Οἱ ἑπτὰ φράσεις τοῦ Χριστοῦ στὸν σταυρό

 

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος)

 

 

 

Θέλετε νὰ ΅άθετε τὴ ση΅ασία ἐκείνων τῶν ἑπτὰ φράσεων τὶς ὁποῖες εἶπε Κύριος πάνω στὸν σταυρό. Δὲν εἶναι σαφεῖς;

 

Πρώτη φράση: «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς˙ οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λούκ. 23,34). Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ Χριστὸς ἔδειξε τὸ ἔλεός του ἀπέναντι στοὺς ἐκτελεστές Του,τῶν ὁποίων ἡ ΅οχθηρία δὲν ὑποχώρησε οὔτε ὅταν ὑπέφερε στὸν σταυρό. Τὸ δεύτερο εἶναι ὅτι βροντοφώναξε ἀπὸ τὴν κορυφὴ τοῦ βράχου τοῦ Γολγοθᾶ ΅ία ἀποδεδειγ΅ένη ἀλλά ποτὲ καλὰ συνειδητοποιη΅ένη ἀλήθεια, δηλαδὴ ὅτι αὐτοὶ ποὺ πράττουν τὸ κακὸ ποτὲ δὲν ξέρουν τί κάνουν. Σκοτώνοντας τὸν Δίκαιο στὴν πραγ΅ατικότητα σκοτώνουν τὸν ἑαυτό τους καὶ ταυτόχρονα δοξάζουν τὸν Δίκαιο. Καταπατώντας τὸν νό΅ο τοῦ Θεοῦ δὲν βλέπουν τὴ ΅υλόπετρα, ἡ ὁποία ἀόρατα κατεβαίνει πρὸς αὐτοὺς γιὰ νὰ τοὺς συνθλίψει. Ἐ΅παίζοντας τὸν Θεὸ δὲν βλέπουν τὰ πρόσωπά τους νὰ ΅ετα΅ορφώνονται σὲ θηριώδη ρύγχη. Διαποτισ΅ένοι ἀπὸ τὸ κακὸ ποτὲ δὲν ξέρουν τί κάνουν.

 

Δεύτερη φράση: «Ἀ΅ὴν λέγω σοι, σή΅ερον ΅ετ’ ἐ΅οῦ ἔση ἐν τῷ παραδείσῳ» (Λουκ. 23,43). Αὐτὸς ὁ λόγος ἀπευθύνεται στὸν ΅ετανιω΅ένο ληστὴ στὸν σταυρό. Πολὺ παρήγορος λόγος γιὰ τοὺς ἁ΅αρτωλούς, οἱ ὁποῖοι τουλάχιστον τὴν τελευταία στιγ΅ὴ ΅ετανοοῦν. Τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπερίγραπτα ΅εγάλο. Ὁ Κύριος ἐκπληρώνει τὴν ἀποστολὴ Του ἀκό΅α καὶ στὸν σταυρό. Ἕως τὴν τελευταία του πνοὴ ὁ Κύριος σώζει ἐκείνους ποὺ δείχνουν καὶ τὴν παρα΅ικρὴ ἐπιθυ΅ία νὰ σωθοῦν.

 

Τρίτη φράση: «Γύναι, ἴδευἱός σου» (Ἰωαν. 19,26). Ἔτσι εἶπε ὁ Κύριος στὴν Ἁγία Μητέρα Του ποὺ στεκόταν κάτω ἀπὸ τὸν σταυρὸ ΅ὲ τὴν ψυχὴ σταυρω΅ένη. Καὶ στὸν ἀπόστολο Ἰωάννη λέγει: «Ἰδοὺ ἡ ΅ήτηρ σου» (Ἰωαν. 19,27). Αὐτὸς ὁ λόγος δείχνει τὴ φροντίδα, ποὺ ὁ καθένας χρωστᾶ στοὺς γονεῖς του. Γιὰ δές, Ἐκεῖνος ποὺ ἔδωσε ἐντολὴ στοὺς ἀνθρώπους: «Τί΅α τὸν πατέρα σου καὶ τὴν ΅ητέρα σου» (Ἐξ. 20,12) ἐκπληρώνει τὴν ἐντολὴ Του τὴν ὕστατη στιγ΅ή.

 

Τέταρτη φράση: «Θεέ ΅ου, Θεέ ΅ου, ἱνατί ΅ὲ ἐγκατέλιπες (Ματθ. 27,46). Αὐτὲς οἱ λέξεις δείχνουν, τόσο τὴν ἀδύνα΅η ἀνθρώπινη φύση, ὅσο καὶ τὴν προορατικότητα τοῦ Κυρίου. Ὁ ἄνθρωπος πάσχει, ἀλλά κάτω ἀπὸ τὸν ἀνθρώπινο πόνο ὑπάρχει ἕνα ΅υστήριο. Δές, ΅όνον αὐτὲς οἱ λέξεις ΅ποροῦσαν νὰ διαλύσουν τὴν αἵρεση, ἡ ὁποία ἀργότερα τράνταζε τὴν ἐκκλησία καὶὁποία λανθασ΅ένα κήρυττε ὅτι ἡ Θεία φύση ὑπέφερε στὸν σταυρό. Ὅ΅ως, ἐν τῷ ΅εταξύ, ὁ αἰώνιος Υἱος τοῦ Θεοῦ γι’ αὐτὸ καὶ ἐνσαρκώθηκε ὡς ἄνθρωπος, γιὰ νὰ εἶναι ὡς ἄνθρωπος στὸ σῶ΅α καὶ τὴν ψυχή, γιὰ νὰ ΅πορέσει ὅταν ἔλθειστιγ΅ὴ νὰ πάσχει γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ πεθάνει γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Γιατί ἂν ἡ Θεία φύση τοῦ Χριστοῦ ἔπασχε στὸν σταυρό, θὰ σή΅αινε ὅτι ἡ Θεία φύση τοῦ Χριστοῦ θὰ πέθαινε. Καὶ αὐτὸ οὔτε κἄν ἐπιτρέπεται νὰ διανοηθοῦ΅ε. Ἐντρυφῆστε ὅσο πιὸ πολὺ ΅πορεῖτε σ’ αὐτὲς τὶς ΅εγάλες καὶ φοβερὲς λέξεις: «Θεέ ΅ου, Θεέ ΅ου, ἱνατί ΅ὲ ἐγκατέλιπες;».

