ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (λογίου Μοναχού π. Θεοκλήτου Διονυσιάτου)

ΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι. Σ. ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ‘ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ’ ΠΟΡΝΕΙΑΣ.

 

 Αδελφός της Ιεράς Μονής μου, χειριζόμενος τον ηλεκτρονικόν υπολογιστή, είχε την καλωσύνη να μου αποστείλη Ανα­κοίνωση της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, διής δια­μαρτύρεται κατά της αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου των Αθηνών, όπως «κατά τη διάρκεια των Ο­λυμπιακών Αγώνων παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας "οίκων ανοχής" σε Ξενοδοχεία ή και σε άλλους (ποίους άραγε😉 ανάλογους χώρους. Η απόφαση αυτή είναι προφανές ότι έρχε­ται σε πλήρη αντίθεση με το νόμο 2734/1999 με τον οποίο η Πο­λιτεία αποφάσισε να ελέγξη τα κυκλώματα εκείνα τα οποία ασχολούνται με τη διακίνηση και εκμετάλλευση γυναικών».
Μόλις διάβασα την Ανακοίνωση, εκφραστική του ήθους της Εκκλησίας, εσκέφθην να γράψω τις διαμορφωθείσες απόψεις μου, για να υποστηριχθή η αξίωση της Εκκλησίας και ανακληθή η, προσβάλλουσα τα χρηστά ήθη των χριστιανών, απόφαση αυτή. Επειδή, όμως, εκ νεότητος, ύστεραπό πολυχρόνιον αγωγήν στην παλαίστραν του Κοινοβίου, έπεισα τον εαυτόν μου να μη εμπιστεύεται στις γεννώμενες ιδέες και τις διαπλαττόμενες μυστικώς δόξεςγνώμες, για τα διάφορα θέματα πλην των θεμάτων της Πίστεως, που δεν επιδέχονται αμφιβο­λίες— απεφάσισα να θέσω την Ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου στην κρίση 3-4 σοφών, κατά Θεόν, αδελφών. Η έκπληξη μου ήταν μεγάλη, όταν οι απόψεις και των τεσσάρων σοφών πα­ρουσίαζαν καταπληκτική σύγκλιση, ως προς την πιθανήν απάντηση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εδώ λοιπόν, θα προσπαθήσω να διερμηνεύσω τις ιδέες των φίλων μου για την υποθετικήν απάντηση στην Ι. Σ. για ένα θέ­μα, που άλλωστε με απησχόλησε και έχω δημοσιεύσει σχετικές απόψεις των Μοναχών.

 

