ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΛΟΥΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΟΥ

 

Ο π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΝΗΣ ΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ.
Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΖΩΗ

 

Εσήγησις στή κληρικολαϊκή σύναξι τς ερς Μητροπόλεως Κυθήρων (13/7/2014)

 

 

 

Θά χρειασθον πολλά χρόνια γιά νά ποτιμηθ παρκς τό ργο το μακαριστο Γέροντος, π. Γεωργίου Καψάνη. Χρονικό διάστημα σαρντα με­ρν πό τήν κοίμη­σί του προσφέρεται μόνο ς εκαιρία ελαβικς ναφορς στόν νθρωπο πού σφράγισε τήν ποχή μας μέ τήν προσωπικότητα, τό πολύπλευρο ργο καί συγκεκριμένα τήν θεολογική του μαρτυρία στήν σύγχρονη κκλησιαστική ζωή.

 

Στόν Γέροντα Γεώργιο ποδώθη­καν τελευταα ξαιρετικς τιμητικοί χα­ρα­κτηρισμοί. Λίγους μνες πρίν πό τήν κοίμησί του, μέ φορμή τήν πα­ραί­τησί του πό τήν γουμενία γιά λόγους γείας, Οκουμενικός Πατριάρχης τόν χαρακτήρισε «πιστόν καί σώφρονα τηρητήν τς παραδόσεως... καί το γωνιστικο φρο­νή­μα­τος το γίου ρους», διακρινόμενον «διά τήν διαι­τέ­ραν εαισθησίαν του περί τήν λήθειαν τς ρθοδόξου μν πίστεως». ερά Κοινότης το γίου ρους μέ τήν δίαν φορμήν τόν νόμασε «κανόνα γρηγορούσης κκλησιαστικς συνειδήσεως καί πνευματικς εασθησίας διά τήν βίωσιν ν κεραιότητι τς ρθοδόξου Πίστεως». Εθύς δέ μετά τήν μα­κα­ρία κοίμησί του νομάσθηκε πό τόν Μακα­ρι­ώ­τατο Πατριάρχη λεξανδρείας «πα­ρα­δοσιακός θεράπων καί αθεντικός μύστης τς το Θεο πιστήμης», πό τόν Σεβασμιώτατο Κυθήρων «σύγχρονος μολογητής τς Πίστεώς μας», πό τόν Σεβασμιώ­τατο Ναυπάκτου «οκουμενικός διδάσκαλος», πό τόν Σεβα­σμιώτατο Ατωλοακαρνανίας «δρς τς ρθοδοξίας», πό τόν Σεβασμιώτατο Φθιώτιδος «μέγας διδάσκαλος τς ρθοδοξίας» καί πό τόν Σεβασμιώτατο Κα­­στο­ρίας «πο­λύεδρος δάμας», γιά νά περιορισθ μόνο σέ μαρτυρίες πι­σκόπων. Καί εναι λήθεια τι ο μαρμαρυγές τς χαρισματικς του προσω­πι­κότητος προ­χέ­ον­ταν σάν πό πολύεδρο διαμάντι καί κτινοβολοσαν μέχρι τίς σχα­τιές τς ο­κου­μενικς ρθοδοξίας.

νταποκρινόμενος στήν εγενική πρόσκλη­σι το Σεβασμιωτάτου, θά προσπαθήσω νά παρουσιάσω τήν θεολογική μαρ­τυ­ρία το Γέροντος στήν σύγχρονη κκλησιαστική ζωή, μία μαρτυρία πού κατά τήν ταπεινή μου κτίμησι πιβεβαιώνει τόν τίτλο το αθεντικο θεολό­γου καί διδασκάλου τς κκλησίας. πικαλομαι τήν εχή το Σεβασμιωτά­του γίου Κυθήρων, τήν εχή το μακαριστο Γέροντος Γεωργίου, πού τώρα χαίρεται γιά τήν σύναξί μας καί μς ελογ, καί πί πλέον πικαλομαι τήν εχή το σεβαστο καθηγουμένου μας ρχιμανδρίτου Χριστοφόρου, το νέου μας Γέροντα, μέ τίς ελογίες το ποίου ερίσκομαι σήμερα νάμεσά σας, στό μορφο νησί τν Κυθήρων.

 

Θά περιγράψω στήν συνέχεια τόν μακαριστό Γέροντα Γεώργιο ς θεο­λόγο καί διδάσκαλο τς κκλησίας, χι μέ τήν ννοια το θεολόγου πού χει πιστημονική θεολο­γι­κή κατάρτισι, πτυχία, μεταπτυχιακά καί διδακτορι­κά -εχε καί τέτοιους τίτλους Γέροντας καί εναι ελογημένη καί ατή θεολογία, φ' σον κολουθε τήν γιοπνευματική παράδοσι τς κκλησίας-, λλά θά τόν παρουσιάσω μέ τήν ννοια το θεολόγου πού κφράζει καί διατυπώνει μέ κτιστούς νθρωπίνους λόγους τίς ρρητες καί κτιστες μπειρίες τν θεοπτν γίων. Διότι, πως παρατηρε διος μακα­ριστός Γέροντας στό ργο του «Θεολογία καί μπειρία κατά τόν γιο Γρηγόριο τόν Παλαμ καί τήν γιορει­τική παράδοσι» (βλ. « γιος Γρηγόριος Παλαμς διδάσκαλος τς θεώσε­ως», κδ. . Μονς σίου Γρηγορίου, γιον ρος 2000, σελ. 50-56), ο θεο­λόγοι κενοι πού θεολογον ρήμην τν θεοπτν γίων, δέν εναι θεολόγοι λλά τεχνολόγοι, κατά τήν κφρασι το γίου Γρηγορίου το Θεολόγου.

 

Θά κθέσω λοιπόν μερικά στοιχεα πού θά περιγράψουν σέ δρές γραμ­μές τό χάρισμα το Γέροντος ς θεολόγου καί διδασκάλου τς κκλησίας. Τήν κρίβεια τν λεγομένων μου θά τήν κρίνουν σφαλέστερα, προϊόντος το χρόνου, σοι τόν γνώρισαν καί τόν ζησαν.

 

Τό ρώτημα μως πού προβάλλει εθύς μέσως εναι τό ξς: Πς ατός νθρωπος ναδείχθηκε θεολόγος καί διδάσκαλος τς κκλησίας; Ποι­ές προϋποθέσεις ξασφάλισαν στόν Γέροντα τά δύο σπουδαα ατά χαρίσμα­τα;

 

1.  πρώτη θεμελιώδης προϋπόθεσις ταν γάπη. Θεολόγος καί Εαγγελιστής γιος ωάννης «πλήρης ν τς γάπης, πλήρης γέγονε καί τς θεολογίας». Γέροντας Γεώργιος ξιώθηκε το χαρίσματος τς θεολογίας σέ βαθμό πού ναλογοσε στόν πλοτο τς γάπης του.

 

γάπη του ταν διφυής: πρός τόν Χριστό καί πρός τούς νθρώπους. γαποσε μέ λη του τήν ψυχή τόν Χριστό, τήν Παναγία, τούς γίους, τήν κκλησία. Τίποτε κοσμικό δέν κινετο στήν καρδιά του. ταν τελείως νιδιοτελής. στεροβουλία δέν ταν ποτέ κίνητρό του. Τόν χαρακτήριζε μία θαυμαστή καθαρότης. Παιδιόθεν ταν λος δοσμένος στόν Χριστό καί στήν κκλησία. Γιά λα τά θέματα προσευχόταν. λα τά νέθετε διά τς προσευ­χς στόν Χριστό, στήν Παναγία, στόν γιο Νικόλαο. Γι' ατήν τήν πρός τόν Θεό γάπη του δέν μς λεγε τίποτε. Τήν κρυβε πιμελς.

 

Τήν λλη γάπη του, πρός τούς νθρώπους, δέν τήν κρυβε. Περί ατς λοι γνωρίζουν, λλά μαρτυρε καί διος Γέροντας καί μαρτυρία του εναι καταγεγραμμένη σέ χητικό ρχεο. λπίζω τι θά ερεθ τό ρχεο καί τι δέν θά ργήσει πολύ κδοσις τν ποιμαντικν του λόγων καί ναφο­ρν, μεταξύ τν ποίων καί προσωπική του μαρτυρία περί το χαρίσματος τς γάπης. Σέ στιγμή πού ταπεινοφρονν λεγε νώπιον τς δελφότητος τι δέν χει νά μς φήσει ς παρακαταθήκη σκητικά κατορθώματα, προσέ­θε­τε μέ μφαση: « Θεός μως μο δωσε τό χάρισμα νά γαπ. Καί ατό δέν εναι δικό μου κατόρθωμα. γάπη μο βγαίνει τσι, φυσικά».

