρ μν οκ στιν». Δέν πάρχει δηλ. διαφορά καμμία άν τό μβρυον εναι μεμορφωμένον χι. κκλησία, διά πολλν μάλιστα κανόνων, διαχρονικς καί μετακλήτως, ρνεται παντελς οανδήποτε διάκρισι μεταξύ ξεικονισμένου καί νεξεικονίστου μβρύου. λλωστε, ατό φαίνεται, νά τό πομε πιό πλ, καί στό Εαγγέλιο, πού τό διαβάζομε συνέχεια στίς Παρακλήσεις.

 

ταν Παναγία Μητέρα μας πορεύθη «ες τήν ρεινήν», μετά σπουδς, εθύς (ατό τό ''εθύς'', ν προκειμέν, εναι τό κλειδί), εθύς, μετά τόν Εαγγελισμό Της, τί γινε; «Πλησθεσα Πνεύματος γίου λισάβετ νεφώνησε φων μεγάλ καί επε, μεταξύ τν λλων, καί πόθεν μοι τοτο να λθ μήτηρ το Κυρίου μου πρός με;» νέπεμψε, δηλ. δοξολογία στό λίγων μερν μβρυο, πού το δη σεσαρκωμένος Λόγος, τό δεύτερο Πρόσωπο τς γίας Τριάδος μέ μορφή νθρώπου. Μέ πλήρη δηλ. νθρώπινη φύσι, σμα καί ψυχή. Καί, φυσικά, ,τι σχύει γιά τήν νθρωπότητα το Χριστο, κτός βέβαια τς σπόρου συλλήψεώς Του καί τς παντελος ναμαρτησίας Του, λα τά πόλοιπα σχύουν παραλλάκτως γιά λους τούς νθρώπους.

 

ν ψυχή, λοιπόν, πάρχη μέσα στόν νθρωπο πό τήν στιγμή τς γονιμοποιήσεως, πρίν καλά-καλά δηλ. γίνη μβρυο, καί μάλιστα ψυχή εναι τελεία, κατά τόν γιο Γρηγόριο πού προανεφέραμε, πόσ μλλον βρίσκεται ξ σου ντός το νθρώπου ταν ατός χη ναπτύξει τά ργανά του καί πλς κάποιο πό ατά χει πάθει κάποια μορφή βλάβης, καί ν προκειμέν γκέφαλός του. ξηγομε δηλ. γιά ποιό λόγο βρίσκεται ψυχή μέσα στό σμα το ''γκεφαλικά νεκρο'' νθρώπου, φ σον ργανισμός του λειτουργε, κόμα καί ταν ατή του λειτουργία δηλ. πιτυγχάνεται μέ διάφορες βοηθητικές, ποστηρικτικές, μεθόδους. Πάντα θεί βουλήματι. Τό τι συνεχίζουν νά τελονται στόν ''γκεφαλικά νεκρό'' ο λοιπές ργανικές λειτουργίες δηλ., παραιτήτως προϋποθέτει, τι ψυχή του κόμη παραμένει, πως καί πρίν δηλ., συνδεδεμένη μέ τό νθρώπινο σμα. πλς, ο νέργειές της φαίνονται, διά τν δυνάμεών της, μόνο στά πόλοιπα ργανα το νθρώπου, τά ποα δέν χουν ποστ βλάβη.

 

γιος Γρηγόριος Παλαμς δέχεται τήν τριμερ διαίρεσι τς ψυχς, τό πιθυμητικό, τό θυμικό καί τό λογικό. Τό πιθυμητικό καί τό θυμικό βρίσκονται στό λογο μέρος τς ψυχς. Τώρα, τό λογικό της μέρος διακρίνεται σέ νο, λόγο καί πνεμα καί εκονίζει τόν Τριαδικό Θεό. ταν λέμε πνεμα, ννοομε τό νόημα. πίσης, ψυχή διαιρεται σέ πέντε δυνάμεις. Στόν νο, τήν διάνοια, τήν φαντασία, τήν δόξα καί τήν ασθησι. νος συνδέει τόν νθρωπο μέ τόν νοερό κόσμο, ν ασθησις μέ τόν λικό καί τόν ασθητό κόσμο. Μεταξύ νο καί ασθήσεως μεσολαβον ο τρες δυνάμεις, φαντασία, δόξα καί διάνοια. φαντασία εναι λογη δύναμις, καί κόμη λογώτερη εναι ασθησις. Τήν δόξα, γιος Γρηγόριος Παλαμς τήν διαιρε σέ κείνην πού προέρχεται πό τήν φαντασία, καί ρα εναι λογη, καί σέ κείνην πού προέρχεται πό τήν διάνοια καί εναι λογική.

 

διάνοια εναι νέργεια το νο καί χι οσία, ν καί διάνοια δέν χωρίζεται πό ατόν τοτον τόν νον. διάνοια εναι κείνη ποία παράγει τούς λογισμούς, τούς πεξεργάζεται καί ο ποοι λογισμοί ποθηκεύονται στόν νο, στήν πνευματική καρδία, στόν φθαλμό τς ψυχς μας, στό κέντρο τς ψυχς μας. διάνοια δέν εναι φθαλμός τς ψυχς, πως εναι νος. διάνοια εναι παροχεύς τς «βαθείας» πνευματικς καρδίας, πού, ,τι χει, ν ριπ φθαλμο, τό διοχετεύει στόν νο, τό κέντρο τς ψυχς μας. Λόγ, τώρα, ατς τς ''γρηγοράδας'', λέμε, πρακτικά, κατά προσέγγισιν δηλ., τι ο λογισμοί γενννται στήν πνευματική καρδία.

