- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Κλασσικός έρως και Χριστιανικόν δέος (Δρ. Δημ. Γρ. Τσάκωνας, Καθηγητού της Χριστ. Κοινωνιολογίας εν τω Ορθοδ. Θεολογ. Ινστιτούτω Παρισίων)

Ο Δωρικός Έφηβος ετραυματίσθη από την εισβολήν της Χριστιανικής Γραμματείας. Προς τον Έφηβον αντιστοιχεί ο Έρως. Ο Χριστιανισμός εκόμισε την Αγάπην επί της οποίας ανηγέρθη το Δέος προς τον Θεόν.
Του ερώντος τέκνον είναι το αισθητόν κάλλος, η συμμέθεξις προς την ύλην δια της οποίας εξασφαλίζεται η ανάτασις προς το ιδεώδες. Ο Έρως συνυπάρχει με το Αντικείμενον, είναι η ορμή της συνευρέσεως με πλαστικάς αξίας, σημαίνει προσπάθειαν κατακτήσεως του ποθουμένου, όπερ ίσταται μακράν.

Διαβάστε ολόκληρο το πολυτονικό κείμενο πατώντας εδώ [1]