 

Πράγματι, γαποσε ληθινά, πνευματικά, χριστοκεντρικά, μέ καθαρό­τη­τα καί νιδιοτέλεια. Ατό τό γνωρίζουν χιλιάδες νθρωποι καί ο περί ατο μαρτυρίες θά εναι σάριθμες. ταν λίγες μέρες πρίν πό τήν κοίμησί του, ταν κάποιος πού τόν πισκέφθηκε καί φίλησε πλς τό χέρι του μο επε: «Εναι ξιοθαύμαστο πς ατός νθρωπος μπόρεσε νά χωρέσει μέσα στήν καρδιά του τόσους νθρώπους».

 

2. Δεύτερη βασική προϋπόθεσις το θεολογικο του χαρίσματος ταν πίστις του. χι μόνον ς ρθόδοξος πίστις, ς διανοητική δηλαδή ποδοχή τν δογμάτων τς ρθοδόξου κκλησίας, λλά πρωτίστως καί κυρίως ς χάρισμα καί βίωμα μπιστοσύνης στόν Θεό καί τό γιο θέλημά του. Γέροντας ταν πόλυτα ναπαυμένος μέ τό θέλημα το Θεο, στό ποο μπιστευόταν τήν ζωή του καί τά πολλά θέματα, μέ τά ποα τόν πιφόρτιζε καθημερινς διακονία του. Δέν δειχνε νά ναζητ μέ γωνία καί γχος λλες λύσεις στά προβλήματα, παρά μπιστευόταν κείνη τήν λύσι πού φαι­νόταν νά εναι τό θέλημα Θεο.

 

Πολύτιμο συνεργό στήν πραγματικά γία ατή σκησι τς πίστεως εχε τήν προσευχή. Προσευχόταν θόρυβα, καρδια­κά, ληθινά. Παρά τήν πολυμέ­ρι­μνη διακονία του, πού δέν το φηνε χρόνο γιά τήν συνήθη πρακτική ρ­γασία τς προσευχς, εχε βαθειά μέσα στήν ψυχή του τό θεοποιό δρο τς συχίας. ς γούμενος δεχόταν πρόσχαρα τούς νθρώπους, ταν πέναντί τους επροσήγορος καί χαριτωμένος, κουγε διαρκς ποθέσεις καί προβλή­μα­τα, συμπονοσε καί συνέπασχε, λλά νος του δέν αχμαλωτιζόταν πό τήν τύρβη, δέν εχε ζάλη καί ταραχή. Γρήγορα πέστρεφε στήν δική του νοε­ρά ργασία. Τό βάθος τς καρδις του ταν ερηνικό, πως βυθός τς θά­λασσας. ταν στήν καρδιά του συχαστής καί ργάτης τς προσευχς. Στό δαφος τς συχαστικς ατς προσευχς καλλι­ερ­γήθηκε τό χάρισμα τς θεολογίας, πως λέγει τό πατερικό λόγιο: «Ε λη­θς προσεύχ, θεολόγος , καί ε θεολόγος , ληθς προσεύξ».

 

ταν πίσης πιστός στήν «παξ παραδοθεσαν τος γίοις πίστιν». θε­λε νά πιστεύ καί νά θεολογ «πόμενος τος γίοις πατράσι». γαποσε νά μνημονεύ τό γνωστό πόσπασμα πό τά Πρακτικά τς Ζ' Οκουμενικς Συνόδου: «Ο Προφται ς εδον, ο πόστολοι ς δίδαξαν, κκλησία ς παρέλαβεν, ο Διδάσκαλοι ς δογμάτισαν ... οτω φρονομεν, οτω λαλο­μεν, οτω κηρύσσομεν Χριστόν τόν ληθινόν Θεόν μν». πό ατή τήν ρθόδοξο πίστι δέν ξέκλινε ποτέ. Γι' ατήν γωνίσθηκε σέ λη του τήν ζωή. ταν καί ατή πίστις του χέγγυο τς κραιφνος θεολογίας του.

 

3. Τρίτη προϋπόθεσις ταν ταπεινοφροσύνη του. Δέν ατοσχεδίαζε. Δέν θελε νά προβάλλ κάτι καινούργιο, στε νά δημιουργήσ ντυπώσεις, παδούς, γραμμή, σχολή. Μνημόνευε συχνά να χαρακτηριστικό περιστατικό, στό ποο ντανακλται καί δική του ταπείνωσις. ταν Γέροντας νεαρός θεολόγος στήν θήνα, ταν λαβε γνσιν το περιεχομένου μις πιστολς, τήν ποία π. ουστνος Πόποβιτς εχε στείλει στά πνευματικά του παιδιά πού σπούδαζαν τότε στήν θήνα. πιστολή περιεχε πνευματικές δηγίες καί συμβουλές, λλά στό τέλος εχε τήν ξς πισήμανσι: «άν ατά πού σς γράφω συμφωνον μέ ,τι λέγουν ο γιοι Πατέρες, νά τά κολουθήσετε. ν δέν συμφωνον, νά τά πορρίψετε». Ατά γραφε π. ουστνος. λλά ατά τά λόγια τά πανελάμβανε Γέροντας καί ς δικά του.

 

νδεικτική τς ταπεινοφροσύνης το π. Γεωργίου εναι καί τακτική πού κολουθοσε στήν συγγραφή θεολογικν ρθρων. Πάντοτε τά δινε νά τά λέγξ κάποιος μβριθής καί ρθοδόξου πνεύματος θεολόγος. Μς λεγε Γέροντας: «ταν γράφετε θεολογικά ργα, νά μήν παναπαύεσθε στόν λογι­σμό σας. Νά ρωττε κάποιον πού γνωρίζετε τι χει ρθόδοξο φρόνημα. γώ στήν ρχή τς θεολογικς μου πορείας δειχνα τά κείμενά μου στόν μακαρι­στό π. πιφάνιο Θεοδωρόπουλο. Μετά τήν κοίμησί του, συμβουλευό­μουν τόν π. Πασιο. Καί τώρα τά δείχνω σέ θεολόγους πού μπιστεύομαι τό φρόνη­μά τους. Βλέπετε τι, προτο δημοσιεύσω τά κείμενά μου, τά δείχνω καί σέ σς. Τό διο νά κάνετε καί σες μετά τήν κοίμησί μου». 

 

4. Τετάρτη προϋπόθεσις ταν κκλησιαστικότης τν κινήτρων του. Δέν θεολογοσε γιά νά θεολογ. θεολογία του δέν ξυπηρετοσε συμφέ­ροντα, δέν κρυβε διοτέλεια, καιροσκοπισμό στεροβουλία. Δέν πολόγιζε σέ σορροπίες δυνάμεων, δέν προσεταιριζόταν μάδες, δέν δημιουργοσε μά­δες. Δέν γραφε, άν δέν πρχε κάποιο ρέθισμα πού ποτελοσε κίν­δυνο γιά τήν κκλησία καί τήν σωτηρία τν νθρώπων. Δέν βιαζόταν νά γρά­ψ, γιά νά προτρέξ. ς γούμενος τς Μονς Γρηγορίου, ταν προέκυπτε κά­ποιο δογματικό κκλησιαστικό θέμα, περίμενε νά μιλήσ κάποια λλη Μο­νή ερά Κοινότης. Μόνο ταν βλεπε τι δέν πρχε κάποια πρωτο­βουλία, τότε ατός μιλοσε καί γραφε. Γιά μεγάλα θέματα, πού φοροσαν τήν πίστι, τό εαγγελικό θος τήν τιμή τς κκλησίας, κινετο γρήγορα καί ποφασιστικά. Π.χ. γιά τήν ταινία το Σκορτσέζε γιά τήν δήμευσι τς κκλη­σιαστικς περιουσίας τήν δεκαετία το '80. Πονοσε. γρυπνοσε. Μελετοσε τό ζήτημα. Τηλεφωνοσε σέ ρχιερες. Ζητοσε τήν συμβουλή τους. Παρακα­λοσε γιά τήν παρέμβασί τους. Προέτρεπε θεολόγους καί λλους ρμοδίους. δινε τήν γνώμη του. Καθοδηγοσε ποτε πρεπε. νίσχυε. Γιά τήν κκλησία τά δινε λα. Καί τήν συχία του, καί τίς δυνάμεις του καί τήν γεία του.