 

δ, μία παρένθεσις: Μόνο στόν νο φανερώνεται Θεός, που νώνεται κτιστη νέργεια το Θεο μέ τήν οσία το νο, ν διάνοια μετασχηματίζει καί καταγράφει ατήν τήν νωσι σέ λογικές διατυπώσεις. διάνοια εναι μία, σφαλς, πό τίς σημαντικώτερες δυνάμεις του νο. Καί ο τέσσερις δυνάμεις διάνοια, δόξα, φαντασία, ασθησις νεργον στόν γκέφαλο. Καί πως προανεφέραμε, καμμία πό ατές τίς δυνάμεις δέν εναι κανή νά δηγήση στήν νωσι μέ τόν Θεό. νος, πέμπτη δύναμις το νθρώπου, εναι λογικωτάτη δύναμις, τό λογικό μέρος τς ψυχς, πού χρησιμοποιε τίς λογες λογικές δυνάμεις πού το δόθηκαν γιά νά κοινων νος, τόσο μέ τόν ασθητό, σο καί μέ τόν νοερό, λλά, τό πιό καταπληκτικό π λα, μέ τόν κόσμο το κτίστου, μέ τόν Τριαδικό Θεό δηλ.

 

νος, ν καί χη δρα κάπου στήν καρδιά, καί κε νεργε κυρίως, καί κε νεργονται τά θαυμάσια πού κολουθον τήν νωσί του διά τς Χάριτος μέ τόν Θεό. λογική δόξα καί διάνοια, ν καί εναι λογικές δυνάμεις καί δέν εναι ποχωρισμένες πό τήν ποθήκη τν ασθήσεων, τήν φαντασία, καί νεργον στόν γκέφαλο, δέν δρον ατοτελς καί εναι μεσα ξαρτημένες πό τόν γκέφαλο. πότε, καταλήγομε, ν γκέφαλος ποστ κάποια βλάβη, ετε γενετικς φύσεως, ετε πό κάποιο τύχημα, ναλόγως τς βλάβης δέν λειτουργον σωστά ατές ο δυνάμεις τς ψυχς, ο ποες, ο γιοι Πατέρες λένε, τι εναι μεσα ξαρτημένες πό τόν γκέφαλο. ναφέρει γιος Μάξιμος μολογητής, τι ψυχή καθίσταται φανερή νεργντας στά μέλη το σώματός μας νάλογα μέ τήν θεόθεν δυνατότητα καί λειτουργικότητα πού χουν ατά. τσι, κάθε μας ργανο γίνεται ποδέκτης κείνης μόνο τς δυνάμεως τς ψυχς πού κ κατασκευς, θεόθεν δηλ., μπορε νά κφράση. Γι ατόν τόν λόγο, ταν κάποιο ργανο ποστ, μή γένοιτο βέβαια, κάποια βλάβη, καί νάλογα μέ τό ποσοστό καί τό ποιόν τς βλάβης, ναλόγως παύει νά κφράζεται ντίστοιχη νέργεια τς ψυχς.

 

Καί, γιά νά πιστρέψωμε στόν γκέφαλο, πού εναι τό πίμαχο θέμα, ν ατός ποστ βλάβη, ναί μέν δέν λειτουργον, δέν κδηλώνονται, ο δυνάμεις τς ψυχς, μως ατό δέν σημαίνει τι καί νος χει ποστ βλάβη. νος δέν μπορε νά ποστ ργανική βλάβη, φ σον, πλούστατα, δέν παιτεται κάποιο ργανο γιά νά νεργήση. Δέν ξαρτται πό τήν φθορά χι κάποιου ργάνου. τσι, στόν ''γκεφαλικό, λεγόμενο, θάνατο'' ψυχή συνέχει τό σμα κόμα, πως καί πρίν. Δέν φυγε ψυχή πό τό σμα, δέν λύθηκε φυσικώτατος δεσμός ψυχς καί σώματος.

 

νος, επαμε, δέν παθαίνει βλάβη λόγ κάποιου ργάνου, καί, συνεπς, συνείδησις, τά συναισθήματα, ο σκέψεις, νδιάθετος λόγος, ο δηλοι λόγοι, καί, γενικς, νοερά νέργεια συνεχίζουν νά ''ργάζωνται'', νά λειτουργον δηλ., στω καί άν δέν μπορον νά ξωτερικευθον, νά κφρασθον, γιατί κάποιο ργανο εναι χαλασμένο, καί, ν προκειμέν, γκέφαλος. ψυχή, μως, εναι μέσα στό σμα. νθρωπος ζε, φ σον ψυχή δέν χει ναχωρήσει. Ατό, δέν θέλει πολλές φιλοσοφίες. Ατό καταδεικνύεται πό τήν ζωή το πολοίπου σώματος καί τίς πλεστες σες πόλοιπες, μφανέστατες, λειτουργίες του.

