Τό παιδί κάνει τήν πιλογή του...

 

Σαράντος Ι. Καργάκος

 

Φθάσαμε στό σημεο σα πρό 30ετίας καί κάτι θεωροντο ενόητα, νά θεωρονται σήμερα κατανόητα, διότι σα διδάσκονται τά παιδιά στό σχολεο, λόγω λλεπαλλήλων κπαιδευτικν βελτηριν, εναι κατά τό πλεστον νόητα.

ίνστάιν εχε πε τι παιδεία εναι ατό πού μς μένει ταν ξεχάσουμε λα σα μάθαμε στό σχολεο. Δηλαδή, εαισθησία, καλλιεργημένη φαντασία καί κυρίως γύμναση το νοός, πού μαθαίνει τό παιδί χι μέ τί, λλά πς νά σκέπτεται. Σήμερα ατό πού μένει στά παιδιά ταν φεύγουν πό τό σχολεο λλά καί ταν μένουν σ’ ατό εναι μιά πέχθεια, μέ τίς λάχιστες φυσικά τιμητικές ξαιρέσεις. Διότι τό σχολεο σκοτώνει ,τι ραιότερο καί ,τι ερώτερο τά παιδιά χουν μέσα τους. Κι ατό φυσικά δέν εναι εθύνη το δθεν πολυπολιτισμικο, λλά στήν πραγματικότητα «πολυαμαρτωλικο» πουργείου μας, εναι καί τν κπαιδευτικν «νέας φουρνις», πού ν πραν δωρεάν βιβλία παιδαγωγικά 12 κιλν χωρίς ατό νά σημαίνει τι τά διάβασαν φωτίστηκαν, κι ν τά διάβασαν) κατά τά τη τν σπουδν τους, πού μετριονται μέ λυμπιάδες, ο τέτοιοι κπαιδευτικοί, ντί νά κτίσουν κάτι στήν ψυχή τν παιδιν, κατεδαφίζουν, κατά τήν κομματική προσταγή του: «Γκρεμίστε...»!

Βέβαια, δέν εναι μικρή καί εθύνη πολλν γονιν, ξεθυμασμένων τέως παναστατν, πού ντί νά βιώσουν τήν παναστατική τρικυμία στή βιοτική πάλη, τή βίωσαν στό κρανίο τους, μέχρι πού βολεύτηκαν σέ κάποιο –λέω κόμματος– δημόσιο φφίτσιο χάρη στή συνεργασία μέ τούς «φφικιάλιους» το δημοσίου γνώρισαν πολλούς τρόπους πλουτισμο, κ τν ποίων τιμιώτερος εναι ...κλοπή, πως γραφε χλευαστικά Ροΐδης. λοι ατοί, ο κατ’ πίφασιν γονες, θεωρον τήν ργασία, τήν τιμιότητα, τήν πίστη σέ ρχές θρησκευτικές, θνικές σάν ...βίτσιο!

λλοίμονο, λοιπόν, στόν κπαιδευτικό πού θά θελήσει νά μιλήσει γιά τέτοια «βέβηλα» πράγματα στό σχολεο. μέσως θά προσφύγουν στόν νέο τύπο Γενικν πιθεωρητν, πού εναι ο τηλεοπτικοί στέρες. Ατοί χουν τήν πανσοφία νά μιλον De re commune scibile et opibusdam aliis, κατά τή σατιρική κφραση το Βολταίρου, τήν ποία πέδωσε εστοχα Ροΐδης μέ τό περίφημο: «Περί παντός κοινς γνωστο καί τινων λλων κόμη». Καί πέρα πό τήν πανσοφία χουν καί τήν παντοδυναμία πού εχε Ραδάμανθυς στόν δη, πού μποροσε τούς πάντες νά δικάζει. Ο τωρινοί τηλεοπτικοί συνάδελφοί τους δικάζουν καί τούς κπαιδευτικούς, χι ταν μέ λόγια καί ργα προωθον τή μαθητική λητεία, χι ταν διακινον ναρκωτικά, χι ταν εναι μαθες κομματικοί νστρούχτορες, λλταν πιμένουν νά βλέπουν τό ργο τους χι σάν γγαρεία λλά σάν ερή λειτουργία. πειλή τς μαμς «Θά σέ πάω στόν ...» χει δέσει τή γλώσσα καί τή σκέψη πολλν εαίσθητων κπαιδευτικν. Καί πολλούς τούς πγαν· καί κάποιοι ψοφοδεες καναν ...δήλωση μετανοίας πρό τν περτάτων κριτν.

Σήμερα τρέμει κανείς νά εναι καλός κπαιδευτικός. κόμη καί πανεπιστημιακός. Παλαιός μου μαθητής, πού ντί νά συνεχίσει τό ξιοπρεπές ργο το πατέρα του, πού ταν διακεκριμένος μπαλωματής, φιλοδόξησε νά γίνει πανεπιστημιακός γιά νά μπαλώσει τίς τρύπες τς παιδείας μας. Καί τό παιδί μου λεγε, σχεδόν κλαίγοντας πρό μηνν, τι ποχρεώνεται νά διδάσκει στούς πρωτοετες κλάσματα καί δεκαδικούς, γιατί τά παιδιά γνοον παντελς σχεδόν τή «γλώσσα τν μαθηματικν». Καί πνε γιά μαθηματικοί! πίδοξοι Καραθεοδωρδες!

Δέν λέω, γινε κάποια πρόοδος σέ ρισμένους τομες. γραφα πρό 40ετίας σ’ να διδακτικό μου βιβλίο: «Στό παιδί δέν πλώνουμε τό χέρι· το δίνουμε τό χέρι». πρόοδος συνίσταται τι σήμερα τό παιδί πλώνει χέρι καί γλώσσα στό δάσκαλο καί στόν καθηγητή. Μέ τήν νοχή τς κοινωνίας, τς πολιτείας, τν ΜΜΕ καί τν γονιν. «Τό παιδί κάνει τήν πιλογή του». λλά καί τό περίστροφο εναι μιά πιλογή. Κάποτε τά παιδιά τρωγαν χαστούκια· τώρα δίνουν χαστούκια. λλά τό χαστούκι πού δέν φαγαν πό τόν πατέρα καί τό δάσκαλο, τούς τό δίνει σήμερα ζωή. λθε κρίση, καί πάμπολλοι νεαροί πιστεύουν τι θά τήν «σκαπουλάρουν» μέ τήν κλοπή. ργασία τούς εναι γνωστη λέξη. Τό πουργεο μοιράζει στά παιδιά «κομπιοτερς» δωρεάν. Μυαλά πότε θά μοιράσει; 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: «Εστία», 05/02/2010)