Σεβαστή Ιερά Σύνοδος,
Με τον προσήκοντα σεβασμόν ανεγνώσαμεν εν ολομελεία του Δημοτικού Συμβουλίου, παρούσης και της κ. Δημάρχου, την σεπτήν ανακοίνωσή Σας, διής διαμαρτύρεσθε δια την σχε­τικήν απόφασή μας και αξιούτε την ανάκλησή της. Αλλά πριν απαντήσωμεν στην κατηγορίαν, επιτρέψατέ μας να προβώμεν σε μίαν σύντομον αναδρομήν του προβλήματος αυτού.
Όταν ως πρώτος Δήμος της Ελλάδος επληροφορήθημεν ότι η Κυβέρνηση της Χώρας απεφάσισε την διεξαγωγήν των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, ομολογούμεν ότι δεν εξεπλάγημεν, δοθέντος ότι, κατά παλαιάν και νέαν διακήρυξή της, είναι καθαρώς μαρξιστική, άθεη και επομένως συμπορεύεται αρμονικώς με την φαντασιώδη ειδωλολατρίαν, μιαν μορφήν της οποίας αποτελούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Ως τέκνα, πιστά της Εκκλησίας, σε κάποιο μέτρον, διατελούσαμεν σε αναμονή της αντιδράσεως της αγιωτάτης Εκκλη­σίας μας, ώστε να πάρωμεν ανάλογον θέση.
Και ήλθεν η λαμπροφόρος ημέρα, καθήν η Ιερά Σύνοδος εδημοσίευεν απόφασή της, όχι μόνον αποδεχομένη, αλλά και καταφάσκουσα στους Ο.Α. και ενθουσιώσα δημιουργεί σχετικήν Επιτροπήν, για την επιτυχίαν των Ο.Α. Και μη αρκουμένη στα μέτρα αυτά, εξαπολύει Εγκύκλιον, αναγνωσθείσαν εν Θεία Λειτουργία, διής προτρέπει τους χριστιανούς να προσφέρουν εθελοντικώς τις υπηρεσίες των προς την κατεύθυνση της επιτυχίας των Ο.Α., αφού «είναι λουσμένοι στο φως του Ευαγγελίου»!
Πρέπει να ομολογήσωμεν ότι, παρά τον λυμφατικόν χριστιανισμόν μας, κατά το λεγόμενον, «τα χάσαμε» κυριολεκτικώς, αναλογιζόμενοι ότι η Εκκλησία μας έχει στελέχη με παιδείαν και αρετήν, ώστε και να γνωρίζουν τι σημαίνουν Ο.Α., οι παρά­μετροί των, οι «παρενέργειές» των ως και η χαμηλή ποιότης, στην συντριπτικήν των πλειονότητα, των φίλων των σε παγ­κόσμια κλίμακα, αλλά και ναντιδράσουν ευαγγελικώς.
Παρά ταύτα εσιωπήσαμεν, και αφήσαντες εις τον χρόνον να φανερώση το πραγματικόν πρόσωπον των Ο.Α. Και ήδη ενεφα­νίσθη η πρώτη πτυχή των Ο.Α.: Το θέμα πορνών και πορνείας, ως αρρήκτως συνδεόμενον με τους ευγενείς αυτούς, εν αμίλλαις, Ο.Α.! Και ως συνέπεια άμεση απησχόλησε την Ιεράν Σύνοδον, διό και μας απεστάλη η εν λόγω Ανακοίνωση με τις γνωστές κα­τηγορίες εναντίον ημών για την σχετικήν απόφασή μας, ως Δ.Σ.
Αλλά, Μακαριώτατε και άγιοι Αρχιερείς, δεν εγνωρίζατε ότι οι Ο.Α. ως γέννημα των δαιμόνων, από αυτήν την φύση τους, εφελκύουν τον υπόκοσμον ή ημιυπόκοσμον και των πέντε Ηπείρων, όπου λατρεύουν τον σατανάν και το ανθρώπινον σώμα, διό και η λατρεία και οι ευχαριστήριες εκδηλώσεις προς τον Δία, που μας χάρισε τα αρμονικά σώματά μας; Και αφού οι Ο.Α., ως σωματοκεντρικοί, αποτελούν πανηγυρισμόν των δαιμόνων, πώς η πορνεία δεν θα έχη την πρώτην θέση ως λατρεία;
Κι ακόμη, πώς δεν γνωρίζετε ότι, όπου ετελέσθησαν οι Ο.Α., εγένετο εισαγωγή χιλιάδων πορνών και ότι η Δ.Ο.Ε. εζήτησε από την κυβέρνηση των αθέων να κάμη εισαγωγήν 2500 πορνών; Και ότι δια του αρμοδίου υπουργού απάντησεν, ότι στην Ελλάδα υπάρχουν χιλιάδες πόρνες εξ όλων των φυλών, τις οποίες θα χρίσωμεν ως νόμιμες ιερόδουλες;
Επομένως, το Δ.Σ. του Δήμου δεν αποτελεί την αιτίαν της εξαπλουμένης πορνείας, αλλά απλώς το ρυθμιστικόν όργανον της πορνοεπιχειρήσεως προς «εξυπηρέτηση» της χυδαίας μάζης. Το κακόν ευρίσκεται στην παγκόσμια «σαβούρα», που θα συγκεντρωθή στην Αθήνα του 2004. Και όχι μόνον η πορνεία αποτελεί φυσιολογικόν φαινόμενον στα πλαίσια της παγκοσμίου «σαβούρας» ή υποκόσμου, αλλά και όσα άλλα δαιμονικά και ειδωλο­λατρικά επακολουθήσουν τους Ο.Α., τους οποίους εκάλυψεν, όχι ο Δήμος Αθηναίων, αλλ’ αυτή η Εκκλησία της Ελλάδος, «ως λου­σμένους στο φως του Ευαγγελίου»! Αλλ’ ιδού ήλθεν η ώρα και απεκαλύφθη το πραγματικόν πρόσωπον του φαινομένου στα μά­τια, της Διοικούσης και Ποιμαινούσης Εκκλησίας, ως αγγέλου φω­τός! Η Αθήνα θα βουλιάξη μέσα στο βούρκο της αμαρτίας.