 

Τό πρόβλημα γκειται στό τι οσία τς ψυχς, εναι, σέ σχέσι μέ μς, όρατη καί ϋλη, σέ σχέσι βέβαια μέ τόν Θεό εναι πέρα γιά πέρα λικωτάτη, σέ σχέση μέ μς μως εναι όρατη καί κατάληπτη, πό τίς ασθήσεις μας δηλ. Ο νέργειές της μως εναι ατές πού τήν φανερώνουν καί κδηλώνονται διά μέσου τν λεγομένων δυνάμεων τς ψυχς. ταν λέμε ''δυνάμεις τς ψυχς'' ννοομε τίς δυνατότητες, τά φυσικά της προσόντα δηλ. πού χει κ κατασκευς κ Θεο, πού νεφύτευσε δηλ. σέ ατήν κατά τήν δημιουργία το κάθε νθρώπου Θεός. Ο δυνατότητες ατές νεργον μέσ κάποιων ργάνων το σώματος. Π.χ., ν νας κοιμται, καί χη προφανς κλειστά τά μάτια του, δέν σημαίνει τι δέν χει τήν δυνατότητα νά βλέπη. πλς, κείνη τήν στιγμή πού κοιμται δέν νεργοποιε ατήν τήν δυνατότητα. Κατά τούς γίους καί θεοφώτιστους, μως, Πατέρες, δύναμις ατή πάρχει κόμη καί ταν χη βλάβη τό ργανο ''φθαλμός''. δ εναι να πό τά βασικά κλειδιά το θέματος. Τό ξαναλέμε: δύναμις πάρχει κόμη καί ταν χη βλάβη τό ργανο, π.χ. φθαλμός. νος, μως, δέν μπορε νά ποστ βλάβη, γιατί δέν παιτεται κάποιο ργανο γιά νά νεργήση. άν νος, ατεξουσίως, φήση τόπο στήν μαρτία, τότε σθενε καί δηγε, σέ ργανικς φύσεως βλάβες πού πηρεάζουν τόν γκέφαλο, σο καί λλα ργανα το σώματος. Π.χ., σέ ναν λκοολικό, πού τό πάθος του βρίσκεται στόν νο, στήν νοερή καρδιά, στό κέντρο τς ψυχς του, ατό τό πάθος πηρεάζει, δυστυχς, διάφορα ργανα το σώματός του (π.χ. συκώτι).

 

Σέ μία συζήτησι γιά τίς μεταμοσχεύσεις, πού εχαμε μέ τόν μακαριστό Γέροντα Παΐσιο, ρωτήσαμε τόν Γέροντα νά μς π τήν γνώμη του γιά τό ν λόγ θέμα.

 

Μς επε, μεταξύ τν λλων, τά ξς:

 

«ν ταν δυνατόν νά μεταμοσχεύαμε ναν ρρωστο γκέφαλο σέ ναν νθρωπο, τότε λήπτης θά διατηροσε τήν δική του ταυτότητα, τούς δικούς του λογισμούς, τά δικά του πάθη ρετές, μνμες, κλπ. Δέν θά παιρνε δηλ. κάτι πό τόν δότη, δέν θά παιρνε λήπτης κάτι πό τόν δότη».

 

Καί ταν τόν παρακαλέσαμε, λέγοντας «Γέροντα, κάνετε προσευχή νά βάλουμε μυαλό», μς πήντησε χαριτολογντας: «Μυαλό χουμε λοι, κόμη καί τά ζα. Νος γιής καί φωτισμένος μς χρειάζεται».

 

Καί συνέχισε λέγοντας Γέροντας: «Τό πιό νώτερο πού μς δωσε καλός Θεός εναι νος, νοερή καρδιά, πού εναι ''γία τριάδα'' τς ψυχς μας».

 

Καί, γιατί λέγεται νος ''λογικό μέρος τς ψυχς'';

 

Επε Γέροντας: «Γιατί εναι ''μυαλωμένος'', χει δηλ. ''μυαλό'' καί λογική. νος μας δέν χρειάζεται κανένα ργανο γιά νά λειτουργήση. Δέν χρειάζεται κανένα ργανο γιά νά ρρωστήση. Μόνο πό πάθη καί μαρτίες ρρωσταίνει, θολώνει καί σκοτίζεται νος. σο, τώρα, γιά τό λογο, ''μυαλο'' μέρος το νο, πού ξηγήσαμε πιό πρίν, πού δέν χει ''μυαλό'' καί ''λογική'', Θεός τό δωσε στήν νθρώπινη φύσι γιά σωστή λειτουργία καί θέλει, καλός Θεός, καί περιμένει πό μς καί στό λογο-''μυαλο'' ατό μέρος νά βάλουμε ''λογική'', νά βάλουμε ''μυαλό'', νά κάνουμε δηλ. σωστή χρήση».

 

ντως, τί χαριτωμένες καί φωτισμένες κφράσεις το Γέροντα.

 

Καί, συνέχισε Γέροντας λέγοντας: «κτός πό τήν οσία το νο, νοερς καρδις, Θεός δωσε καί κάποια διακονήματα, ργόχειρα, δυνατότητες, στήν ψυχή. λες ατές ο δυνατότητες νεργον διά μέσου κάποιων ργάνων το σώματος. Ατές εναι ο δυνάμεις το νο πού πάρχουν πάντοτε καί ταν νεργοποιονται λέγονται ''νέργειες τς ψυχς''. σημαντικώτερη πό τίς δυνάμεις ατές εναι διάνοια. ταν, μως, γκέφαλος εναι ρρωστος, δέν λειτουργε σωστά διάνοια. Διότι, διάνοια το λήπτη χρειάζεται γι καί χι ρρωστο γκέφαλο γιά νά νεργοποιηθ σωστά.

