ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ;»

 

1. κκλησιαστική παράδοσις, πού εναι κατά τόν π. ουστνο Πόποβιτς «τό παραδίδειν διά μέσου τν αώνων καί τν γενεν ατόν τοτον τόν Κύριον ησον Χριστόν, μετά πασν τν θείων ληθειν καί τν ντολν, τν χαρίτων (τν μυστηρίων) καί τν ρετν Ατο, ς ζντα Θεόν καί Σωτρα, ν τ κκλησί καί ς κκλησίαν...» εναι γγραφος καί γραφος καί χει καί κατά τά δύο μέρη της τήν «ατήν σχύν πρός τήν εσέβειαν» κατά τόν Μ. Βασίλειον. Περιλαμβάνει τή διαχρονική συνείδηση καί τήν μπειρία τς Καθόλου κκλησίας.

 

2. Ατήν τήν ν γί Πνεύματι μπειρία καί παράδοση καταγράφουν, ποτυπώνουν καί καθιστον συγκεκριμένη στή ζωή τς κκλησίας πρτα ο γιοι πόστολοι καί πειτα ο γιοι Πατέρες ετε καστος μέσα στά πλαίσια τς ποιμαντικς του εθύνης καί πολλοί ξ ατν μαζί σέ Τοπικές καί Οκουμενικές Συνόδους διά τν θείων καί ερν Κανόνων.

 

3. Δι’ ατν ρυθμίζεται μέ σφάλεια λη ζωή τς κκλησίας. Ατοί ο εροί Κανόνες ποτελον τή βάση καί τό γνώμονα γιά τήν τοπική, ποιοτική καί ποσοτική πέκταση τς Παραδόσεως, ποία καίτοι παραμένει προφορική, κολουθε τό πνεμα τν κανόνων γιά νά ρυθμίσ λειτουργικά, ποιμαντικά καί σκητικά ζητήματα πού ποβλέπουν σέ μείζονα προκοπή τν πιστν.

 

4. Μερικ π τ θέματα, στ ποα διαφαίνεται σχέση τν ερν Κανόνων μ τν ερ Παράδοση, εναι πίκληση τς ερς Παραδόσεως στος διους τος ερος Κανόνες, κύρωση π τος ερος Κανόνες διαφόρων παραδόσεων κα θίμων ς κκλησιαστικν κα κατάργηση λλων, ς κακν συνηθειν.

 

5. προσπάθεια θετήσεως τν ερν Κανόνων διά τς καταργήσεως ρισμένων ξ ατν, διά τς τροποποιήσεώς τους διά τς εσαγωγς νέων κανόνων κ μέρους συλλογικν -ποτίθεται- συνοδικν ργάνων μαρτυρε γνοια καταφρόνηση το θεοπνεύστου χαρακτρος τους, περιφρόνηση τς ζώσης ερς Παραδόσεως δηλ. τς μπειρίας τς Καθολικς κκλησίας πού πόκειται στή θέσπιση τν ερν Κανόνων.

 

6. Τό ζήτημα τς σχύος τν ερν Κανόνων εναι πρώτιστα ρμηνευτικό. άν καταλήξουμε στήν ρθή μέθοδο ρμηνείας, θά ποδεχτομε καί τήν αώνια σχύ τους, διότι θά χουμε τήν ρθή ντίληψη γιά τή φύση τν νοημάτων τους, πού δέν εναι μόνο δικανικά, θικά λογικοφιλοσοφικά, λλά κυρίως πνευματικά. Ο πιστημονικές μέθοδοι ρμηνείας, ς προερχόμενες πό τό δυτικό ομανιστικό πρόταγμα πολιτισμο, δέν παρκον γιά ξαγωγή σφαλν συμπερασμάτων γιά τά νοήματα τν ερν Κανόνων, λλά πολυτοποιούμενες δηγον μλλον στήν παρανόηση ατν.

