ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

 

Χρυσοστομικαί πισημάνσεις

 

Το Πρωτ. Βασιλείου . Γεωργοπούλου,

Λέκτωρος Θεολογικς Σχολς Α.Π.Θ

 

 

ερός Χρυσόστομος νήκει στίς πλέον πιφανες καί ξέχουσες πατερικές προσωπικότητες. πρξε σύν τος λλοις νυπέρβλητος ρμηνευτής τς γίας Γραφς, « γάρ τν το Θεο ποῤῥήτων σοφός ποφήτης» κατά τόν γιο σίδωρο τόν Πηλουσιώτη (PG 78, 288 Β).

 

Τό ρμηνευτικό του ργο εναι μοναδικό μέσα στήν στορία τς κκλησίας τόσο γιά τόν γκο του, σο καί γιά τό βάθος, τόν πλοτο, τό ρεαλισμό καί τή σαφήνειά του (Βλ. H. F. von Campenhausen,Griechische Kirchenvater, 8η κδ, 1993, σ. 137. B. Altaner - A. Stuiber, Pαtrologie, Sonderausgabe, 1993, σ. 324). ερός Χρυσόστομος δέν στέρησε φυσικά καί στήν περάσπιση τς ρθοδόξου πίστεως ναντίον τν διαφόρων αρετικν. πτυχή ατή το ργου του μαρτυρεται μέ σαφήνεια καί στίς ρμηνευτικές του παρατηρήσεις σέ διάφορα χωρία τς γ. Γραφς, πού διαστρέβλωναν ο αρετικοί τς ποχς του.

 

Στά πλαίσια, λοιπόν, ατά, τόσο τς ρμηνευτικς του ργασίας σο καί τς περάσπισης τς κκλησιαστικς διδαχς . Χρυσόστομος χει περιγράψει βασικές πρακτικές τν αρετικν, πού δείχνουν τόν τρόπο μέ τόν ποο ο αρετικοί χρησιμοποιον τήν γ. Γραφή στήν προσπάθειά τους να παρασύρουν νύποπτους καί κατάρτιστους νθρώπους σέ θέματα πίστεως. Καί στό σημεο ατό χει παραμείνει μοναδικός καί νυπέρβλητος. Ατά πού πεσήμανε τότε γιά τίς αρετικές μεθοδεύσεις χουν διαχρονική πικαιρότητα, καθώς ο διες πρακτικές, μέ τίς διες συνέπειες, χρησιμοποιονται και σήμερα πό τό πλθος τν σύγχρονων αρετικν μάδων.

 

α) πρώτη βασική πισήμανσή του σχετίζεται μέ τά γενεσιουργά ατια τν διαφόρων αρέσεων. ν κκλησία εναι σμα Χριστο ντιθέτως φετηρία τν διαφόρων αρέσεων σχετίζεται με τήν παρξη νός νοσηρο και πνευματικά πικίνδυνου φαινομένου. Λέγει . Χρυσόστομος: «Το το τό δένδρον (σ. Σ. τς αρέσεως) φύτευσεν μέν λογισμν καιρος περιέργεια, πότισε δε πόνοιας τφος, ηξησε δέ φιλοδοξίας ρως» (PG 48, 719).

 

β) Θεμελιώδης πρακτική τν διαφόρων χριστιανικν αρέσεων ποτελε διαστροφή το νοήματος τν γιογραφικν χωρίων, κατανόησή τους κτός τν συμφραζομένων καί τς ερύτερης νοηματικς τους συνάφειας. Τέτοιου εδους πρακτικές τίς συνδυάζουν μέ τή μόνιμη πωδό, τι ο σχυρισμοί τους εναι ποψη τς γ. Γραφς. πισημαίνει σχετικά . Χρυσόστομος γι' ατό:

 

«Ο τοίνυν ρκε τό επεν, τι ν τ Γραφ γέγραπται, λλά χρή και τήν κολουθίαν ναγνναι πσαν˙ πεί ε μέλλοιμεν διακόπτειν την πρός λληλα συνέχειαν ατν και συγγένειαν, πολλά τεχθήσονται πονηρά δόγματα» (PG 56,156).

 

Στήν δια συνάφεια πισημαίνει πάλι: «Ο δε πλς τάς τν Γραφν ήσεις παραφέρειν, οδέ κκόπτοντας τς κολουθίας, οδέ τς συγγενείας ποσπντας, οδέ ρημα καί γυμνά τά ρήματα τς τν πομένων προλαβόντων βοηθείας λαμβάνοντας συκοφαντεν πλς καί πηρεάζειν» (PG 56,158).

 

γ) κάθε αρετικός, πού παρουσιάζει τίς πλάνες του ς πόψεις τς γ. Γραφς θεωρεται κατά τόν . Χρυσόστομο ς " δόγματα φρικτά καί πόρρητα λυμηνάμενος" (PG 61, 622-623). Τήν λήθεια ατή τήν κάνει πιό σαφ μ΄ να πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.