 

Νά τό πομε πιό πλ μέ να παράδειγμα:

 

ν λήπτης θά δινε τήν ταυτότητά του γιά κτύπωση, πειδή γκέφαλός του θά ταν λαττωματικός κτυπωτής χαλασμένο φωτοκοπικό, θά το βγαζε δεια λευκή κόλλα, (μπλάκ-άουτ), δηλ. πως συμβαίνει σέ περιπτώσεις φυτο (κώματος), κλπ., πού δέν πάρχει σχεδόν καμμία ντίδρασις, θά βγαζε χαλασμένος γκέφαλός του, τό χαλασμένο φωτοκοπικό του, μουντζορες, μισές λέξεις, συναρτησίες, πως ταν χουμε διανοητική καθυστέρηση, αλτσχάϊμερ, γκεφαλικά διαφόρων ποιοτήτων, πιπέδων, κλπ.».

 

Καί, κλείνοντας, Γέροντας επε: «ν γινόταν νά βάλουμε γι γκέφαλο πό Μουσουλμνο σέ Χριστιανό, Χριστιανός δέν θά λεγε ''δόξα τόν λλάχ'', λλά θά λεγε ''δόξα τ Τριαδικ Θε'', πως καί τό ντίστροφο».

 

πό τά λεγόμενα το Γέροντα, γαπητοί μου δελφοί, τά συμπεράσματα εναι ποικίλλα καί σαφέστατα καί παρακαλ πολύ νά μς πιτραπ νά μή κάνωμε κανένα προσωπικό σχόλιο νάλυσι π ατν.

 

Τώρα, νά τονίσωμε, πίσης, τι δέν πάρχει μοφωνία τν ατρν σέ παγκόσμιο πίπεδο γιά τόν ''γκεφαλικό θάνατο'', φ σον πολλοί πιστήμονες χουν καταθέσει σχετικές μελέτες πού ποδεικνύουν τι ''γκεφαλικός θάνατος'' δέν ταυτίζεται μέ τόν βιολογικό θάνατο, φ σον, σύν τος λλοις, συντελονται πλεστες σες ργανικές λειτουργίες πού δέν παρατηρονται, σέ να πτμα. άν δέ πιάσωμε τίς περιπτώσεις τν νανήψεων πό ''γκεφαλικό θάνατο'', , κε, ντως, ''πν στόμα φραγήσεται μή χον τι πολογήσασθαι''.

 

ννοεται δέ, τι, στίς μέρες μας, δέν πεκαλύφθη, δθεν, κάτι καινούργιο πί τν προαναφερθέντων διότι νέκαθεν πρχαν κάθε μορφς γκεφαλικές κακώσεις.

 

γαπητοί μου δελφοί, σέ πιό κλάσμα το δευτερολέπτου λαμβάνει χώραν βιολογικός θάνατος κανείς δέν τό ξέρει πακριβς. Πότε δηλ. ψυχή βιαίως χωρίζεται κ τς ρμονίας καί τς συμφυΐας σώματος καί ψυχς, πότε δηλ. φυσικώτατος δεσμός ψυχς καί σώματος θεί βουλήματι ποτέμνεται. κενο πού ξέρομε εναι τι, ταν γίνεται ατό δηλ. χωρισμός ψυχς καί σώματος, τότε χομε τόν ριστικό θάνατο, πού νθρωπίνως πλς πιστοποιεται μέ διάφορες ατρικές μεθόδους.

 

Σημασία χει τι στόν ''έγκεφαλικό θάνατο'' δέν ληθεύει τό τροπάριο τν κηδειν πού λέει «ομοι, οον γνα χει ψυχή χωριζομένη κ το σώματος, ομοι πόσα δακρύει τότε, κλπ.», διότι, άν σχυε, μή σς φαν περβολικό, θά πρεπε νά κάνωμε καί κηδεία. Καί, ατό λειψε, κκλησία, πισήμως, νά υοθετήση κηδεία καί ταφή σέ ζωντανούς! Διότι, περί ατο πρόκειται. , νά παροτρύνη, Μητέρα μας κκλησία, τά μέλη Της νά δέχωνται, ετε νά ατοκτονον ο λλοι, μεσα-μμεσα, γενόμενοι δηλ. δωρητές ζωτικν ργάνων, ετε νά σκοτώνουν τούς λλους καί παρά τήν θέλησί τους, γιά νά ζήσουν ο διοι. λλά, καί συνταγματικά νά τό δομε, πο εναι τό Σύνταγμα, πού διατυπώνει τι προστατεύει τήν ζωή το νθρώπου, τήν τιμή του καί τήν λευθερία του;

 

κόμη καί ν ξέραμε, πού βέβαια, δέν γίνεται, λλά ποτεθείσθω, κόμη καί ν ξέραμε τι ''γκεφαλικά νεκρός'' σέ να δευτερόλεπτο, σέ να κλάσμα το δευτερολέπτου, θά γίνετο βιολογικά νεκρός (θά πέθαινε δηλ.), κόμα καί τότε δέν θά εχαμε κανένα δικαίωμα κ Θεο νά πέμβουμε καί νά το πάρωμε τά ζωτικά ργανα, πρίν πεθάνη δηλ. Διότι, λλος εναι τς ζως κυριεύων, καί το θανάτου, πού κενος λλος επε «ο φονεύσεις», πού σχύει ν παντί καιρ καί πάσ ρ, ρα καί ταν τό ργανο ''γκέφαλος'' εναι, μή γένοιτο, κατεστραμμένο.