 

5. Πέμπτη καί, σον τό κατ' μέ, τελευταία προϋπόθεσις γιά τήν πόκτησι καί σκησι το χαρίσματος τς κραιφνος θεολογίας ταν ρετή τς διακρίσεως, ποία τόν στόλιζε πλουσίως. διάκρισίς του εχε δύο κ­φρά­σεις. πρώτη ταν κατά Θεόν εγένεια καί φρόνησις. ξερε νά δια­κρί­ν τούς θεσμούς καί τά πρόσωπα πό τίς νέργειές τους. Κατεδίκαζε περι­φράστως τίς νέργειες, ταν μως εγενής πρός τά πρόσωπα καί ταν κόμη διαφωνοσε ριζικά. Σεβόταν περιόριστα τόν θεσμό τς κκλησίας. Δέν νέ­τρε­πε τήν τάξι. λεγε: «Δέν μπορον τά πόδια νά χτυπον τό κεφάλι». ννο­οσε τι, ν γράφουμε, ν διαμαρτυρώμεθα, ν σκομε καλόπιστη κριτική, ν διαφωνομε, πρέπει νά τό κάνουμε μέ εγένεια καί σεβασμό πρός τούς κκλησιαστικούς θεσμούς καί πρός τά πρόσωπα, πού τούς πηρετον. ξερε νά λέγει εθαρσς τήν γνώμη του λλά καί νά σιωπ, φ' σον ατή δέν γινόταν ποδεκτή. Καί σέ τέτοιες περιπτώσεις, παρότι στενοχωρετο πολύ, πειδή θά ζημιώνετο κκλησία, φηνε τήν κβασι τς ποθέσεως στόν διο τόν Θεό. θλίβετο, λλά κατά βάθος ταν ερηνικός.

 

διάκρισίς του μως εχε καί μία δεύτερη κφρασι. Εχε τό χάρισμα νά διακρίνει μέσως τά πνεύματα. γνώριζε πότε παρέμβασίς του ταν ναγ­καία καί πότε χι, πότε συνέφερε τήν κκλησία μία ξεία ντίδρασίς του καί πότε πρεπε νά νεργήσει πια. λλοτε κινετο μέ δυναμισμό, πως ο προ­φται τς Παλαις Διαθήκης, καί λλοτε μακροθυμοσε. Προέβλεπε τίς συνέ­πειες τν νεργειν του, λλά καί τίς συνέπειες τν νεργειν τν λλων. τσι ταν πόλυτα σαφής στίς κτιμήσεις του περί το πρακτέου. Δέν εχε παλινωδίες. Δέν χρειαζόταν νά διορθώνει κ τν στέρων τίς κινήσεις του. ταν ποφάσιζε, ατό ταν σωστή πιλογή. 

 

6. Σέ μία τέτοια ψυχή, στολισμένη μέ τίς κορυφαες τν ρετν, τό χάρισμα τς θεολογίας ερισκε πρόσφορο δαφος γιά νά βλαστήσ καί νά καρποφορήσ. Καί βλάστησε πό πολύ νωρίς. κουσα πό νθρώπους πού τόν ζησαν στό πανεπιστήμιο, τι δέν προσέφερε ξηρές γνώσεις λλά μετέ­διδε πνεμα ζως. ταν πρότυπο καδημαϊκο δασκάλου. Ο μεταπτυχιακές σπουδές το Γέροντα στόν τομέα τς ποιμαντικς θεολογίας τόν φεραν πολύ κοντά στήν καθηγητι­κή δρα το κανονικο δικαίου, λλά φεσις γιά μία φαρμοσμένη ποιμαντι­κή καί γάπη του γιά τόν λαό το Θεο καί τήν νεολαία τόν δήγησε στήν πόφασι νά νδυθ τό μοναχικό σχμα καί νά ερωθ. Καί ατά μέν γιά τήν στορία.

 

σον φορ τήν θεολογία, π. Γεώργιος στοιχήθηκε στήν γραμμή τν γίων πατέρων πού στό πίκεντρο το θεολογικο τους λόγου εχαν τήν θέ­ωσι το νθρώπου. Διότι θέωσις εναι σκοπός τς θείας νανθρωπήσεως, καί περί ατο θεολόγησαν μεγάλοι Πατέρες τς κκλησίας. Συχνά Γέροντας μνημόνευε τόν Μέγα θανάσιο καί τό γνωστό ρητό του: «κενος νηνθρώπησεν, να μες θεοποιηθμεν». γιος Γρηγόριος Παλαμς ταν γαπημένη του πηγή, πό τήν ποία ντλοσε τό πλεστο το θεολογικο λικο γιά τίς μιλίες καί τίς συγγραφές του. Στήν σειρά τν γίων πού στοιχήθηκε Γέροντας σαν πίσης ο Φιλοκαλικοί πατέρες το ΙΗ' καί ΙΘ' αἰῶνος, κυρίως γιος Νικόδημος γιορείτης, καί κατόπιν γιος Νεκτάριος Πενταπόλεως καί γιος ουστνος Πόποβιτς. Γέροντας δέν γνοοσε τούς ξένους θεολόγους (ρωμαιοκαθολικούς καί προτεστάντες). Τούς γνώρισε μέ τίς καδημαϊκές του σπουδές. μεινε μως ντελς νεπηρέαστος πό τήν θεολογία τους. Μποροσε νά μιλήσ νετα γι' ατούς, νά ζυγίσ τίς θεολογι­κές τους πόψεις, νά τίς κρίν καί νά πιχειρηματολογήσ ναντίον τους. μως στήν κφορά το θεολογικο του λόγου δέν θά συναντοσε κανείς οτε νόματα οτε πόψεις τν θεολόγων ατν.

 

θεολογικός λόγος το Γέροντα ταν γνήσια ποκάλυψις, νάπτυξις καί διασάφησις τς δο τς θεώσεως. Τό μικρό σέ κτασι λλά κλασικό συγγραφικό του ργο, πού χει τόν τίτλο « θέωσις ς σκοπός τς ζως το νθρώπου», εναι περίληψις τς θεολογίας του, δοσμένη μέ πλό καί πόλυτα κατανοητό λόγο. Ο πιστημονικές μελέτες του γύρω πό τό διο ατό θέμα, χωρίς νά χουν συστηματικό χαρακτρα λλά περισσότερο ποι­μαν­τική προοπτική, μφανίζουν τόν Γέροντα βαθύ γνώστη τς παρακαταθή­κης το γίου Γρηγορίου το Παλαμ. Τέσσερις μιλίες του, πού ναφέρονται στήν περί θεώσεως διδασκαλία το γίου Παλαμ, δημοσιεύθηκαν πό τόν διο τό τος 2000 στό βιβλίο μέ τίτλο: « γιος Γρηγόριος Παλαμς, διδά­σκα­­λος τς θεώσεως» (κδ. . Μονς σίου Γρηγορίου, γιον ρος 2000). Στόν πρόλογό του σέ ατή τήν κδοσι Γέροντας σημειώνει μέ μφασι: «­ταν θέωσις μφισβητται πό τούς δυτικόφρονας όρθολογιστάς, μέγας Πα­λαμς ς νέος θεολόγος καί υός βροντς σαλπίζει τήν οράνιο διδασκαλία καί θεολογία τς θεώσεως καί κατατροπώνει τούς παραχαράκτας το Εαγγε­λίου. Δέν θά δύνατο βεβαίως νά παραδώσ τήν θεολογία ατή, άν διος δέν εχε πάθει τήν θέωσι».

 

άν τολμήσω νά παναλάβω τήν τελευταία φράσι γιά τόν διο τόν Γέ­ρον­τα, δέν θά εμαι μακρυά πό τήν λήθεια: «Δέν θά μποροσε νά συγγρά­φ Γέροντας καί νά ποιμαίν μέ προοπτική τήν θέωσι, άν δέν εχε διος πορευθ τόν δρόμο τς θεώσεως». Χωρίς νά μβαθύνω στίς λεπτομέρειες τν θεολογικν του μελετν, πρέπει νά τονίσω τι ατές εχαν ντονο ποιμαντικό προσανατολισμό, λλά καί ποιμαντικός του λόγος ταν θεμελιωμένος καί κπεφρασμένος θεολογικά. Θεολογοσε ποιμαντικά καί ποίμαινε θεολογικά. Ο κατοντάδες ορταστικές καί ποιμαντικές του μιλίες, κυρίως στήν Μονή Γρη­γορίου, μαρτυρον το λόγου τό ληθές.

