ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ «ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

το Βασ. Πετρουλέα,
Δρ. Φυσικο, Ε.ΚΕ.Φ.Ε. Δημόκριτος

 

Πς « Θες» κτόξευσε τς πωλήσεις το πρώτου βιβλίου το Hawking.

ταν τ 1988 κυκλοφόρησε τ βιβλίο «Τ χρονικό το χρόνου» (“Α Brief History Of Time”) το Stephen Hawking, κανες δν ΅ποροσε ν φανταστε τν τεράστια κυκλοφορία πο θ εχε. ξι κατο΅΅ύρια ντίτυπα πωλήσεις, ννέα κατο΅΅ύρια συνολικ σ κυκλοφορία. Εναι γεγονς τι πιστη΅ονικ δραστηριότητα το Hawking, παρ τ βαριά του ΅υοπάθεια, προκαλε ΅εγάλη ντύπωση. Δύσκολα ΅ως ατ θ ξηγοσε τν πώληση ξι κατο΅΅υρίων ντιτύπων νς πιστη΅ονικο βιβλίου πού, παρ τν κλαΐκευσή του, εναι ρκετ δυσνόητο (τ πι διαδεδο΅ένο κα λιγότερο διαβασ΅ένο πιστη΅ονικ βιβλίο, επαν ΅ερικοί!). ΅πορικ πιτυχία ποδίδεται π πολλος στς ναφορς το συγγραφέα στν Θεό. Ἐὰν τ βιβλίο δν περιεχε ΅εταφυσικς προεκτάσεις, λάχιστοι θ τ γόραζαν. « Θες κτόξευσε τ βιβλίο το Hawking στν λίστα τν bestsellers» παρατήρησε ρθρογράφος τς «Guardian».

Συ΅πέραινε στ βιβλίο ατ Hawking: «Ἐὰν νακαλύψου΅ε ΅ία πλήρη θεωρία το σύ΅παντος, ατ ν καιρ θ γίνει κατανοητ π τν καθένα. Τότε λοι ΅αζ θ συζητήσου΅ε, τ γιατί ΅ες κα τ σύ΅παν πάρχου΅ε. Ἐὰν βρο΅ε τν πάντηση, ατ θ εναι θρία΅βος τς νθρώπινης σκέψης, διότι τότε θ γνωρίζου΅ε τ ΅υαλ το Θεο».

Τ νέο βιβλίο: « Μεγάλος Σχεδιασ΅ς»

Τν περασ΅ένο Σεπτέ΅βριο Hawking προχώρησε στν κδοση νς νέου βιβλίου, ΅αζ ΅ τν L. Mlodinow, ΅ τίτλο « Μεγάλος Σχεδιασ΅ς» (The Grand Design). Τ νέο βιβλίο ξετάζει, τ π πο προλθε τ σύ΅παν κα γιατί ο νό΅οι του εναι τόσο λεπτ ρυθ΅ισ΅ένοι, στε ν πιτρέπουν τν παρξή ΅ας. κό΅η κα λάχιστη λλοίωση τν σταθερν, πο λέγχουν τν σύνθεση τν πυρήνων, θ παρήγαγε να σύ΅παν χωρς νθρακα κα χωρς ξυγόνο κα πο΅ένως χωρς νθρώπους. «Τ σύ΅παν κα ο νό΅οι του ΅φανίζονται ν χουν να σχέδιο κο΅΅ένο κα ρα΅΅ένο στ ΅έτρα ΅ας. Ατ δν ΅πορε ν ξηγηθε εκολα κα γείρεται τ ρώτη΅α, γιατί ν εναι τσι τ πράγ΅ατα».

