πό τόν πόλεμον τν παθν

«ΠΝΕΥΜΑ ΑΡΓΟΛΟΓΙΑΣ»

Το κ. Μιχαλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

 

 

ποιος λέγχει τόν αυτό του, εναι προσεκτικός στά λόγια του. Οτε πολυλογε, οτε ργολογε. Οτε πολυμιλάει, λλοτε περίσκεπτα βγαίνουν πτά χείλη του τά λόγια πού λέει.

 

πολυλογία εναι μητέρα τς φλυαρίας, τς κακολογίας, τς κατηγορίας, τς κατάκρισης, τς περιαυτολογίας καί πολλν λλων κακν. «κ πολυλογίας οκ κφεύξη μαρτίαν» (Παροιμ. Ι΄ 19). πό τήν πολυλογία εναι δύνατο νά ξεφύγεις τήν μαρτία.

 

φιλόκοσμος μέ τήν ξωστρέφειά του, βρίσκεται σ’ να συνεχ διάλογο μέ τούς λλους. φιλήσυχος - φίλος τς πνευματικς «συχίας»- διαλέγεται μέ τόν αυτό του. πρτος στερεται ατογνωσίας, γιατί, καθώς λέγει γιος ωάννης τς Κλίμακος, « πολύλογος οπω πέγνω αυτόν ς δε», ν « σιωπς φίλος, προσεγγίζει Θε». Καί συνεχίζει: «Πολυλογία στί κενοδοξίας καθέδρα, γνωσίας τεκμήριον, καταλαλις θύρα, ετραπελίας χειραγωγός, ψεύδους πουργός, κατανύξεως διάλυσις».

 

Πόσο μορφη καί κατανυκτική εχή το σίου φραίμ το Σύρου! «Κύριε καί Δέσποτα τς ζως μου, πνεμα ργίας, περιεργίας, φιλαρχίας καί ργολογίας μή μοι δς...».

 

«Πνεμα ργολογίας μή μοι δς»...

 

Πλάϊ στά πνεύματα, τούς φωτεινούς γγέλους τν ρετν, κινονται τά σκοτεινά πνεύματα τς μαρτίας. «Κατά κανόνα, γώνας κατά το πνεύματος νός πάθους, εναι πολύ δυσκολότερος, παρά ναντίον ατο το δίου το πάθους», γράφει ρχιεπίσκοπος Χερσνος καί Ταυρίδος ννοκέντιος. Καί ν κάποτε τό πάθος κατανικηθε, τό πνεμα θά συνεχίσει τόν πόλεμο».

 

Τί εναι, λοιπόν, ργολογία; Τό λέει δια σύνθετη λέξη: ργός λόγος. Δηλαδή, λόγια πολλά, λόγια περιττά, λόγια σύνετα καί περίσκεπτα, λόγια καιρα καί νώφελα, πολυλογία φτηνή καί νούσια, περιαυτολογία λαζονική καί γωκεντρική....

 

Κύριος δίδαξε, «τι πν ρμα ργόν άν λαλήσωσιν ο νθρωποι, ποδώσουσι περί ατο λόγον ν μέρα κρίσεως» (Ματθ. ΙΒ΄ 36). Καί μόνο τοτο τό λόγο το Κυρίου άν συνειδητοποιούσαμε, εναι σίγουρο πώς πολύ λιγότερο θά μαρτάναμε.

 

ποιος συνέχεια μιλάει, δειάζει πνευματικά. ποιος σιωπ καί κούει, γεμίζει καί φορτίζεται πνευματικά. ργολογία εναι νας πολύ πουλος καί πονηρός χθρός. Κρυφοσέρνεται παντο σάν τό φίδι. Καμουφλάρεται καί ποκρίνεται μέ χίλιες μορφές. λλοτε μφανίζεται μέ μιά σοβαροφάνεια λλοτε μέ τό πρόσχημα τς διδασκαλίας καί τς συμβουλς λλοτε μέ τήν γαθή πρόθεση το νδιαφέροντος καί τς γάπης καί ατς τς πνευματικς οκοδομς.