 

Προσανατολισμένος μακαριστός Γέροντας πρός τήν «οράνιο διδα­σκα­λία καί θεολογία τς θεώσεως», ταν πολύ φυσικό νά κολουθήσει τόν μέγαν Παλαμ καί στήν τιμή καί τήν ελάβεια πρός τήν Κυρία Θεοτόκο. Γέροντας ταν νας θεομητορικός θεολόγος. Τήν ελάβειά του πρός τήν Θεοτόκο δικαιολογοσε βεβαίως διότητά του ς γιορείτου, λλά, πως πολλές φορές μς επε, Παναγία ταν ξαίρετη προστάτις του, διότι τόν εχε σώσει πό τόν θάνατο ταν ταν μικρό παιδί καί εχε επε στήν μητέρα του τι θά τόν προστατεύει πάντοτε. Γέροντας φιέρωσε στό πρόσωπο τς Παναγίας πολλές μιλίες, τίς ποες ξεφώνησε τόσο στήν Τράπεζα τς Μονς μας μέ τήν εκαιρία τν θεομητορικν ορτν σο καί προσκεκλημένος νά μι­λήσ γιά τήν Θεομήτορα. Στήν κλασική μιλία του μέ τίτλο « Κυρία Θεο­τόκος ρίζα τς λευθερίας μας, μέ ναφορά στούς γίους Γρηγόριο τόν Παλα­μ καί Νικόλαο Καβάσιλα» προβάλλει τόν ρθόδοξο νθρωπισμό, μέ κέντρο καί πρότυπο τόν Θεάνθρωπο, ναντι το δυτικο νθρωπισμο, ποος προβάλλει τόν ατονομημένο νθρωπο τς ερωπαϊκς ναγεννήσεως.

 

7.  γραπτός θεολογικός του λόγος γκάλιασε σημαντικές πτυχές τς κκλησιαστικς ζως. κυριώτερη πτυχή τς διδασκαλίας του εναι ποιμαν­τική. Στήν μελέτη του « ποιμαντική διακονία κατά τούς ερούς Κανόνας» (κδ. θως, Πειραιεύς 1976), ποία ταν ριμος καρπός τς καδημαϊκς του σταδιοδρομίας καί τήν ποία ξέδωσε ς γούμενος τς Μονς Γρηγορί­ου, θεσε τίς θεολογικές βάσεις τς ποιμαντικς του προσφορς στήν κκλη­σία. Στόν Πρόλογο ατς τς μελέτης σημειώνει: «Εναι ζήτημα σωτηρίας τν Ποιμένων καί τν ποιμαινομένων ν κκλησιαστικ φρονήματι διαποίμαν­σις... πειρασμός τς μή διά το Θεανθρώπου, λλά μόνον διά το ν­θρώ­που, σωτηρίας δέν λειψε ποτέ πό τήν νθρωπότητα. Δι' ατό καί μέχρι σή­με­ρον πάρχει ρθόδοξος θεανθρωποκεντρική Ποιμαντική καί κακόδοξος νθρωποκεντρική Ποιμαντική πό διαφόρους μορφάς, συνήθως συγκεκαλυμ­μέ­νας» (σελ. 14).

 

Γιά ποιμαντικά θέματα γραψε καί πρό τς γκαταβιώσεώς του στό γι­ον ρος, μερικά πό τά ποα συμπεριέλαβε σέ νιαο τόμο μέ τίτλο: «Θέματα κκλησιολογίας καί Ποιμαντικς» (κδ. . Μονς σίου Γρηγορίου, γιον ρος 1999). Μεταξύ τν θεμάτων, τά ποα τότε σαν στήν ποιμαντική του μβέλεια, ναφέρω: τόν τρόπο βελτιώσεως το κατηχητικο ργου, τήν ποι­μαν­τι­κή μέριμνα πέρ τν πασχόντων, καί τόν γάμο ς μυστήριον γάπης. Καί στά τρία θέματα εναι μφανής χριστοκεντρική προοπτική, κκλη­σια­στική διάστασις καί θεολογική θεμελίωσις τν προτάσεών του. Τίς π' α­τν τν θεμάτων εσηγήσεις του περιέλαβε στήν ς νω κδοσι. Καί βεβαίως δέν πρέπει νά ξεχάσουμε τήν ποιμαντική του πρός τούς φυλακισμένους, ποία πετέλεσε τό θέμα τς διδακτορικς του διατριβς μέ τίτλο « ποιμαντική μέριμνα τς κκλησίας πέρ τν φυλακισμένων» (θναι 1969).

 

Μετά τήν γκατάστασί του στό ρος, μέ διάφορες φορμές μιλοσε καί συνέγραφε γιά τήν ρθόδοξο θεανθρωποκεντρική ποιμαντική. Σέ διεθνές πιστημονικό συνέδριο γιά τόν γιο Γρηγόριο τόν Παλαμ (Πολεμικό Μουσεο, 13-15 Νοεμβρίου 1998) παρουσίασε εσήγησι μέ τίτλο: «Τό ποιμαντικόν ργον το γίου Γρηγορίου το Παλαμ», τήν ποία δημοσίευσε στήν σειρά τν τεσσάρων μιλιν πού προανέφερα. Σέ ατό τό κείμενο Γέροντας Γεώργιος τονίζει τήν θεολογική βάσι το ποιμαντικο ργου το γίου Γρηγορίου. κ προοιμίου, ρμηνεύων τόν γιο Γρηγόριο, παρατηρε Γέροντας: «Σπεύδω ξ  ρχς νά τονίσω τι τό λο ργο το γίου Παλαμ πρξε ποιμαντικό. Καί ταν συνέγραφε ντιαιρετικά ργα γωνίζετο κατά τν αρετικν, καί ταν κήρυττε λειτουργοσε, πάντοτε εχε πρό φθαλμν τήν φέλεια καί σωτηρία τν Χριστιανν. Στήν πατερική παράδοσι δέν πρχε, ς γνωστόν, διάκρισις μεταξύ ποιμαντικς καί θεολογίας. θεολογία εχε πάντα ποιμαντικό σκοπό καί ποιμαντική ταν θεολογικά θεμελιωμένη» (σελ. 67-68). Στήν πρώ­τη νότητα ατς τς εσηγήσεως π. Γεώργιος σχολιάζει ς πρώτιστο ποιμαντικό καθκον το γίου Γρηγορίου τήν ντιμετώπισι τν αρέσεων (τότε το Βαρλαάμ καί το κινδύνου τν ντιησυχαστν) μέ τήν ξς πισή­μανσι: «Στήν περίπτωσι πού θά πικρατοσε αρεσις το Βαρλαάμ, κκλη­σία θά ξέπιπτε πό κοινωνία θεώσεως σέ θρησκευτική νομικιστική ργάνωσι καί ποιμαντική τς θεώσεως θά ντικαθίστατο πό τήν ποιμαντική τς θι­κς βελτιώσεως μέ τήν βοήθεια τς κτιστς χάριτος» (σελ. 71). Σημειώνω μέ μφασι τι Γέροντας τό εχε καημό: νά ζομε τήν κκλησία ς κοινωνία θεώσεως.

 

8.  δεύτερη πτυχή τς κκλησιαστικς ζως, τήν ποία γκάλιασε Γέροντας μέ τόν θεολογικό του λόγο, ταν Μοναχισμός. Μοναχισμός, καί μάλιστα γιορειτικός, ταν τό γαπημένο θέμα το Γέροντος Γεωργίου, τόσο στό μιλητικό σο καί στό συγγραφικό του ργο, φ' σον λλωστε φιέρωσε τό μεγαλύτερο μέρος το δυναμισμο του στήν καλλιέργεια καί κατόπιν τήν στήριξι τόσο το γιορειτικο μοναχισμο ς γούμενος τς Μο­νς Γρηγορίου σο κατόπιν καί το γυναικείου μοναχισμο ς Πνευματικός ρκετν . Μονν, καί μάλιστα μεγάλων κοινοβίων.