Ο συγγραφες, γι ν παντήσουν στ ρώτη΅α, καταφεύγουν στς ποκαλού΅ενες θεωρίες-Μ, ο ποες ΅πορον ν προβλέψουν να τεράστιο ριθ΅ συ΅πάντων. Τ κάθε σύ΅παν χει διαφορετικος νό΅ους, τ δικό ΅ας τυχε ν χει νό΅ους πο ενooν τν ζωή. Μετ π πολύπλοκους συλλογισ΅ος συ΅περαίνουν, τι Δη΅ιουργία γινε «αθόρ΅ητα», «δν εναι νάγκη ν πικαλεσθο΅ε τν Θε … γι ν ξεκινήσει τν πορεία του τ Σύ΅παν». Ατ εναι σως ΅όνη ναφορ το βιβλίου στν Θεό, ρκετ μως γι ν προκαλέσει ερεία διαφήμιση το βιβλίου. «Hawking: Θες δν δημιούργησε τ σύμπαν», νακοίνωσαν ο «Times» πολ πρν κυκλοφορήσει τ βιβλίο κα εδηση ατ ταξίδεψε σ λο τν κόσμο.

Στηριζόμενος σ μι θεωρία, πο δν χει καμία πειραματικ στήριξη.

πόθεση τν πολλν συμπάντων εναι παλιά. δ παρουσιάζεται σν πρόβλεψη μις ξαιρετικ πολύπλοκης (ποθέτει χώρους 11 διαστάσεων κ.ο.κ.) κα μφισβητούμενης πιστημονικς θεωρίας. πως παρατηρε στ περιοδικ «Scientific American» βραβευμένο πιστημονικς συγγραφέας John Horgan, ποος κα πικρίνει τ νέο βιβλίο; « θεωρία-Μ μφανίζεται σ σχεδν πειρες παραλλαγές, ο ποες «προβλέπουν» να σχεδν πειρο ριθμ δυνατν συμπάντων», δηλαδ μπορες ν προβλέψεις ,τι θέλεις μ τς θεωρίες ατς κα «φυσικ μι θεωρία πο προβλέπει τ πάντα στν πραγματικότητα δν προβλέπει τίποτα».

ξ λλου o μεγάλος μαθηματικς κα πρώην συνεργάτης το Hawking Roger Penrose σχολιάζει τι, ντίθετα μ τν βασικ πυρήνα τς κβαντομηχανικς, « θεωρία-Μ δν χει καμία πολύτως πειραματικ ποστήριξη».

διάσημος κοσμολόγος Paul Davies πάλι σχολιάζει: «Τ πολλαπλ σύμπαντα ρχονται μ βαρις ποσκευές: να πρωταρχικ χρο-χρόνο πο φιλοξενε λες ατς τς χωριστς “κρήξεις”, να μηχανισμ κκίνησης τν κρήξεων, φυσικ πεδία γι ν ποικιστον μ λη τ διάφορα σύμπαντα κα μι πιλογ δυνάμεων πο ν κάνουν δυνατ τ πι πάνω. Ο Κοσμολόγοι, πο ποστηρίζουν τέτοιες θεωρίες, ραματίζονται σαρωτικος μετ-νόμους, ο ποοι διαποτίζουν τ πολυ-σύμπαν κα γεννον χωριστος νόμους γι κάθε σύμπαν. Ο μετα-νόμοι παραμένουν νεξήγητοι, αώνιοι, ναλλοίωτοι. πλς συμβαίνει ν πάρχουν κα θ πρέπει ν θεωρηθov δεδομένοι. π ατ τν ποψη ο μετανόμοι χουν τν δια πόσταση μ ναν νεξήγητο περβατικ Θεό!».

Hawking κάνει λοιπν να λαζονικ λμα στηριζόμενος σ μι θεωρία, ποία δν χει καμία πειραματικ ποστήριξη κα οτε εναι δυνατν ν λεγχθε κάποτε πειραματικά. Κάποιος σχολίασε, τι χοντας δημιουργήσει προσδοκίες π τ πρτο βιβλίο κα βλέποντας τ χρόνια ν περνον, δη εναι 68 χρόνων κα χει συνταξιοδοτηθε, δν θελε ν φήσει τν νθρωπότητα χωρς τν λπίδα μίας πλήρους θεωρίας το σύμπαντος!