 

Τώρα, ν κάποιοι δειλιάζουν, φοβονται τόν θάνατο, δέν ντέχουν τόν πόνο, κλπ., πό τήν δική μας πλευρά πρέπει νά εναι πέρα γιά πέρα σεβαστό καί νά εχώμεθα Θεός λους μας νά μς συγχωρ. Ατό, μως, Χριστιανική θρησκεία π οδενί τό δέχεται στήν βασικωτάτη διδασκαλία της. ν, πάνω στά πράγματα, δέν χωμε τό σθένος πού δειξε, χι στά λόγια, λλά στήν πρξι, κουσίως, μακαριστός γιορείτης Γρηγοριάτης μοναχός Νικόδημος, πού, ν εχε πέρα γιά πέρα τήν δυνατότητα νά κάνη μεταμόσχευσι καρδίας, καί παρά τίς πανειλημμένες προτάσεις τν γιατρν, καί παρά τό τι Γέροντάς του, ρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης, δέν τόν πίεσε, πως μς επε προσωπικά διος γούμενος, τι «δέν τόν πίεσα», διακρίσεως βέβαια νεκεν, καί σως, Κύριος οδε, γιά νά φαν τσι περισσότερο τό μεγαλεο τς ψυχς του. Επε, χαρακτηριστικά, μακαριστός πατήρ Νικόδημος Γρηγοριάτης: «Θέλω νά ζήσω». Τί πιό φυσικό; Δεγμα καί γείας. «Θέλω νά ζήσω». Μς συγκινε λους. Καί συνέχισε λέγοντας: «Βάλτε μου τήν τεχνητή καρδιά, ,τι λλο τεχνικό μέσο διαθέτει πιστήμη. μως, ποτέ δέν πρόκειται νά δεχθ μία καρδιά πού θά προέρχεται πό ναν ''γκεφαλικά νεκρό'', ποος, γιά μένα, δέν εναι νεκρός, λλά ζν καί βαρύτατα πάσχων σθενής δελφός μου». Τί λόγια συγκινητικά! Καί, τσι, μολογιακά, γιατί ατή στάσι του πέχει θέσι μολογίας, κοιμήθη ν Κυρί τό 2009 σέ λικία 54 τν. Αωνία του μνήμη! περίφραστα λέμε, «τήν εχή του νά χωμε».

 

ν, λοιπόν, δέν χωμε τήν ''καρδιά'' το π. Νικοδήμου, μως, τολάχιστον, νά σεβασθομε τίς σχετικές ντολές το πολυεύσπλαγχνου πάντα Θεο. Διότι, Θεός εναι γάπη, λλά εναι καί δικαιοσύνη, καί, τελικά, ''ο μυκτηρίζεται''. Καί, ξέρομε καλά πότε Θεός γανακτε. Κυρίως, ταν θέλωμε νά διαστρέψωμε τόν νόμο Του. Διότι, πατήρ Νικόδημος εναι κενος, τελικά, πού φήρμοσε ντως, πλήρως καί ρθά, τόν λόγο το Εαγγελίου, πού λέει «μείζονα ταύτης γάπην οδείς χει, να τίς τήν ψυχήν ατο θ πέρ τν φίλων ατο». Διότι, μέ τήν στάσι του δέν συγκατατέθηκε στήν φαίρεσι τς ζως κάποιου λλου νθρώπου γιά νά ζήση ατός. λλωστε, ς μή ξεχνμε τήν περίπτωσι το ριγένη, πού πρε κατά γράμμα, καί χι κατά πνεμα, τά σχετικά λόγια το Εαγγελίου, καί στόχως ενουχίσθηκε.

 

λλη εναι περίπτωσις, φυσικά, τν πυροσβεστν, γιά παράδειγμα, πού ρμον στήν φωτιά γιά νά σώσουν νθρώπινες ζωές, τν στυνομικν, διότι στόχος τους εναι νά σώσουν ζωές νά πιάσουν τούς κακοποιούς καί χι νά σκοτωθον ο διοι. λλο θέμα, τώρα, βέβαια, εναι τό τί μπορε νά προκύψη στήν πορεία τν διαφόρων πιχειρήσεων.

 

ν στήν δωρεά ζωτικν ργάνων, γώ διος πού πογράφω ς δότης προγραμματίζω, πογράφω, νά μέ σκοτώσουν πρίν Θεός π τόν τελικό λόγο, καί κάνω, σύν τος λλοις, δολοφόνο καί τόν γιατρό, γιά νά ζήση, βέβαια, κάποιος λλος. σκοπός, μως, δέν γιάζει τά μέσα, τά ποα ατά μέσα, ν προκειμέν, ρητς παγορεύει λόγος το Θεο, κατ πανάληψιν, καί πό τήν Παλαιά Διαθήκη, καί, κατά μείζονα λόγον, καί στήν Καινή Διαθήκη.