 

Στήν διατριβή του « Ποιμαντική διακονία κατά τούς ερούς Κανόνας» φιερώνει εδικό κεφάλαιο γιά νά θεμελιώσ τόν θεσμό το Μοναχισμο στίς στέρεες θεολογικές βάσεις πού πορρέουν πό τήν Κανονική Παράδοσι τς κκλησίας, τσι στε Μοναχισμός νά εναι σφαλής δός «τελειοσα τό νθρώπινον πρόσωπον καί γουσα πρός τήν Βασιλείαν τν ορανν», πως προοιμιακς γράφει στήν ρχή το οκείου κεφαλαίου.

 

Τό 1990 συνέταξε εσήγησι μέ τίτλο: « περί Μοναχισμο διδασκαλία τν γίων εραρχν Γρηγορίου το Παλαμ καί Νεκταρίου Πενταπόλεως, τν θαυματουργν», ποία νεγνώσθη στό Πανελλήνιο Μοναστικό Συνέδριο στά Μετέωρα τόν πρίλιο το 1990. Σέ ατή τήν εσήγησι τόνισε τήν τεράστια συμβολή τς συχαστικς θεολογίας το γίου Γρηγορίου καί τς γιοπνευματικς μπειρίας το γίου Νεκταρίου στήν νθισι το Μοναχισμο στήν νεωτέρα λλάδα, παρά τίς σχυρές ρνητικές πιδράσεις το κκοσμι­κευμένου καί δυτικόφρονος περιβάλλοντος.

 

Τό 1997 κφωνε διος Γέροντας, σέ μερίδα τς . Μητροπόλεως Βεροίας καί Ναούσης, εσήγησι μέ τίτλο: « μοναχική ζωή κατά τόν γιο­ρειτικό Τόμο το γίου Γρηγορίου το Παλαμ» (βλ. « γιος Γρηγόριος Πα­λαμς διδάσκαλος τς θεώσε­ως», κδ. . Μονς σίου Γρηγορίου, γιον ρος 2000, σελ. 91-104). Σέ ατή τήν εσήγησι ξετά­ζεται καί ρμηνεύεται διδασκαλία το γιορειτικο Τόμου. Σύμφωνα μέ α­τήν Χάρις το Θεο, τς ποίας μετέχουν ο θεούμενοι καί γιά τήν πόκτησι τς ποίας γωνίζονται ο Μοναχοί καί ν γένει ο Χριστιανοί, εναι κτιστος θεοποιός νέργεια το Τρια­δι­κο Θεο. σοι ντιφέρονται σέ ατή τήν πο­στολική καί πατερική πίστι εναι κτός κκλησίας. Μάλιστα Γέροντας, γιά νά τονίσ τι κτός ρθοδό­ξου θεολογίας καί κκλησίας δέν μπορε νά σταθ θεοποιοσα μοναχική ζωή, κάνει τίς κόλουθες ρωτήσεις: «άν Χάρις εναι κτιστή, πς θά θεωθ κτιστός νθρωπος; Καί πς πνευματική καί μονα­χι­κή ζωή δέν θά κπέση σέ μία θική γυμναστική, σέ μία νθρωποκεντρική δράσι;» (σελ. 96).

 

Τό 1998 συντάσσει εσήγησι γιά τό Μοναστικό Συνέδριο τς ερς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καί Αγιαλείας (3-5 ουλίου 1998) μέ θέμα «Τά χαρακτηριστικά το ρθοδόξου Μοναχισμο». Τό διο τος τοιμάζει λλη εσή­γησι, γιά τό Μοναστικό Συνέδριο τς ερς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλα­μνος, μέ θέμα « ποδοχή καί ν γάπ φομοίωσις πό τς δελ­φότητος το προσερχομένου δοκίμου». Καί, γιά νά μή μακρύνω τόν κατάλογο τν εσηγήσεων καί σς κουράσω, τό τος 2000 συντάσσει εσήγησι μέ θέμα «Μοναχισμός καί θέα το κτίστου φωτός» καί τήν ναγινώσκει στό Πανελ­λήνιο Μοναστικό Συνέδριο στά Μετέωρα τόν Σεπτέμβριο το ατο τους.

 

Μέ εσηγήσεις του σέ συνέδρια καί μέ ρθρα νέπτυξε τόν λατρευτικό, τόν συχαστικό καί τόν μολογιακό χαρακτρα το γιορειτικο Μοναχισμο. Μνημονεύω τήν εσήγησί του « θεία λατρεία στό γιον ρος (τά διαίτερα χαρακτηριστικά της)» γιά τό πιστημονικό Συμπόσιο «Χριστιανική Θεσσαλο­νίκη-Παλαιολόγειος ποχή» τό τος 1989, τίς εσηγήσεις του σέ συνέδρια τς ερς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης μέ τίτλους « Μοναχισμός κατά τόν γιο Συμεών ρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης» (τό 1983) καί « παρθενία ες τήν ζωήν το γίου Δημητρίου κατά τόν γιον Γρηγόριον τόν Παλαμν» (τό 1980), τίς ποες δημοσίευσε σέ νιαο τόμο μέ τίτλο «ρθόδοξος Μοναχισμός καί γιον ρος» (κδ. . Μονς σίου Γρηγορίου, 1998), καί τό ρθρο του « νηπτικός καί συχαστικός χαρακτήρ το ρθοδόξου γιορειτικο Μοναχισμο» (γιά τόν τόμο «Τό γιον ρος στήν τρίτη χιλιετία», κδ. τς ταιρείας τν Φίλων το Λαο, θήνα 2003).

 

Στά συνέδρια γωνίσθηκε γιά τήν προβολή τν γιοπνευματικν, συχαστικν καί κκλησιαστικν βάσεων το ρθοδόξου Μοναχισμο. ταν μως συμμετοχή του στά συνέδρια περιορίσθηκε, λόγ τν προβλημάτων τς γείας του, Γέροντας κδαπανήθηκε πί μία σχεδόν δεκαετία (πό τό 2001 καί ξς) στήν στήριξι το γυναικείου Μοναχισμο μέ τίς ποιμαντικές πισκέψεις του στίς ερές Μονές, στίς ποες μέ τήν ελογία τν οκείων Μη­τροπολιτν διετέλεσε Πνευματικός. Ατό τό μεγάλο κεφάλαιο τς ποιμαντικς του δραστηριότητος θά ναδειχθ πιστεύω μέ τήν ξιοποίησι τν ποιμαντι­κν του μιλιν σέ ατές του τίς περιοδεες. 

 

9. Τρίτη καί ξιόλογη πτυχή τς κκλησιαστικς ζως, στήν ποία φιέρωσε ρκετές δυνάμεις καί πλούσιο γιοπατερικό θεολογικό λόγο, εναι διακονία το πιστο λαο μετά πό πρόσκλησι τν Σεβασμιωτάτων εραρχν τς κκλησίας τς λλάδος. χοντας τήν ελογία τους περιλθε τίς περισσότερες πόλεις τς λλάδος καί ξεφώνησε περίφημες μιλίες, κ τν ποίων πλέον γνωστή εναι κείνη πού δημοσιεύθηκε κατόπιν μέ τίτλο « θέωσις ς σκοπός τς ζως το νθρώπου» ς κδοσις τς ερς Μονς σίου Γρηγορίου. Στόν ερό Ναό το γίου Δημητρίου τς Θεσσαλονίκης, πί Μητροπολίτου Παντελεήμονος Χρυσοφάκη, Γέροντας μίλησε γιά σπουδαα ζητήματα τς πνευματικς ζως πού μέσως καί κυρίως πτονται τς περί θεώσεως διδασκαλίας. Μνημονεύω μερικές πό ατές τίς μιλίες του: « ν Χριστ ζωή κατά τόν γιο Φιλόθεο τόν Κόκκινο, πατριάρχη Κων/πόλεως» (Ε' Κυριακή τν Νηστειν το 1983), «Τά κτιστά φτα το κόσμου καί τό κτι­στο φς το Χριστο κατά τόν γιο Γρηγόριο τόν Παλαμ» (Β' Κυριακή τν Νηστειν το 1984), «Τό ργο τν γίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου καί τό μήνυμά τους πρός τούς συγχρόνους ρθοδόξους λαούς» (Γ' Κυριακή τν Νηστειν το 1985), « μολογία τν γίων Νεομαρτύρων» (Γ' Κυριακή τν Νηστειν το 1986), « πειρος γάπη το Θεο πρός τόν νθρωπον» (Μεγ. Τεσσαρακοστή 1997).

