- Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ - https://alopsis.gr -

Από το Συναξάρι – Ο άγιος Ρεμίγιος, Επίσκοπος Ρενς, Απόστολος των Φράγκων

Μνήμη: 1η Οκτωβρίου

Από το Ορθόδοξο Αγιολόγιο της Γαλλίας
Διαβάστε τον βίο του αγίου πατώντας εδώ [1]

(Πηγή: fdathanasiou.wordpress.com)