 

σως, κάποιος λλος π, γιά παράδειγμα, ''τί γίνεται, πάτερ μου, μέ τόν χορό το Ζαλόγγου;'' κε, ο γυνακες πεσαν στόν γκρεμό κατ νάγκην, χι κ προθέσεως. Δέν επαν «σκοτστε μας γιά νά ζήσουν κάποιοι λλοι», λλά τό καναν γιά τό πιστεύω τους, τήν τιμή τους, γιά νά μή πνε στά χαρέμια καί λα τά πακόλουθα.

 

, γαπητοί μου δελφοί, ς παρακαλέσωμε τόν Κύριο, χοντες κραταιούς μεσίτας τούς τοπικούς γίους, στε νά ''βλέπωμε'' καθαρά τά λόγια το Εαγγελίου. Θά μο πτε ''νά βλέπωμε''; Ναί, καθ τι ''νος ρ'', νος κούει, νος γνωρίζει τόν Θεό, πως προεξηγήσαμε. πλς, διάνοια, πού νεργε μεταξύ το νο καί το λόγου, κάνει διανοητά τά το νοός, τά ποα διατυπώνονται φυσικά μέ τόν λόγο. Καί, πως λέγει γιος Μάξιμος, γιά νά βλέπη νος καθαρά, πρέπει νά εναι καθαρός. Νά μήν πάρχη μίχλη τν φανερν καί κρυφν παθν.

 

Τώρα, σον φορ σ λους μς, πού προφανς λοι μας πολειπόμεθα, λοι μας χομε νάγκη καθάρσεως, δέν χομε, μέχρι τότε, παρά νά βάλωμε τό μυαλό μας στό ''ψυγεο'', σπου νά καθαρισθ νος μας καί παλλαγ πό τά πολυάριθμα καί όρατα μικρόβια, τά ποα, παρά τήν καλή θέλησί μας, και τήν περφιλότιμη προσπάθειά μας πνίγουν, τελικά, καί διαστρέφουν, σύν τος λλοις, τόν ζωοποιό καί ξάστερο καί κατάληπτο λόγο καί θέλημα το Θεο, καί ατή διαστροφή πολλές φορές συμβαίνει χωρίς νά τό καταλαβαίνωμε καθόλου, οτε κν νά τό ποπτευώμαστε.

 

Στόν καταψύκτη, λοιπόν, καί χι πλς στήν συντήρησι ς βάλλωμε τίς σκέψεις μας, σπου νά τίς πάρωμε κάποτε γιασμένες, , γιά νά εμαστε πιό ρεαλιστές, κινδύνως θολωμένες. Καί, ς γινώμαστε μέχρι τότε, λλά καί πάντα, μαθηταί τν γίων, τν π αἰῶνος εαρεστησάντων, λλά καί τν κατά Θεόν γγυημένα συγχρόνων φωτισμένων Γεροντάδων, πού ποδεδειγμένα, καί μόνον ποδεδειγμένα, ''πανεπαύσατο ατος'' τό Πνεμα το Θεο. Τό σκάφος τς κκλησίας στό στορικό ταλαίπωρο γίγνεσθαι πηδαλιουχεται κ το Θεο μέ πολλούς τρόπους, χι μόνο θετικούς, λλά κόμα καί ρνητικούς. λλά, κυρίως, κκλησία πηδαλιουχεται διά μέσου τν γίων τς κάθε ποχς.

 

Δέν πρέπει νά ξεχνμε, στό σημεο ατό, τι καί Γέρων Πορφύριος, πού εχε ντως περφυσικά χαρίσματα πό τόν Θεό, καί Γέρων Σωφρόνιος Σαχάρωφ, πού εχε τό χάρισμα-μπειρία τς κατά Θεόν θεολογίας, λλά καί πάρα πολλοί λλοι ντως φωτισμένοι, κατά γενικήν μολογίαν, Γεροντάδες, σαν καί εναι ρνητικώτατοι στό θέμα τν μεταμοσχεύσεων ζωτικν ργάνων. λλά καί στήν διαχρονική περα τν πρό μν γίων Πατέρων, στούς ποίους ταν φιερωμένο τό παρελθόν τος 2012 πό τόν σεπτό μας ποιμενάρχη τόν σεβασμιώτατο μητροπολίτη μας κ. κ. Νικόλαο, ν νσκύψη κανείς στούς γίους Πατέρες δέν χρειάζεται διαίτερη φώτισι γιά νά ννοήση περί το πρακτέου καί μάλιστα μέ μεγάλο συντελεστή σφαλείας.

 

Νά μή θαμπωνώμαστε πό τήν πιστήμη γιά θέματα πού τά γνωρίζωμε ξ ποκαλύψεως, πού, ν δέν πτονται πιστημονικν διεργασιν, γνωρίζονται μως πέρα γιά πέρα ''γνώστως'' μόνο ν γί Πνεύματι. Πόσ μλλον, ταν, ποδεδειγμένα, φηρμοσμένη πιστήμη ξεπέφτωντας πό τήν ποστολή της καί τήν δεοντολογία της, μέ τρόπο σοπερ ποκριτικό, στε νά πλαννται, ε δυνατόν, καί ο κλεκτοί, ξυπηρετε πλεστες σες σκοπιμότητες καί σκοτεινούς κρυφούς σκοπούς.