 

10. Τετάρτη καί πιό σημαντική πτυχή τς θεολογικς προσφορς το Γέροντος ταν προστασία το πιστο λαο μας πό στρεβλώσεις καί παρα­χαράξεις τς ρθοδόξου Πίστεως. κκλησία βεβαίως δέν θά παύσει νά εναι στύλος καί δραίωμα τς ληθείας. ρθόδοξος λαός μας μως πηρεάζεται δυστυχς πό καινοφανες θεωρίες, πως θεωρία τν κλάδων, τν δελ­φν κκλησιν καί τν δύο πνευμόνων, τίς ποες κλαϊκεύουν καί προβάλ­λουν μέ ποικίλους πικοινωνιακούς τρόπους φιλελεύθεροι θεολόγοι. πίστις το λαο μας κινδυνεύει καί πό θεολογικές κροβασίες, πως τι εναι διδα­σκαλία το γίου Φωτίου (Φωτιανή παράδοσις) πώς ο περί κπορεύσεως το γίου Πνεύματος ντίθετες διδασκαλίες τς ρθοδόξου κκλησίας καί τν Λατίνων εναι νόμιμοι τρόποι προσεγγίσεως τς μις ληθείας. ποσκάπτεται τέλος ρθόδοξος δογματική συνείδησις το πιστο λαο πό έκκοσμι­κευ­μένες νοοτροπίες, πως τι ο δογματικές γκυλώσεις το παρελθόντος πρέπει νά ξεπερασθον μέ τόν διάλογο τς γάπης. Μέ τήν πικράτησι τέτοιων πόψεων, πού συστηματικά προβάλλονται καί μεθοδικά καλλιεργονται, πι­στός λαός μας κινδυνεύει νά κπέσ πό τήν κεραιότητα τς ποστολικς Πίστεως καί πό τήν κκλησιολογική του ατοσυνειδησία.

 

Ατή ταν καί γωνία το Γέροντα. Τό σημειώνει χαρακτηριστικά: «Παρεκκλίσεις δέ ες τήν πίστιν δέν λλοιώνουν τήν θεολογίαν μόνον τς κκλησίας, λλά διαστρέφουν καί ατήν τήν πνευματικήν καί κκλησιαστικήν ζωήν καί δι' ατό θέτουν ες μεσον κίνδυνον τήν σωτηρίαν το νθρώπου» (ρθοδοξία καί Ομανισμός..., σελ. 86). Συνέταξε πραγματεες, γιά νά ξηγήσ τήν διαφορά τς ρθοδόξου κκλησίας πό τίς τερόδοξες κκλησίες καί χριστιανικές μολογίες, καθώς καί τήν τεραστία πόστασι πού χωρίζει τόν ρθόδοξο θεανθρωποκεντρικό νθρωπισμό πό τόν δυτικό νθρωποκεντρικό ομανισμό. Τό θεολογικό του ργο πρός τήν κατεύθυνσι ατή εναι τεράστιο, καί δέν εναι τς παρούσης στιγμς νά τό κθέσω λεπτομερς. Θά στιάσω μως στά σπουδαιότερα σημεα τς θεολογικς του παρεμβάσεως στό μεγάλο ατό θέμα πού πασχολε τήν κκλησία, προκειμένου νά σκιαγραφήσω τήν θεολογική του μορφή. 

 

11.  Γέροντας εχε κατανοήσει τι ο θεολογικές διαφορές μεταξύ ρθοδόξου κκλησίας καί δυτικς χριστιανοσύνης δέν μπορον νά ξεπερασθον, νόσ φίσταται νθρωποκεντρικός ομανισμός τς Δύσεως, φ' σον δηλαδή χει ξωβελισθ Θεάνθρωπος καί τήν θέσι Του χει καταλάβει ατόνομος καί κκοσμικευμένος νθρωπος το ερωπαϊκο ομα­νισμο. Γι' ατό τό 1978 δημοσιεύει τό τευχίδιο «ρθόδοξος Παράδοσις καί Παπισμός» καί τό 1982 κδίδει τό τεχος «ρθοδοξία καί Ομανισμός», τά ποα συνεκδίδει τό 1995 σέ νιαο τόμο μέ τίτλο «ρθοδοξία καί Ομανισμός - ρθοδοξία καί Παπισμός» μέ τήν ξς σημαντική προλογική παρατήρησι: «Δυστυχς οτε νθρωποκεντρικός ομανισμός οτε παπισμός πού εναι μορφή θρησκευτικο ομανισμο, παυσαν νά πειλον τόν ρθόδοξο λαό μας, πως καί λους τούς ρθοδόξους λαούς ... Θεωρ διαίτερα πίκαιρη τήν πανέκδοσι τς β' μελέτης περί παπισμο, μετά τήν κοινή συμφωνία ρθο­δόξων καί Ρωμαιοκαθολικν στό Balamand το Λιβάνου ... Σύμφωνα μέ τή δήλωσι ατή Ρωμαιοκαθολικισμός ναγνωρίζεται ς σότιμος κκλησία μέ τήν καθ' μς Μία, γία, ρθόδοξο Καθολική κκλησία το Χριστο, στή διδασκαλία, στήν πίστι, στά μυστήρια, στήν ποστολική διαδοχή».

 

φ' σον μιλομε περί τς συμφωνίας το Balamand, ξίζει νά πομε χάριν τς στορίας τι τό κείμενο-πιστολή πού πέστειλε ερά Κοινότης το γίου ρους πρός τό Οκουμενικό Πατριαρχεο κατά τς παραδέκτου ατς συμφωνίας ταν γέννημα τς θεολογικς γραφίδος το μακαριστο Γέροντος.

 

Μετά τήν προαναφερθεσα κκλησιολογική ξίσωσι ρθοδόξου κκλη­σί­ας καί Ρωμαιοκαθολικισμο (1993), πού στήν πραγματικότητα συνιστ κπτωσι πό τήν ρθόδοξο Πίστι, καί τό ναυάγιο τν συζητήσεων γιά τήν πίλυσι το κανθώδους προβλήματος τς Ονίας (2000), τό σύστημα τν θεολογικν διαλόγων φερε στήν τζέντα τν θεολογικν συζητήσεων τό πρόβλημα το Πρωτείου το Πάπα. Γέροντας λαβε πίσης σαφ θέσι γιά τό Κείμενο τς Ραβέννας (2007), μέ τό ποο Πάπας τείνει νά ναγνωρισθ κανονικός πίσκοπος τς (ρθοδοξούσης, βάσει Κειμένου Balamand) κκλησί­ας τς Ρώμης μέ τά προνόμια πού το ξασφαλίζει δθεν πρωτοκαθεδρία του κατά τήν πρώτη χιλιετία στίς Οκουμενικές συνόδους, τό ποο μεθερμη­νευόμενο σημαίνει τό γνωστό παπικό πρωτεο παγκοσμίου δικαιοδοσίας. θέσις το Γέροντος συμπυκνώνεται στό πόσπασμα πού παραθέτω: « συμ­φω­νία τς Ραβέννας περί συνοδικότητος καί αθεντίας δέν πληρο τά ρθό­δοξα κκλησιολογικά κριτή­ρια, στε νά ποτελέσ σφαλ βάσιν περαιτέρω συζητήσεως περί το παπι­κο πρωτείου. ν τούτοις, ν κολουθήσ συζή­τησις περί το πς ρμη­νεύ­θη­κε τό παπικό Πρω­τεο κατά τήν δευτέρα χιλιετία καί πό τίς Α' καί Β' Βατι­κά­νει­ες Συνόδους, α­τή φείλει νά γίν κ μέρους τν ρθοδόξων ντι­προσ­ώ­πων μέ γνώμονα τήν ρθοδοξία τν γίων Πατέρων καί χι τήν συμβιβαστική νο­ο­τροπία τν και­ρν τήν γεμονική διά­θεσι το Βατικανο. ναγνώρισις κάποιου πό τά νωτέρω ‘‘προνόμια'' το Πάπα συμφωνία σέ κάποιο πα­ρό­μοιο, πού ντίκειται στήν ρθόδοξο κκλησιολογία, ναμφί­βο­λα σημαί­νει ο­νιτική νωσι, μέ τήν ποία δέν θά συμφωνήσουμε».