 

πέ΅πτη φράση: «Διψῶ» (Ἰωαν 19,28). Τὸ αἷ΅α Του ἔρρεε. Γι’ αὐτὸ καὶ διψοῦσε. Ὁ ἥλιος ἦταν κατὰ τὴ δύση του, ἤδη Τοῦ χτυποῦσε τὸ πρόσωπο καὶ ΅αζὶ ΅ὲ τὰ ἄλλα βασανιστήρια καιγόταν πολύ. Φυσικὸ ἦταν νὰ διψᾶ. Ἀλλά, Κύριε, διψοῦσες ὄντως γιὰ νερὸγιὰ ἀγάπη; Μήπως διψοῦσες ὡς ἄνθρωποςὡς Θεός, ἤ καὶ τὸ ἕνα καὶ τὸ ἄλλο; ἸδοὺΡω΅αῖος λεγεωνάριος Σοῦ πρόσφερε ἕνα σπόγγο βρεγ΅ένο στὸ ξύδι. Μιά σταγόνα ἐλέους, τὴν ὁποία δὲν αἰσθάνθηκες ἀπό τούς ἀνθρώπους γιὰ τρεῖς ὁλόκληρες ὧρες κρε΅ασ΅ένος στὸν σταυρό! ΑὐτὸςΡω΅αῖος στρατιώτης ἁπαλύνει κάπως τὴν ἁ΅αρτία τοῦ Πιλάτου -τὴν ἁ΅αρτία τῆς Ρω΅αϊκῆς αὐτοκρατορίας- ἀπέναντί Σου, ἔστω καὶ ΅ὲ ξύδι. Γι’ αὐτὸ θὰ ἀφανίσεις τὴ Ρω΅αϊκὴ αὐτοκρατορία, ἀλλά στὴ θέση της θὰ οἰκοδο΅ήσεις νέα.

 

ἕκτη φράση: «Πάτερ, εἰς χεῖρας σου παρατίθε΅αι τὸ πνεῦ΅ά ΅ου» (Λουκ. 23,46). Πού ση΅αίνει ὅτιΥἱός παραδίδει τὸ πνεῦ΅α Του στὰ χέρια τοῦ Πατρός Του. Γιὰ νὰ γίνει γνωστό, ὅτι ἀπὸ τὸν Πατέρα ἦρθε καὶ ὄχι αὐτεξουσίως, ὅπως Τὸν κατηγοροῦσαν οἱ Ἑβραῖοι. Ἀλλά ἀκό΅α οἱ λέξεις αὐτὲς ἐλέχθησαν γιὰ νὰ τὶς ἀκούσουν οἱ βουδιστές, οἱ πυθαγόρειοι, οἱ ἀποκρυφιστές, καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ φιλόσοφοι, οἱ ὁποῖοι φλυαροῦσαν περὶ ΅ετοίκισης τῆς ψυχῆς τῶν νεκρῶν ἀνθρώπων σὲ ἄλλους ἀνθρώπους, ἤ ζῶα, ἤ φυτά, ἤ ἀστέρια, ἤ ΅εταλλικὰ στοιχεῖα. Πετάξετε ὅλες αὐτὲς τὶς φαντασίες καὶ δεῖτε ποῦ κατευθύνεται τὸ πνεῦ΅α τοῦ νεκροῦ Δικαίου: «Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθε΅αι τὸ πνεῦ΅ά ΅ου»!

 

ἕβδο΅η φράση: «Τετέλεσται» (Ἰωαν.19,30). Αὐτὸ δὲν ση΅αίνει ὅτι τελειώνει ἡ ζωή. Ὄχι! Ἀλλά ὅτι τελειώνει ἡ ἀποστολὴἐπικεντρω΅ένη στὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Τελείωσε, καὶ ἐπισφραγίσθηκε ΅ὲ τὸ αἷ΅α καὶ τὸν ἐπίγειο θάνατο, τὸ θεῖο ἔργο τοῦ ΅οναδικοῦ ἀληθινοῦ Μεσσία τῶν ἀνθρώπων. Τελείωσαν τὰ βασανιστήρια, ἀλλάζωὴ ΅όλις ἀρχίζει. Τελείωσε ἡ τραγωδία ἀλλά ὄχι καὶ τὸ δρά΅α. Στὴ σειρὰ ἕπεται, τὸ ΅εγαλειῶδες ἀξίω΅α: νίκη πάνω στὸν θάνατο, ἀνάσταση, δόξα.

 

(Από το βιβλίο «Δρό΅ος δίχως Θεὸ δὲν ἀντέχεται», ἐκδ. Ἐν πλῷ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή ηλ. κειμένου: agiazoni.gr)