 

Μετά βαθύτατου σεβασμού το Δημοτικόν Συμβούλιον του Δήμου Αθηναίων
(δια την αντιγραφήν)
Θεόκλητος Μοναχός Διονυσιάτης
Άγιον Όρος

 

Υ.Γ. Δεν πρέπει να παραλείψω ό,τι ένας εκ των τεσσάρων Πνευματικός μού έγραψε: Πάτερ Θ., οι Επίσκοποι της Εκκλησίας, αναμφιβόλως έχουν την κατά διαδοχήν Αποστολικήν χάριν, τε­λούντες Μυστήρια. Αλλά το ανθρώπινον στοιχείον, δηλ. οι ατέ­λειες, τα λάθη, η ελλιπής γνώση ή και ακόμη ο μη εντελώς κα­θαρός βίος, ενεργούνται χωρίς βεβαίως να λυμαίνωνται την πλη­ρότητα της αρχιερατικής χάριτος. Γι’ αυτό και οφείλουμε υπακοήν, εκτός, φυσικά, εάν, σπανιώτατον, πλανηθή και κηρύξη μίαν κατακριθείσαν αίρεση, οπότε, χωρίς ν’ απομακρυνώμεθα από την Εκκλησίαν, απλώς διακόπτομεν την εκκλησιαστική σχέση προς καιρόν, οπότε θα επέμβη η Εκκλησία. Αυτό άλλωστε, είναι και το νόημα του 15ου Κανόνος της Α’-Β’ Συνόδου.
Θα ηυχόμεθα, όμως, να ήσαν τέλειοι, ώστε, μη παρασυρόμενοι από τα ρεύματα του κόσμου, μη «συσχηματίζονται» και επομένως, να βλέπουν την αθλιότητα της χριστιανικής Ελλάδος και να κη­ρύττουν αδιαλείπτως μετάνοιαν στον λαόν, διδάσκοντες ευαγγε­λικώς ως προς τους τρόπους της σωτηρίας.
Η περίπτωση των Ο.Α. κατέδειξεν ότι αγνοείται ο τρόπος εργα­σίας πνευματικής. Αντί δηλαδή να ενθαρρύνωνται οι Ορθόδοξοι στα ποικίλα άτοπα θεάματα — οπότε, η ψυχή εξασθενούσα, πέφτει ταχέως σε κάθε αμαρτίαν — πρέπει να διδάσκωνται να νήφουν, να προσεύχωνται αδιαλείπτως και να μελετούν την άπειρη αγάπη του Θεού, ώστε ν’ αγαπήσουν τον Χριστόν, να ενωθούν μαζί Του και να πορευθούν μέσα στο φως της αιωνιότητος. Και αυτή είναι η μόνη άθληση με το «βραβείον της άνω κλήσεως». Τα άλλα είναι ματαιότητες και «μανίες ψευδείς».

 

θ.μ.δ. (Πηγή: "Ορθόδοξος Τύπος")

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]