 

Σέ τοτες τίς περιπτώσεις ργολογία παίρνει μιά ποκρουστική καί ετελιστική μορφή, γιατί, που ποκρισία, κε καί χαμέρπεια καί ποταπότητα. που ποκρισία, κε καί λαζονικός ντυπωσιασμός. ταν μάλιστα χρωματίζεται μέ κάποια λαφρότητα ετραπελία, τότε καταντάει παρανοϊκό παραλήρημα. Παντο τό μέτρο, «μεσότης», πως τή λένε ο γιοι Πατέρες. «Οτε γάρ μακρολογητέον ποτέ, οτε πολυλογητέον, οτε δολεσχητέον», παρατηρε σοφός Κλήμης λεξανδρέας. Οτε μακρολογία, οτε πολυλογία, οτε κατάσχετη φλυαρία. σιωπή καί βραχυλογία ταν μεγαλύτερη σοφία τν Πατέρων.

 

Διηγονται πώς, ββάς μμώης ταν πήγαινε στήν κκλησία, δέν φηνε τό μαθητή του νά βαδίζει κοντά του, λλά μόνο πό μακριά. ν στό μεταξύ τόν πλησίαζε, γιά νά τόν ρωτήσει γιά τίποτε λογισμούς του, μόλις τούς λεγε, τόν διωχνε καί πάλι, λέγοντάς του μέ διάκριση: Δέ σ’ φήνω κοντά μου, μήπως, καθώς μιλμε γιά ψυχική φέλεια, εσχωρήσει καί ξένη κουβέντα στή συζήτησή μας!

 

Πολύ σοφό ενατό πού διδάσκει Παλαιά Διαθήκη: «Κεφαλαίωσον λόγον ν λίγοις» (Σοφ. Σειρ. ΛΒ΄ 8). Συγκεφαλαίωσε καί κάμε περίληψη γι’ ατά πού θά πες. Προκειμένου νά κφράσεις μιά δέα να περιστατικό, πρόσεξε νά μή πολυλογήσεις. Μάθε νά ‘σαι προσεκτικός καί σύντομος στά λόγια σου καί στίς κουβέντες σου. Συχνά, τά πολλά εναι ποτυχία. Τά λίγα καί μετρημένα εναι πιτυχία.

 

σιωπή το ησο, πού δικαζόταν μπροστά στό Ρωμαο γεμόνα, πρξε πιό λαμπρή πολογία γιά τήν θωότητά Του. « δέ σιώπα». λλά γιατί σιωπ; Γιατί δέν ναιρε τίς νυπόστατες ψευδομαρτυρίες; Τήν πάντηση τή δίνει είμνηστος ρχιμανδρίτης π. Γεώργιος Δημόπουλος στό βιβλίο του «Τά Πάθη τά σεπτά»: «Μπορε, χι πλς νά ποδείξει τήν λήθειαν, λλά καί νά καταπλήξη τούς δικαστάς Του καί νά τούς κάμη νά μείνουν ναυδοι. μως σιωπ. Πρτον, διότι γνωρίζει καλς τι ,τι καί ν λεγεν, φσον ο κατήγοροι εχον λάβει πόφασιν νά Τόν θανατώσουν, κανείς δέν θά τά πρόσεχεν καί τίποτε δέν θά φελοσε τό νά μιλήση. Μόνο τό σχμα το Δικαστηρίου εχε τό Δικαστήριον κενο. Ες τήν πραγματικότητα το φοδος πό ληστάς. πειτα, γνώριζεν ναμάρτητος Κύριος τι περισσότερον πειστικήν ξίαν χουν τά ργα, τά θαύματα τς γάπης καί λα σα ργάσθηκε διά τόν λαόν κενον, παρά διά τν λόγων πολογία».

 

σιωπή εναι πολογία τν σοφν, τν γίων καί τν δυνατν. πολυλογία εναι γνώρισμα τν δυνάτων. Μόνο μιλία γιά τό Θεό εναι μόνη ξαίρεση. Καί ατή, μέ διάκριση.

 

ργολογία χει τό στοιχεο τς πνευματικς νωριμότητας. Προδίδει παιδισμό καί χαμηλό πνευματικό πίπεδο. Λοιπόν; «Μή ες φλυαρίας καί νοήτους μιλίας τόν καιρόν καταδαπανμεν» (ερός Χρυσόστομος).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» 25/3/2011)