 

ς μή λησμονομε, τι εναι πλέον προφανές, τι βρισκόμαστε σέ εδική τροχιά πρό τς ποχς το ντιχρίστου, ποία μως εναι ντελς γνωστο, ς μήν εμαστε φελες στό θέμα ατό στε νά μς κμεταλλεύωνται κόμα καί ο χθροί τς πίστεώς μας, εναι ντελς γνωστο πόσο θά διαρκέση ατή περίοδος. Καί μία καταπληκτική ντως, πατερική προφητεία γιά τόν ντίχριστο εναι τι ντίχριστος θά χη κοσμική ξουσία. Γιά μς ατό τώρα εναι εκολονόητο, λλά πρίν πάρα-πάρα πολλά χρόνια το ντελς πιαστο. πότε, καί ο πρόδρομοί του, φυσικ τ τρόπ, κατ ναλογίαν καί κατ ντιστοιχίαν, τά μικρά δηλ. ντιχριστάκια, χοντες κοσμικήν ξουσίαν κανήν, ς κ τούτου, μπορον νά λέγχουν πολλούς λλους τομες, πως ν προκειμέν εναι παραπληροφόρησις τς σκόπιμης - κατευθυνόμενης πιστήμης σέ πολλά θέματα. Π.χ., σέ θέματα ξελίξεως, μέ ποδεδειγμένες πλαστογραφίες, πού γραφαν κάποτε ο φημερίδες το Βερολίνου καί πολλές λλες φημερίδες καί πολλοί λλοι πιστήμονες, πιστήμης νεκεν, λλά νά μήν πεκταθομε σέ λλα θέματα... λλά, παραπληροφόρησις φθάνει καί σέ θέματα ξωγήινων δθεν - κωμικοτραγικές στορίες -, λλά καί σέ πλεστα σα λλα θέματα, πως γείας, διατροφς, σφαλείας, κλπ. δ, μς χτυπον τήν γεία, πέρα γιά πέρα, καί νδιαφέρονται γιά τά πόλοιπα, δθεν....

 

Τώρα, σον φορ σέ μς, τά πιστά μέλη τς κκλησίας, πρέπει νά ννοήσωμε στήν πρξι, τι, σο οσία το Θεο εναι κατάληπτη, λλο τόσο εναι καί τό γιο θέλημα τς μοναδικωτάτης αθεντίας το Θεο κατάληπτο. Δέν εναι ντροπή νά τό παραδεχώμαστε. Τό θέλημα το Θεο εναι κατάληπτο, τό ποο μως πρέπει νά φαρμόζωμε καί, κόμη περισσότερο, π οδενί πρέπει νά προσπαθομε νά λλοιώσωμε. Μεγίστη παγίδα σέ ατό εναι ρθολογισμός, ποος, ν προκειμέν, ξέρει τά πάντα νά ξειδανικεύη, νά ραιοποι καί νά λογικοποι.

 

λλά, καί πό τά πολύ πλά Μαθηματικά, λέξις ''Μαθηματικά'', καί ντός, καί κτός εσαγωγικν, γνωρίζομε τι κάθε λογική πρότασις δέν εναι ληθής. πλά Μαθηματικά. Καί, ν ατό σχύη στά πλά Μαθηματικά, πολύ περισσότερο σχύει στά Μαθηματικά το Θεο, μέ τήν ννοια δηλ. τι πρέπει νά κάνωμε τελικά πακοή στίς ντολές καί στά Μαθηματικά το Θεο καί χι νά κομε τόν λογισμό μας σέ , τι μς φαίνεται λογικό, ραο, σωστό καί φέλιμο. λλωστε, πάρχουν καί ο γνωστοί κ δεξιν πειρασμοί, πού εναι καί ο πιό πουλοι, ο πιό δυσδιάκριτοι.

 

λλωστε, πάνω καί πέρα πό λα, πρέπει νά χωμε πί τν προαναφερθέντων σχατολογικό κριτήριο. Τί λεγαν ο γιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες; «Φέροντες τά παρόντα γενναίως, βλέποντες ς τρυφάς τάς βασάνους, χαίροντες τος λπιζομένοις, ........» κλπ. λεγαν πίσης: «Δριμύς χειμών, λλά γλυκύς Παράδεισος. λγεινή πξις, λλ δεα πόλαυσις. Μή ον κκλίνωμεν, συστρατιται. Καυθήτω πος, να χορεύ αώνια»..... Τί πράγματα συγκινητικά! , τί φρόνημα εχε ββς Μακάριος Αγύπτιος, ποος, ταν ταν παιδί - καί τί καταλαβαίνει να παιδί -, πειδή, σάν παιδί, φαγε να κλεμμένο σύκο, κλαιγε ταν τό νεθυμτο μία λόκληρη ζωή. ν κενος κλαιγε γιά να σύκο, ς ναλογισθομε πόσο θά μετανοοσε γιά λλα πράγματα, πως ν προκειμέν γιά κλεμμένα ζωτικά ργανα, φόνους, σκοπιμότητες, ξαφανίσεις παιδιν, καί λλα.

