Ατόπημα εκπομπής

Εξεπλάγημεν και εθλίβημεν, όταν την 22αν Μαΐου και ώραν 5-6 μ.μ. εις σχετικήν εκπομπήν του Ραδιοφωνικού Σταθ­μού της Εκκλησίας της Ελλάδος δια το θέμα των Αναστεναρίων και της «ακαΐας» αυτών, οι οποίοι περιπατούν επί ανημμένων αν­θράκων, εθεωρήθη ως ευσεβές γεγονός, οι δε λαμβάνοντες μέ­ρος εις το ειδωλολατρικόν αυτό έθιμον είναι «ευσεβείς» και κα­λοί χριστιανοί! Ως απόδειξιν δε έφερον τας αγίας εικόνας, τας οποίας κρατούν συνήθως, ανά χείρας, βαδίζοντες επί των καιομένων ανθράκων.

Δεν ανεμένομεν τοιούτον ολί­σθημα και ατόπημα υπό εκκλη­σιαστικού Ραδιοφωνικού Σταθ­μού, αποδεχομένου και σχεδόν εγκωμιάζοντος, τα ειδωλολατρι­κά Αναστενάρια. Διατί ο υπεύθυ­νος της ανωτέρω εκπομπής δεν ηρώτησεν εκ των προτέρων δια την θέσιν της Εκκλησίας επί των ειδωλολατρικών και σατανικών Αναστεναρίων; Διότι, ούτε ολί­γον, ούτε πολύ, έπλεξαν τα εγ­κώμια εις το ειδωλολατρικόν αυτό έθιμον! Φαίνεται ότι δεν εγνώριζεν ο υπεύθυνος της εκπομπής την υπ’ αρ. 2598 Εγκύκλιον της Ιε­ράς Συνόδου (19ης Ιουλίου 1995), την σχετικήν δια τα Αναστενάρια ή τας πυροβασίας, τας οποίας και καταδικάζει «ως αυ­τόχρημα ειδωλολατρικάς, προ­βλεπομένας και καταδικαζομένας υπό του ΞΕ’ Κανόνος της ΣΤ’ Οικουμενικής Συνόδου». Ο ιερός Χρυσόστομος εις σχετικήν ομιλίαν του, αναφέρει ότι δεν πρέπει να μας εκπλήσση ότι οι ασχολούμενοι με μαγείας χρησιμοποιούν ακόμα και χριστιανικά σύμβολα. Ο δε Απόστο­λος Παύλος λέγει ρητώς: «Καί ού θαυμαστόν΄ αυτός γάρ ο σα­τανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός» (Β’ Κορ. ΙΑ’ 14). Ας είναι, λοιπόν, οι του Εκ­κλησιαστικού Ρ.Σ. περισσότερον προσεκτικοί.

(«Ορθόδοξος Τύπος» 22/6/2007)

______________________________________

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: Ο γέροντας Παϊσιος για τα Αναστενάρια

“Γέροντα, λένε ότι οι αναστενάρηδες, στην γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου, πατούν σε αναμμένα κάρβουνα και δεν καίγονται. Τι είναι αυτό;

-Και δαιμονικό είναι και απατεωνιά. Το ότι χορεύουν κρατώντας κάποια εικόνα ή τον σταυρό είναι αναίδεια, είναι άρνηση πίστεως. Απομακρύνεται η Χάρη του Θεού, γι’ αυτό τους βοηθάει ο διάβολος. Είναι δυνατόν να μη τους βοηθάει ο διάβολος μετά; Δικαιούνται την βοήθεια του! Αλλά είναι και η δική τους πονηριά που βοηθάει. Αυτοί πηγαίνουν προηγουμένως και ετοιμάζουν τον τόπο. Καίνε δηλαδή ξύλα από πλατάνια που αφήνουν πολλή στάχτη και ξέρουν που πατούν, όταν χορεύουν. Γιατί δεν καίνε πουρνάρια ή κουμαριές που κρατάνε κάρβουνο;  Ας τους ετοιμάσει άλλος την φωτιά και ας πάνε μετά εκεί να  χορέψουν! Μου είπε κάποιος: «Θαύμα! Οι αναστενάρηδες πατούν στην φωτιά και δεν καίγονται». «Αυτό θαμάζεις; του είπα. Οι δαίμονες είναι μέσα στην φωτιά της κολάσεως και δεν καίγονται χρόνια, αιώνες τώρα. Αυτό να θαυμάζεις, και όχι αυτούς που πατούν λίγο πάνω στα κάρβουνα και στην στάχτη, χωρίς να καίγονται».”

(Κεφ.4 «ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ τ. Γ΄», ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 5]