Τη α΄ του μηνός Σεπτεμβρίου: Αρχή της Ινδίκτου, ήτοι του νέου εκκλησιαστικού έτους

 

 

Τι σημαίνει Ινδικτιών

 

κκλησία το Χριστο ορτάζει σήμερα τήν ρχή τς νδικτινοςπό τή λατινική λέξη «indictio», ποία σημαίνει ρισμός – δηλαδή τήν ναρξη το κκλησιαστικο τους. ρος προλθε πό τήν συνήθεια τν Ρωμαίων ατοκρατόρων νά ρίζουν διά θεσπίσματος γιά διάστημα δεκαπέντε χρόνων τό ποσό το τήσιου φόρου, πού εσέπρατταν ατή τήν ποχή γιά τή συντήρηση το στρα­το. Κατ’ πέκτασιν καθιερώθηκε νά νομάζονται νδικτινες καί ο δεκαπενταετες ατοί κύκλοι πού ρχισαν πί Καίσαρος Αγού­στου, τρία χρόνια πρίν πό τή γέννηση το Χριστο.

 

Γιατί ο Σεπτέμβριος θεωρείται αρχή του Εκκλησιαστικού έτους.

 

πειδή Σεπτέμβριος εναι ποχή συγκομιδς καρπν καί προετοιμασίας γιά τό νέο κύκλο βλαστήσεως, ταίριαζε νά ορτά­ζουν ο χριστιανοί τήν ρχή τς γεωργικς περιόδου ποδίδοντας εχαριστίες στόν Θεό γιά τήν ενοιά του πρός τήν κτίση. Εναι ατό πού δη καναν ο ουδαοι σύμφωνα μέ τίς ντολές το Μω­σαϊκο νόμου· τήν πρώτη δηλαδή μέρα το βδόμου ουδαϊκο μηνός, ρχές Σεπτεμβρίου, τελοσαν τήν ορτή τς Νεομηνίας τν Σαλπίγγων, κατά τήν ποία σχόλαζαν πό κάθε ργασία, γιά νά προσφέρουν θυσίες λοκαυτωμάτων «ες σμήν εωδίας Κυρί» (Λευιτ. 23,18).

 

Χριστός, Υός καί Λόγος το Θεο, δημιουργός το χρόνου καί το σύμπαντος, προάναρχος Βασιλεύς τν αώνων, ποος σαρκώθη, γιά νά ποκαταλλάξει τά πάντα ες αυτόν καί νά συναγάγει ουδαίους καί θνικούς σέ μία κκλησία, θελε νά νακαφαλαιώσει ν αυτ τόν ασθητό κόσμο καί τό γραπτό Νόμο. τσι, ατή τήν μέρα πού φύση τοιμάζεται νά διατρέξει να νέο κύκλο ποχν, ορτάζουμε τό γεγονός, κατά τό ποο Κύριος μν ησος Χριστός εσλθε στή Συναγωγή καί νοίγο­ντας τό βιβλίο το σαΐου νέγνωσε τό χωρίο, που Προφήτης μιλε πνόματος το Σωτρος: «Πνεμα Κυρίου πμέ, ο ενε­κεν χρισέ με, εαγγελίσασθαι πτωχος πέσταλκέ με (…), κηρξαι νιαυτόν Κυρίου δεκτόν» (Λουκ. 4,18).

 

λες ο κκλησίες, συναθροισμένες «πί τό ατό», ναπέ­μπουν σήμερα δοξολογία πρός τόν να τρισυπόστατο Θεό, πο­ος διαμένει στήν αώνια μακαριότητα, διακρατε τά πάντα στή ζωή καί στέλνει φθονες τίς ελογίες του κάθε ποχή στά κτίσματά του. διος Χριστός νοίγει τίς θύρες το νέου τους καί μς προσκαλε νά τόν κολουθήσουμε, γιά νά γίνουμε μέτοχοι τς αωνιότητός του.

 

 

*  *  *Συναξάριο της α΄Σεπτεμβρίου.