 

Νά μή χωμε κκοσμικευμένο φρόνημα, γιατί, νατρέχοντες στήν παραβολή το πλουσίου καί το πτωχο Λαζάρου, τί λέγει κε βραάμ στήν ψυχή το πλουσίου; Παραβολή μέν, πού κφράζει μως πραγματικότητες, πού κανείς μέσα στό Εαγγέλιο δέν μπορε νά τίς μφισβητήση. Λέγει κε βραάμ στήν ψυχή το πλουσίου: «Τέκνον, μνήσθητι, τι πέλαβες σύ τά γαθά σου ν τ ζω σου καί Λάζαρος μοίως τά κακά. Νν δέ δε παρακαλεται, σύ δέ δυνσαι». Ατό τό ''μνήσθητι'', πού θέλει πολλή νάλυσι, λλά δέν θά τήν κάνωμε δ, τά κφράζει λα. Σημαίνει, τι ψυχή χει μετά θάνατον πλήρη ασθησι το αυτο της. ψυχή ζε μετά τόν θάνατο καί χει καί μνήμη. Στήν αώνια, χρονη παράκλησι, γαπητοί μου δελφοί, πρέπει νά ποσκοπομε καί χι στήν πρόσκαιρη παράκλησι καί, διαίτερα, ταν ατή πρόσκαιρος εναι γενεσιουργός ατία αωνίας χρονης καταδίκης, άν δέν μετανοήσωμε.

 

νθυμομαι τόν Γέροντά μου, τόν πατέρα σαάκ Λιβανέζο τόν γιορείτη, το ποίου, ταν το ργαζόμενος κάπου κε στό γιον ρος, το κοψε κορδέλλα τό μισό του δάκτυλο. Μο λεγε, τι, εθύς μετά τό κόψιμο, καί ταν βγαινε ξω στόν κόσμο γιά νά πάη στούς γιατρούς, στόν δρόμο, ψαλλε εχαριστιακς, τά νοιξαντάρια, λέγοντας, τι τό δάχτυλό μου θά τό ξαναπάρω, πολύ καλύτερο, καί χαιρόταν, μετά τήν νάστασι τν νεκρν. Καί ταν δηλ. λος κατά Θεόν χαρά. Τό θυμμαι σάν καί τώρα. Καί ννοοσε Γέροντας, τι, στήν αωνία ζωή, ποιαδήποτε μορφή βλάβης το παρόντος κόσμου, σωματικς ψυχικς, κόμα καί τρέλλας, κλπ., λες ο βλάβες θά ποκατασταθον πλήρως, ταν θά λάβωμε τά νέα φθαρτα σώματά μας. Τέτοια, λοιπόν, κριτήρια πρέπει νά χωμε.

 

γαπητοί μου δελφοί, θά κλείσωμε μέ τά λόγια το γίου Νικολάου Καβάσιλα πό τήν θεοφώτιστη ρμηνεία του στήν Θεία Λειτουργία, πό τό Κεφάλαιο πού λέγει τι: « γιασμός εσάγεται πρτα στήν ψυχή ατο πού μεταλαμβάνει». Στό προηγούμενο Κεφάλαιό του γιος Νικόλαος Καβάσιλας λέγει τι: « Χριστός μεταδίδει τόν αυτό Του καί στούς κεκοιμημένους, στίς ψυχές τους, μέ τήν Θεία Λειτουργία δηλ., μέ τρόπο πού μόνο κενος γνωρίζει. Καί, μάλιστα, ποδεικνύει γιος Νικόλαος Καβάσιλας, τι ατό εναι πιό φυσικό πό ατό πού παίρνομε μες τήν Θεία Κοινωνία, δηλ. τόν Χριστό. Καί μετά, γιά μς τούς ζντας, λέγει γιος, τι « Θεία Κοινωνία δίνεται, βέβαια, διά μέσου το σώματος -πό τό στόμα μας τήν παίρνομε -, λλά πρτα πηγαίνει στήν οσία τς ψυχς καί, στερα, μέσ τς ψυχς, διαβαίνει στό σμα». ννοε δηλ. γιος, τι μέσ τς νεργείας τς ψυχς Θεία Κοινωνία διαβαίνει στό σμα. «κενος πού νώνεται μέ τόν Κύριο γίνεται να πνεμα μαζί Του (Απρός Κορινθίους πιστολή). Διότι, νωσις καί συνάφεια ατή πραγματοποιεται πρτα μέσα στήν ψυχή, διότι κε, στήν ψυχή, εναι, κυρίως, νθρωπος. κε εναι γιασμός πού ποκτται μέ τίς ρετές, κε, δυστυχς, εναι καί τό κέντρο πού νθρωπος μαρτάνει. Στό σμα, λα προέρχονται πό τήν ψυχή» γαπητοί μου δελφοί, δε, λοιπόν, ρθόδοξη διδασκαλία καί μόνη ληθής αώνια πραγματικότητα…

 

Εχομαι, διά πρεσβειν τν σήμερα τιμωμένων Φθιωτν γίων, ατήν τήν ρθή δόξα νά σπασθομε, τσι στε νά δηγούμεθα, μέρα μέ τήν μέρα, σέ εστοχώτερη ρθοπραξία, ποία, μέ τήν σειρά της, θά νεργοποιε αξητικά μέσα μας τήν φιλτάτην μν ρθοδοξία.

 

μήν.

 

Γένοιτο.

 

 

 

(μιλία κατά την γρυπνία πρός τιμήν τν Φθιωτν γίων στόν . Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας 22-3-2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: ναβάσεις, 1η Σεπτεμβρίου 2013)