 

12.  λλη μεγάλη παραφυάς το δυτικο Χριστιανισμο, Προτε­σταντισμός, σύρει πίσω ατο τούς ρθοδόξους θεολόγους πού πιστεύουν τι ρθόδοξος κκλησιολογία μέ τήν ποκλειστικότητά της (exclusiveness) δέν συμβάλλει στήν νότητα τν Χριστιανν. τσι μέ ποικίλους τρόπους μεθοδεύεται περίφημη «νότης ν τ ποικιλομορφί» (unity in diversity), ποκύημα καί ατό τς προτεσταντικς περιεκτικς κκλησιολογίας (comprehen­siveness), κατά τήν ποία λες ο χριστιανικές παραφυάδες (ρα, κατ' ατήν, καί ο ρθόδοξες κκλησίες), κατέχουν μέρος τς ποκαλυφθεί­σης ληθείας το Χριστο καί φείλουν νά τό συνεισφέρουν στό κοινό ραμα τς νότητος ν τ ποικιλομορφί.

 

Γέροντας, πέραν τν πολλν κατά καιρούς ρθρων του κατά τς προτεσταντικς ατς νοοτροπίας, χει δώσει τήν θεολογική του πάντησι στούς ρθοδόξους ποστηρικτάς κολούθους της καί μέ τό πολυσέλιδο πόμνημα τς πί τν Δογματικν εροκοινοτικς πιτροπς το γίου ­ρους, το ποίου ταν κύριος συντάκτης. Σέ ατό τό πόμνημνα συμπε­ραίνει καταληκτικς: «Ο ρθόδοξοι δέν κερδίζουμε τίποτε πό τήν συμμετο­χή μας στό Π.Σ.Ε. ντίθετα, ποκομίζουμε ζημία καί φθορά. ποστολή μας, νά κηρύξουμε τό μήνυμα τς ρθοδοξίας πρός τούς τεροδόξους, δέν εο­δώνεται, πειδή ο Προτεστάντες στό Π.Σ.Ε. δέν προσανατολίζονται πρός ποδοχή τς ρθοδοξίας λλά πρός συνύπαρξι μαζί της στό πιδιωκόμενο μόρφωμα τν πλήρως λληλοαναγνωριζομένων κκλησι­ν. προσανατολι­σμός τους ατός εναι σύμφωνος μέ τήν κκλησιο­λογία τους. Ο ρθόδοξοι μως δέν μπορομε νά συμμετέχουμε σέ να ργανισμό (τό Π.Σ.Ε.), το ποίου σύστασις, δομή καί λειτουργία βασίζονται στήν προτεσταντική κκλησιολογία, χωρίς συμμετοχή μας νά σημαίν παραίτησι πό τήν κκλησιολογία μας» (σελ. 52). 

 

13.  καταλυτικός ρόλος τς θεολογικς παρεμβάσεως το Γέροντος φάνηκε σαφέστερα πό κάθε λλη περίπτωσι στήν κατάληξι πού εχε θεο­λογικός διάλογος μεταξύ ρθοδόξων καί ντιχαλκηδονίων. Μετά πό πολύ καλή μελέτη λων τν φάσεων το θεολογικο ατο διαλόγου καί τν δεδο­μένων πού προέκυψαν πό ατόν, π. Γεώργιος συνεπέρανε τι πιχει­ρηθεσα νωσις ρθοδόξων καί ντιχαλκηδονίων δέν εναι νότης πού βασί­ζεται στήν ρθόδοξο Χριστολογία, λλά στόν χριστολογικό συμβιβασμό πού κφράζουν ο λεγόμενες Κοινές Δηλώσεις τν τν 1989 καί 1990. διάλογος ατός, παρότι πό ρισμένους θεολόγους καί ρισμένες ρθόδοξες κκλησίες θεωρήθηκε λοκληρωμένος, στε προετάθη κοινό συλλείτουργο στήν Κων/πολι καί στήν λεξάνδρεια, γιά τόν Γέροντα δέν λοκληρώθηκε κόμη λλά φείλει νά παναληφθ πό ρθόδοξες πλέον προϋποθέσεις, ο ποες θά ξασφαλίσουν νότητα πί τ βάσει τς ρθοδόξου Χριστολογίας. κδο­σις τς ερς Κοινότητος το γίου ρους πό τόν τίτλο «Παρατηρήσεις περί το Θεολογικο Διαλόγου ρθοδόξων καί ντιχαλκηδονίων» (1996), κδο­σις τς ερς Μονς σίου Γρηγορίου μέ τίτλο «Εναι ο ντιχαλκηδόνιοι ρ­θόδοξοι;» (1995), καί μερικά κόμη μεταγενέστερα ρθρα καί βιβλία, πως « ‘‘δεολογική'' ρθοδοξία τν ντιχαλκηδονίων» (2005), πρξαν καρπός τς θεολογικς προσφορς το Γέροντος σέ ατόν τόν τομέα το νδο-ορθοδόξου διαλόγου περί τς δθεν ρθοδοξίας τν ντιχαλκηδονίων.

 

14. Τό θεολογικό νδιαφέρον το Γέροντα γιά τήν προβληματική ξέλιξι το λεγομένου διαθρησκειακο διαλόγου κδηλώθηκε μέ τήν κατά και­ρούς συγγραφή σχετικν ρθρων καί μέ τίς κατάλληλες ναφορές σέ μιλίες του. Καρπός τς μερίμνης του γιά τήν νημέρωσι το πληρώματος τς κκλη­σίας περί τν συγκρητιστικν κατευθύνσεων το διαθρησκειακο διαλόγου ταν καί συγγραφή καί κδοσις τ πιστασί του νός μικρο τευχιδίου μέ τίτλο «ρθοδοξία καί σλάμ» (2000), στό ποο παρατηρεται τι « δός το διαθρησκειακο συγκρητισμο ποτελε κίνδυνο ψυχικς πωλείας γιά τούς στηρίκτους πού θά παρασυρθον μέσ τν προγραμματιζομένων ‘‘κπαι­δευτικν προγραμμάτων'' σέ ζωή λλοτριωμένη πό τήν ρθόδοξο πνευμα­τική ζωή» (σελ. 43). Ατή παρατήρησις προφητικά παραπέμπει στά πρόσ­φατα πιλοτικά προγράμματα το πουργείου Παιδείας γιά τήν διδασκαλία τν Θρησκευτικν στό Δημοτικό καί τό Γυμνάσιο, τά ποα μακαριστός Γέρον­τας σέ ρθρο του χαρακτήρισε μέ ξες τόνους ς «δηγό πρός τήν πανθρη­σκεία». Τήν ρηξικέλυθη ατή θέσι νέπτυξε σέ εσήγησί του πού ναγνώ­σθηκε στό Πανελλήνιο πιστημονικό Συνέδριο μέ θέμα «Τό μάθημα τν Θρη­σκευτικν (Προβληματισμοί - πισημάνσεις - Προτάσεις)» στήν Θεσσαλονίκη τό τος 2013.

 

15. φησα τελευταες μερικές ναφορές στήν θεολογική μαρτυρία το Γέροντος σέ θέματα πού φορον τό θος το ρθοδόξου λαο μας. λλοτε δειλά καί λλοτε νερυθρίαστα, νατρέπεται τό εαγγελικό θος καί εσάγον­ται στήν ζωή το λαο νόθες διδασκαλίες καί πρακτικές. σάκις κδηλώνον­ταν τέτοια κρούσματα, Γέροντας δέν μενε δρανής λλά λάμβανε θέσι. κόμη καί ταν λόγος του πευθύνετο σέ μή κκλησιαστικά πρόσωπα, δέν χανε τήν θεολογική του σημασία καί τήν κκλησιαστική του διάστασι.

 

Πρώτη μνημονεύω τήν πιστολή διαμαρτυρίας το Γέροντος Γεωργίου, ς Καθηγουμένου τς Μονς Γρηγορίου, πρός τόν Δήμαρχο Θεσσαλονίκης τό 1986, ταν τό Δημοτικό συμβούλιο τς πόλεως πεφάσισε «τήν κδοση ψηφίσματος πρός τήν Κυβέρνηση γιά τή γρήγορη κατάθεση καί ψήφιση το νομοσχεδίου γιά τή νομιμοποίηση τν μβλώσεων». πιστολή ατή εναι να κειμήλιο. Δημοσιεύθηκε στό περιοδικό «Σύναξη» (τεχ. 18, 1986). Τήν χαρακτηρίζει λεπτότης, εγένεια, πληρότης πιχειρημάτων, ποφασιστικότης. Λέγει Γέροντας: « νομιμοποίησις τν μβλώσεων σημαίνει πιβράβευσι το γωισμο καί χι τς λευθερίας ... Εμαι ληθινά λεύθερος χι ταν κάνω ,τι γωισμός καί φιλαυτία μου παιτον, λλά ταν κάνω ,τι γάπη πιβάλλει». Καί καταλήγει: «Τολμ νά σς παρακαλέσω νά πανεξετά­σετε καί ναθεωρήσετε, μέ τό δημοτικό σας συμβούλιο, τό διάβημά σας ατό καί νά κάνετε κάτι ντάξιο πρός τήν χριστιανική σας συνείδησι».