 

T ατ μέρ μνήμη το σίου πατρός μν ΣΥΜΕΩΝ το ΣΤΥΛΙΤΟΥ το ν τ Μάνδρ, το πιλεγομένου ΠΑΛΑΙΟΥ.

*  *  *

Mνήμη τς σίας MΑΡΘΑΣ, μητρός το σίου Συμεών το Στυλίτου.

*  *  *

Mνήμη το δικαίου IΗΣΟΥ το NΑΥΗ.

*  *  *

Mνήμη τν γίων μαρτύρων καί αταδέλφων ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑΣ, EΥΟΔΟΥ, KΑΛΛΙΣΤΗΣ καί EΡΜΟΓΕΝΟΥΣ, ξίφει τελειωθέντων.

*  *  *

Mνήμη τς σίας EΥΑΝΘΙΑΣ, ν ερήν τελειωθήσης.

*  *  *

Mνήμη το σίου πατρός μν MΕΛΕΤΙΟΥ το νέου, το ν τ ρει το ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ σκήσαντος καί ν ερήν τελειωθέντος.

*  *  *

Mνήμη το γίου νεομάρτυρος AΓΓΕΛΗ, το ν Kωνσταντι­νουπόλει μαρτυρήσαντος κατά τόαχπ΄ (1680) τος, ξίφει τελειωθέντος.

*  *  *

 

Μνήμη τν γίων ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ καί ΑΜΜΟΥΝ το διακόνου καί διδασκάλου ατν.

 

Ο γιες ατές γυνακες ζησαν τήν ποχή το βασιλέως Λικινίου (307-324) στήν δριανούπολη τς Θράκης. γεμών τς περιοχς Βάβδος τίς συνέλαβε ς χριστιανές καί τίς προέτρεπε νά προσκυνήσουν τά εδωλα. Κελσίνα, μία ξ ατν καί πρώτη τς πόλεως, μετά τή θαρραλέα μολογία τς πίστεώς της τίς σύναξε λες στήν οκία της μαζί μέ τόν διδάσκαλό τους, διάκονο γιο μμούν, γιά νά νισχυθον πρός τό μαρτύριο. μμούν πρε τό χαρτί μέ τά νόματά τους καί τά διάβασε δυνατά να-να. στερα επε: «γωνισθτε πέρ το Χριστο διά το μαρτυρίου, διότι τσι θά καθίσει καί Δεσπότης Χριστός στήν πύλη τς ορανίου βασιλείας καί θά σς προσκαλε μία-μία κατ’ νομα, γιά νά σς ποδώσει τόν στέφανο τς αωνίου ζως».

 

ταν καί πάλι τίς νέκρινε γεμών, μολόγησαν λες σταθερά τήν πίστη τους. Μέ τήν προσευχή τους συνέτριψαν τά εδωλα καί ερεύς τν εδώλων νυψώθηκε στόν έρα, μέχρις του, βασα­νι­ζόμενος πό πύρινους γγέλους, πεσε νεκρός στή γ. Τότε Βάβ­δος πρόσταξε νά κρεμάσουν τόν γιο μμούν, νά το ξύσουν τίς πλευρές, νά καύσουν τίς πληγές του μέ ναμμένες λαμπάδες καί νά το φορέσουν στήν κεφαλή χάλκινη πυρακτωμένη περικεφα­λαία.

 

πειδή γιος διαφυλάχθηκε βλαβής πό τά μαρτύρια, δη­γήθηκε μαζί μέ τίς μαθήτριές του πό τή Βερόη (σημερ. Στάρα Ζαγορά τς Βουλγαρίας) στήν ράκλεια, στόν βασιλέα Λικίνιο. Καθ’ δόν μφανίσθηκε Κύριος καί τούς νεθάρρυνε. Φθάνοντας στήν πόλη πγαν στόν τόπο, που εχαν κατατεθε τά τίμια λείψανα τς γίας μάρτυρος Γλυκερίας. ν διανυκτέρευαν κε προσευχόμενες, παρουσιάσθηκε γία λέγοντας: «Καλς λθατε, γιες δο­λες το Θεο! Πρό πολλο περίμενα τήν λαμπρή ν Χρι­στ συνοδία σας, γιά νά χορεύσωμε στεφανωμένες λες μαζί μέ τούς γίους γ­γέλους στήν βασιλεία το Χριστο, τόν ποο μέχρις αματος μο­λογήσαμε».