 

ναφέρει: «Καθάπερ γάρ ν τος βασιλικος νομίσμασιν μικρόν το χαρακτρος περικόψας, λον τό νόμισμα κίβδηλο εργάσατο˙ οτω καί τς γιος πίστεως και τό βραχύτατον νατρέψας, τ παντί λυμαίνεται» (PG 61, 622 ).

 

δ) Καθώς πουσιάζουν π' ατούς ο πνευματικές προϋποθέσεις ρθς ρμηνείας, ο διάφοροι αρετικοί παρουσιάζουν ς διδασκαλία τς γ. Γραφς "τ τν οκείων λογισμν σθενεί" (PG 59, 146). Πς πιτυγχάνεται ατό;

 

Μέ τό «διεστραμμένως παγγέλειν τά ν τας Γραφας κείμενα προστιθέντας φαιροντας». ποτέλεσμα ατν τν αρετικν πρακτικν εναι τό «πιζοφον την λήθειαν» (PG 56, 156) καί «Τ ληθεί εί παρεισάγειν τήν πλάνην πολλά πιχρωννντα ατ τά μοιώματα, στε εκόλως κλέψαι τους εεξαπατήτους». (PG 58, 475).

 

ε) . Χρυσόστομος χει ναφερθε πίσης καί στά διάφορα προσωπεα, τά ποα χρησιμοποιον ο αρετικοί. Συνήθως, ποκρύπτουν τήν πραγματική τους ταυτότητα καί παραπληροφορον, παρότι πικαλονται τήν γ. Γραφή. Με τό ρεαλισμό πού τόν διακρίνει πισημαίνει: «Παρά μέν τήν ρχήν συσκιάζουσιν αυτούς, πειδάν δε πολλήν λάβωσι τήν παρρησίαν και λόγου τις ατος μεταδ τότε τον όν κχέουσιν» (PG 58, 477). Και λλο: «ργάζονται μέν γάρ, λλ νασπσι τά πεφυτευμένα. πειδή γάρ σασιν, τι τέρως οκ ν γένοιντο επαράδεκτοι, τό προσωπεον λαβόντες τς ληθείας, οτω τό δρμα τς πλάνης ποκρίνονται. (...) Σχμα μόνον ατος, δορά το προβάτου πίκειται». (PG 61, 563). Τό προσωπεο, μως, δε δηλώνει ελικρίνεια, λλά δόλο και μεθόδευση.

 

στ) πανειλημμένα μέσα στις μιλίες του ερός πατέρας εχε τονίσει τήν ναγκαιότητα καί τη σπουδαιότητα τς συστηματικς, προσεκτικς καί συνεχος μελέτης τς γ. Γραφς πό τούς χριστιανούς. Τήν προτροπή ατή τη συνοψίζει λόγος του «Παρακαλ μετά πολλς σπουδς τήν νάγνωσιν τν θείων Γραφν ποιώμεθα. Οτω γάρ καί τς γνώσεως πιτευξόμεθα, ε συνεχς πίωμεν τά γκείμενα» (PG 53, 321). Και τοτο γιατί μεταξύ τν πολλν πνευματικν καρπν, πού προέρχονται πό τήν γιογραφική κατάρτιση τν χριστιανν, συναριθμε καί τή δυνατότητα πάντησης καί ναίρεσης τν αρετικν σχυρισμν.

 

ν προκειμέν, . Χρυσόστομος εναι ξαιρετικά σαφής: «Κάτασχε ατόν, καί περίστηθι, καί μη φς ποπηδσαι, μηδέ ναχωρσαι ες τόν λαβύρινθον τν λογισμν˙ λλά κάτασχε, καί πόπνιξον, μή τ χειρί, λλά τ ήματι˙ μή δς ατ διαστολάς καί διαφυγάς, ς βούλεται. κεθεν θόρυβον μποιοσι τος διαλεγομένοις, πειδή μες ατος κολουθομεν, και οχ γομεν πό τούς νόμους τν θείων Γραφν. Περίθες τοίνυν ατ τειχίον πάντοθεν, τάς πό τν Γραφν μαρτυρίας, και ο δέ χναι δυνήσεται». (PG 56, 167).

 

Θά λοκληρώσουμε τή μικρή ατή ναφορά μας στή διδασκαλία το ερο πατέρα μέ μιά καίριας σπουδαιότητας πισήμανση, ποία ποτελε ταυτοχρόνως καί θεμελιώδη καί ναντικατάστατη ρθόδοξη ποιμαντική ρχή. ρθόδοξος χριστιανός στό πρόσωπο το κάθε αρετικο βλέπει να θύμα το πονηρο. να ρρωστο πνευματικά νθρωπο. Γι’ ατό λέγει . Χρυσόστομος: «τ λόγ διώκω ο τόν αρετικόν, λλά τήν αρεσιν, ο τόν νθρωπο ποστρέφομαι λλά τήν πλάνην μισ, καί πισπάσασθαι βούλομαι» (PG 50, 701).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή: «Ορθόδοξος Τύπος» 18/5/2012)