Μία πορία

Μ βάση τ να κα μοναδικ σύμπαν, στ ποο κατοικομε, κα τ θεωρία τς ξελίξεως “πολύς” Richard Dawkins ( γνωστς θεος βιολόγος) κατέληξε πρ πολλο στ συμπέρασμα τι δν πάρχει Θεός. ταν δ τόσο πεπεισμένος γι ατ πο χρηματοδότησε κα τς γνωστς διαφημίσεις στ λεωφορεα τς θεΐας στν γγλία, στε ν πληροφορηθον τ … πόρισμα ατ τς πιστήμης κόμη κα σοι δν εχαν τν εκαιρία ν διαβάσουν τ βιβλία του! συμπατριώτης του, «πολς» κα ατς Stephen Hawking, διαπίστωσε τι τ σύμπαν μας κα ο νόμοι πο τ διέπουν προϋποθέτουν σχεδιασμ π νώτερο ν. Μόνο καταφεύγοντας σ πειρα παράλληλα σύμπαντα μ τυχαα κατανομ τν φυσικν νόμων, θ μποροσε κανες (κατ τ γνώμη του) ν ποκλείσει Θε Δημιουργό! Νομίζουμε τι νας π τος δυ πρέπει ν ζητήσει συγγνώμη π τν λλο. Ετε ο Dawkins, διότι βιάστηκε ν βγάλει τ συμπεράσματά του, ετε Hawking, διότι δν πίστεψε τ κατ το Θεο πιχειρήματα το Dawkins κα κανε τόσο κόπο ν ναζητήσει νέα! μήπως … κα ο δυ θ πρέπει ν ζητήσουν συγγνώμη π τος ναγνστες τους, διότι ξωθον τν πιστήμη πέρα π τ ριά της μ στόχο τν προώθηση τν θέων δεν τους τν προβολή τους … τέλος πάντων τν πώληση τν βιβλίων τους;

λήθεια τς πιστήμης κα λήθεια περ το Θεο

λήθεια πο χει προσεγγίσει πιστήμη εναι να πάρα πολ μικρ μέρος τς λήθειας περ τς λικς Δημιουργίας, ποία μ τ σειρά της εναι να πειροελάχιστο μέρος τς λης λήθειας περ Θεο. ντιπροσωπεύει μόνο τν Σοφία το Θεο, πο κδηλώνεται μηχανιστικ στν πεπερασμένο λικ κόσμο μας. ταν λοιπν προσπαθε κανες ν προσεγγίσει τν Θε μόνο μέσ τν φυσικν παρατηρήσεων, τ πολ-πολ ν κερδίσει να Θεό, Σοφό, μέν, λλ πρόσωπο. Κα πς ν καυχηθε ν κουμπήσει κανες σ να τέτοιο Θεό;

πόστολος Παλος, ντίθετα μ τς προσδοκίες τν λλήνων, καυχιόταν γι «τν περβάλλουσαν τς γνώσεως γάπην το Χριστο» (φεσ. γ´ 19), γι τν Σταυρ το Κυρίου. Θες εναι κυρίως γάπη κα ατ δν χωράει στν “ψηλ” συλλογιστικ τν θέων πιστημόνων. Χωράει μως στν ταπειν λογικ κα τν πλέον πλοϊκν πιστν, ο ποοι βιώνουν καθημεριν τν παρουσία το Θεο στν ζωή τους. Κα τί εναι σχυρότερο, ο θεωρητικο συλλογισμο βιωματικ μπειρία; «Λόγ παλαίει πς λόγος, βί δ τίςλεγε γιος Γρηγόριος Παλαμς.

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: περιοδ. «Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ», τ. 486, Φεβρουάριος 2011
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»