 

Στήν ράκλεια τούς ρριξαν στά θηρία. Ο γιες γυνακες μαζί μέ τόν διδάσκαλό τους προσηύχοντο ρθιες μέ ψωμένα τά χέρια, τά δέ θηρία κατελήφθησαν πό πνο καί δέν τούς γγισαν. Τήν ρα πού ο στρατιτες ναβαν φωτιά γιά νά τίς ρίξουν μέσα, προφήτευσαν στόν σεβ Λικίνιο τήν πικράτηση το Μεγάλου Κων­σταντίνου, τή νίκη το χριστιανισμο καί τήν κατάργηση τς εδω­λολατρίας. Κατόπιν σφραγίσθηκαν μέ τό σημεο το σταυρο καί δέκα πό ατές πήδησαν γαλλόμενες μέσα στίς φλόγες ­μνντας τόν Θεό, ποος δρόσισε τό πρ. τσι, ατές μέν τε­λειώ­θησαν ν ερήν στήν πυρά, κτώ δέ ποκεφαλίσθησαν μαζί μέ τόν διδάσκαλό τους μμούν. πό τίς πόλοιπες ο δήμιοι λλες κατέσφαξαν καί σέ λλες βαλαν στό στόμα πυρακτωμένα σίδερα.

 

Τά νόματά τους χουν διασωθε στό ρχαο Μαρτύριόν τους (Bibliotheca Hagiographica Graeca 2280-2281) καί εναι: Λαυρεντία διά­κονος, Κελσίνα, Θεοκτίστη ( Θεόκλεια), Δωροθέα, Ετυχιανή, Θέκλα, ρισταινέτη, Φιλαδέλφη, Μαρία, Βερονίκη, Ελαλία ( Ε­θυ­μία), Λαμπροτάτη, Εφημία, Θεοδώρα, Θεοδότη, Τετεσία, κυλί­να, Θεοδούλη, πλοδώρα, Λαμπαδία, Προκοπία, Παλα, ουλιάνα, μπλι­ανή, Περσίς, Πολυνίκη, Μαύρα, Γρηγορία, Κυρία ( Κυριαίνη), Βάσσα, Καλλινίκη, Βαρβάρα, Κυριακή, γαθονίκη, ούστα, Ε­ρή­νη, Ματρνα ( γαθονίκη), Τιμοθέα, Τατιανή, ννα ( νθο­σα).

 

στόσο, στήν σματική κολουθία καί σέ νεότερους Συναξαριστές παντον τά ξς νόματα: δαμαντίνη, θην, κριβή, ντιγόνη, ριβοία, σπασία, φροδίτη, Διόνη, Δωδώνη, λπινίκη, ρα­σμία, ρατώ, ρμηνεία, Ετέρπη, Θάλεια, Θεανώ, Θε­ανόη, Θε­όνυμφη, Θεοφάνη, Καλλιρρόη, Καλλίστη, Κλειώ, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλλία, Λάμπρω, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχω, Ο­ρανία, Πανδώρα, Πηνελόπη, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαπ­­φώ, Τερψιχόρη, Τρωάς, Χάϊδω καί Χαρίκλεια (βλ. Πρωτ. Κων/νου Πλατανιτου, Εορ­τολόγιον τς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, πο­στολική Διακονία, κδ. Δ΄, 1997, σελ. 23 ποσ.).

 

 

[Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου (ερομονάχου), Νέος Συναξαριστής τς ρθοδόξου κκλησίας, τόμ. A΄ Σεπτέμβριος (ρμύλια: . Κοιν. Εαγγ. Θεοτόκου, 2007), 1-3, 11-13].

 

 

 

 

(Πηγή ηλ. κειμένου: fdathanasiou.wordpress.com)