 

7. Ο ροι το Κανονικο Δικαίου πηγάζουν πό τή νηπτική θεολογία· μάλιστα πολλοί εροί Κανόνες ποτελον ατούσια νηπτικά κείμενα. άν ρμηνευτική στραφε στή νηπτική θεολογία, θά ντιληφθε τι τά νοούμενα εναι διαχρονικά, διότι φορον σέ καταστάσεις τς ψυχς (πάθη), πού δέν κλείπουν σέ καμμία ποχή. Μέ τόν τρόπο ατό ναιρεται καί σοφιστεία πού ποδέχεται μέν τή θεοπνευστία τν ερν Κανόνων (κρος), χι μως τήν σχύ τους· πίσης καταδεικνύεται πλάνη τν παπιστν, πού μέ βάση τήν νωτέρω κακοδοξία συνέταξαν τόν Κώδικα Κανονικο Δικαίου (codex iuris canonici), μέ τόν ποο γίνεται πόπειρα νά καταργηθε σχύς τν ερν Κανόνων καί νά συστηθον ο διατάξεις ατο το Κώδικα ς σχον κανονικό δίκαιο π τ βάσει τς αρέσεως το λαθήτου το Πάπα.

 

8. διαχρονικότητα τς νηπτικς θεολογίας καταδεικνύεται πό τό γεγονός τς διδασκαλίας της καί πό συγχρόνους γίους τς ρθοδόξου κκλησίας, πως το γίου Γέροντος Παϊσίου το γιορείτου.

 

9. Τήν αθεντικότερη κωδικοποίηση τν ερν Κανόνων ποτελε τό ερό Πηδάλιο το γίου Νικοδήμου το γιορείτου πού εναι να βιβλίο θεόπνευστο, πιστημονικό, πρωτότυπο, κκλησιολογικό. Εναι τρόπον τινά τό Σύνταγμα τς ρθοδόξου κκλησίας. Τό Πηδάλιο α) λαμβάνοντας πψιν τή δομή καί φύση τς κκλησίας ρυθμίζει τή διοίκηση καί τό Συνοδικό της πολίτευμα, καί β) ποσκοπώντας στήν προσωπική μας ν Χριστ προκοπή καί τελείωση χαράσσει τό πλαίσιο καί δίδει κατευθύνσεις καί θεραπευτικά μέσα γιά τήν κάθαρση πό τά πάθη μας.

 

10. παραίτητα γιά τήν ρθή κατανόηση το ερο Πηδαλίου εναι τό κείμενο, ρμηνεία, συμφωνία καί τά σχόλια το γίου Νικοδήμου το γιορείτου. Τό ν λόγ ργο χει μεταφραστε στά γγλικά, ραβικά, Συριακά, Αθιοπικά, Λατινικά, ταλικά, Σλαβωνικά.

 

11. άν μπιστευόμαστε τό ερό Πηδάλιο, δέν θά παρασυρόμαστε σέ ντικανονικές, ντορθόδοξες νέργειες πως οκουμενιστική συνάντηση τς Κύπρου. κε τοιμαζόμενη ναγνώριση το Παπικο Πρωτείου θά εχε, ν δέν μεσολαβοσαν ο ντιδράσεις τν ρθοδόξων, λέθρια ποτελέσματα γιά τή ζωή τς κκλησίας.

 

12. Τό λληνικό Σύνταγμα προστατεύει τήν ερά Παράδοση μετά τν ερν Κανόνων καί τν γίων Γραφν. Μάλιστα σέ συγχορδία μέ τά προηγούμενα Συντάγματα, πιτάσσει στό ρθρο 3 νά τηρονται «παρασάλευτα» ο ποστολικοί καί Συνοδικοί Κανόνες καθώς καί ο ερές Παραδόσεις μας. τσι μς δείχνει τόν δρόμο καί τόν τρόπο πού μπορομε ς θνος νά ποκτήσουμε θική ατονομία, πραγματική λευθερία καί οσιαστική κοινωνική δικαιοσύνη, λλά καί τή μέθοδο μέ τήν ποία ς τομα καθένας θά βιώσουμε τήν ληθινή ν Χριστ ζωή.