συμβολή το Γέροντος στόν γνα κατά τς δημεύσεως τς μονα­στηριακς περιουσίας πό τήν Πολιτεία τό 1987 εχε τόν χαρακτρα θνεγερ­τικο σαλπίσματος. Σέ ρθρο του πού δημοσιεύθηκε στήν φημερίδα «Μα­κεδονία» (25-12-1987) μέ τίτλο «Χριστούγεννα καί διωγμός τς πίστης» γραφε: «χοντας βαθειά συνείδησι, πως καί μεγάλη πλειονότης τν λ­λή­νων, τς σημασίας τν μοναστηριν μας γιά τήν πίστι μας καί τό θνος μας, θεωρ τό μέτρο ατό ς θνική συμφορά καί ψώνω ορανομήκη φωνή διαμαρτυρίας... πενθυμίζουμε τι περάνω κάθε προσκαίρου νθρωπίνης δεολογίας, ξουσίας καί κόμματος εναι αωνία ρθόδοξος χριστιανική μας πίστις, πού σώζει τόν νθρωπο, τό θνος καί εναι μοναδική νοποιός περ­κομματική γιά τόν πανταχο λληνισμό δύναμις. Γιά τήν πίστι ατή μονα­χισμός, κλρος καί λαός θά γωνισθομε καί ν χρειασθ θά θυσιασθομε».

 

προβολή τς βλασφήμου ταινίας τν Σκορτσέζε-Καζαντζάκη « τε­λευ­ταος πειρασμός» εχε κινητοποιήσει λο τόν εσεβ λαό. Σέ ατή τήν κινητοποίησι εχε μετάσχει καί σύσσωμη ερά Κοινότης το γίου ρους μαζί μέ πολλούς μοναχούς, μεταξύ τν ποίων καί μακαριστός γιος Γέρον­τας Πασιος. Στήν σύναξι διαμαρτυρίας Γέροντας Γεώργιος ξεφώνησε μιλία πρός τόν συγκεντρωμένο πιστό λαό, στήν ποία μεταξύ λλων εχε επε: « δρυτής τς κκλησίας τς λλάδος καί τς Θεσσαλονίκης μέγας Παλος βρον­τοφωνε: λληνες ρθόδοξοι Χριστιανοί, ‘‘τ λευθερί, Χριστός μς λευθέρωσε, στήκετε καί μή ζυγ δουλείας πάλιν νέχεσθε''. λευθερία το Καζαντζάκη καί το Σκορτσέζε εναι ψευδοελευθερία. Γι' ατό καί ο Καζαντζά­κης καί Σκορτσέζε δέν εναι προφτες, εναι ψευδοπροφτες. Χρησιμοποιον τήν τέχνη, γιά νά διαστρεβλώσουν τήν λήθεια καί χι γιά νά φανερώσουν τήν λήθεια... Δέν κινδυνεύει πό τίς πιθέσεις ατές παθής Θεός, λλά νθρωπος πού, ταν χάση τόν Θεάνθρωπο, χάνει τήν δυνατότητα νά γίνη ληθινός νθρωπος, νά πελευθερωθ πό κάθε δουλεία, νά συμμερισθ τήν νάστασι καί τήν αώνιο ζωή το Χριστο καί νά ψωθ στήν κατά χάριν θέωσι... μες ρθόδοξος λαός δέν νεχόμεθα νά μπαίζεται Κύριος καί Θεός μας. Τήν προσβολή κατά το Κυρίου μας ασθανόμεθα ς προσβολή καί κατά το δικο μας προσώπου. Προσβάλλεται ,τι ερώτερο χουμε στήν ζωή μας. παιτομε πό τούς θέους καί τήν Κυβέρνησι νά σεβασθ ατό πού πιστεύουμε... Καιρός μολογίας, μαρτυρίας, σως καί μαρτυρίου. Κανείς ς μή δειλιάση γιά ποιαδήποτε σκοπιμότητα».

 

πό τά τρία ντιπροσωπευτικά ατά παραδείγματα συμπεραίνεται τι Γέροντας ντιπαρατάχθηκε μέ σθένος καί ποφασιστικότητα σέ φανερές καί πουλες πιβουλές κατά τς κκλησίας καί τς ρθοδόξου Πίστεως. Ο θεο­λογικές, ποιμαντικές καί μολογιακές του παρεμβάσεις σέ σειρά προβλη­μάτων πού θιγαν τήν τιμή καί τήν ατοσυνειδησία τς κκλησίας, τόν νέ­δειξαν προφητικό νάστημα, δηγητική προσωπικότητα, σεβαστό, ν καί μή ποδε­κτό, κόμη καί πό κείνους, τούς ποίους λεγχε. Σέ πολλές περιπτώσεις πέμεινε βρεις, λοιδορίες, χλευασμούς, πειλές καί νυπόφορες πιέσεις πό τούς χθρούς τς κκλησίας, πού δέν νέχονταν μπόδια στό καταστρεπτικό ργο τους. 

 

16. Ο θεολογικοί γνες δέν στέρησαν τόν Γέροντα πό τήν λατρεία το Θεο καί τό βαθύτατο σέβας πρός τήν Θεοτόκο καί τούς γίους. Θά κλείσω τήν μακρά λλά λπίζω νδιαφέρουσα εσήγησι μέ να μικρό πόσπασμα πό να θεομητορικό μνο το Γέροντα, ποος περιλαμβάνει εκοσιπέντε στροφές πού ρχίζουν μέ τό «ξιόν στιν» καί ναφέρονται στά γεγονότα τς πιγείου ζως τς Κυρίας Θεοτόκου καί σέ θέματα, γιά τά ποα καρδιά το Γέροντα θελε νά τήν μνήσ. Τόν μνο ατό, πού γραψε καί δημοσίευσε πρός δόξαν Της στό περιοδικό « σιος Γρηγόριος» τό τος 1988, κατακλείει μέ τά ξς συγκινη­τι­κά καί πίκαιρα: 

 

«ξιόν στιν...

γιατί καί τήν δική μου μαρτωλή ψυχή παρηγορες καί Σύ εσαι λπίδα μου γιά τήν παροσα καί τήν μέλλουσα ζωή, τήν πολογία μου στό Βμα το Υο Σου, καί στήν μητρική Σου προστασία μετά Θεόν ναθέτω τούς δελφούς μου καί τά προσφιλ μου πρόσωπα τώρα καί μετά τήν ξοδό μου πό τόν κόσμο ατό.

 

«ξιόν στιν» καί πάλι καί πολλές φορές.

 

ξιόν στιν μακαρίζειν Σε τήν Θεοτόκον.

 

Χαρε περευλογημένη Κυρία Θεοτόκε.

 

Χαρε το Χριστο καί δική μας Μητέρα.

 

Χαρε Προστάτις καί φορε τς κκλησίας καί το γίου ρους Σου.

 

Χαρε Μυριώνυμε Παρθένε, ξιόν στιν, Πορτατισσα, Γοργοϋπήκοε, δη­γή­τρια, Γαλακτοτροφοσα, Γερόντισσα, Οκονόμισσα, Μυροβλύτισσα, Γλυκο­φιλοσα, Παραμυθία, πακούουσα, Φοβερά Προστασία.

 

Χαρε Νύμφη νύμφευτε.

 

Χαρε καί δέχου καί τούς δικούς μου πτωχούς λόγους σάν βρεφικά ψελλίσματα γάπης καί λατρείας σέ Σένα καί τόν Μονογεν Σου Υόν.

 

 

λάχιστος Μοναχός

τς ερς Μονς το σίου Γρηγορίου».

 

Σς εχαριστ, καί εχομαι νσος τν Κυθήρων νά χ τήν ελογία το μακαριστο Γέροντος Γεωργίου, ποος εχε κ πατρός κυθηραϊκή καταγωγή καί στήν ποία συχνά νεφέρετο. Νά χουμε λοι τήν εχή του!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Κυθήρων)